Hans Strøm

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Strøm

Hans Strøm (født 1726, død 1797) var doktor i teologi, naturvitenskapsmann og forfatter av både topografiske, zoologiske og botaniske verker. Strøm ble født i BorgundSunnmøre, og døde i Hokksund. Strøm var sønn av prost Peder Strøm (1682-1741) og Gunhild Susanna Hagerup (1687-1764). I 1745 tok han teologisk embetseksamen i København. Av yrke var han først kapellan i Borgund 1750-1764, deretter sogneprest i Volda 1764-1779, og til sist sogneprest i Eiker fra 1779 til sin død i 1797.

Teologen

Som teolog var Hans Strøm en typisk representant for humanisme og opplysningsfilosofi, og la vekt på å forene kristendom med naturvitenskap og den menneskelige fornuft. I Egers Beskrivelse 1784, ga han en positiv beskrivelse av «Brødremenigheten». Han viser interesse for praktiske økonomiske spørsmål og moraliserer over allmuens drukkenskap og høye forbruk av luksusvarer. Mot slutten av sitt liv skal han ha blitt mer konservativ, blant annet på grunn av inntrykkene fra terroren under den franske revolusjon.

Han ble utnevnt til titulær professor i 1779, tok teologisk doktorgrad i 1790 på et arbeid med tittelen De adoratione in spiritu et veritate (Om tilbedelse i ånd og sannhet). Han utga flere teologisk-filosofiske skrifter, samt Prædikener over alle Søn- og Festdages Evangelier til Andagtsøvelser for Almuen (1792), som kom ut på nytt i 1794 med en Tilskrift til Eger Menighed i Norge, samt en tilføiet Anviisning for Almuen til at kiende Gud af hans Gierninger i Naturen.

Naturvitenskapsmannen

Ved siden av prestegjerningen var Strøm en ivrig naturforsker, spesielt når det gjaldt plante-og dyreliv, og han regnes blant sin tids fremste naturvitenskapsmenn. Hans Physisk og Oeconomisk Beskrivelse over Fogderiet Søndmør ble utgitt i to bind (1762-1766), og er et foregangsarbeid innenfor den lokalhistoriske topografiske litteraturen i Norge.

Strøm var også en ivrig talsmann for opprettelsen av et eget norsk universitet. Han var medlem av Det Trondhiemske Lærde Selskab (fra 1763), Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (fra 1767), Det Kgl. Videnskabers Societet i København (fra 1764), Det Kgl. Svenske Patriotiske Selskab (fra 1776), Berlinischer Gesellschaft Naturforschender Freunde (fra 1778) og Kgl. Swenska Wetenskaps Academien (fra 1779), samt Kgl. Danske Landhuusholdnings-Selskab, Aggershuusiske Patriotiske Selskab og de «Oeconomiske» selskapene i København og Christiania. I 1791 var han med og stiftet Det Tophographiske Selskab for Norge. Han sto i kontakt med kjente vitenskapsmenn som Erik Pontoppidan d.y., Carl von Linne, Johan Ernst Gunnerus og Carl Deichman. Han var en ivrig bidragsyter til de vitenskapelige selskapenes skrifter og til tidsskrifter som Samleren, Minerva, Topographisk Journal og Norske Intelligentz-Sedler. I 1775-76 utga han bokverket Tilskueren paa Landet i to bind, som regnes som et sentralt verk i norsk folkeopplysning.

Strøm beskrev for første gang fossiler i Norge i boken Physisk-oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegjeld fra 1784.

Sogneprest på Eiker (1779-1797)

Som sogneprest på Eiker begynte Strøm raskt å interessere seg for bygdas natur-og kulturhistorie, og i 1784 utga han «Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger-Præstegiæld i Aggershuus Stift», som er den første omfattende beskrivelsen av Eikers historie. Dessuten bidrar mange av de artiklene han skrev i denne perioden til å kaste lys over samfunnsforholdene på Eiker. Prekensamlingen som ble utgitt i 1792 inneholder prekener som Strøm sannsynligvis har holdt i Haug kirke og Fiskum kirke.

Han skal ha interessert seg sterkt for allmueskolene, og han opprettet et legat på 400 riksdaler til fordel for Eikers skolevesen.

Familieforhold

Hans Strøm giftet seg 5.desember 1764 med Helene Dorothea Grave (1734-1808), som var enke etter hans forgjenger som sogneprest i Volda. De hadde flere barn sammen, men ingen av dem vokste opp.

Strøms bror, borgermester Jens Henrich Strøm (1729-1800), var far til den kjente forfatteren Hanna Winsnes. Hennes datter, Maren Winsnes, skrev også bøker, og en av novellene hennes har tittelen «En søndag hos gamle Professor Strøm paa Eker». Der tegner hun en morsom karikatur av sin grandonkel, den sprenglærde og distre sognepresten, som er helt oppslukt av sine naturvitenskapelige studier.

Hans Strøm nevnes som en viktig inspirator og veileder for den yngre generasjon av prester i landet, og etter hans død den 1.februar 1797 ble det skrevet flere minnetaler som hyller hans innsats som teolog og naturvitenskapsmann. Hans Strøm ligger begravet ved Haug kirke.

Bøker og skrifter av Hans Strøm

  • Lokalhistoriske skrifter av Hans Strøm som er tilgjengelig på internett:
  • Kort Underretning Om Eger Sognekald i Aggershuus Stift i Norge (i: Kgl. dansk vitensk. nye samling II, utg.1783, s.569–580)
  • Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger-Præstegiæld i Aggershuus Stift (utg. 1784), 272 s.
  • Anmærkninger paa en Reise 1788 fra Eger til Blaafarveværket paa Modum, tilligemed en kort Beskrivelse over samme Bergverk (i: Kgl. dansk vitensk. nye samling I , utg.1788, s. 341-366 og s.379-386)
  • Udtog af 10 Aars meteorologiske Iagttagelser paa Eger (i: Nyeste Samling af det Kongelige Norske Videnskabers-Selskabs Skrifter, bind 2 (utg.1798), s.15-42)
  • Fortegnelse over flere av Hans Strøms skrifter finnes i Ask - Søkekilden (bibsys) og Høyskolen i Voldas bibliografi over Hans Strøms skrifter v/Arne Apelseth.

Kilder

  • Ukjent forfatter: «Hans Strøm, 1726-1797», i Eikerminne 1971, s.9-41
  • Roar Tank: «Fra bisp til konge», i Eikerminne 1950, s.15-29 (PDF-fil)
  • Høgskulen i Volda: Hans Strøm 200 år etter (tekstene Tekstene "Nærare om Hans Strøm" og "Tidstavle" av Arne Apelseth)
  • Wikipedia: Hans Strøm

Eksterne lenker