Beitstad hesteavlsforening

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Roald (født 1909) var den første hingsten Beitstadens hesteavlsforening kjøpte - på Lillehammerutstillinga i 1913. Dommernes bedømmelse av hingsten: «Ganske vakker, jevn hest med god dybde og bredde. God overlinje». Pris 5000 kroner.
Foto: Fra ukjent avis i hesteavlforeningens protokoll.
Den 7 år gamle sløyfehingsten Trofast ble innleid til Beitstadens hesteavlsforening fra Anders Øwre, Ytterøy.
Foto: Ukjent (1930-åra).
Livbu ble innkjøpt av Beitstad hesteavlsforening - på Lillehammerutstillinga i 1939. Samtidig som den var en typisk trekkhest, hadde den utstillingens beste travetid
Foto: Fra ukjent avis i hesteavlforeningens protokoll.

Beitstad hesteavlsforening ble stiftet under navnet Beitstadens hesteavlsforening på et møte i Sprova lørdag 14. september 1912. Foreninga skulle da foruten Beitstaden også betjene herredene Malm og Namdalseid. Det ble kjøpt inn hingst fra Lillehammerutstillingen og man ser at foreningen ble et aktivum for gardbrukerne i de tre kommunene. Ut på 1930-tallet inntrer kriser, som befordrer omorganiseringer. Foreningen har livets rett til et stykke ut på 1960-tallet, og bukker helt under ved inngangen til 1970-åra.

Stiftelsesmøtet

Foreningen ser ut til å ha blitt stiftet på forsamlingshuset Granheim i Sprova. Det vi med sikkerhet vet er at møtet var foranlediget av en forutgående bekjentgjørelse i lokale aviser. Da de 18 som møtte var samlet oppførte de seg som gode representanter for de 85 som til da hadde tegnet seg som potensielle medlemmer av foreningen under stiftelse. Her ble styret – etter den formelle stiftelsen var klarlagt, pålagt å søke Stortinget om «vanlig bidrag til indkjöp av hingst», samt søke om nødvendige lån til formålet. Organisatoriske saker ble også gitt tilbørlig behandling; som at styret skulle konstituere seg selv.

Lovene

§ 1

Foreningens formaal er at virke for ophjælp av hesteavlen inden Beitstaden, Namdalseidet og Malm herreder ved anskaffelse av en fremragende hingst av Gudbrandsdalsk rase.

§ 2

Foreningen ansees stiftet med de nedtegnede aktier – f-t. 85; men er der indtil videre adgang til at blive indtegnet som nye medlemmer, idet styret har myndighed til at bestemme, naar aktietegningen skal ophøre. Foreningens kapital tilveiebringes ved aktie der fastsættes til kr 25.- - fem og tyve; men bliver kun at indbetale kontant av hver aktie Kr. 10.- ti kroner, Resten av tre ad den fra foreningens side kræves til indkjöp av hingster m. v. tilveiebringes ved laan, for hvilket samtlige medlemmer er solidariske ansvarlige.

§3

Foreningens anliggender varetages av et styre bestaaende av 5 medlemmer, som væøges av fællesmøte blant foreningens medlemmer. For hvert aar vælges 3 supleanter. Funktionstiden er 2 aar og uttræder der aarlig 2 og 3 medlemmer. Første gang uttræder efter lodtrækning 2 og siden de medlemmer, som har fungeret længst. Uttrædende medlemmer kan gjenvælges, men har ret til at undslaa sig i like lang tid, som de har fungeret. Den mand, hos hvem hingsten er stationeret blir at anse som indhabil som styresmedlem.

§4

Styret vælger sig imellom efter hvert valg en formand og en næstformand. For at være beslutningsdygtig maa möte minst 4 styresmedlemmer eller i tilfælde forfald supleanter. Ved stemmelighet gjör formandens stemme utslaget. Styret andtager regnskapsförer og kasserer, nestemmer springpengenes störrelse, bortsætter hingsten paa bedste maade paa et hensigtsmessigt sted, hvor i forening med husdyrsavlsbestyreren (statskonsulenten), tilsyn med dens forsvarlige rögt og pleie, giver instruks for dens bruk som springdyr, ligesom styret paaser foreningens tarv forövrigt.

§5

Aarligt fællesmøte holdes inden utgangen av februar maaned paa det sted som av styret bestemmes. I fællesmøtet foretages: a) Referat av styrets beretning om foreningens virksomhet i det forlöpne aar. b) Dessision av regnskapet. c) Valg paa medlemmer av styret med supleanter. d) Valg paa to/en revisorer Styret eller minst 10 medlemmer kan foranlediges avholdt extraordinært Fællesmøte, når de finder det nödvendigt.

§6

Ethvert medlem kan fremsette forslag om forandring av lovene; men maa saadant forslag være indkommet til styret senest 1 md, för fællesmøtets avholdelse. Styret har senest 14 dgr. før nævnte möte at gjöre medlemmerne bekjendt med at forslag til lovforandringer foreligger. Forslaget falder, dersom det ikke opnaar 2/3 flertal.

§7

Foreningen underkaster sig de betingelser som det offentlige opstiller for statsbidrag til indkjøp av hingster.

§8

Aarets indteækter av hingsten anvendes saaledes:

 • a) Dækkes utgifter til hingstholdet.
 • b) Renter og avdrag svares av det av foreningen optagne laan. Hvorvidt noget aktieutbytte skal utbetales bestemmes paa det aarlige fællesmøte efter styrets indstilling.
 • c) Assuransepræmie dækkes.
 • d) Mulig overskud avsættes til en fond til hesteavlens fremme inden herrederne. Forsaavidt indtægter ikke skulde strække til, til det foran oprægnede eller andre nödvendige utgifter utlignes det manglende paa medlemmerne hvis styret finder det nødvendig.

Lagets første styre

Disse ble valgt (stemmetall i parentes):

 • B. Elden (17). M. H. Benum (16). K. Ertsaas (13). A. Sprauten (12). Olaf E. Elnan (5), efter lodtrækning med A. Törring.
 • Supleanter: A. Törring (5). A. Skar (4) og J. Buvarp (2).
 • Og slik konstituerte de seg:

Til formand valgtes M. H. Benum med 4 st. Til næstformand valgtes A. Sprauten med 3 st., og til kasserer valgtes Kr. Brækken med 5 st.

Første styremøte

Møtet ble satt i påska; lørdag 22. mars 1913. Vi vet det ikke, men det er gode grunner til å anta at styret hadde gjort grundige forundersøkelser før de møttes i Karoline Tessems hus som lå på det man da kalte Vellamelen.

Det skulle kjøpes hingst

Først gikk man til valg på de menn som skulle stå for kjøpet – slik stiftelsesmøtet hadde ytret ønske om; en andrepremiert hingst av «Gudbrandsdalsk rase». Statskonsulenten var selvskreven, og dessuten ville man ha med dyrlege Rodum, og styrets formann M.H. Benum.

Andelsforpliktelsen må innfries

I henhold til lovene skulle nå 10 kroner av den tegnede andel innbetales, og da ble det ansett praktisk at innbetaling kunne skje enten til kasseren; Kr. Brækken, Haakon Holien, Albert Sprauten eller K. Erstsaas. I styremøtet 15. januar 1914 ble fristen for innbetalingen – uten tillegg – satt til utgangen av februar samme år.

Hingstens forpleining

Det måtte også averteres etter høvelig stasjonering av hingsten, der anbyderne ble bedt om å oppgi prisforlangende, samt forplikte seg til å følge gjeldende regelverk for «behandling og bruk av hingsten, som bestemt for statens stamhingste». Det ble lagt i Sprauten og Benums hender å innstille på hvem de anså som beste alternativ – etter anbudsfristens utløp.

Lagets første hingstpasser antatt

I styremøte 20. april 1913 ble anbudet som John Hovd ga antatt – uten at vi vet om det kan ha vært flere anbydere. Hovd aksepterte alle forordninger og ville ha en godtgjørelse på kr 245 per år med en merknad om at hvis hingsten var «almindelig snild at behandle» ville han kunne gi et avslag på 25 kroner året. Springpengeforlangendet fra Hovd lød på kr 2 per akt, og om det ble snakk om å ha hingsten på utstilling, så ba han om å få dekt omkostningene for dette.

Springpenger

I samme møte ble det vedtatt at springpengene ble satt til kr 12 per hoppe for andelshaverne og kr. 14,- om eieren ikke var andelseier. I alle tilfelle skulle springpengene erlegges kontant ved bedekningen. Forsikring var viktig, også den gang, og da valgte man de to selskaper som sto laget nærmest; Lømsen hestekasse og Eidets hestekasse med anmodning om å få tegnet for så stort beløp som det var anledning til i hvert av selskapene. «Overanførte betingelser vedtat som hingstholder: John Hovd» (sign).

Nye vurderinger

Til styremøte 21. mars 1915 hadde man fått inn to anbydere; John Hovd og Haakon Sprauten, som begge ville ha 400 kroner per år for å «holde hingsten». Møtet tok hensyn til at det var ugunstig å flytte hesten til ny gård, og lot derfor Hovd på Ulstad fortsatt ha hesten i sin varetekt. Det synes som om John Hovd hadde «Roald» på stallen til utgangen av juni 1922, for på årsmøtet i 1922 ble Nils Hovd antatt som ny fôrvert fra 1. juli 1922 for en godtgjørelse av 800 kroner per år.

På styremøte 14. april 1916 ble springpengene oppregulert til 14 kroner for medlemshopper og 16 for de som ikke hadde betalt kontingenten. Men på fellesmøtet 1918 ble satsen mer enn fordoblet til henholdsvis 30 og 35 kroner.

Roald

Det har ikke lykkes å finne den eksakte dato, men referatet i ei uidentifisert avis – sammenholdt med referat fra styremøte i Beitstadens hesteavlsforening den 15. januar 1914 bekrefter at hingsten Roald (født 1909) ble innkjøpt av statskonsulent Morseth, fylkesdyrlege Rodum og gårdbruker M.H. Benum på Lillehammerutstillingen for en sum av kr 5.000,-. Vi ser også at de tidligere eiere var Aksel Grinaker, Brandbu og Anders Grini, Gran. I styremøtet ble «anvist kr 3000 til Aksel Grinaker som betaling for hingsten Roald + statsbidrag kr 2000, som av selger er mottatt gjennom amtskassereren i Kristiania amt».

Det ble også vedtatt å gi Benum samme honorar som det dyrlegen var tilstått; 30,- kroner – i tillegg til de utlegg Benum hadde besørget med transport av hesten til Beitstad og de utlegg begge hadde hatt i forbindelse med reisa til Lillehammer. Totalt beløp dette seg til kr 211,21.

Som siste sak denne torsdagskvelden vedtok man å «reise til Ulstad for at inspisere hesten m.v.». – Uten at utsagnet ”med videre” er definert nærmere.

Fællesmøte 1914

Søndag 25. januar 1914 ble «det aarlige fællesmøtet» avviklet.

Desisjon av regnskapet 1913

Ingen hadde merknader og revisjonen hadde godkjent regnskapet som ble protokollert slik:

Beholdning pr 31/12 1913

 • a) I Kassen kr. 203,25
 • b) Restanse aktiva 400,00
 • c) Do springp 38,00
 • Til sammen Kr 641,25

Til samme tid hadde foreningen en gjeld

for vexelobl i Stod & Steinkj. spb. Kr 2500,- i aksept i samme 500,-

Valg

Ved loddtrekning gikk B. Elden og Olaf E. Elnan ut av styret – og ble gjenvalgt ved akklamasjon. Albert Sprauten, som hadde overdratt sin andel til Haakon Sprauten ble så erstattet med Anton Törring, også han ved akklamasjon. Som varamenn valgtes Ragnv. Benum, Olaf Stamnes og Haakon Sprauten.

Assuranse av hingsten

Årsmøtet vedtok å forsøke å få hingsten assurert i enda et «trygdeselskap», men om det ikke lyktes ville man ikke øke forsikringen mer enn det den allerede var på.

Følgende signerte protokollen:

H. M. Benum, Kr. Brækken, Olaf E. Elnan, Ragnv. Benum, Edv. Stamnes, Olaf Stamnes, Einar Bartnes, Ole P. Thun M. Kvamseng og Axel Landsem.

Fællesmøte 1915

Søndag 21. mars ble «det aarlige fællesmøtet» avviklet i kjøpmann Westins hus på Hjellnesset.

Desisjon av regnskapet 1914

Det ble referert ekstrakt av regnskapet for 1914, som ingen hadde bemerkninger til

Til observasjon at beholdningene den 31/12 –14 viste:

 • Restanse i aksjer kr 240,-
 • Do i springpenger -13 kr 14,-
 • Do i springpenger –14 kr 110,-
 • Til sammen kr 364,-

På samme tid var kasserens utlegg kr 13,37 – og revisjonen ba om at restansene ble innfordret – hvorpå møtet fattet vedtak i samsvar med bemerkningen.

Valg

Ved valgene ble alle tre uttredende medlemmer gjenvalgt ved akklamasjon, samt at B. Glasö, M. Kvamseng og Anton Elden ble varamenn.

Følgende signerte protokollen:

H. M. Benum, A. Törring, Bertin Glasö, M. Kvamseng, Jakob S. Bartnes, Anton Elden, John Hovd og H. Sprauten

Fællesmøte 1916

Fredag 14. april ble «det aarlige fællesmøtet» avviklet på Hjellnesset.

Desisjon av regnskapet 1915

Ingen hadde merknader og revisjonen hadde godkjent regnskapet som ble protokollert slik:

Beholdning pr 1/4 1916

 • A) Restanser kr. 108,00
 • B) Bankinnskudd 181,00
 • C) I kassen 116,49
 • Til sammen kr. 456,49

Til samme tid var foreningens gjeld Kr 2200,-

Valg

Valgt ble Olaf E. Elnan og B. Elden Som varamenn valgte man dette året bare to : Olav Sitter og R. Benum

Følgende signerte protokollen:

Olav Sæther, M. Kvamseng, Bertin Glasö, Ole Svarva, Anton Elden og M. H. Benum.

Fællesmøte 1917

Tirsdag 14. april ble «det aarlige fællesmøtet» avviklet i Mathias Haugens hus. Det ble referert ekstrakt av regnskapet fra ¼ -16 til 31/3 –17 Der ble det blant annet gitt kassereren en godtgjørelse på kr 1,- som skulle føres til utgift i neste års regnskap.

For øvrig skulle man ha til observasjon at

På samme tid var kassererens utlegg kr 41,29

Kassereren ble så pålagt å inndrive manglende «aktiebeløp», ja om nødvendig også per tvangsinndriving.

Valg

De tre uttredende styremedlemmer; A. Törring, M. H. Benum og K. Ertsaas ble disse valgt (stemmetall): K. Ertsaas (7), A. Törring (6), R. Benum (6)

Følgende signerte protokollen:

M. H. Benum, Olav Sæther, A. Törring, Edv. Stamnes, J. Hovd, Ragnv. Benum og M. Kvamseng.

Fællesmøte 1918

Lørdag 11. mai ble «det aarlige fællesmøtet» avviklet på Solberg Meieri.

Det ble referert ekstrakt av regnskapet for 1917

Til observasjon at

 • A) Beholdningen i Beitstadens sparebank var kr 797,26
 • B) Renter kr 254,00
 • Til sammen kr 1051,26

Gjeld

 • På samme tid var foreningens gjeld kr 1960,00
 • Og kassererens utlegg kr 23,61
 • kr 1983,61

Valg

Valg på to styremedlemmer til erstatning for utgående Olaf E. Elnan og Bernh. Elden: Valgt med akklamasjon: Olaf E. Elnan og Bernh. Elden Pluss tre suppleanter: M. Kvamseng,m B. Glasö og M. H. Benum

Hingsten var fortsatt hos John Hovd på Ulstad (1/5-18 – 30/4-19), men nå med en fôringsgodtgjørelse på kr 1.000,-.

Følgende signerte protokollen:

Ragnv. Benum, John Hovd, Edv. Stamnes, Mateus Holder, Ole Wiseth, M. H. Benum

Fællesmøte 1919

Fredag 25. april ble «det aarlige fællesmøtet» avviklet på Solberg Meieri. Det ble referert ekstrakt for tidsrommet 1/5 1918 – 23/4 –19.

Til observasjon at beholdningen pr 23/4 –19 er

 • A) I Beitstadens sp. bank Kr 871,40
 • B) Restanser Kr 207,00

På samme tid var kassererens utlegg kr 6,49 og foreningens gjeld kr 1.540,00

Valg

Til å erstatte de utredende styremedlemmer K. Ertsaas, R. Benum og A. Törring, ble K. Ertsaas, Anton Törring og Ole Tekseth alle valgt med akklamasjon

Ny hingsteholder?

Da John Hovd hadde sagt opp sin avtale om hold av hingsten, forelå det skriftlig anbud fra Helge Foosnes som ville ha 1300 kroner + 5 kroner for hver bedekket hoppe. Dertil var det kommet telefonisk tilbud til formannen fra Einar Bardal som ville ha 1100 kroner pr år. Så sier protokollen at Nils Hovd var til stede og at han der og da gikk god for at John Hovd også ville akseptere kr 1100,- per år. Vedtak: John Hovds tilbud antakes enstemmig.

Legatmidler

Anton Törring hadde i brevs form tilbudt å yte foreningen en gave a kr 100,- om foreningen ad andre veier klarte å skaffe tilveie ytterligere 400 kroner, for å starte et fond til fremme av hesteholdet i foreningens område. Styret ble oppfordret om å skaffe de 400 kroner «paa en eller anden maate». På styremøte på Utvik den 12. juli 1919 ble brevet referert i sin helhet slik det var skrevet:

Brev fra A. Törring:

”Til styret for Beitstad hesteavlsforening. Til opmuntring for hesteavlen i Beitstad tilbydes herved kr. 100,00 et hundrede, under forutsetning av at der paa andre maader tilveiebringes minst kr 400,00 fire hundrekroner. 1. Pengene indsettes i bank, rentene utdeles i en eller flere præmier av Statskonsulenten ved hvert kaaringsmøde. 2. Præmiene utlodes til den beste og mest velstelte dyr sin fremstilles på kaaringsmødet. 3. Skulde hesteavlsforeningen i sin tid ophøre anvendes beløbet til forbedring av Kvægavlen inden Beitstad. Törring 25/4 – 19 A. Törring”

 • Styret gjorde da slikt vedtak:

«I henhold til ovennevnte bevilges av hestekassen for 1919 Kr. 20,00 tyve kroner.»

Nytt medlem

John Kjelseth ble inntatt i foreningen mot at han innbetaler de fastsatte 10 kroner.

Disse undertegnet protokollen:

Ragnv. Benum, M. H. Benum, M. Kvamseng, K. Ertsaas, Kr. Brækken, Edv. Stamnes, Sigurd A. Bratberg, A. Törring, Olaf Stamnes og Ole Wiseth.

Fællesmøte 1920

Fredag 16. april ble «det aarlige fællesmøtet» avviklet på Solberg Meieri.

Desisjon av regnskapet fra 23/4 1919 – 15/4 –20.

Til observasjon at beholdningen pr 15/4 1920 er

 • a) I Beitstadens sparebank Kr 1471,80
 • b) Restanser Kr 368,00
 • c) i kassen Kr 104,94

På samme tid var foreningens gjeld kr 1.780,00

Valg

I stedet for B. Elden og Olaf Elnan ble B. Elden og Olav Elnan valgt med akklamasjon. Som varamenn ble valgt M. Kvamseng, M. H. Benum og Olaf Stamnes

Disse undertegnet protokollen:

A. Törring, K. Ertsaas, M. Kvamseng, Olaf Stamnes og Einar Bartnes.

Fællesmøte 1921

Fredag 23. april ble «det aarlige fællesmøtet» avviklet hos Karoline Tessem.

Desisjon av regnskapet ”etter ovenstående dato”

Funnet i orden.

Valg

Tre medlemmer av styret: Einar Bartnes, Ola Texet og M. O. Landsem Som varamenn ble valgt M. H. Benum, Olaf Stamnes og M. Kvamseng.

Nå vil styret ha inn manglende innbetalinger

”Resterende av den tegnede aktiekapital (kr 25), kr. 15,00 betales inden 1ste juli d. a.”.

Disse undertegnet protokollen:

A.Törring, Ragnv. Benum, M. Kvamseng, Olaf E. Elnan, K. Ertsaas, Sverre Elden, Einar Bartnes, Olaf Stamnes, B. Elden og J. Hovd.

Årsmøte 1922

Fredag 21. april ble årsmøtet (første gang det benevnes aarsmøte) avviklet hos Karoline Tessem

Det ble referert ekstrakt for regnskapet 1921

Til observasjon at beholdningen pr 19/4 –1922 var

 • A) I Beitstadens sp. bank Kr 1050,91
 • B) Restanser Kr 569,00
 • Som ga beheoldningen Kr 1619,91

Gjeld

På samme tid var foreningens gjeld kr 1.475,00

Videre framgår det at det på «restaktiebeløpet» var kommet inn 550 kroner per 19/4. Dessuten ser vi at premiefondet nå var steget til kr 132,14

Valg

Bernhard Elden og Olaf Elnan sto på valg og Olaf Elnan samt Olav Sæther ble valgt. Som suppleanter ble M. H. Benum, M. Kvamseng og Olaf Stamnes valgt

Disse signerte protokollen:

Einar Bartnes, Mikal Bartnes, Petrus Malmo, Axel Landsem, M. Kvamseng, M. O. Landsem, Peter L. Glasö, Ole Svarva, M. H. Benum, Ragnv. Benum, Nils Hovd, B. Elden, A. Törring og Olaf Stamnes.

Årsmøte 1923

Fredag 20. april ble årsmøtet avviklet hos Karoline Tessem

Det ble referert ekstrakt for regnskapet 1922

Til observasjon at beholdningen pr 18/4 –1923 var

 • A) I Beitstadens sp. bank Kr 806,91
 • B) Restanser Kr 451,00
 • Som ga beholdningen Kr 1257,91

Gjeld

På samme tid var foreningens gjeld kr 1.345,00

Videre framgår det at det på «restaktiebeløpet» var kommet inn 550 kroner per 19/4. Dessuten ser vi at premiefondet nå var steget til kr 132,14 «plus 1 aars rente».

Valg

Ole Tekset, M. O. Landsesm og Einar Bartnes sto på valg og Ole Tekset, M. O. Landsesm og Einar Bartnes. Som suppleanter ble M. H. Benum, M. Kvamseng og Olaf Stamnes valgt

Utvidet nedslagsfelt?

Dessuten ble styret pålagt å arbeide for å få dannet en «forening over det gamle distrikt for Beitstad samt Stod og Egge hesteavlsforeninger».

Disse signerte protokollen:

Einar Bartnes, M. H. Benum, M. O. Landsem, Ragnv. Benum, Olav Sæther, M. Kvamseng, Nils Hovd, Ole Welde og Petrus Landsem.

Årsmøte 1924

Fredag 20. april ble årsmøtet avviklet hos Karoline Tessem

Det ble referert ekstrakt for regnskapet 1922

Til observasjon at beholdningen pr 18/4 –1923 var

 • A) I Beitstadens sp. bank Kr 806,91
 • B) Restanser Kr 451,00
 • Som ga beholdningen Kr 1257,91

Gjeld

På samme tid var foreningens gjeld kr 1.345,00 Videre framgår det at det på ”restaktiebeløpet” var kommet inn 550 kroner per 19/4. Dessuten ser vi at premiefondet nå var steget til kr 132,14 ”plus 1 aars rente”.

Valg

Ole Tekset, M. O. Landsesm og Einar Bartnes sto på valg og disse ble valgt: Ole Tekset, M. O. Landsesm og Einar Bartnes. Som suppleanter ble M. H. Benum, M. Kvamseng og Olaf Stamnes valgt

Disse signerte protokollen:

Einar Bartnes, M. H. Benum, M. O. Landsem, Ragnv. Benum, Olav Sæther, M. Kvamseng, Nils Hovd, Ole Welde og Petrus Landsem.

Fellesmøte 1927

Fredag 29. april ble fellesmøtet avviklet hos Karoline Tessem Det ble referert «oppgjør med kasserer Ole Velde» – som ble godkjent.

Valg

Som styre valgtes M. O. Landsem (8), Einar Bartnes (7) Olav Sæther (7), Odin Gladsö (6) og John Tekseth (4). Som varamenn ble Ragnv. Benum, Sverre Elden og Nils Hovd valgt. Ragnv. Benum ble så valgt til foreningens kasserer.

Disse signerte protokollen:

John Tekseth, Odin Glasö, Ragnv. Benum, Sverre Elden, Olav Sæther, Haakon Sprauten Einar Bartnes, og Nils Hovd.

Ny giv i 1926

Det finnes verken protokollerte saker eller notater i perioden 18. februar 1924; etter dommen i voldgiftsaken om hingsten «Skafti», og fram til at styret igjen møttes den 8. januar 1926 hos Einar Svarte. Da protokollertes:

 • «Hesteholder samt Beitstad spareb. garanterisering, hvor samtlige kautionister underskriver, får å få utbetalt det på indskudskonto i banken stående beløp, hvis kontrabok er bortkommet.
 • Det på konto i Beitstad spareb. stående beløp deles forholdsvis på de to lån foreningen har.
 • Besluttedes valgt to mand til å underhandle med kassereren og hingstholderen om mulig å få istand en oversikt over foreningens økonomiske stilling.
 • Valgt blev Einar Martnes og John Tekseth.

Møtet slut John Tekseth Olav Sæther M. O. Landsem Einar Bartnes Olaf E. Elnan»

Fellesmøte 1928

Fredag 27. april ble fellesmøtet avviklet hos Karoline Tessem

Det ble referert ekstrakt av regnskapet 1927 som ble godkjent.

 • Kassabeholdningen pr 31/12 1927 var Kr. 42,67
 • Innestående i bank Kr. 56,50
 • Premiefondet var nå steget til kr 155,42

Valg

M. O. Landsem og Einar Bartnes ble trukket ut til å gå ut av styret, og begge ble gjenvalgt. Som varamenn ble Sverre Elden, Ole P. Thun og Jak. Ertsaas valgt. Aksel Landsem ble så valgt til foreningens kasserer for 1928.

Ny hingst

Som fôrvert for «Frodin» antokes Nils Hovd for tiden 10. mai 1928 – 10. mai 1929 med en godtgjørelse av kr 250,-. Som springpenger ble det vedtatt samme takst; kr 25,-, men med en anførsel av at de hopper som ble bedekt året før, uten å bli drektig, skulle ha en moderasjon på kr 5,-.

Disse signerte protokollen:

Einar Bartnes, Odin Glasö, Sverre Elden, Haakon Sprauten, M. O. Landsem, Olav Sæther, Ole P. Thun, Edv. Sla..ds og Nils Hovd.

Fellesmøte 1929

Fredag 26. april ble ordinært årsmøte avviklet hos Karoline Tessem

Det ble referert ekstrakt av regnskapet 1928 som ble godkjent

 • Kassabeholdningen pr 31/12 1928 var Kr. 54,47
 • Innestående i bank Kr. 58,46
 • Premiefondet var nå steget til kr 160,84

Valg

Olav Sæther, Odin Glasö og John Tekseth, som var på valg, ble alle gjenvalgt ved akklamasjon. Som varamenn ble Sverre Elden, Ole P. Thun og Jak. Ertsaas valgt. Aksel Landsem ble så valgt til foreningens kasserer for 1929.

 • Som fôrvert for «Frodin» antokes Nils Hovd for tiden 10. mai 1929 – 10. mai 1930 med en godtgjørelse av kr 250,- dessuten ble anført at om minst 30 hopper ble bedekt, skulle forverten ha en fri bedekning(!).
 • Som springpenger ble det vedtatt samme takst; kr 25,-, men med en anførsel av at de hopper som ble bedekt året før, uten å bli drektig, skulle ha en moderasjon på kr 5,-.

Disse signerte protokollen:

Einar Bartnes, Odin Kvam, Edv. Sla..ds, Sverre Elden, Nils Hovd, Ole P. Thun, Ole O. Gulling, Axel Landsem, Kr. Brækken og Odin Glasö.

Fellesmøte 1931

Fredag 1. mai ble ordinært fællesmøte avviklet hos Karoline Tessem

Det ble referert beretning og ekstrakt av regnskapet 1929 og 1930 som ble godkjent

Til observasjon at

 • Beholdningen pr 31/12 1930 var Kr 62,73
 • Kassererens utlegg pr 20/4-31 var kr 2,03

Valg

M. O. Landsem og Einar Bartnes var på valg og ble gjenvalgt ved akklamasjon. Som varamenn ble Sverre Elden, Ole P. Thun og Jak. Ertsaas valgt. Aksel Landsem ble så gjenvalgt til foreningens kasserer ved akklamasjon.

 • Som fôrvert antokes Nils Hovd for et år fra 10. mai 1931 med en godtgjørelse av kr 250,- samt en fribedekning for ei hoppe.
 • Som springpenger ble det vedtatt kr 18,- per hoppe

Disse signerte protokollen:

Einar Bartnes, M. O. Landsem, Edv. Sla..ds, Olav Sæther, Kr. Brækken, Axel Landsem, Haakon Sprauten, Odin Glasö, Sverre Elden, Ole J. Skjei, Ole P. Thun og Nils Hovd

Årsmøte 1932

Fredag 29. april ble årsmøtet avviklet i sparebankens lokaler på Vellamelen.

Det ble referert ekstrakt av regnskapet for 1931 som ble godkjent.

Til observasjon at

 • Beholdningen i Beitstadens sparebanke pr 20/4 1932 var Kr. 64,59
 • I kassen Kr. 31,58

Valg

Olav Sæther, Odin Glasö og John Tekseth, som var på valg, ble alle gjenvalgt ved akklamasjon. Aksel Landsem ble også gjenvalgt til foreningens kasserer ved akklamasjon. Som varamenn ble Sverre Elden, Ole P. Thun og Jak. Ertsaas valgt.

 • Som fôrvert antokes Nils Hovd for et år fra 10. mai 1932 med en godtgjørelse av kr 250,- samt en fribedekning for ei hoppe.
 • Som springpenger ble det vedtatt kr 18,- per hoppe.

Disse signerte protokollen:

Einar Bartnes, Olav Sæther, Ole P. Thun, Odin Glasö, H. Sprauten, Nils Hovd, Ole J. Skjei, Axel Landsem, John Tekseth og Ole O. Gulling.

Fellesmøte 1933

Fredag 28. april ble fællesmøtet avviklet Vellamelen.

Det ble referert ekstrakt av regnskapet for 1932 som ble godkjent.

Til observasjon at

 • Beholdningen i Beitstadens sparebanke pr 22/4 1933 var Kr. 199,54
 • I kassen Kr. 32,93

Gjeld

På samme tid var lagets gjeld til Stod og Steinkjer sparebank kr 900,-

 • Lagets premiefond innestående i Beitstadens sparebank utgjorde per 31/12 –32 kr 183,56

Valg

M. O. Landsem og Einar Bartnes var på valg og ble gjenvalgt. Som varamenn ble Sverre Elden, Ole P. Thun og Olav Kjerkreit valgt. Aksel Landsem ble gjenvalgt til foreningens kasserer.

 • Det ble henstilt til styret om å få lånt hingst i springtiden – evt underhandle om kjøp av en.

Disse signerte protokollen:

Einar Bartnes, Olav Sæther, Odin Kvam, Sverre Elden, M. O. Landsem, Karl Nossum, Haakon Sprauten, Ole J. Skjei, Odin Glasö, Ole P. Thun og Nils Hovd.

Årsmøte 1935

Fredag 26. april holdtes det ordinære årsmøtet i Beitstad hesteavlsforening.

Det ble referert beretning og regnskap, som ingen hadde kommentarer til

Til observasjon at

 • Beholdningen innestående i bank pr 8/4 1935 var Kr. 124,99
 • I kassen Kr. 1,86
 • Sum Kr. 126,85

Gjeld

På samme tid var lagets gjeld til Stod og Steinkjer sparebank pr 8/4 –35 kr 820,- Lagets premiefond innestående i Beitstadens sparebank utgjorde per 31/12 –32 kr 183,56

Valg

M. O. Landsem og Einar Bartnes var på valg og ble gjenvalgt med hhv 12 og 7 stemmer. Som varamenn ble Sverre Elden, Ole P. Thun og Olav Kjerkreit valgt. Aksel Landsem ble gjenvalgt til foreningens kasserer.

 • Det ble besluttet å kreve inn kr 10,- per andel, til avdrag på lagets gjeld med like store avdrag på begge lån.
 • Det ble også i år henstilt til styret om å få lånt hingst i springtiden.

Disse signerte protokollen:

Einar Bartnes, Haakon Sprauten, Karl Nossum, Odin Kl???, Axel Landsem, Nils Hovd, Ole O. Gulling, Olav Sæther, Edv. Stamnes, Ole J. Skjei, Odin Glasö og Ole P. Thun.

Årsmøte 1938

Fredag 22. april holdtes fællesmøte i Beitstad hesteavlslag.

Det ble referert beretning og regnskap for tiden 8/4 1935 til 16/4 1938, hvortil ingen hadde noe aa bemerke

Til observasjon at

 • Innestående i Beitstadens sparebank pr 16/4 1938 var Kr. 209,15
 • I kassen Kr. 1,22

Sum Kr. 210,37

Gjeld

På samme tid var lagets gjeld til Stod og Steinkjer sparebank kr 690,-

 • Lagets premiefond innestående i Beitstadens sparebank utgjorde per kr 209,15

Valg

M. O. Landsem og Einar Bartnes var på valg og fraba seg gjenvalg. Magne Kjerktveit og Leopold Bartnes ble valgt. Som varamenn ble Einar S. Elden, Ole P. Thun og Olav Kjerkreit valgt. Aksel Landsem ble gjenvalgt til foreningens kasserer.

Disse signerte protokollen:

Einar Bartnes, M. O. Landsem, Edv. Stamnes, Olav Sæther, John Tekseth, Haakon Sprauten, Axel Landsem og Odin Glasö.

Lornts Feragen på gården Nordaune i Namdalseid kommune var det man lokalt betegner som en "hæstkar". Han fikk da også ved flere høve den fornødne tillit til å være forvert for hingstene eid av Beitstad hesteavlsforening. Her er hele hestebesetninga på gården - 7 hester i alt - stilt opp utafor stallen / låven
Foto: Ukjent.

Nye medlemmer

25/4 –1919: John Kjelseth.

Kasserere med og uten godtgjørelse

Vi legger merke til at Olaf Stamnes, som ble innvalgt som suppleant til styret fra 1919, fra samme år også ble valgt til foreningens kasserer. Det står da heller ikke noe i lovene om at kassereren nødvendigvis måtte være fast medlem av styret. Kan hende var dette en praktiske måte å få ordnet lagets økonomi på; sannsynligvis har Stamnes vegret seg for å være fast styremedlem, men så ville de likevel ha ham som kasserer. På styremøtet som ble avviklet hos Karoline Tessem i 1921 ble han da også tilstått 20 kroner per år i godtgjørelse for arbeidet han utførte. Men så velger årsmøtet 1922 Ole Welde til ny kasserer, og vel og merke er det nå ikke lenger styret som foretar valget – og det uten at det sies noe om godtgjørelse for det arbeid som måtte ligge i et slikt verv. Etter «reorganiseringen» i 1927, ble Aksel Landsem valgt til kasserer i 1928 – uten å være verken styremedlem eller varamann til styret.

Bytte av hingst

På fellesmøtet 25/4 – 19 ble det henstilt til styret å forhandle med Hegle hesteavlsforening om å få bytte hingst med «Viking» i ca. en måned i parringstiden. I styremøte 19. januar 1920 ble det referert brev fra statskonsulenten om at hingsten «Norm» kunne bli stasjonert i Beitstad våren 1920. Styret vedtok da at John Hovd kunne ha hingsten for en godtgjørelse av kr 5,- per døgn fra 1. mai 1919. Samtidig ville man forsøke å utplassere «Roald» i andre distrikter – men det ble også gjort vedtok om å forsikre «Roald» for ytterligere 5000 kroner. På styremøtet hos Karoline Tessem dem 21. april 1922 ble formannen bemyndiget til å forsøke å få i stand bytte av hingst. På årsmøtet i 1923 ble styret bemyndiget til å forsøke å få solgt – evt byttet «Roald». Og i styremøte på Ulstad 3. mai 1923 besluttet man likegodt å gå til innkjøp av hingsten «Skafti» av M. O. Landsem for 1800 kroner. Der påtok Landsem seg også å avhende «Roald» til den minimumsprisen som Statskonsulenten forlangte av foreningen; 500 kroner. Som fôrvert for «Skafti» antok man Nils Hovd for et år fra 1. juli 1923 til en godtgjørelse av kr 400,- per år + at han ble tilstått 2 kroner per bedekket hoppe, men springpengene skulle være som i de forløpne år; hhv 30 og 35 kroner avhengig av om hoppeeieren var medlem i foreningen eller ikke.

 • På fellesmøtet 29. april 1927 ville man forsøke å få kjøpt hingsten «Frodin» tilhørende Skogns hesteavlsforening. Og for tilfelle den ble innkjøpt vedtok man at springpengene skulle være 25 kroner. Det kan se ut som om den var i foreningens eie fra i mai 1928, men vi veit ikke hva den kosta.

I årsmøtet 1932 ble styret bemyndiget til å avgjøre spørsmålet om utmønstring av hingsten «Frodin» – etter at årets springtid var over. Og i styremøte 20. august 1932 vedtok styret å selge den 18 år gamle «Frodin» til slakt. Sist sommer hadde han ikke bedekket mer enn 13 hopper. Formannen ble pålagt å underhandle med statskonsulent Bjørnstad om kjøp av en eldre hingst – til rimelig pris, og forelegge resultatet for et seinere styremøte. Men enda til årsmøtet i 1935 var det funnet hingst som fylte de krav årsmøtet satte. Så man ba styret forsøke å få lånt hingst i springperioden. Om dette har lykkes sier ikke protokollen noe om, men vi antar at beitstøingene ikke var uten bedekningsmessig kraft i alle disse åra.

Styret vedtok i møte den 28. april 1938 igjen å søke å få lånt en hingst; denne gang var det snakk om en navngitt hest vi ikke klarer å lese navnet på. Men man ville også ta kontakt med statskonsulenten for å undersøke muligheten for hingster i andre distrikter. 12 mai møttes styret igjen og da hadde man fått tilbud fra Anders Øwre, Ytterøy om å få låne en 7 år gammel sløyfehingst. Dette var «Trofast», som ser ut til å ha blitt brukt i Beitstad i sesongene 1938 og 1939. Det står i alle fall klart at Øwre solgte «Trofast» til Åsen i 1940 – for om lag 5.000 kroner.

 • Springpengene for «Trofast» ble satt til 20 kroner, og etter som «Trofast» bedekket 43 hopper vil det si at hingstholderen Nils Hovd innkasserte hele 860 kroner for hestavlslaget sesongen 1938. Styret konstaterte i møte den 23. oktober 1938 at overskuddet ble på 220 kroner for denne transaksjonen. (Tilsvarte kr 6 311,61 i 2010-kroner).

Forsikringssak

Fredag 7. september 1923 var styret samlet til møte på Utvik. I stedet for Olav Sæther og M. O. Landsem som begge hadde forfall, møtte suppleantene M. H. Benum og M. Kvamseng. Til behandling forelå skriv fra Eidets hestekasse hvor de nektet å utbetale assuransesummen for hingsten «Skafti». Styret besluttet da å ville fastholde kravet om assuransesummens utbetaling. Og; «Forsaavit styret for Eidets hestekasse fastholder sin nektelse av beløpets utbetaling forlanges spørsmaalet innbrakt til avgjørelse av en voldgiftsnevnd i henhold til hestekassens statuter §17». Som medlem av voldgiftsnemda valgte styret Olaf E. Elnan.

Disse signerte protokollen:

John Tekseth, M. H. Benum, Olaf E. Elnan, Einar Bartnes og M. Kvamseng. 17. februar 1924 har foreningen på ny møte på Utvik hvor de samme var fraværende og de samme varamenn møtte. Da: «Referertes avskrift av voldgiftsdommen i saken mellom foreningen og Eidets hestekasse. Beslutning: Voldgiftsnemndens dom vedtakes. Møtet slut.

 • John Tekseth, M. H. Benum, Olaf E. Elden, Einar Bartnes, M. Kvamseng».

Vi får med andre ord ikke vite hva dommen ble. Fikk de erstatningssummen de forlangte, eller tapte de saken? Og – hva gjaldt den egentlig? Dette trodde vi å finne i arkivene etter Eidets hestekasse, som angivelig befant seg i Riksarkivet. Imidlertid viste det seg at det eneste man hadde der var kassens statutter.

Ny start

Styret var samlet til møte hos John Vada den 23. oktober 1938 hvor de drøfta hva som måtte gjøres i forbindelse med at Beitstad bondelag hadde tatt opp arbeidet med hingstspørsmålet; de skulle ha møte samme dag som styret i hesteavlslaget hadde sitt møte. Man undret; vil et eventuelt nytt hesteavlslag overta den gjelda som Beitstaden hesteavlsforening hadde per dato? Må det tegnes nye aksjer og danne et nytt lag?, ble det også spurt om, uten at protokollen sier mer om disse punktene der og da.

Ny reorganisering i 1939

Lørdag 4. februar var Beitstad hesteavlsforening samlet til årsmøte på Granheim. Regnskapet for 1938 ble referert uten at noen hadde bemerkninger, og under desisjonen var det kun kassabeholdningen per 31/1 1939 som var til observasjon med kr 155,55

Etter at de gamle lovene var behørig referert ble det fremmet slikt forslag: «Det dannes nytt lag som overtar gjelden efter det gamle laget som utgjør kr 175,30. Der velges nytt styre med 2 medl. fra Namdalseid, 2 fra Beitstad og 1 fra Malm». Forslaget ble vedtatt med 36 mot 6 stemmer.

Valg

Styre; stemmetall i parentes: Engvold Furre (38), Eiliv Elden (37), M. Kjerkreit (32), John Tekseth (27) og Arnt Kverndal (26). Styret valgte seg i mellom M. Kjerkreit til formann og Engvold Furre til varaformann - og oppnevnte Odin Glasö til kasserer. Varamenn: L. Bartnes (21), L. Feragen (11) og J. Vada (11).

Lovene

Styret ble pålagt å gå gjennom lovene og gjøre de forandringer som trengs før disse legges fram for første ”fællesmøte”.

Hingst

Styret ble pålagt å avertere i Nationen etter hingst.

Disse 43 signerte protokollen 4. februar 1939

M. Kjerkreit Engv. Furre Lornts Feragen Nils Hovd Kr. Anzjøn Leopold Bartnes
Inge Vada Thor Roel Arne Tinglum Olav Holien Odin Melgård Ole P. Thun
Sigurd A. Bratberg Leopol Tørring A. Kverndal Karl Røthe Einar Elden Arne Stavem
Tilbert Brørs John Bøgseth Petter Norum Harald Elden Sverre Vestvik Sigmund Benum
Rolf Solum M. Anzjøn Bjarne Sotberg Eiliv Elden O.J. Kvam Oddm. Skei
Odin Glasö Alfr. Melland H.J. Berget Ragnar Tinglum Trygve Rennan Oldus Mork
Helge Bardal Karl Sæter Martin Holien John Tekseth Johannes Vada Håkon Sprauten
Ivar Berre

Nye hingstvansker

Etter årsmøtet i 1939 der laget igjen ble rekonstruert, kom styret snart på banen og sjekket ut muligheten for å få tak i en avlshingst. Men allerede i styremøte 6. mars – en måned etter generalforsamlingen forsto styret at dette ikke ble enkelt. Statskonsulenten hadde da uttalt at det ikke var mulig å får kjøpt noen brukbar hingst for den kapital laget da rådde over. Styret innstilte derfor overfor fellesmøte 11. mars om at laget burde låne 4000 kroner, og slik at medlemmene sto solidarisk ansvarlig for beløpet.

Av en eller annen grunn er denne summen blitt endret. For på det ekstraordinære fellesmøtet som ble avviklet på Granheim 11. mars 1939 ble forslaget lagt fram slik:

 • «Der forsøkes opprettet et garantidokument for lån av Kr. 6000,- hvor minst 40 av aksjonærene tegner sig som garantister, mot første prioritetsgaranti i hesten». Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble så vedtatt å søke å oppta lånet med halvparten i Beitstad sparebank og den andre halvpart i Namdalseid sparebank.

Dernest vedtok møtet denne resolusjon – til Statskonsulenten:

 • «Beitstad hesteavlslag samlet til møte den 11te mars 1939 tillater sig å henstille at der snarest søkes gjennomført tvungen kaaring for avlshingster, da man mener at det nu rådende forhold fører til forringelse av hestebestanden, likesom det også undergraver hesteavlsforeningenes økonomi».

Hingstkjøpere

Det ble foretatt avstemning over hvem og hvor mange som skulle reise for å kjøpe inn hingst. To forslag kom opp, der det som gikk på at to av styret skulle reise falt med tre stemmer, mot de 12 som ville at tre mann, en fra hvert herred, helst utenfor styret skulle reise. Det protokollen ikke sier noe om er hvorfor det ble ansett å være en fordel å ikke sitte i styret for foreningen. Men disse tre ble valgt for å reise til Lillehammer for å foreta innkjøp av hingst: M. Kjerkreit (16 stemmer), John Tekseth (12) og Eiliv Elden (8). Disse tre ble varamenn: Kverndal (5), Feragen (6) og Johs. Vada (1). Hver av de reisende skulle ha 25 kroner i honorar + fri reise.

Avslutningsvis ble Odin Melgård (Beitstad) og Tor Roel (Namdalseid) valgt til varamenn i styret – i tillegg til de som ble valgt i forrige møte (4/2-39).

Disse undertegnet protokollen:

M. Kjerkreit, Engv. Furre, Odin Glasö, John Tekseth, Eiliv Elden, H. Kverndal, Martin Hölden, Håkon Sprauten, Ole Wiseth, Lornts Feragen, Thor Roel, Arne Tinglum, Karl Sæter, Daniel Kaldahl, Rolf Solum, A. Ravlo, Nils Hovd.

Forsikring av «Livbu»

Styret i Lømsen hestekasse behandlet i møte den 8. april 1939 en henvendelse fra Beitstad hesteavlslag om å få forsikret en hingst. Vedtaket kom til å lyde: «Hestekassen kan opta til forsikring i kassen en sådan hingst for et beløp av optil Kr. 2.500,-». Siden ser vi ikke mer om saken hos Lømsen hestekasse. – Se nedenfor om Eidets hestekasse.

Nyhingsten kom til gårds

Mandag 1. mai 1939 var styret samt Nils Hovd og Lornts Feragen innkalt til møte hos Nils Hovd på Ulstad. Til behandling forelå hvor hingsten fra Lillehammer skulle ha tilhold. Nils Hovd tilbød seg da å ha den i 11 måneder, regnet fra 1. mai 1939, for en pris av 275 kroner + fri bedekning av ei hoppe. Dernest ser vi at Lornts Feragen påtok seg å ha hingsten i en måned i springtiden for kr 2,50 per døgn, i den tida han kom til å ha hesten + at også han fikk fri bedekning av ei hoppe. Springpenngene ble nå satt til 30 kroner med 5 kroner i rabatt for aksjonærene.

Møtet besluttet å innsette følgende annonse i Nord-Trøndelag og Inntrøndelagen: «Hingsten Livbu Staar til Bedeækning hos Nils Hovd i tiden 1/5 til ca 1/6. Hos L. Feragen ca 1/6 til 30/6. Springpenger 25-30 kroner som betales kontant».

I tillegg besluttet man å søke Eidets hestekasse om å få forhøyet assuransen på hingsten «Livbu» fra 2000 til 2500 kroner. Dessuten ville man tegne en polise i «Odin» på Kr 2000,- for et tidsrom av seks måneder, etter tabell I. I møteboka er protokollert at samtlige vedtak var enstemmige.

Følgende signerte

M. Kjerkreit, Engv. Furre, Eiliv Elden, Odin Melgård, John Tekseth, Lornts Feragen og Nils Hovd.

Husdyrforsikringsselskapet Odin. "Trekkpapir" til bruk ved hurtigtørring av blekk fra pennesplitt eller fyllepenn. Selskapet er i seinere år fusjonert med Gjensidige forsikring
Foto: Fra Beitstad hesteavlsforenings protokoller.

Ny lovparagraf

10. juni 1939 ble enda en ekstraordinær generalforsamling avviklet «etter forutgaaende bekjentgjörelse». Denne gang hos Arnt Kverndal på Østvik. Tilføyelsen lyder:

 • «§ 9: For lagets passiva likeoverfor det offentlige er alle medlemmer solidarisk ansvarlige – en for alle – alle for en – uanset hva de har innskutt.»

Nå var det bare 13 andelshavere som hadde møtt; M. Kjerkreit, Engv. Furre, Eiliv Elden, Arnt Kverndal, Håkon Sprauten, Martin Anzjön, Odin Melgård, Johan Vada, Odin Glasö, John tekseth, Lornts Feragen, Nils Hovd og Thor Roel, som kanskje kan ses som hesteavlslagets ”harde kjerne”.

Årsmøtet 1940

Lørdag 24. februar ble årsmøtet avviklet på Hjellnesset. Regnskapet ble referert og vedtatt uten merknader. Status per 31/12 1939 viste:

Aktiva Passiva Lagets premiefond Kr 220,53 Andelskapital 2.250,00 Hingsten ”Livbu” Kr 4.200,00 Lån 2.400,00 Bankinnskudd Kr 1.202,04 Formue 913,84 I kassa Kr 241,27 __ Kr 5.863,84 5.863,84 ========= ======

Valg

Følgende ble uttrekt til å tre ut av styret: Beitstad: Arnt Kverndal, Namdalseid: Eiliv Elden – som begge ble enstemmig gjenvalgt. Varamenn for 1940: Leopol Bartnes, Odin Melgård, Lornts Feragen, Tor Roel og Johs. Vada.

Disse signerte protokollen:

M. Kjerkreit, Engv. Furre, Johs. Vada, Johan Vada, Håkon Sprauten, Lornts Feragen, Eiliv Elden, Odin Glasö, Ingv. Velde, Thor Roel, Odin Melgård, Nils Hovd, A. Kverndal og John Tekseth.

I det påfølgende styremøtet godtok Nils Hovds tilbud om å ha «Livbu» i fôr i 11 måneder for 300 kroner + fri bedekning for sine hopper.

Hingsholdet i 1941

Styret vedtok å gi Nils Hovd 450 kroner for hingstholdet fra 1/5 1941 – 1/5 1942. Lornts Feragen ble innvilget 5 kroner per dag fra 15. juni til 15 juli 1941.

 • Springpengene ble satt til kr 35 for andelshavere og 45 kroner for andre.

Årsmøtet 1941

Andre påskedag 1941, mandag 14. april, ble årsmøtet avviklet på Hjellnesset. Regnskapet ble referert og vedtatt uten merknader. Status per 31/12 1940:

Aktiva Passiva Lagets premiefond kr 226,13 Andelskapital kr 2.580,00 Hingsten Livbu kr 4.200,00 Lån kr 860,00 Bankinnskudd kr 28,26 Formue kr 2.052,18 I kassen kr 1.037,89 ___ Kr5.492,18 Kr5.492,18

Valg

I stedet for de tre uttredende John Tekseth, M. Kirkreit og E. Furre – ble alle tre gjenvalgt – med akklamasjon fra hhv Beitstad, Malm og Namdalseid.

Til varamenn for 1941 valgtes Leopol Bartnes, Odin Melgaard, Lornts Feragen. Thor Roel og Johs. Vada.

Klager

Alf Elden og Thor Roel hadde hatt henholdsvis ei og to hopper til hingsten i to år, uten å få føll. Begge ble innvilget fri spring for to hopper hver – mot å betale bare for ei, om de ikke «tok seg». Alle hoppene hadde tatt føll tidligere.

Disse signerte protokollen

M. Kjerkreit, Engv. Furre, Odin Glasö, Hj. Berget, Lornts Feragen, Eiliv Elden, John Tekseth, Johan Vaade, Arnt Kverndal, Nils Hovd, Thor Roel og Martin Höiden.

Hingsholdet i 1942

Styret vedtok å gi Nils Hovd 600 kroner for hingstholdet fra 1/5 1942 – 1/5 1943. Lornts Feragen ble innvilget kr 6,50 per dag fra 15. juni til 15 juli 1942.

 • Springpengene ble satt til kr 35 for andelshavere og 45 kroner for andre.

Årsmøtet 1942

Lørdag 7.mars ble årsmøtet avviklet hos Nils Hovd. Regnskapet ble referert og vedtatt uten merknader. Status per 31/12 1941:

Aktiva Passiva Lagets premiefond kr 230,55 Andelskapital kr 2.730,00 Hingsten Livbu kr 4.200,00 Formue kr 5.139,93 Bankinnskudd kr 3.402,87 I kassen kr 36,51 ___ Kr7.869,93 Kr7.869,93

Valg

I stedet for de to uttredende Eiliv Elden og Arnt Kverndal – ble begge gjenvalgt – med akklamasjon. Til varamenn for 1942 valgtes Leopol Bartnes, Odin Melgård, Lornts Feragen. Thor Roel og Johs. Vada.

Styret ble pålagt å undersøke mulighetene for et eventuelt samarbeide med Egge, videre om hvordan det ligger an med hensyn til kjøp av ny hingst.

Disse signerte protokollen

M. Kjerkreit, John Tekseth, Arnt Kverndal, Ingvald Velde, B. O. Wist, Leopol Bartnes, Leopol Törring, Nils Hovd, Lornts Feragen, Eiliv Elden, Odin Glasö, Aksel Sæter, Odin Melgård og Engv. Furre.

Hingstholdet 1943

Styret møttes på Hjellnesset Samvirkelag lørdag 27. februar 1943 hvor det ble inngått overenskomst med Nils Hovd om hingstholdet for tida 1/5 1943 – 1/5 1944 i 11 måneder for en godtgjørelse av 700 kroner. Det ble og inngått avtale med Lornts Feragen om hingstholdet fra 15. juni til 15. juli 143 for en godtgjørelse på kr 7,50 per dag. Springpengene ble satt til 50 kr. for aksjonærer og 60 kroner for andre.

Årsmøtet 1943

Lørdag 27.februar ble årsmøtet avviklet på Hjellnesset. Regnskapet ble referert og vedtatt uten merknader. Status per 31/12 1942:

Aktiva Passiva Lagets premiefond kr 235,15 Andelskapital kr 2.760,00 Hingsten Livbu kr 4.200,00 Div kreditorer kr 10,27 Bankinnskudd kr 7.083,99 Formue kr 8.748,87 Kr 11.519,14 Kr 11.519,14

Valg

I stedet for de tre uttredende John Tekseth, M. Kirkreit og E. Furre – ble alle tre gjenvalgt – med akklamasjon fra hhv Beitstad, Malm og Namdalseid. Til varamenn for 1943 valgtes Leopol Bartnes, Odin Melgård, Lornts Feragen. Thor Roel og Johs. Vada.

Det ble vedtatt å henstille til Eidets hestekasse og Lømsen hestekasse om at det gis adgang til å få tegnet tilfredsstillende forsikring for en avlshingst innen distriktet. Inntil dette er brakt i orden opprettholdes polisen på 2000 kroner i «Odin».

Disse signerte protokollen

M. Kjerkreit, Engv. Furre, Arnt Kverndal, Nils Hovd, John Tekseth, Eiliv Elden, Leopol Törring, Lornts Feragen, Thor Roel, Odin Glasö og Johan Vada.

Hingstholdet 1944

Styret møttes hos Arnt Kverndal lørdag 26. februar 1944 hvor det ble referert til Nils Hovd som hadde sagt opp som forvert for hingsten «Livbu». Saken ble utsatt. Springpengesatsene ble også utsatt.

Årsmøtet 1944

Lørdag 26.februar ble årsmøtet avviklet hos Arnt Kverndal. Regnskapet ble referert og vedtatt uten merknader. Status per 31/12 1943:

Aktiva Passiva Kassabeholdning kr 123,85 Andelskapital kr 2.850,00 Lagets premiefond kr 239,85 Formue kr 13.159,75 Hingsten Livbu kr 4.200,00 Bankinnskudd kr 11.446,05 Kr 16.009,75 Kr 16.009,75

Valg

I stedet for de to uttredende Eliv Elden og Arnt Kverndal – ble begge gjenvalgt – med akklamasjon. Til varamenn for 1944 valgtes Leopol Bartnes, Odin Melgård, Lornts Feragen. Thor Roel og Johs. Vada.

Det ble vedtatt å tegne en tilleggspolise på 4.000 kroner for hingsten «Livbu» i «Odin». Styret pålegges å søke å få en statshingst hit til distriktet. Videre må det arbeides med å få en ny hingst til laget. Hestavlslaget spanderer kr 50,- i premie på beste treårshoppe etter «Livbu» som får sløyfe ved unghestutstillingen på Steinkjer 28. februar 1944. Vilkår: Eieren må vise andelsbevis i Beitstad hestavlslag.

Disse signerte protokollen

M. Kjerkreit, John Tekseth, Thor Roel, Engv. Furre, Odin Glasö, Johannes Vada, Ingvald Velde, Sigurd A. Bratberg, S. Vestvik, Leopol Törring, Lornts Feragen, Nils Hovd, Engv. Furre, Arnt Kverndal og Eiliv Elden.

Hingsthold

Styret møtte hos John Tekseth den 25. mars 1944 hvor man vedtok å leie hingsten «Breiar» av O. P. Landstad, Ekne i tiden 20. mai 1944 og i minst to måneder, til en pris av kr 30,- per bedekket hoppe. Hingsten «Livbu» stasjoneres hos Lornts Feragen i ett år fra 1. mai 1944. Formannen fastsetter godtgjørelse. Hingsten «Breiar» skal stasjoneres der formannen finner best tjenlig. Springpenger for 1944: «Livbu»: Kr 65 for andelshavere og 75 for andre. «Breiar»: Kr 50 for andelshavere og 60 for andre.

 • Det ble henstilt til hingstholderen å påse at de beste hoppene i distriktet fortrinnsvis pares med «Livbu».

Årsmøtet 1945

Lørdag 24. februar ble årsmøtet avviklet hos Lornts Feragen. Regnskapet ble referert og vedtatt uten merknader. Status per 31/12 1944:

Aktiva Passiva Kassabeholdning kr 135,50 Andelskapital kr 3.150,00 Lagets premiefond kr 244,63 Formue kr 17.121,07 Hingsten Livbu kr 4.200,00 Bankinnskudd kr 15.691,00 Kr 20.271,07 Kr 20.271,07

Valg

I stedet for de tre uttredende John Tekseth, M. Kirkreit og E. Furre – ble alle tre gjenvalgt – med akklamasjon fra hhv Beitstad, Malm og Namdalseid. Til varamenn for 1945 valgtes Leopol Bartnes, Odin Melgård, Lornts Feragen. Thor Roel og Johs. Vada.

Styret pålegges å forsøke å få kjøpt enda en hingst, evt låne en – om det blir umulig å få kjøpt. Hesteavlslaget spanderer kr 50,- i premie på beste treårshoppe etter «Livbu» som får sløyfe ved unghestutstillingen på Steinkjer 7. mars 1945. Vilkår: Eieren må vise andelsbevis i Beitstad hestavlslag.

Disse signerte protokollen

Engv. Furre, Leopol Bartnes, Leopol Törring, M Kjerkreit, Håkon Sprauten, Martin Kolstad, Eiliv Elden, Oldus Mork, Odin Melgård, Nils Hovd, Johannes Vada, Harald Elden, Lornts Feragen, Hj. Berget, og Odin Glasö.

Ny hingst?

Styret vedtok i møtet 24/2 1945 å gjøre undersøkelser hos statskonsulenten om mulig hingstkjøp – evt henvende seg til Ytterøy hestavlslag med forespørsel om byttelån av hingst til årets parringssesong. I ekstraordinært fellesmøte 14. april 1945 opplyste formannen at det var inngått opsjonsavtale med H. Sandstad, Ytterøy om kjøp av en fire års hingst på det vilkår at den får anbefaling på utstillingen i Trondheim 28. april 1945. Pris: 20.000,- kroner. Vedtak: Den kjøpes selv om den får 3. premie, eller bare blir kåret.

Disse signerte protokollen:

Engv. Furre, M. Kjerkreit, Nils Hovd, John Tekseth, Odin Melgård, Arnt Kverndal, O. J. Kvam, Leopol Törring, Lornts Feragen, Odin Glasö og Eiliv Elden.

Hingsten «Sander 1563» med eier Henrik J. Sandstad, Røvik Østre, Ytterøy. Innkjøpt av Beitstad hesteavlsforening i 1945
Foto: Finn Berg (1944).

14. april 1945 var styret samlet til møte på Hjellnesset hvor de vedtok at formannen og minst en av styret skulle reise til Trondheim for eventuelt å overta den nye hingsten sammen med fôrverten. «Livbu» skulle utstasjoneres, men ikke lenger nord enn Austvik i kommende sesong. Hingstene skulle skifte plass 15. juni – i en måned.

Klage

2. mai 1945 var styret igjen samlet hvor det forelå en klage fra Arne Hellerö som ville ha fri springpenger for si grå hoppe som ikke hadde tatt seg i de tre foregående år. Vedtak: Han får fri bedekning i år for samme hoppe. Men blir det føll betaler han springpengene fullt ut.

Den nye hingsten; «Sander», besluttedes forsikret i forsikringsselskapet «Odin» for kr 20.000,- Springpengene setter til kr 70,- for aksjonærer og 80 for ikke-medlemmer.

 • «Når det gjelder bruk av hingsten Sander så har hopper unna «Livbu» fortrinnsrett».
Hingsten «Sander 1563» med forvert Lornts Feragen på Nordaunet i Namdalseid.
Foto: Ukjent

Lornts Feragen anvises kr 200,- for ekstra arbeid og reiser for hesteavlslaget.

 • Forverter: «Sander»: Lornts Feragen. «Livbu»: Ole Wiseth, Tessem. Godtgjørelsen ble satt til 800 kr per dyr per år.

Begge hingstholderne får fri bedekning for en hoppe hver per år.

 • Det søkes om lån kr 4000,- i Namdalseid Sparebank til dekning for kjøpesummen av «Sander».

Fred

Fredag 26. oktober 1945 var styret samla til møte hos Arnt Kverndal. Formannen opplyste da at han hadde fungert som kasserer etter fredsslutningen, da den tidligere kasserer Odin Glasö var medlem av Nasjonal Samling.

Formannen la fram regnskap fra den dato han hadde overtatt, og alt funnet i orden. Formannen ble pålagt å utbetale Henrik Sandstad kr 1.500,- som utgjorde rest på kjøpesum for «Sander». Statsbidraget Kr 1.000,- var mottatt. Som ny kasserer etter Odin Glasö ble valgt Johan Vada. Som ny revisor – til erstatning for Haldor Berget, ble utnevnt Olav J. Sæther.

Lørdag 15. desember 1945 holdtes ekstraordinært fellesmøte på Hjellnesset

Salg av Livbu

Vedtak: Styret gis fullmakt til å selge hingsten «Livbu» snarest mulig, og til best mulig pris, dog ca 2000,-. Det må søkes til statskonsulenten om tillatelse til salg.

Disse signerte protokollen:

Engv. Furre, John tekseth, Johan Vada, Arnt Kverndal, Johannes Vikan, Eiliv Elden, Lornts Feragen, Sverre Vestvik, Sigurd A. Bratberg og Leopol Törring.

Årsmøtet 1946

Lørdag 23. mars ble årsmøtet avviklet på Hjellnesset. Regnskapet ble referert og vedtatt uten merknader. Status per 31/12 1945:

Aktiva Passiva Kassabeholdning kr 39,67 Andelskapital kr 3.420,00 Lagets premiefond kr 244,63 Bankgjeld kr 2.150,00 Sander kr 12.000,00 Formue kr 11.326,22 Livbu kr 3.000,00 Riksinnskudd kr 985,00 N bank kr 626,92 Kr 16.996,22 Kr 16.996,22

Valg

I stedet for de to uttredende Eliv Elden og Arnt Kverndal – ble begge gjenvalgt – med akklamasjon. Til varamenn for 1946 valgtes Odin Melgård, Trygve Renaa, Lornts Feragen. Thor Roel og Johs. Vada.

Disse signerte protokollen

Engv. Furre, Johan Vada, Arnt Kverndal, Odin Melgård, Lornts Feragen, Eiliv Elden og Helge Gystad.

Livbu selges

Styret møttes hos Ole Wiseth på Tessem 8. april 1946.

 • Vedtak: Livbu selges til den prisen som Svein Ingvar Strand, Valdres har budt: Kr. 3.500,- levert Trondheim.

Dette vedtaket ble imidlertid opphevet i styremøte 9. mai og erstattet med: Besluttedes å selge hingsten Livbu til Ingvar Strand, Fagernes for en pris av kr 2.500,- levert Steinkjer.

Så gikk det halvannen måned. Da forelå brev fra Ingvar Strand, datert 19/6 hvor han kritiserte hingsten «Livbu» for å være skåksky og løpsk. Han forlangte å få kjøpesummen redusert med kr 1.000,- eller levere hingsten tilbake mot forvoldte omkostninger – innen 1. juli – i motsatt fall ville han søke politiets bistand. Styret avviste saken med erklæring fra forvertene Ole Wiseth og Lornts Feragen om hingstens lynne. – Ingen flere merknader i protokollen.

Årsmøtet 1947

Onsdag 14. mai, dagen før Kristi Himmelfartsdag, ble årsmøtet avviklet på Hjellnesset. Regnskapet ble referert og vedtatt uten merknader. Status per 31/12 1946:

Aktiva Passiva Kassabeholdning kr 244,57 Andelskapital kr 3.600,00 (120) Lagets premiefond kr 244,63 Formue kr 7.516,12 Sander kr 10.000,00 I bank kr 626,92 Kr 11.116,12 Kr 11.116,12

Valg

I stedet for de tre uttredende Engv. Furre, John Tekseth og Magne Kjerkreit – ble Magne Kjerkreit gjenvalgt med 6 stemmer, John Tekseth med 6 stemmer og Engv. Furre med 5 stemmer. Til varamenn for 1946 valgtes Odin Melgård, Trygve Rennan, Lornts Feragen. Thor Roel og Johs. Vada.

Disse signerte protokollen

Engv. Furre, Arnt Kverndal, Eiliv Elden, Olav Sæther, Lornts Feragen, og Johan Vada..

Hingsthold

I styremøte 14. mai 1946 ble springpengene fastsatt til kr 60 for medlemmer og 79 for ikke-medlemmer. Hingsten er i fast stasjon hos Lornts Feragen, men stasjoneres hos Ole Wiseth, Tessem i tida 15. juni - 15. juli.

Årsmøtet 1948

Fredag 27. februar, ble årsmøtet avviklet på Hjellnesset. Regnskapet ble referert og vedtatt uten merknader. Status per 31/12 1947:

Aktiva Passiva Andelskapital kr 3.450,00 Lagets premiefond kr 253,25 Kassererens utlegg kr 100,93 Sander kr 8.000,00 Formue kr 5.254,56 I bank kr 492,24 Utestående springp. Kr 60,00 Kr 8.805,49 kr 8.805,49

Valg

I stedet for de to uttredende styremedlemmer Eiliv Elden og Arnt Kverndal – ble Jon Hovd valgt med 9 stemmer og Eiliv Elden med 8 stemmer. Til varamenn for 1947 valgtes Odin Melgård, Trygve Rennan, Lornts Feragen. Thor Roel og Johs. Vada.

Nord-Trøndelag Hesteavlslag

Skriv fra Sverre Myr om et konstituerende møte for Nord-Trøndelag Hesteavlslag på Kaffistova, Levanger torsdag 4. mars 1948 kl 1600. Laget besluttet å ville tegne seg og skulle møte med to mann: Engv. Furre og John Tekseth. Arnt Kverndal ble varamann.

Disse signerte protokollen

Engv. Furre, Johan Vada, Lornts Feragen, Leopol Törring, S. A. Bratberg, Eiliv Elden, John Tekseth, Arnt Kverndal og Johannes Vada.

«Sander» selges

På styremøte 1. mai 1948 behandles henvendelse fra flere medlemmer som nå mente det var tid for å selge hingsten «Sander».

 • Vedtak: «Hingsten vises for innkjøpskommisjonen til (?) på Steinkjer mandag 3 mai førstk. Hvis hingsten blir godtat av denne, blir den å selge hvis antagelig pris opnås. Hvis hingsten blir solgt pålegges formannen aa undersøke om det kan være noe hingster å få lånt i spraringstiden eller en del av denne».

Årsmøtet 1949

Fredag 12.mars, ble årsmøtet avviklet på Hjellnesset. Regnskapet ble referert med et underskudd på årets drift med kr 507,33 - og vedtatt uten merknader. Status per 31/12 1948:

Aktiva Passiva Hingsten Sander kr 5.000,00 Andelskapital Kr 3.350,00 Premiefond kr 253,25 Lån Kr 985,00 I bank kr 4,27 Kassererens utlegg Kr 148,26 Utestående springp. Kr 60,00 Nettoformue utenfor riksinnskuddet Kr 734,26 kr 5.317,52 Kr 5.317,52

Valg

I stedet for de tre uttredende styremedlemmer Engv. Furre, John Tekseth og Magne Kjerkreit, ble M. Kjerkreit gjenvalgt med 9 stemmer, Trygve Rennan med 8 stemmer og Thor Roel med 7 stemmer. Til varamenn for 1949 valgtes Odin Melgård, Arnt Kverndal, Johs. Vada, Harald Elden og Arne Hellesö.

Det ble referert skriv fra Sverre Myr hvor det ble meldt at Verdal og Frol hesteavlslag ville selge eller bytte bort hingsten «Dagbu 1382». Interesserte kunne henvende seg til Trygve Forberg. Lovene for Nord-Trøndelag hesteavlsforening ble også referert.

Disse signerte protokollen:

Engv. Furre, Johan Vada, Jon Hovd, Lornts Feragen, Eiliv Elden, Trygve Rennan, Olav Sæther, Arnt Kverndal og Leopol Törring.

Ny hingst?

Til styremøtet 7. mai 1949 var det kommet respons på annonse for salg av «Sander» fra Rana hesteavlslag som ville vite hva de ville by for bytte mot 3.-premiehingsten «Ranasvarten 1523». Styret fant ingen grunn til å reflektere på forespørselen. Man ville helst ha salg på «Sander» innen distriktet.

Årsmøtet 1950

Lørdag 15. juli ble årsmøtet avviklet på Hjellness samvirkelag. Regnskapet ble referert med merknad om at det ikke var revidert, men at dette ville bli gjort til neste årsmøtet. Hingsten «Sander» var nå solgt for 2000,- kroner. Status per 31/12 1949:

Aktiva Passiva Kassabeholdning kr 17,51 Andelskapital Kr 3.450,00 Premiefond kr 253,25 I Namdalseid sparebank kr 7,60 I Beitstad og Malm sp.bank Kr 1.811,85 Utestående springp. Kr 60,00 kr 2.150,21

Valg

I stedet for de to uttredende styremedlemmer Jon Hovd og Eiliv Elden, ble Lornts Feragen valgt med 6 stemmer og Ole Wiseth med 5 stemmer. Til varamenn for 1950 valgtes Odin Melgård, Arnt Kverndal, Johs. Vada, Harald Elden og Arne Hellesö.

Disse signerte protokollen:

M. Kjerkreit, Arnt Kverndal, Johan Vada, Eiliv Elden, Ole Wiseth, og Jon Hovd.

Hingsthold

I styremøte 8. september 1950 behandlet man Jon Hovds tilbud om gjenkjøp av «Sander» for 2.000,- men styret fant ikke å ville være med på dette, og heller ikke at det skulle legges fram for fellesmøte. Lornts Feragen fikk godtgjort for hingstholdet fra 1. januar til 1. mai 1949 med 300 kroner. Det kom også opp spørsmål om samarbeid med Sparbu og Egge hesteavlslag. Til å forhandle ble valgt Ole Wiseth, Lornts Feragen og Magne Kjerkreit.

Samling – med Stod/Egge og Sparbu

Søndag 8. april 1951 ble det avviklet ekstraordinært fellesmøte hos Ole Wiseth. Forslag om sammenslåing av Beitstad hesteavlslag og Stod og Sparbu hesteavlslag – fra den i Stod og Sparbus styre nedsatte komité: Paul Strand, Sverre Myr og Ole Wiseth som lød:

 • Beitstad h.a.l.s kassabeholdning ca kr 1800,- går inn i felleskassen
 • Beitstad, Namdalseid og Malm tilfører laget minst 50 nye andeler a kr 25,- som da blir likestilt med Stod og Sparbus andeler, som lyder på 50 kroner.
 • De resterende andeler innbetales innen og settes sammen med foranstående kr 1800,- på særskilt konto til sammenslutningen er i formel orden og er inntil så skjer Beitstad h.a.l.s eiendom.
 • Forandring av vedtektene foretas snarest mulig slik at Beitstad Namdalseid og Malm kan bli representert i styret.
 • Vi snakket videre om at distriktet blir så vidstrakt, at det kan bli nødvendig med et råd, eller representantskap valgt fra de enkelte bygder, og som i tilfelle trer i fellesmøtets sted.
 • Forholdet 4 fra Sparbu, 3 fra Beitstad og 2 fra øvrige bygder kunne passe.

I alt 19 mann.

Vedtak

 • Møtet godtar framlegget med forbehold at Beitstad får stasjonere en av lagets hingster minst i 3 uker at sted omkring Veldemelen i ?(uleselig).
 • En komite blir å oppnevne til å tegne andeler.

Valgt ble:

 • Johannes Vada, Magne Kirkreit, Harald Elden - Solhaug Kreds,
 • Arne Hellesø - Bjørgan Kreds,
 • Harald Teglum - Fjellbygda
 • Trygve Bratli - Sjøaasen Kreds
 • Johan Vada - Sprova Kreds
 • Odin Melgaard - Welde Kreds
 • Arthur Westerhus - Jaadaaren Kreds
 • Odm. Skei - Solberg Kreds
 • Leopol Bartnes - Bartnes Kreds
 • Helge Bardal - Moen Kreds

Disse signerte protokollen:

Ole Wiseth, John Tekseth, Lornts Feragen, Odin Melgård, Sigurd A. Bratberg, O. J. Kvam, Oddm. Skei, Sigmund Benum og Inge Skei.

Ingen samling

Alt tyder på at det ikke ble noe av samlingen med Stod- og Sparbyggene for det er ikke protokollert noe før den 5. mai 1957, da det var styremøte hos Lornts Feragen der disse møtte: Lornts Feragen, Odin Melgård, Arnt Kverndal, Johannes Vada og Harald Elden – samt kasserer Johan Vada.

 • 1.Vart reist spørsmål om kva som skulle gjerast med laget og da i første rekke det som var nytegnet i anledning sammenslåing med Stod og Sparbu hesteavlslag.
 • Vedtak: Den nytegnede andelskapital blir å tilbakebetale med kr 1800,-
 • 2.Fellesmøte vert å holde i april 1958, og det pålegges kassereren inna den tid å opordne med tilbakebetale den sist tegnede aktiekapital samt å framlegge revidert regnskap.

Årsmøtet 1958

Den 3. mai ble årsmøtet i Beitstad hesteavlslag avviklet på Svartes kafe. Regnskapet for tidsrommet 1950 til 25/4 – 1958 som ble revidert 23. april –58 ble referert. Det ble opplyst at kassabeholdningen på 125,- kroner var innbetalte ny-andeler som skulle tilbakebetales.

Beholdning per 23/4 –58: I kassa Kr 125,00 I Beitstad og Malm sparebank på bok 42221 Kr 1.728,91


”----------------------- 1965 Kr 306,63

I Namdal sparebank pr 1/1 1950 på bok 1056 Kr 7,60 Kr 2.168,14 - Utbetalte andeler Kr 125,00 Formue Kr 2.043,14

Valg

Til styret valgtes: L. Tørring, Odin Melgård, Arne Tenglum, Helge Gystad og Johannes Vada Til varamenn valgtes: Sverre Vestvik, Trygve Silset og Magne Kjerkreit.

Disse signerte protokollen:

Lornts Feragen, Harald Elden, Odin Melgård, Nils Hovd, Leopol Törring, Sverre Vestvik, Inge Skei og Johan Vada.

Ingen årsmøter

Styret møttes hos Leopol Törring den 28. februar 1963

 • 1.Her refererte Törring fra en del skriv fra fylkesagronomen i husdyrbruk, som den framtidige ordning i hesteavlen i fylket, som framlegg til vedtekter for Nord-Trøndelag hesteavlslag.
 • 2. Lagets økonomiske stilling pr 1/1-62
 • I Beitstad og Malm spb. Bok nr 4221 Kr 1.911,35
 • I Beitstad og Malm spb. bok nr 4767 Kr 338,43
 • I Namdalseid spb bok nr 2695 Kr 10,13

Kr 2.259,91 - Kassererens utlegg Kr 33,70 Kr 2.226,20

 • 3. I anledning de refererte skrivelse fastsettes følgende vedtak: Styret finner f.t. ikke å kan ta noe standpunkt til saken om å få sammenkalt til noe fellesmøte som kan være beslutningsdyktig ser f.t. vi helt nyttesløst.

Disse undertegnet protokollen:

Leopol Törring, Odin Melgård, Arne Tinglum, Johannes Vada, Helge Gystad og Johan Vada.

Så gikk det ytterligere tre år før det ble protokollert: Styremøte på Törring den 19. februar 1966 Det er en tydelig resignert sekretær som fører til protokolls:

 • Odin Melgård møtte ikkje, og i hans sted møtte Sverre Vestvik. Johannes Vada ringte nett før møtet at han ikkje kunne møte.

Helge Gystad reiste frå møte før det var slut.

 • Sak 1: Formann refererte noke frå eit møte på Steinkjer 5 februar som nokre frå hesteavlslaga var innkalla av Sigv. Krokstad.

Styret er av den mening at laget må gå inn i Nord-Trøndelag hesteavlslag med den kapital som laget har.

 • Til å møte i Steinkjer 11. mars 1966 valtes Leopol Törring.

Årsmøte i Beitstad hesteavlslag på Törring 3. mars 1966

Valg

Som nytt styre ble valgt: Leopol Törring, Johannes Vada, Arne Tinglum, Helge Gystad og Sverre Vestvik. Varamenn: Trygve Selset, Magne Kjerkreit og Johan Vada.

Den aller siste hestetakst i regi av Eidets hestekasse; på Tørring i Beitstad 11. april 1972. Fra venstre: Kåre, Lars (6 år), Kjell (8 år) Erik (3 år) alle Tørring. Takstmenn er fra venstre : Bjarne Modell, Kjartan Leknes og Magne Feragen. Så er det hoppa «Blessa».
Foto: Ukjent - Utlånt av Kjell Tørring (1972).

Det ble referert et skriv om reorganisasjon av Nord-Trøndelag hesteavlslag. Vedtak: Kr. 1.000,- ettusen av lagets kapital blir innbetalt til Nord-Trøndelag hesteavlslag. Enn videre skal det ytes kr 50,- i skyssgodtgjørelse til de av lagets medlemmer som reiser bort med hoppe for parring. Som utsendinger til møtet på Steinkjer 11. mars valgtes Leopol Törring og Magne Feragen.

Disse signerte protokollen

Sverre Vestvik, Leopol Törring, Tarald Sæther, Johan Vada og Magne Feragen.

Styremøte i 1971

På styremøte i Beitstad hestavlslag hos Johannes Vada den 21. januar 1971 ble Johannes Vada valgt til midlertidig formann – fram til førstkommende årsmøte, og Sverre Vestvik ble nestformann. De ble også valgt som utsendinger til N.T. hestavlslags årsmøte på Verdal hotell onsdag 27. januar 1971 kl 1100.

Årsmøtet 1971

Hestavlslaget avholdt sitt årsmøte på Moan Samfunnshus 26. november 1971. Møtet ble ledet av Johannes Vada.

Regnskapet fram til 24/11 –71 ble framlagt i revidert stand – og godkjent.

Valg:

Styre:

 • Fra Malm: Sverre Vada (formann).
 • Namdalseid: Helge Gystad, og Arne Tinglum
 • Beitstad: Sverre Vestvik (n.formann) og Johan Vada.
 • Varamenn: Magne Kjerkreit, T. Selset, Kåre Törring.

Som siste post på dagsorden – og siste innførsel i protokollen er anført:

 • Det kjøpes blomster til Karlotte Ulstad, Magnhild Feragen og Agnes Törring (juleglede til ca 20 kr. stk).

Disse signerte protokollen:

Johan Vada, Johannes Vada, Helge Gystad, Sverre Vestvik, Arne Tinglum og Hans Aune.

Kilder

 • Beitstadens hesteavlsforening sine protokoller - beroende hos Beitstadens historielag
 • Diverse avisoppslag i lokale aviser