Momenter til en Beskrivelse over Eker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Forsiden i boka, der tittelen er litt forenklet.

Momenter til en Beskrivelse over Eker. Fra gamle Dage og indtil Nu, er ei lokalhistorisk bok om Eiker i Buskerud, utgitt i Drammen i 1887. Forfatteren er anonym, det opplyses bare at boka er skrevet «af en Bonde». Boka er et tidlig eksempel på en sjanger som gjerne blir omtalt som «den emnedelte bygdeboka». «Momenter…» inngår i en lang og rik tradisjon av lokalhistorisk litteratur for Øvre- og Nedre Eiker, som går helt tilbake til Hans Strøms topografiske beskrivelse av prestegjeldet fra 1784. «Momenter...» er på 280 sider, i lite format (12x16 cm). Det blir opplyst på henholdsvis forside og tittelblad at boka er utgitt «i Kommission hos Chr. Jensen» i Drammen, og at den er «trykt paa Forfatterens Forlag» på «O. Steens Trykkeri».

Forfatteren er identisk med Nils Paulsen (1815-1894), som sjøl var fra Øvre Eiker. Han var snekker, lærer, lekpredikant, bonde og forfatter. Ved siden av «bygdeboka» utga han et betydelig antall religiøse skrifter.

«Momentene» - innholdet i boka

«Momenter...» er inndelt i 24 kapitler med emnetitler over et vidt spektrum som vi kjenner igjen fra mange bygdebøker fra 1900-tallet: «Ekers første Beboere», «Bjergværksdriften paa det gamle Eker», «Ekers kultur- og kirkehistoriske Fortid», «Konfirmationens Indførelse og Skolevæsenet», «Samferdselsmidler» osv. En hoveddel av boka (123 av de 280 sidene) består av en beskrivelse av «Strækninger, Steder og Gaarde», i alt 12 steder, grender og kretser i tur og orden. En hel del garder får egne omtaler innenfor hver «grendehistorie». Forfatteren betegner dette som en topografisk gjennomgang, men omtalene inneholder først og fremst historiske forhold, tilknyttede sagn og fortellinger osv.

Forfatterens «Bevæggrunde»

Nils Paulsen understreker i forordet at det han prøver å bidra med, er nettopp «momenter» til framstillinga av Eikers historie, som andre kan ha nytte av for eventuelt å gå videre. Han presiserer også at han skriver for et bredt publikum, nemlig det bygdefolket eller den bondestanden som han sjøl er en del av («den samme Stand, hvortil Forfatteren selv hører»). Han uttrykker dessuten en motivasjon for arbeidet som mange bygdebokforfattere, og for den saks skyld historielagsfolk og andre som er engasjert i kulturvern også i seinere epoker, ville kunne nikke gjenkjennende til:

«Grunden til at [han] har samlet disse Momenter, er den, at han tror, vi lever i en Overgangsperiode, i hvilket det er mere det Fremtidige end det Forbigangne, man fæster Tanke og Blik paa, og at derfor Bygdesagn og Traditioner er stærkt paaveie til mere og mere at forsvinde.» Og den lokale tilhørigheten betyr også mye: «En anden ikke mindre, om end for andre mindre forklarlig Bevæggrund, er det personlige Forhold, han staar i til Ekers Kommune.»

Historiefaglig evaluering

Momenter til en Beskrivelse over Eker blir nok lite lest av folk flest i dag. I likhet med mange av de eldre bygdebøkene, er Paulsens «Momenter...» kanskje først og fremst interessant som kilde til forfatternes syn på sin egen samtid og samfunnet rundt seg. Den forteller også mye om hva en av de mest beleste bøndene på Eiker visste om bygdas historie - og hvilke ting han ikke hadde noe kjennskap til. Paulsen gjengir også en god del muntlige tradisjoner og sagn, som antakelig ville gått tapt dersom han ikke hadde skrevet dem ned.

I en gjennomgang av «den nyere lokalhistoriske forskning» fra 1919 gir universitetshistorikeren Oscar Albert Johnsen en kort omtale av Nils Paulsens bok. Johnsen har ikke så høye tanker om den historiefaglige verdien av amatørhistorikerens verk: «Som historisk oversigt betragtet er boken mislykket». Men Johnsen kan fastslå at forfatteren «er i besiddelse av et godt naturlig skjøn, han ræsonerer forstandig og skriver greit og let». Og han føyer til: «forfatteren har gjort mange værdifulle laan fra bygdetraditionen, og gir læseværdige skildringer fra bondelivet, som han kjender av selvsyn.»[1]

I mange henseender faller naturlig nok denne boka gjennom i en faghistorisk evaluering av i dag. Noe annet ville vært urimelig å forvente, tatt i betraktning ikke minst de praktiske forutsetninger som var til stede for forfatteren, med begrenset tilgang til biblioteker og tungvint adgang til arkiver. Og som Paulsen sjøl gjør rede for, hadde han ingen akademisk faglig bakgrunn for arbeidet. Blant annet derfor fant han det på sin plass å be daværende sokneprest i Eiker, prost E.R.Kaurin om en vurdering og anbefaling, som ble tatt med i den trykte utgaven. Nilsen retter også en takk til rektor og en av overlærerne ved Drammens Latinskole for god hjelp. Overlærereren hadde blant annet hjulpet ham med oversettelser fra middelalderdokumenter. Det er åpenbart at Paulsen sjøl var velorientert om og kapabel til å gjøre seg nytte av kildeutgivelser og faghistoriske verker. Blant sine hovedkilder nevner han bl.a. Norske Rigs-Registranter «Den røde Bog» (Biskop Eysteins jordebok), P.A.Munchs Det norske Folks Historie og en lang rekke andre historikere.

I tillegg til tradisjonsstoffet og forfatterens observasjoner av sin egen samtid og nære fortid i heimbygda, er kanskje det mest interessante ved denne utgivelsen selve sjangeren, som Nils Paulsen synes å ha utarbeidet på et selvstendig grunnlag. Noen år etter utgivelsen av hans Eiker-bok, gav O.A.Johnsen ut Hurum herred (1903), som gjerne blir regnet som den første «moderne» bygdeboka, ut fra historiefaglige kriterier. Det er slående at den boka sjangermessig var av samme karakter som Paulsens Eiker-bok, basert på en emnedelt disposisjon og med en egen bolk med gards- og slektshistorie. Det er ganske sannsynlig at Johnsen kjente til Paulsens bok fra tidligere. Nils Paulsen hadde personlig gitt et eksemplar i gave til universitetet, noe som framgår av omslaget til Nasjonalbibliotekets ene eksemplar. Johnsen hadde dessuten personlig og profesjonell interesse av å orientere seg i den lokalhistoriske litteraturen fra distriktene i nedre Buskerud og Vestfold. Kanskje kan vi slik sett ane en ikke uvesentlig virkningshistorie av Nils Paulsens beskrivelse av Eikers historie?

Referanser

  1. Johnsen, O.A. 1920:279-280.

Kilder og litteratur

  • Johnsen, Oscar Albert: «Den nyere lokalhistoriske forskning» i Norsk historisk Videnskab i femti år 1869-1919, utgitt av Den norske historiske forening til dens femti-års-dag 21. desember 1919. Kristiania 1920.
  • Nilsen, Paul: Momenter til en Beskrivelse over Eker, Drammen 1887. Digital utgave.