Arbeiderbevegelsens Arkiv i Hedmark

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Folkets hus på Hamar. Her fikk arkivet lokaler i 1984.
Foto: Trond Nygård (2012)

Arbeiderbevegelsens Arkiv i Hedmark (AAH) er ett av flere lokalarkiver tilknyttet moderorganisasjonen Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek (Arbark) i Oslo. Etter at det første lokalarkivet ble opprettet i Vestfold i 1959, måtte Hedmark vente i 25 år før det ble opprettet et regionalt arkiv for «det røde fylke» i 1984. Arkivet har tilhold i Folkets husHamar.

Hvorfor et eget arkiv for arbeiderbevegelsen i Hedmark?

Arbeiderbevegelsens arkiv i Hedmark (AAH) ble opprettet i 1984 med et interimsstyre. Deltakere var arbeiderbevegelsens ulike organer i Hedmark, Statsarkivet i Hamar og Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek i Oslo. Arkivets depot ble lagt til Folkets hus i Hamar.

Motivasjonen for denne satsningen lå i en erkjennelse av at arbeiderbevegelsen i Hedmark hadde verdifulle arkiver spredt rundt omkring uten betryggende oppbevaring. Unikt kildemateriale ville gå til grunne dersom ingen tok initiativ til å sikre dokumentene en trygg lagring. Kjellere, loft, klubblokaler og tillitsvalgtes privatboliger var ikke egnede som oppbevaringssteder for verdifullt kildemateriale. Mange medlemmer av partilag og fagforeninger hadde nok følt savnet av skriftlige kilder som særlig påtrengende under jubileumsfeiringer. For foreningens nyere historie var det alltids noen gjenlevende tillitsvalgte å intervjue, men for stiftelsesmøter og lignende var det mindre å hente. Hovedformålet med opprettelsen av AAH i 1984 var derfor knyttet til de klassiske begrepene i arkivfaget, bevaring og tilgjengeliggjøring.

Arbeiderbevegelsen i Hedmark

Agitatoren Marcus Thrane (1817-90). Bevegelsen hans sto sterkt på Hedmarken.

De første arbeiderforeningene i Hedmark ble stiftet midt på 1800-tallet. Marcus Thranes arbeiderforeninger fikk fotfeste i Hedmark, som i så mange andre jord- og skogbruksbygder i Norge. Fra 1849 til 1851 fikk Thrane over 30 000 medlemmer i Norge. Det hevdes at Thranes menn – kvinner var ikke inkluderte – talte 5000 i Hedmark. Av fylkets regioner sto Thranitter-bevegelsen aller sterkest på Hedmarken. Solør, Elverum, Trysil og Østerdalen var også godt representert i disse tidligste arbeiderforeningene. Hovedtyngden av medlemmene var husmenn. I Hedmark var husmannen en jordleiende plassbesitter som betalte leie for jorda i form av arbeidsytelser til gården og arbeidet for daglønn når han ble tilsagt. Thrane la stor vekt på at husmennenes levekår burde bedres og undersøkes spesielt.

Thranes bevegelse møtte etter hvert en massiv motstand fra styresmaktene, og mange av lederne ble arrestert i 1851. Den endelige nedleggelsen av agitasjonsvirksomheten og foreningsdannelsen kom med høyesterettsdommen mot Thrane i 1855. Deretter ble det mer stille i Hedmark.

Noen virkelig fart i foreningsdannelsen blant arbeidere og husmenn ble det ikke før personer med tilknytning til partiet Venstre på 1880-tallet tok opp igjen en del av de samme sakene som Thrane hadde kjempet for 30 år tidligere. Venstre-mannen Sjur Fedje var en slik skikkelse. Han etablerte flere arbeiderforeninger på Hedmarken i 1880-årene. Mange av disse foreningene ble senere tilknyttet arbeiderbevegelsen, men i starten hadde de utgangspunkt i partiet Venstre.

Videre er det grunn til å nevne at Hedemarken Amts Arbeiderparti ble stiftet i 1904. Det var altså forløperen til det vi i dag betegner som Hedmark Arbeiderparti. Det første årsmøtet ble holdt på Ådalsbruk i Løten høsten 1905. Den første representanten for Hedemarken Amts Arbeiderparti på Stortinget var August Embretsen fra Åsnes i 1909. Etter hvert som partiet befestet sin rolle, har mange personer med bakgrunn fra Hedmark Arbeiderparti bemerket seg i rikspolitikken. Odvar Nordli har hatt den mest framskutte posisjonen.

Grunntrekk ved arkivsamlingen

Småbruket Østre Kinnsbekken i Næroset, Ringsaker. Arkivet på Hamar gjenspeiler jord- og skogbruksfylket Hedmark.
Foto: Reidunn Ødegaard (2010)

Etter at mottaket av arkivsaker startet i 1984, har arkivsamlingen kommet opp i om lag 270 hyllemeter (2007). Materialet er fordelt på om lag 215 enkeltarkiver. Det er et betydelig antall, men dermed også tilsvarende beskjedne gjennomsnittsmengde på hver enkelt arkivskaper. Det er få tilfeller der en arkivskaper har skapt flere enkeltarkiver, så i all hovedsak kan det knyttes ett arkiv til hver enkelt arkivskaper. Grunntanken bak innsamlingsarbeidet som AAH har foretatt, har vært å ta vare på arkivmateriale fra arbeiderbevegelsens ulike forgreininger i Hedmark, fra kommunistene til småbrukerlag.

Selv med et slikt bredt siktemål, har arkivsamlingen per dags dato en geografisk slagside mot Hedmarken, altså kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker. Det har nok en sammenheng med at arkivet ligger på Hamar og at folkene som har stått i spissen for innsamlingsarbeidet, har sognet til denne delen av fylket. Enkelte har ment at arkivskapere fra denne regionen er overrepresenterte i forhold til den betydning de har hatt faglig og politisk.

Andre grunntrekk ved arkivsamlingen kan samles i stikkordene jord, skog og jernbane. I jord- og skogfylket Hedmark er det ikke unaturlig at skog- og landarbeiderforeningene har en betydelig andel i arkivsamlingen. En del materiale fra småbrukerlag i Hedmark finnes også. Hamar distrikt av Norsk Jernbaneforbund med ulike underavdelinger har avlevert mye materiale til arkivet, noe som gjenspeiler Hamar som en viktig jernbaneby på Østlandet.

Et annet forhold som det er grunn til å legge vekt på, er omorganiseringer i fagbevegelsen. Organisatoriske endringer har ofte arkivmessige konsekvenser. En rekke av arkivene i AAHs samling har kommet inn som følge av sammenslåinger mellom de sentrale fagforbundene. Det seneste eksemplet, som fikk konsekvenser for AAH, var etableringen av Fagforbundet i 2003. «Fusjonen» mellom Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Kommuneforbund på riksplan førte til en tilsvarende prosess lokalt. AAH fikk inn mellom 25-30 hyllemeter arkivmateriale som følge av at Fagforbundet ble til.

Det er avlevert få personarkiver til AAH. Her kan det være aktuelt å nevne to av arkivene som er avlevert. Odvar Nordli har deponert deler av sitt arkiv. Tidligere stortingsrepresentant Oskar Lindberget fra Våler har også avgitt en del av sitt arkiv. Lindberget satt i justiskomiteen på Stortinget på 1950-tallet og var samtidig aktivt med i Hedmark Bonde- og småbrukerlag. Personarkivene er ofte en rikholdig kilde til å forstå både allmenne og spesielle trekk ved samfunnsutviklingen.

De store organisasjonene Hedmark Arbeiderparti, Landsorganisasjonens distriktskontor og Arbeidernes Opplysningsforbund i Hedmark (AOF) er representert med om lag 60 hyllemeter arkivmateriale i depotet. Det er betydelige mengder arkivmateriale for en liten institusjon som AAH.

Det er også grunn til å framheve en kontrast til de «tunge» arkivene fylkesorganisasjonene har skapt. De mange lagsavisene som ble skrevet rundt om i arbeiderungdomslagene, var en slik kontrast. Ofte gikk de under tittelen Skravla. Her var det anledning til å ta opp alle slags tema, løst og fast, i en uhøytidelig form. Slik blir de en rikholdig kilde til innblikk i det sosiale livet utenom den strikte formaliserte partivirksomheten.

Arkiver og avtaler

Med stort og smått har altså Arbeiderbevegelses Arkiv i Hedmark tatt imot 270 hyllemeter arkivsaker. Materialet har status som depositum. Arkivskaperne har derfor eiendomsretten til arkivene. Styret i AAH oppfatter det slik at det er lettere å få avleveringer til arkivet dersom arkivskaper beholder eiendomsretten, og har derfor valgt å holde på ordningen med depositum. Personer tilknyttet partilag og fagorganisasjoner føler i stor grad et eierforhold til det skriftlige materialet som organisasjonen har skapt gjennom et langt liv. Å gi fra seg for eksempel stiftelsesprotokollen, er som å gi fra seg av arvesølvet. Er materialet deponert, blir ikke avleveringen så endelig.

I de tilfeller der AAH ikke har inngått skriftlige avtaler med de som har avlevert materiale til institusjonen, kan arkiveierne hente tilbake sitt materiale når de ønsker. AAH legger imidlertid ned betydelige ressurser i ordning og katalogisering. AAH har derfor utarbeidet to avtaler, en for depositum og en for gave. Arkivskaperen kan dermed velge.

Samarbeidet med Statsarkivet i Hamar (SAH)

I startfasen var det stor aktivitet i AAH. Innsamlingsarbeidet gikk fortløpende, og samlingen ble ajourført. Etter hvert ble det vanskelig å opprettholde kontinuiteten i arbeidet. Driften ble etter en stund liggende nede. Statsarkivet var med da arkivet ble etablert, og var den nærmeste arkivfaglige institusjonen for AAH å henvende seg til for å komme i gang med arkivarbeidet igjen. Etter forespørsel fra AAH initierte SAH et ordningsarbeid våren 2000. Det ble satt i gang med katalogisering av arkivmaterialet i arkivregistreringsprogrammet Asta. Dersom publikum ønsker det, kan de ordnete arkivene brukes på Statsarkivets lesesal under samme rutiner som SAH bruker for utlån av sine arkivsaker. Det er selvsagt slik at etter hvert som større deler av samlingen blir ordnet, desto mer tilgjengelig blir den for bruk.

Statsarkivet i Hamar har altså vært en samarbeidspartner for AAH siden oppstarten i 1984. Denne rollen er ytterligere styrket med Arkivverkets generelle oppvurdering av privatarkivarbeidet. Arkivloven fra 1992 og de senere Retningslinjer for arbeidet med privatarkiver har bidratt til en sterkere satsning på området fra Arkivverkets side. I tilegg til formalitetene har også bokutgivelsen Privatarkiver - Bevaring og tilgjengeliggjøring høsten 2001 tilført privatarkivarbeidet etterlengtet faglitteratur.

For AAH har samarbeidet med Statsarkivet klare fortrinn. I og med at AAH som ikke har noe eget arkivfaglig miljø, er det en styrke å kunne vise til samarbeidet med Statsarkivet i Hamar overfor arkivskapere ute i felten. For det andre blir arkivsamlingen mer tilgjengelig med at materiale kan brukes på Statsarkivets lesesal i Statsarkivets åpningstider. Kunnskapen om at arkiver finnes, blir spredt til flere. Arkivbrukerne blir kjent med begge institusjoners arkivsamling. Som et eksempel kan en bygdebokforfatter finne nye innfallsvinkler til et tema ved at nye arkiver blir synliggjort. Et annet eksempel er fagforeningen som skal skrive sin historie, hvor tilgang på både bedriftens og fagforeningens arkiver er en fordel. I flere tilfeller har SAH arkivene etter bedriften (for eksempel Rena Kartonfabrik A/S), og AAH har fagforeningsarkivene (for eksempel Rena Kartonarbeiderforening), og begge disse arkivene kan brukes på samme lesesal.

Veien videre

AAH leier i dag (2018) hjelp til ordning og ajourføring av innkommet materiale. Det er grunn til å tro at det blir slik i framtiden også. I flere år har hyret AAH ordningshjelp tilsvarende 1-2 månedsverk. Materielle ressurser, penger og plass, legger føringer på den framtidige satsningen. AAH kan ta imot om lag 70 hyllemeter i sitt nåværende magasin. Det sier seg dermed selv at om kort tid må AAH ha mer «lagerplass». Hele arkivets eksistens står og faller på to forhold; utvidet magasinplass og et vedvarende ordningsarbeid.

Lokalhistoriewiki

Arkivet har publisert opplysninger om arkiv og arkivskapere på Arkivportalen. Disse opplysningene er brukt som råmateriale til artikler på lokalhistoriewiki, se blant annet:

Arkivskaper Type arkivskaper Kommune Arkivnummer Tidsrom Opprinnelig tekst
Finsrud skog- og landarbeiderforening Fagforening Eidskog AAH/ARK-330 Arkivportalen
Magnor bekledningsarbeiderforening Fagforening Eidskog AAH/ARK-347 Arkivportalen
Magnor Samvirkelag Samvirkelag Eidskog AAH/ARK-232 1938-2009 Arkivportalen
Skotterud Samvirkelag Samvirkelag Eidskog AAH/ARK-252 Arkivportalen
Vestmarka Samvirkelag (Eidskog) Samvirkelag Eidskog AAH/ARK-240 Arkivportalen
Elverum Vegarbeiderforening Fagforening Elverum AAH/ARK-97 1933-1968 Arkivportalen
Norsk Postforbund, Elverum krets Fagforening Elverum AAH/ARK-264 1936-1996 Arkivportalen
Bygningsarbeidernes forening, Hamar og omegn Fagforening Hamar AAH/ARK-141 Arkivportalen
Hamar Arbeiderforening Arbeiderdemokratene Hamar SAH/ARK/351 1880-1986 Arkivportalen
Hamar Arbeiderparti Arbeiderpartiet Hamar AAH/ARK-12 Arkivportalen
Hamar Arbeiderpartis Kvinneforening Arbeiderpartiet Hamar AAH/ARK-122 Arkivportalen
Hamar Damekor Kor Hamar AAH/ARK-1 1942-2010 Arkivportalen
Hamar Formerforening Fagforening Hamar AAH/ARK-178 1900-1960 Arkivportalen
Hamar Handel og Kontor Fagforening Hamar AAH/ARK-140 Arkivportalen
Hamar hotell- og restaurantarbeiderforening Fagforening Hamar AAH/ARK-311 Arkivportalen
Hamar Jern- og Metallarbeiderforening Fagforening Hamar AAH/ARK-177 Arkivportalen
Hamar Murere og Murarbeidere Fagforening Hamar AAH/ARK-158 1906-2003 Arkivportalen
Hamar sag- og høvleriarbeiderforening Fagforening Hamar AAH/ARK-145 Arkivportalen
Hamar Transportarbeiderforening Fagforening Hamar AAH/ARK-137 Arkivportalen
Redskapssentralens Arbeiderforening (Hamar) Fagforening Hamar AAH/ARK-131 Arkivportalen
Rør- og Blikkarbeidernes Fagforening (Hamar) Fagforening Hamar AAH/ARK-143 1932-? Arkivportalen
Austmarka Samvirkelag Samvirkelag Kongsvinger AAH/ARK-245 Arkivportalen
Kongsvinger Arbeiderparti Arbeiderpartiet Kongsvinger AAH/ARK-328 Arkivportalen
Kongsvinger faglige samorganisasjon Fagforening Kongsvinger AAH/ARK-348 Arkivportalen
Kongsvinger Handel og Kontor Fagforening Kongsvinger AAH/ARK-221 Arkivportalen
Kongsvinger og omegn kjøttindustriarbeiderforening Fagforening Kongsvinger AAH/ARK-346 Arkivportalen
Varaldskog skog- og landarbeiderforening Fagforening Kongsvinger AAH/ARK-343 Arkivportalen
Fagforbundet Løten Fagforening Løten AAH/ARK-350 2003-2014 Arkivportalen
Løten Handel og Kontor Fagforening Løten AAH/ARK-220 Arkivportalen
Løten kommunale forening Fagforening Løten AAH/ARK-349 Arkivportalen
Ådalsbruk Arbeidersamfund Arbeiderdemokratene/Ap Løten AAH/ARK-298 Arkivportalen
Ådalsbruk Arbeidersamfunds kvinnegruppe Arbeiderpartiet Løten AAH/ARK-299 Arkivportalen
Holt skog- og landarbeiderforening Fagforening Nord-Odal AAH/ARK-333 Arkivportalen
Nordre Sand skog- og landarbeiderforening Fagforening Nord-Odal AAH/ARK-335 Arkivportalen
Ruud skog- og landarbeiderforening Fagforening Nord-Odal AAH/ARK-337 Arkivportalen
Størjen skog- og landarbeiderforening Fagforening Nord-Odal AAH/ARK-336 1928-1980 Arkivportalen
Brumunddal Arbeiderlag Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-224 Arkivportalen
Brumunddal Arbeiderlags Kvinnegruppe Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-228 Arkivportalen
Brumunddal Bekledningsarbeiderforening Fagforening Ringsaker AAH/ARK-314 Arkivportalen
Brumunddal Bygningsarbeiderforening Fagforening Ringsaker AAH/ARK-30 Arkivportalen
Brumunddal Handel og Kontor Fagforening Ringsaker AAH/ARK-26 Arkivportalen
Brumunddal Jern og Metall Fagforening Ringsaker AAH/ARK-27 Arkivportalen
Brumunddal Sag- og Høvleriarbeiderforening Fagforening Ringsaker AAH/ARK-315 Arkivportalen
Brumunddal Transportarbeiderforening Fagforening Ringsaker AAH/ARK-389 1960-2002 Arkivportalen
Brøttum Arbeiderlag Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-116 Arkivportalen
Brøttum Arbeiderlags Kvinnegruppe Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-28 Arkivportalen
Brøttum AUL Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-118 Arkivportalen
Brøttum skog- og landarbeiderforening Fagforening Ringsaker AAH/ARK-115 Arkivportalen
Folkets Hus (Brumunddal) Folkets Hus Ringsaker AAH/ARK-229 Arkivportalen
Furnes A.U.L. Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-22 Arkivportalen
Furnes Arbeiderforenings kvinnegruppe Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-194 1932-1977 Arkivportalen
Furnes kommunale forening Fagforening Ringsaker AAH/ARK-217 1948-1963 Arkivportalen
Furnes skog- og landarbeiderforening Fagforening Ringsaker AAH/ARK-197 Arkivportalen
Gaupen Arbeiderlag Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-16 1908-2015 Arkivportalen
Gaupen Arbeiderlags Kvinnegruppe Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-386 Arkivportalen
Helgøya skog- og landarbeiderforening Fagforening Ringsaker AAH/ARK-207 Arkivportalen
Moelv støperiarbeiderforening Fagforening Ringsaker AAH/ARK-38 Arkivportalen
Nes kommunale forening (Hedmark) Fagforening Ringsaker AAH/ARK-216 Arkivportalen
Nes og Helgøya skog- og landarbeiderforening Fagforening Ringsaker AAH/ARK-207 Arkivportalen
Nes Samarbeidsutvalg (Hedmark) Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-385 Arkivportalen
Nes skog- og landarbeiderforening (Hedmark) Fagforening Ringsaker AAH/ARK-206 Arkivportalen
Nybygda skog- og landarbeiderforening Fagforening Ringsaker AAH/ARK-199 1945-1970 Arkivportalen
Næren Småbrukerlag Småbrukerlag Ringsaker AAH/ARK-387 Arkivportalen
Ring skog- og landarbeiderforening Fagforening Ringsaker AAH/ARK-382 Arkivportalen
Ringsaker AOF AOF Ringsaker AAH/ARK-215 Arkivportalen
Ringsaker Arbeiderforening Arbeiderdemokratene/Ap Ringsaker AAH/ARK-381 Arkivportalen
Ringsaker Arbeiderparti Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-56 Arkivportalen
Ringsaker Handel og Kontor Fagforening Ringsaker AAH/ARK-25 Arkivportalen
Ringsaker kommunale forening Fagforening Ringsaker AAH/ARK-218 Arkivportalen
Stavsjø AUL (Nes AUF) Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-19 Arkivportalen
Søndre Furnes Arbeiderlags Kvinnegruppe Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-31 Arkivportalen
Veldre Arbeiderlag Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-53 Arkivportalen
Veldre og Nybygda skog- og landarbeiderforening Fagforening Ringsaker AAH/ARK-200 1970-1980 Arkivportalen
Veldre skog- og landarbeiderforening Fagforening Ringsaker AAH/ARK-198 Arkivportalen
Veldreåsen Arbeiderforening Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-32 Arkivportalen
Østbygda Arbeiderkvinnelag (Nes på Hedmarken) Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-384 Arkivportalen
Østbygda Arbeiderlag (Nes på Hedmarken) Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-320 Arkivportalen
Østbygda AUL (Nes på Hedmarken) Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-383 Arkivportalen
Øvre Veldre Arbeiderlag Arbeiderpartiet Ringsaker AAH/ARK-214 Arkivportalen
Åsmarka skogsarbeiderforening Fagforening Ringsaker AAH/ARK-201 1946-1980 Arkivportalen
Fagforbundet avd. 091 Stange Fagforening Stange AAH/ARK-47 2003 Arkivportalen
Ilseng sagarbeiderforening Fagforening Stange AAH/ARK-39 Arkivportalen
Romedal kommunale forening Fagforening Stange AAH/ARK-46 Arkivportalen
Romedal og Vallset bygningsarbeiderforening Fagforening Stange AAH/ARK-40 Arkivportalen
Stange Arbeiderkvinnelag Arbeiderpartiet Stange AAH/ARK-309 Arkivportalen
Stange bilarbeideres forening Fagforening Stange AAH/ARK-353 1937-1983 Arkivportalen
Stange Framlag Framlag Stange AAH/ARK-307 Arkivportalen
Stange Handel og Kontor Fagforening Stange AAH/ARK-219 Arkivportalen
Stange kommunale forening Fagforening Stange AAH/ARK-44 Arkivportalen
Strandlykkja Arbeiderlag Arbeiderpartiet Stange AAH/ARK-151 Arkivportalen
Sørbygda Arbeiderlags Kvinnegruppe (Romedal) Arbeiderpartiet Stange AAH/ARK-324 Arkivportalen
Sørbygda og Tallholen Arbeiderlag Arbeiderpartiet Stange AAH/ARK-323 Arkivportalen
Tangen Arbeiderlags Kvinnegruppe Arbeiderpartiet Stange AAH/ARK-326 Arkivportalen
Vallset skog- og landarbeiderforening Fagforening Stange AAH/ARK-297 Arkivportalen
Åsbygda skog- og landarbeiderforening Fagforening Stange AAH/ARK-35 Arkivportalen
Odals Værk Arbeiderlag Arbeiderpartiet Sør-Odal AAH/ARK-274 1939 Arkivportalen
Slåstad skog- og landarbeiderforening Fagforening Sør-Odal AAH/ARK-340 Arkivportalen
Søndre Odalens Samvirkelag Samvirkelag Sør-Odal AAH/ARK-237 Arkivportalen

Litteratur

  • Presentasjonen bygger hovedsakelig på historikeren Christer Nilssons artikkel om AAH, tidligere publisert i Fortid og nåtid og samspill. Statsarkivet i Hamar 1917-2007 (Hamar 2009). Nilsson har også skrevet om arkivet i Arbeiderhistorie 2003, og han har i 2018 bidratt med nye opplysninger om arkivet.
Annen litteratur

Koordinater: 60.795343° N 11.067550° Ø