Harstad postkontor

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Harstad postkontors lokaler fra 1893 til 1910 var i dette huset i Rikard Kaarbøs gate 8 - like ved «Kaffistova».
Posthuset fra 1922 har stort sett beholdt sitt opprinnelige, ytre preg.
Foto: Gunnar Reppen (2008).
I 1967 bygde Harstad postkontor nytt, stort bygg i Hans Egedes gate 19. Arkitekt var Brynjulf Nikolaisen Etter hvert tilfredsstilte heller ikke dette bygget tidens krav og det ble bygd nytt postbygg på Gangsås.
Foto: Gunnar Reppen (2009).

Harstad postkontor ble etablert i 1893 etter at den offentlige posttjenesten hadde vært organisert i regionen siden 1663. Den gangen var fogdegården i Ervik (Ærvig) Norges nordligste poststed (poståpneri). Mer og mindre uregelmessig var dette poståpneriet i virksomhet til bortimot 1710. Deretter var poståpneriet der fogden til enhver tid bodde helt til ca. 1800. Blant fogdenes administrasjonssteder var også Fauskevåg (Fuskevåg) og Sørvik.

 • 1660-1690: Fogd Iver Hansen Wolff. Han var dansk og bodde i Ervik til sin død i 1690.
 • 1691-1709: Fogd Jørgen Aarhus. Han bodde i Nedre Harstad, mens hans etterfølgere bebodde fogdgården til 1742.
 • 1710-1742: Fogd Anders Tønder. Han var bosatt på Vang i Lenvik.
 • 1743-1748. Fogd i Senjen og Tromsø Michael Ursin gjorde krav på å overta Ervik gård ved å henvise til hevd. Men Nils Rafn fikk i 1744 kongeskjøte på gården, og fogden måtte flytte.
 • 1748-1781: Etter Ursins embetstid var Kastnes i Dyrøy fogdegård (navn på fogd mangler).
 • 1781-1799: Fogd Jens Holmboe bodde to år på Kastnes. Da fogdgården i Ervik brant ned i 1783, kjøpte han Hans Rafns part i Ervik og flyttet dit samme år. Holmboe døde i 1804.

Ca. 1800 ble poståpneriet flyttet til ”Throndenæs” prestegård (også benevnt Tronæs), og presten der, Esten Steen, var poståpner til 1802. Kirkesanger Normann var poståpner en tid, og deretter prestene i en årrekke. Presten S. Kildal var poståpner i 1820, deretter Simon N. Kildal til 1823.

Postalt ble navnet Throndenæs brukt fram til 1. juli 1884, men i 1840 flyttet post- og dampbåtekspedisjonen til Harstadsjøen, og poststedet fikk navnet Harstad. Den første kjente poståpner her var Wilhelm Kaarbø, antakelig fra 1848. Da Wilhelm Kaarbø døde i 1876, overtok sønnen Rikard Kaarbø som poståpner.

Posttjenesten reorganiseres

1. oktober 1893 ble det opprettet postmesterembete i Harstad, og Harstad Postkontor ble etablert med kontor i Rikard Kaarbøs gate 8.
Embetet måtte bevilges fra Stortinget, og i statsråd Konows foredrag til Stortinget heter det:

«Folkemengden i den Del af Trondenes Prestegjæld, som egentlig kan siges at høre til Harstad Postdistrikt, udgør omtrent 1500. Af større korresponderende findes der Distriktslæge, Sogneprest, Lensmand, Skattekommisær, 2 Sagførere, Apotheker og 9 Handelsmænd samt flere Haandverkere. Der er likeledes Sparebank, som driver en betydelig Virksomhed, og 2 Hoteller, ligesom der hvert aar avholdes Marked, der besøges af en hel Del Mennesker. I de omliggende Distrikter bor der dessuden en hel Del Handelsmænd og Fiskeoppkjøbere, der til dels sidder i betydelig Forretningsvirksomhed. For disse vil Oprettelsen af Postkontor være af adskillig Betydning, idet de da kan faa Anledning til at erholde sine Penge gjennom Telegramanvisning.»

Rikard Kaarbø, som var poståpner, ble tilbudt stillingen som postmester, men avslo, da han hadde så mange andre forretninger å ta vare på.

Postmestre i Harstad (postsjefer fra 1973)

 • 1893-1897: Lauritz Adolph Hansen.
 • 1898-1920: Johan Thurn
 • 1921-1924: Tobias Tharaldsen
 • 1925-1931: Oscar Marentinus Ingebretsen Thelle
 • 1932-1940: Leif Falch.
 • 1941-1945: Leif Falch ble tvunget ut av stillingen, og nazistene satte inn Chr. Krogh Holm som postmester.
 • 1945-1947: Leif Falch (han ble da tildelt kongen fortjenstmedalje i gull i 1948.).
 • 1947-1957: Einar Bernhard Eriksen
 • 1958-1965: Paul Arthur Jensen
 • 1965-1979: Konrad Ingebrigtsen
 • 1979-1989: Bjørn Sigfred Voktor
 • 1989-1992: Lars Kristian Pedersen
 • 1992- ????: Eilif Hjalmar Ludvigsen

Postkontorets lokaler

Kilde

 • Harstad postkontor: Harstad postkontor 100 år 1. oktober 1993.