Kjeldearkiv:Kopibok for Christiania dollhus 1829–1841

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Christiania Dollhus holdt til i Storgata 36, i gården kalt Prinds Christian Augusts Minde, eller Prindsen. Doll kommer fra det tyske ordet toll som betyr gal. Det var dollhus i Storgata 36 fra 1829 til 1850-51, da det ble oppgradert til asyl. Med sinnsykeloven av 1848 ble de gale eller de mentalt avvikende underlagt medisinernes behandling. Begynnelsen av 1800-tallet er en overgangsperiode hvor de mentalt avvikende i økende grad blir skilt ut som en egen sosial kategori. Studier av kildene fra perioden kan synliggjøre denne holdningsendringen.

Arkivene fra dollhuset er innlemmet i arkivet etter Prinds Christian Augusts Minde, som befinner seg i Oslo byarkiv. Kriminolog Wenche Blomberg har transkribert to kilder fra dollhuset: Kopibok 1829-1841 og Regulativ for Christiania Byes Sindssyge-Asyl.

Kopiboka er for det meste ført av Nils Jensen Ytteborg, som også skrev originalbrevene mens han var forstander for arbeidsanstalten og ansvarlig for dollhuset.

Copie-Bog ved Indretningen for Christiania Byes Sindssvage

Kopibok 1829-1841 side 1

1829

Forstander Ytteborgs forslag til opprettelsen av et dollhus i arbeidsanstalten

Brev til Fattigcommissionen i Christiania 16. Marts 1829
(PCAM Copiebog 1829)

Saavidt vides findes der allerede for nærværende Tid 6 sindssvage Mennesker i
Opsloe Dolhuus der opholdes for Christiania Bÿes=Communes Regning, og foruden
disse 6 haves der 3de ved Arbeidsanstalten, der ere saa Sindssvage at de ikke kan
være blant andre Mennesker, hvorfor de virkelig kunde trænge til Dolhuuset, men da
disse 3 Mennesker iberegnet de i Dolhuuset allerede værende 6 Sindssvage, vil
foraarsage Bÿens Commune en aarlig Udgift af 1642 Spd 60 s, hvilket unægtelig er en
stor Udgift for Communen blot for 9 Menneskers Underholdning, saa har jeg paa
Grund Heraf troet det som Pligt at burde giøre den Ærede Commission følgende
Forslag, hvorved Udgifterne betÿdelig ville bespares, og de Sindssvage, enda have
ligesaa god Pleie og Undeholdning som i Opsloe Dolhuus, nemlig:
Der opsettes i Arbeidsanstaltens Gaard, Mangelsgaarden kaldet, et eget Dolhuus for
Christiania Bÿe bestaaende af 9 Localer under Navn af Christiania Dolhuus hvoraf
allerede 3de Localer med meget liden Bekostning ere indrettede, og for nu at kunne
indrømme de i Opsloe Do[l]huus for Bÿens Regning sig Opholdende 6 Personer
maatte da indrettes 6 Localer der have den samme Kubik Indhold som Cellerne i
Opsloe Dolhuus have og dette kan skee paa følgende Maade, nemlig det store Værelse
i Arbeidsanstaltens Gaard som ny benÿttes til Væven og Hespe-Værelse indrettes til
Soveværelse for alle Fruentimmerne, og det ene som nu er soveværelse for alle
Fruentimmerne benÿttes til Væverne og Hesperiet, hvorved da det ene Sove Værelse
for Fruentimmerne bliver til overs, og dette er saa stort at det at det kan indrettes til
Celler for Sindssvage, og har tillige den fordelagtige Beliggenhed at det støder til
Indretningens Hauge, hvorfra Døren indsettes lige til en Indhægning som nedenfor
nærværende 2de øvroge Celler eller Localer kan indrettet[!] saaledes: Sahlsdøren
flÿttes 1 alen nærmere ud til Trappen og Væggen for det Værelse paa Gangen som ny
benyttes til Klædes-Kammer for de Syge og Tvangslemmerne flÿttes 1 1/2 Al længere
ud paa Gangen hvorved dette Værelse, der ogsaa har en behagelig Beliggenhed, bliver
saa stort at det med en Skillerumsvæg afgiver 2de meget ordentlige Localer, og et
Klædekammer i dets Sted igien indrettes paa et af Lofterne. Denne Indretning og

Forandring vil koste omtrent som følger:
For 5000 Stk Muursteen....à 4 (?) 60 s. .................................22 Spd 60 s.
3 Læster Steenkalk ............................................................. 10 "

Kopibok 1829-1841 side 2

1 1/2 " Muuresand .............................................................. 2 "
Smedearbeid .....................................................................67 "
Glarmesterarbeid ............................................................3 " 60
4 (?) Tømmer à 3 Spd. ………………..…………………. 12 "
30 (?) Bord à 72 s ………………………………………18 "
4 (?) Planker à 2-60 ………………………………………10 "
6000 Stk (?) 4to Spiger ……………………………………….11 "
Arbeidsløn for Muurarbeid ……………………………………20 "
Tømmermandsarbeyde ……………………………………….. 4 "
Snedkerarbeÿde ……………………………………………….24 "
2de Jærn Kakkelovne ………………………………………….30 "
Beslaget (?) hertil ………………………………………………10 "__ _ 244

Til en Indhægning i Haugen hvor de Sindssvage
kan gaae i den frie Luft behøves:

4 1/2 (?) Stolper ………………. à 2 Spd pr (?) ………….. 9 Spd
2 Ste(?)ere …………………….. à 1 " pr (?) …………... 2 "
600 Bord ……………………… à 3 " ………………….18 "
3 !/2 (?) Lægter ……………….. à 1 " 72 ……………… 5 " 60
3000 Spiger ……………………………………………….. 5 " 60
Arbeidsløn ……………………………………………..…. 10 "__ _50

Reqvisitte til 9 Sænge vil koste for:

9 Straaemaddrasser ……………à 116 s …………………… 8 - 84
9 Straaepuder ………………….à 40 s …………………… 3 -
9 Stk(?) uldne Overdækken ……à 1 Spd ………………….. 9 -
8 par Strielagen …………………………………………….. 25 - 12
4 Stk Tvangstrøier ………………………………………….. 4 - 24 _50
Uforudseede Udgifter…………………………………………… 50
             400 Spd.

Ved den nÿe oprettede Dolhuus vil hver af de Sindssvage
komme til at koste Aarlig som følger:

For Klæder Aarlig……………….. 5 Spd
Slittage paa Sængeklæderne… 3 - 50
Stig(?)halm……………………. 1 -
Spise i 365 Dage à 16 s. ……… 48 - 80 58 - 10
Giør Aarlig for 9 Personer……. 522 Spd 90
32 Favne [ved?] Aarlig à 1 Spd 60 48
Løn til Lægen………………….. 50
Do. til Opasser ………………… 60 - " -__
             L(?) = 684 . 90

             Transport 680 Spd 90
For Vask à 3 s. ugentlig pr. Mand giør Aarlig
for 9 Mand ………………………………………………………….. 11 " 84
Til Lÿs ………………………………………………………………. 7 " -
" udforudseende [!] Udgifter Aarlig ………………………………… 67 " 6
             giør Spd 766 " 60

Kopibok 1829-1841 side 3

hvilket Beløb pr. Mand daglig 28 s., som er det høÿeste Beløb som Forstanderen har
Tilladelse til at reqvirere af Fattigvæsenet for hver indlagt Sindssvags Underholdning.
      9 Personer koster at underholde i Opsloe Dolhuus       1642 Spd. 60
Efter ovenstaaende Beregning vil disse komme
til at koste i den foreslaaede Indretning       766 - 60 -
Christiania Bÿe vil saaledes spare aarlig for 9 Mennesker       876 Spd.

Forstanderen for Arbeidsanstalten paalægges tillige at være Forstander for Dolhuset,
uden derfor at nÿde nogen Løn eller Emelumenter (?), og bør han tillige være
Communen ansvarlig for, at enhver indlagt Sindssvag ikke koster mere end høÿst 28
s. daglig, med mindre særegne Omstændigheder som f. Ex. Forandring i
Pængevæsenet, Misvæxt i (?)avlingen m.m. skulle foraarsage saadant, dog maae
endda vedkommendes Approbation herom forinden tilveÿebringes.
Efter aarligt aflagt Regnskab bekjendtgiøres i Christiania Intelligentsblad en kort
Extract af dette Regnskab om hvad de(?) Bÿens Dolhuus have kostet for at kunne
sammenligne dette med hvad de Sindssvage i Opsloe Dolhuus koster aarlig. Da det
udentvivl vil være nødvendigt for Opsloe Dolhuus, betimelig at blive underrettet om
denne Forandring, saa skulle jeg tillige foreslaae at Forandringen tog sin Begÿndelse
senest inden 1ste Julÿ d.A. til hvilken Tid jeg tør giøre sikker Regning paa at have
Localerne i behørig Stand, saafremt Approbation herpaa kan erholdes senest inden
medio April d. A. Saafremt dette Forslag skulle finde Vedkommendes Biefald,
forbeholder jeg mig nærmere at indkomme med Forslag til et nødvendigt Reglement
for dette Dolhuus.


I brev av 5. mai 1829 meddeler Ytteborg til FC at lokalene er ferdige og det nye
dollhuset kan åpnes 16. mai.
16. mai, tidlig om morgenen, hentes en håndfull gale på Opsloe Dolhuus og overføres
til den nye innretningen. Noen flyttes også internt i anstalten.

Kopibok 1829-1841 side 4

1830

Januar 27. Til Fattigcommissionen

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende den…………..Commission, Beregning
over de i Stiftelsen for Christiania Bÿes Sindssvage indlagt Personer have kostet fra
16de Maii til 31 december 1829 med Bilag for N. 1 til 16.
Ÿtteborg

Marti 20 Til Assessor Foged Paludan i Skeen

Til Gjensvar paa Deres Velbaarenheds behagelige Skrivelse av 17de dennes, giver jeg
mig den Ære at gjenmelde at den deri omhandlede sindssvage Person af Nedre
Tellemarkens og Bamble Fogderie, kan modtages i Stiftelsen for 36 s. pr. Døgn med 3
maaneders Opsigelse
fra een af Sidene. For bemeldte 36 s. daglig erholder Angjeldende personlig Kost og
Logie samt Kur og Pleie.
Skulle bemeldte Person imidlertid efter noget Ophold faa? b til sin Helbred,
skal Fogderiet herom? blive underrettet og i saadant Tilfælde giver? Opsigelsen sig af
sig selv.
Ÿtteborg


1831

Januar 13 Til Nedre Tellemarkens og Bamble Fogderie

Hoslagt giver jeg mig den ære at oversende Fogderiet Regning over Jomfru Severine
Bosses Ophold ved Indretningen for Sindssvage i Arbeidsanstalten Christian August
Minde fra 8 Maii til 31 December 1830 til Beløb 71 Spd 48 s. som jeg tør forvente
tilsendte.
Ÿtteborg

Januari 13 Til Jarlsberg og Laurvigs Amt

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende Amtet Beregning over …..mand Jacob
Pedersen Egevolds Ophold i Indretningen for Sindssvage i Arbeidsanstalten Christian
Augusts Minde fra 24 August til 31 December 1830 til Beløb 39 Spd som bør?
forventes tilsændt. Ÿtteborg

Kopibok 1829-1841 side 5

April 7 Til Nedre Tellemarkens og Bamble Fogderie

….13de Januari d. A. gav jeg mig den Frihed at oversende Fogderiet en Regning over
Jomfru Severine Bosses Ophold i Indretningen for Sindssvage i Arbeidsanstalten
Christian Augusts Minde til Beløb 71 Spd 48 s., men da jeg intet ……..hertil har? hørt
og Stiftelsen ikke seer sig istand til at skrive? sÿnderlig Forskud, saa skulle jeg herved
ærbødigen anmode om at bemeldte Beløb snarest mueligt maatte blive fremsendt.
Ÿtteborg April 20 Til Fattigcommissionen

Af hoslagte Skrivelse af 16de Dennes fra i…….nant Depot forvalter Gløersen vil det
………lig erfares at en af hans Brødre ved Navn Hans Frisach Gløersen som
sindssvag er indbragt fra Landet? og af mig foreløbig er modtaget i Indretningen for
Sindssvage i Christian Augusts Minde. At H. F. Gløersen er sindssvag og at
han hører hjemme i Birie? …………….af medfølgende Attester fra Stadsphÿsicus
Doctor Døderlein og Sorenskriver Meidell. Det maatte saaledes tillades mif
ærbødigen at anholde hos den respective Commission, om den godhedsfulg ville
foranstalte at den for bemeldte Person udfordende Betaling for Kost og Logie samt
Kur og Pleie var vedkommende Øvrighed ifg m Regning Maatte blive Indretningen
tilstillet med 36/ pr. Døgn. Ÿtteborg

Juni 18 Til Nedre Tellemarkens og Bamble Fogderi

Den i den ærede Fogderies behagelige Skrivelse af 13de Dennes omhandlede
sindssvage Person kan mottages i Stiftelsen for Sindssvage i Christian Augusti Minde
under de samme Betingelser som den fra Fogderiet her allerede værende Jomfrue
Bosse nemlig for 36 s. pr Døgn, for hvilke der erholdes Kost og Logie samt Kur og
Pleie og da der nu haves en Plads ledig i Indretningen, saa kan Personen indsændes
hvad Tid det maatte falde Fogderiet beleiligt.
Ÿtteborg

Septm 1. Til Commissionen for Fattigvæsenet i Chra.

Da der i Stiftelsen for Christiania Sindssvage findes Plads for 2de Personer, saa har jeg
ladet disse Pladse blevne besatte nemlig den 28de f.M. med en St…mand Otto Th.
Kielstrup, en Søn af Prosten? Kielstrup i A…., og den 30de f.M. med Søemand Isack
Olsen Toldnæs af Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie hvor imod en Betaling af

Kopibok 1829-1841 side 6

36s. daglig, som med Regning vil blive betalte af Prosten? Kielstrup og Foged
Palludan, hvilket jeg ikke skulle undlade ærbødigen at indberette til den respective?
Commission.

Septemb. 9 Til Fattigcommissionen i Chra.

Fra Høker Borchgrevink heraf Staden, har jeg modtaget hoslagte Regning tilligemed
en Skrivelse fra Generaladjutanten for Armeen angaaende 3 Spd som førstnævnte skal
have tilgode af Lieutenant paa ……….. Rasmus Dahl?…… der for Tiden er indlagt i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage, hvilken Regning han ogsaa vedkjender som
rigtig, men vil ikke paategne den forinden han derom faaer Ordre fra
Generaladjutanten.

Da Lieutenant …………s Wartpenge ikke ere tilstrækkelige til deraf at
afbetale hans gamle Gjeld, som vist ikke indskrænker sig allene til denne Fordring, og
da? heller ikke, saavidt jeg skiønner, den Kongelige? Resolution af 11te Marti d.A.,
som her i Afskrift vedlægges, strækker? sig saa vidt at Indretningens Forstander er
bemæktiget? til at bekoste Lieutenant ………..s gamle Gjæld, saa seer jeg mig ingen
Muelighed i at indfrie hverken nærværende eller mueligens senere indkommende
Gjældsfordringer paa bemeldte Lieutenant………….. – Imidlertid har jeg tænkt det
rigtigt, at indkalle denne Dag her? den respective Commissions be…………
Resolution.

Decemb. 31 Til Nedre Tellemarkens og Bamble Fogderie

Underlagt? giver jeg mig den Ære at ……….det ærede Fogderie
a, Regning over Sindssvag Jumfrue Severine Bosses Underholdning i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage for afvigte Aar til Beløb………………109 Spd 60s
b, ligeledes Regning over hvad Sindssvag Isak Olsen Toldnes have kostet i
herværende Stiftelse fra 30de August til 31de December til Beløb….37 - 24
Tilsammen 146 Spd 84s.
som jeg herved skulle anholde om snarest mueligt at maatte blive mig tilsendt, da
Regnskabet forinden ikke kan afsluttes, hvorimod Qvittering derfor uopholdelig skal
blive meddelt.
Decem. 31 Til Jarlsberg og Laurvigs Amt

Kopibok 1829-1841 side 7

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende det høje Amt, Regning over den i
Stiftelsen for Christiania Sindssage sig opholdende Søemand Jacob Pedersen Egevold
for Aaret 1831 til Beløb 109 Spd 60s. som jeg herved skulle anholde om at maatte
blive mig tilsendte snarest mueligt, da Regnskabet forinden ikke kan afsluttes,
hvormed? Qvittering for Beløbet uopholdelig skal blive.....

Decemb. 31 Til Det Kongelige Departement for Finants, handel og Told…?

Ifølge Kongelig Resolution af 11te Marti d. A. giver jeg mig herved den Ære at
……… det Høj? Kongelige Departement Regning over hvad den i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage indlagte Lieutenant paa ………. Rasmus Dahl? har kostet mere
end hans Wartpenge, til Beløb 11 Spd 116s. som jeg skulle være saa frie
allerærbødigst at anholde om at maatte blive anviste til Udbetaling

Kopibok 1829-1841 side 8

1832

Februar 16 Til Fattigcommissionen i Christiania

Under 7de dennes har den ….. Commission forlangt Undertegnedes Formening om,
hvorledes det i …… tilbagefølgende Skrivelse fra Aggershuus Stiftsdirection af
sistledne 7de Januar finde…? Beviis for, om og hvorvidt den sindssvage ….. Hr.
Gløersens Frænder formaae at erstatte hans Ophold paa Stiftelsen Christian Augusts
Mindes Dolhusindretning eller ikke, paa hensigtsmæssigste Maade kunne
tilendebringes.

I denne Anledning tillader jeg mig ærbødigst at til….. at der …………… den ærede
Commission innen 20 April f. A. afgivet Forestilling, men følgaktig ansaa
Sorenskriver Meydell på Rinngeriget ………saa, at ingen af den Sindssvages Familie
havde Evne til at sørge for ham, jeg har derfor anstillet den nøjagtigste Undersøgelse i
omhandlede Anledning og derved overtÿdt? mig om at bemeldte Hans Gløersens
Frænder ingenlunde have Midler til at erstatte hans Ophold paa Stiftelsen eller paa
anden Maade sørge for ham.

Det er saaledes? formentlig fuldkommen Wished tilstede for, at Erstatning for at
angjeldendes Ophold for Tiden ej kan blive et ………af ………….end den ………….
til hvem han maatte findes at henhøre, hvis Dog? det saaledes vil blive i Tilfælde af at
den Sindssvages Frænder ………….. maatte komme i Besiddelse af Midler til hans
Underholdning, da at søge sig befriet for hans fremtidige Forsørgelse.
Da ovennævnte Sindssvage nu har nÿdt ophold paa Stiftelsen fra 22de Marts f.A. uden
at Omkostninger er for hans ……….. og Forplejning i denne lange Tid er blevne
refunderede, og hans Tilstand er fremdeles saadan at han maae bevares i
Dolhusindretningen, saa b…..ger jeg ærbødigst Frihed at anholde om den ...........
Commissions .... Bistand?? for høje Vedkommende til at denne Sag saasnart som
mueligt maatte blive tilendebragt.

Marts 1. Herr Canselliraad Sorenskriver Hellgre(n?heltzen?))

Den nu afdød Marketenter Ole Olsen R...erud, blev formedelst Sindssvaghed efter sin
Kones Forlangende imod Betaling indtaget i Stiftelsen for Christiania Sinds-svage fra
16de til 27de September 1830 i 12 Dage a 36s tilsammen ….3 Spd. 72 s.
Heraf har Enken betalt………………. 48 s.

Kopibok 1829-1841 side 9

Resten 3 Spd. 24s.

Da Enken nu erklærer at hun ikke ser sig i stand at betale denne Gjeld og Pant er taget
under Skifterettens Behandling, saa har bemeldte St…..ske bedet mig om at
hendvende mig til Deres ………hed med ærbødig Anmodning om at bemeldte 3 Spd.
24s. maatte blive ….. betalte af de Penger som tilfalder Boet.
April 2 Til Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie
Under 31te December f.A. gav jeg mig den Frihed at tilsende Fogderiet
Regning over hvad de i Stiftelsen for Christiania Sindssvage fra Fogderiet indlagte
Jomfrue Severine Bosse og Jacob Olsen Toldness have kostet i Aaret 1831 tilsammen
til Beløb 146 Spd. 84 s., men da jeg siden intet herom har hørt og Stiftelsen der intet
Fond har, sandelig ikke taaler at staae i længere Forskud, saa vil det saaledeles tillades
mig at bringe denne Sag i be…lig Erindring.

April 6. Til Fattigcommissionen i Chra.

Af vedlagte Qvittering fra Bagermester Brede Bordoe vil den ærede
Commission be….ligen erfare at den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte
Sadelmager Peder Bordo… af den Norske ………..har en Pension af 16 Spd. aarlig,
……… ……………………………………………… bemeldte Bager Bordoe Af
ovenanførte Qvittering vil det lige be…..ligen erfares at min Attestation er for………
at der fra Stiftelsens Side intet er til Hinder for at den omhandlede Pension for ………
Qvartal ……… kan indbetales, men da jeg ikke ved hvorvidt jeg hertil er berettiget i
Særdeleshed ………….. Sadelmager Bordoes Død?, saa vil det tillades mig ærbødigen
at forespørge, hvorledes jeg i dette Tilfælde har at forholde mig.

April 6. Til Laurvigs Fogderie

Til Gjensvar på Fogderiets Skrivelse af 22de dennes, skulle jeg ……
undlade herved at meddele, at der nu for Tiden haves en Plads ledig i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage som kan belegges? med een Person fra en fremmed Commune,
hvad Prisen angaaer da er denne 36s. pr. Døgn, hvorfor den Sÿge anholder forsvarlig
Kost og Logie samt Kuur og Pleje. Svar udbedes med omgaaende Post, da Pladsen
ellers kunde? blive besadt med en anden.

May 28. Til Ringsager Fattigcommission

Kopibok 1829-1841 side 10

Aggershuus Stiftsdirection har under 28de f.M. tilkjendegivet mig at
Ringsagers Præstegjelds Fattigcommission er paalagt at drage Omsorg for den i
Stiftelsen for Christiania Bÿes Sindssvage, midlertidigen indlagte Person Hans Frisak
Gløersens fremtidige Forsørgelse og at Christiania Fattigvæsen bliver refunderet de til
hans midlertidige Underholdning og Varetægt forskudte Udgifter.
Paa Grund heraf giver jeg mig den Ære at oversende den respective?
Commission en Nota over hvad bemeldte Gløersen har kostet Stiftelsen fra hans
Indsættelse i samme den 23de [!] 1831 til 30te April 1832 til Beløb 121 Spd. 60 s.
I det jeg som Forstander for Stiftelsen tør udbede mig Beløbet tilsendt,
maae jeg tillige udbede den respective Commissions Bestemmelse for …….. den vil?
at Hans … Gløersen frædeles indtil videre skal forblive her i Stiftelsen, eller om han af
Commissionen paa anden Maade blive forsørget.

Juny 13. Til Christiania Fattigcommission

Ifølge den respective Commissions Skrivelse af 9de f.M. grundet paa
Aggershuus Stiftsdirections Resolution af 28de April d.A., tilskrev jeg under 28de
f.M. Ringsagers Fattigcommission med Anmodning om at samme ville R……ere
Stiftelsen for Christiania Sindssvage, hvad forrige ….ist Hans Frisak Gløersens
Ophold har kostet fra den Tid han blev indlagt i Stiftelsen til 30te April d.A., men i
stedet for at erholde? Pænge har jeg modtaget hoslagt Skrivelse af 2*dennes, hvoraf
det beh…lig vil erfares at Commissionen nægter at betale denne Godtgjørelse, uden at
den ved ……forpligtes dertil. Hvilket jeg ikke har (skuldet?..) undlade at indberette
paa det at de fornødne Foranstaltninger i denne Henseende kunne? blive trufne.
July 5te Til Fattigcommissionen i Chra.

Paa den respective Commissions meget ærede af 15de dennes i
Anledning af dermed fremførte og hermed tilbagefølgende Andragende fra Kopist Lie
om fremdeles at beholde sin Svigerfarders Sadelmager Peder Bordoes af………..
tilstaaed Pension 16 Spd. aarlig, imod derfor at understøtte ham med Lævnedsmidler
saa længe han opholder sig i Stiftelsen for Christiania Sindssvage, skulle jeg herved
give mig den Ære at meddele, at jeg aldeles ingen Grund finder til at anbefale
Suplicantens andragende paa de hermed be…te Vilkaar, thi Sadelmager Bordoe nÿder
jo sin forphlegning ved Stiftelsen som de øvrige Sindssvage, og naar Lægen
Stadsphÿsicus Døderlein skulle skiønne, at Bordoe virkelig kunne tiltrænge mere end

Kopibok 1829-1841 side 11

den almindelige Forphlegning, skal Tillæg i Spisen??…. ikke mere blive ham nægtet
end nogen anden af de øvrige Sindssvage, som der undertiden har været tilfældet
…med? Peder Bordoe har desuden flere Gange frabedet sig disse Naadessmuler,
som han kalder dem, og erklærer at han ikke trænger til dem. Paa Grund heraf skulle
jeg ÿttre den Formening at bemeldte Pension rigtigst maae tilfalde Stiftelsen. Hvorvidt
der maatte være Anledning til efter Lovens §?- 7-7 - at overlevere ………. P. Bordoe
til sine Frænders Forsørgelse, da sÿnes det vel ikke ugrundet at Sønnen Bagermæster
Bordoe der bekjændt som en nogenlunde velhavende Mand næmest maatte tilkomme
at underholde sin sindssvage Fader, men maae der tages Hensÿn til at han allerede i
flere Aar har opholdt og fremdeles vil opholde sin gamle og skrøbelige Svigermoder,
der i modsadt Fald ville komme Fattigvæsenet til Bÿrde, saa ville der fra
Fattigvæsenets Side formeentlig lidet være vundet ved at Bagermæster Bordoe lod sin
Svigermor falde Fattigvæsenet til Bÿrde, imod at forsørge sin Fader. Det formenes
derfor rigtigst, at der med denne Forandring indtil videre henstaaes.

Julÿ 5 Til Artillerie Haandværkercompagniet

Da den fra Compagniet under 6te Maÿ d.A. i Stiftelsen for Chra. Sindssvage
indlagte Haandværksmand Anders Andersen, efter Stadsphÿsicus Døderleins
Erklæring nu er fuldkommen restitueret for sin Sindssvaghed, og vil saaledes i Morgen
blive udladt af Stiftelsen, skulle jeg herved give mig den Ære at meddele …. fornøden
Underretning.

August 8 Til Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie

…. den fra Fogderiet i Fortid?? hidsændte Sindssvage Isack Olsen Toldnæs
ifølge Stadsphÿsicus Doctor Døderleins Erklæring nu er saa fuldkommen restitueret at
han uden mindste Fare for det offentlige kan blive overladt til sig selv, naar han blot
vil afholde sig fra at nÿde Spiritus, skulle jeg ikke undlade …stligst at tilmelde paa det
at Fogderiet, om det saa maatte behage …… føie?? den fornødne? …….til hans
Afsindighed.

Octob. 10 Til Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie

Jeg maae bede Deres Velbaarenhed undskÿlde at jeg med forrige Post ikke
kunne give mig den Fornøjelse, at besvare Deres? meget ærede af 26d f.M., uden at

Kopibok 1829-1841 side 12

dette havde skeet med et ubestemt?? Svar, men da der nu imidlertid som jeg rigtignok
formodede, er bleven en Plads ledig i Stiftelsen for Christiania Sindssvage, saa kan
den omhandlede Person modtages imod Betaling 36s. daglig for Kost og Logie samt
Kuur og Pleje. Hvilket jeg herved giver mig den Ære at meddele.

Octobr 11. Til Herr Foged Føÿen

Da jeg om Aftenen havde den ære at modtage Deres Skriv angaaende Jacob
Pedersen Egevold, sendte jeg kl. 6 1/2 den paafølgende Morgen Bud …. Brÿggen for
at leveret Brevet til Fragtmand Christen P….? men denne var allerede reist kl. 5 om
Morgenen og dette er Aarsagen hvorfor J. P. Egevold ikke have kommen? med ….
Sluttelig maae jeg tillige give mig den Ære at bemærke at den omhandlede
Egevold i den senere Tid har været mere …………. i Hovedet end forhen i S………,
og det er virkelig fortidlig endnu at overlade ham til sig selv, imidlertid er dette noget
som vedkommer Fogderiet, at lade ham afsænde, til hvilken Tid det selv behager.
Novembr Til den 2den Aggershuusiske Infanterie Brigade
26de Da der i Stiftelsen Christian Augusts Minde i denne Aars Tid dagligen
bliver indlagt flere og flere Personer af begge Kiøn, der er Bÿen tilhørende, saa
er enhver Plads saa aldeles betagne, at jeg ikke ser nogen Muelighed til?
længere at beholde Capt. Beichmann?, i hvilken Anledning jeg
herved……….ærbødigen skulle anmode det høie respective Brigade om
behagentligen at ville foranstalte at bemeldte Capt. Borchmann? i ….
indeværende Uge bliver udtaget af Stiftelsen eller anviist et annet Opholdssted.
December Til den 2den Aggershuusiske Infanterie Brigade
15. Da Capitain Beichmann ifølge vedlagte Attest fra Stadsphÿsicus
Døderlein nu er (….) restitueret i …..Henseende, saa kan hans Ophold i
Stiftelsen ikke længere anses nødvendig.

Hvilket jeg ikke skulle undlade at underrette til den høie? respective
Brigade, paa det at samme kan sættes i stand til at gjøre? den fornødne
Foranstaltning til Capitainens Hjemsÿn?? Gjensÿn?

Kopibok 1829-1841 side 13

1833

Januar Til det Kongelige Departement for Finants,- Handel- og Toldsager

7= Ifølge Kongelig Resolution af 11te Marti f.A. giver jeg mig herved den
ære at i……… det høikongelige Departement Regning over hvad den i
Stiftelsen for Christiania Bÿes Sindssvage indlagte Lieutenant paa Wartpenge
Rasmus Dahl har kostet mere end hans Wartpenge, til Beløb 13 Spd 5s: som
jeg skulle være saa fri allerærbødigst at anholde om maatte blive anviste til
Udbetaling.

Januar Til Nedre Tellemarkens og Bamble Fogderie

10. Underlagt giver jeg mig den Ære at oversende det respective Fogderie
Regning over de Sindssvage Isak Olsen Tolnæs og Jomfrue Severine Borses
Underholdning i Stiftelsen for Christiania Sindssvage til Beløb 219 Spd 72s,
som jeg herved skulle anholde om at maatte blive mig tilsendte.

Januar Til Laurvigs Fogderie

10de Underlagt giver jeg mig den Ære at oversende det respective Fogderie
Regning over de Sindssvage Jacob Pedersen Egevolds og B…….gen Søren
Larsen ……..s Underholdning i Stiftelsen for Christiania Bÿes Sindssvage, til
Beløb 168 Spd 72s, som jeg herved skulle anmode om at maatte blive mig
tilsendte.

Febr. 8de H….? Commissionen for Mosse Bÿes Fattigvæsen

Da den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indlagte og i Mosse
Comune tilhørende Sindssvage Jomfrue Marie Riis nu er ud……. til sin Broder
Snedkersvend Riis, og da hendes Cassacapital ikke længere har tilstrækkelig til
hendes Ophold i Stiftelsen end til forrige Aars Udgang, saa giver jeg mig
herved den Ære at oversende den respective Regning over bemeldte Jomfrue
Riis´s Ophold i Stiftelsen fra 1… Januari til 7de Februari i 38 Dage til Beløb
11 Spd 48s. som jeg skulle anmode om maatte blive Stiftelsen reffunderet.

Kopibok 1829-1841 side 14

Febr. 11 Til Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie

At den fra Fogderiet i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte Person
Isack Olsen Tolnæss i Gaar ved Døden afgik efter at have været sengeliggende
i 14 Dage skulle jeg ikke undlade herved at anmelde.

Som udenbÿes maae der som bekjendt betales til Kirken for den Jord
han skal ligge i, men da jeg i dette Øieblik ikke erindrer hvormeget dette er, saa
skal jeg, saasnart Begravelsen er foregaaet give mig den Ære at fremsende
Regning saavel over Begravelsesomkostningerne som over hans Ophold i
Stiftelsen fra 11te Januar til Dødsdagen.

Febr. 25 Til Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie

I Forbindelse med min Skrivelse til Fogderiet af 11te dennes giver jeg mig
herved den Ære at fremsende en Nota saavel for Kost og Logi samt Kuur og
Pleie som de medgaaende Begravelsesomkostninger for den afdøde Isack
Olsen Tolnæss til Beløb 19 Spd. 40s.

Da Stiftelsen er i Forlegenhed for Penge, ville jeg være det ærede Fogderie
meget forbunden om det saae sig istand til med omgaaende Post at fremsende
saavel ovennævnte 19 Spd 40s som ……….. Jomfrue Borse og Isack Tolnæs
haver kostet i forrige A.

Marts Til Artillerie Haandværkercompagniet!

19de Da Sadelmagersvend Andreas Arnesen af Artillerie Haandværkercompagniet
af Stadsphÿsicus Doctor Døderlein nu er erklæret for fuldkommen
restitueret, saa vil han i Aften udgaae af Stiftelsen for Christiania Sindssvage.

- Hvilket jeg ikke skulle undlade tjenstligst at meddele til behagentlig Underretning.

Julii 8de Til Herr Snedkersvend Riis i Nannestad

Da de ikke efter Løfte har betalt Stiftelsen for Christiania Sindssvage for den
Kost og Logie samt Kuur og Pleie for deres sindssvage Søster Jomfrue Marie
Riis fra 1te Januarii til 7de Febr. d. A. med 11 Spd. 48., saa bringes denne Sag
i behagentlig Erindring til snarest muelige Afgjørelse.

Julii 8de Herr Pastor Kjelstrup i Aas Sogn

Kopibok 1829-1841 side 15

Imod Deres Høiærværdigheds Kaution blev Konen Kirstine Andersdatter
Nÿegaard af Aas Sogn indlagt i Stiftelsen for Christiania Sindssvage fra Maii
til 30te Junii …….. i 61 Dage a 36s = 18 Spd.-36s. hvilket Beløb, jeg er saa fri<b
r/> at anmode om at maatte blive Stiftelsen tilsendt, hvorfor Qvittering skal blive meddelt.

November 1te Hrr. Expeditionssecretair Bÿefogd Trap!

Copist? Svendsen blev for Fattigvæsenets Regning indtaget i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage den 24de Juni d.A. og døde sammesteds om Morgenen
den 4. August j.A. --- Hvilket herved meddeles i tjenstligst Gjensvar paa Deres
behagelige Skrivelse af 29 for M.

December Til Fattigcommissionen i Chr.

19de Til Bestridelse af Udgifterne ved Stiftelsen for Christiania Bÿes
Sindssvage, er Intet?? forestaaet? for A. 1829 da det først? tog sin Begyndelse
fra 16de Maÿ s. A, men er i dette Aar 342 Spd.
112 1/4 s. i Alt anviist.
For 1830 er der indstillet? at behøves? …………. 936 Spd. 100s.
" 1831 Do. …….Do ……..Do………………. 800 - " --
" 1832 Do. …….Do ……..Do………………. 800 - " --
" 1833 Do. …….Do ……..Do………………. 800 - " --
3336 Spd. 100s.

Herpaa er modtaget:
i 1830……….. 662de- 83s:
1831………..568 -- 3 -
1832………..673 ---108.
1833………..449 - " - 2353de 74.
Til Gode 983 Spd.. 26s:

Kopibok 1829-1841 side 16

1834

Januar, … Hrr. Pastor Heidenreich!

7. Imod Deres ærværdigheds skriftlige Caution blev Pigen Marie Sÿversdatter
Grevrud af Oppegaard Annex, under 16de Julii f.A. indtaget i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage hvor hun forblev til 17de September include. i 64 Dage
a 36s: gjør 19 Spd 24 s., hvilket Beløb jeg tør være saa frie at anmode om ved
deres gode Foranstaltning maatte blive mig tilsendte, da vedbørlig Qvittering
for samme uopholdelig skal blive meddeelt.

Januar Til Nedre Rommeriges Fogderie!

9de Ifølge Aggershuus Amt Skrivelse af 22de Aug. f.A. er det mig tilkjendegivet at
Nedre Rommeriges Fogderie skal udrede Omkostningerne for den i Stiftelsen
for Christiania Sindssvage indsatte Person ved Navn Christopher Larsen af
Nittedals Annex. - Paa Grund heraf giver jeg mid den Ære at oversende
Fogderiet en Nota over hvad bemeldte Person har kostet fra sin Indsættelse i
Stiftelsen den 13de Mai til 31te December forrige Aar til Beløb 69 Spd. 108 s,
som snarest muligt tør forvæntes tilsendt, og hvorfor vedbørlig Qvittering
uopholdelig skal blive Fogderiet meddeelt.

Januar Til Laurvigs Fogderie

9de Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende Fogderiet Nota over hvad de i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage af Fogderiet indsatte Personer, nemlig
Jacob Pedersen Egevold og Søren Larsen Helle have kostet i Aaret 1833 til
Beløb 219 Spd., som jeg tør være saa fri at udbede mig tilsendt inden medio
næste Maaned, til hvilken Tid Stiftelsen har en nødvendig Udsætting??
Qvittering for Beløbet skal af mig uopholdelig blive Fogderiet tilsendt.
Ÿtteborg.

Kopibok 1829-1841 side 17

Januar Til Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie!

9de i det jeg herved giver mig den Ære at oversende Fogderiet Nota over hvad de i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage af Fogderiet indsatte Personer nemlig:
Jomfru Severine Borse og Drængen Ellef Johnsen ….rrevold have kostet i
1833 til Beløb ……………………………………………………………..201
Spd,
skulle jeg tillige anmode om at saavel dette Beløb som hvad der for Jomfru
Severine Borse og Isack Olsen Toldnæs rester for Aaret 1832 med….138 -
117s
Tilsammen 339 Spd.
117s
inden medio næste Maaned maatte blive mig tilsændte, da Stiftelsen til den Tid
har nødvendigt Brug for Penge.
Februar Til Nedre Rommerigske Fogderie
22de Af Fogderiets Skrivelse af 24de f.M. tilligemed den der tilbagesendte Regning
over Kost og Logie samt Cuur og Pleie for den Sindssvage Christopher Larsen
af Nittedals Annex erfaredes at Fogderiet ikke kunde betale Regningen
medmindre den var forsÿnet med Amtets Anviisning. Da denne Anviisning nu
er anført paa Regningen, fremsendes den atter med ærbødig Anmodning om at
Beløbet maatte blive mig tilsendt, hvorfor Qvittering skal blive meddelt.
Ytteborg.

Marts Til Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie!

13de? Under 9 Januar d. A. gav jeg mig den Ære at oversende Fogderiet en Nota over
hvad det til forrige Aars udgang skÿldte for indlagte Personer i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage til Beløb 339 Spd 117s; med Anmodning om at
Fogderiet ville? see denne Fordring opgjort inden medio n.M., men da jeg
herpaa hverken har modtaget Svar eller Penge, saa vil det tillades mig atter at
anmode om at ovenmældte Beløb med omgaaende Post maae blive mig
tilsendt, i manglende Fald seer jeg mig nødsaget til herom at henvende mig til
Amtet, da Stiftelsen, der intet Fond …er, umuligen længere kan staae i Forskud
for Fogderiet.
Ytteborg. Kopibok 1829-1841 side 18

Marts Til Øvre Tellemarkens Fogderie

24. Jeg maae bede Fogderiet undskÿlde at jeg ikke førend nu har seet mig i Stand
til med Bestemthed at kunne besvare dets Skrivelse av 26de October f.A.
angaaende Plads i Stiftelsen for Christiania Sindssvage, for en ved Fogderiet
havende? Sindssvag Person ved Navn Tosten Kittelsen, thi paa samme Tid jeg
modtog Fogderiets Skrivelse udbrød her i Staden som bekjendt
Cholerasÿgdommen, og endeel af Stiftelsens Localer bleve afgivne til Lazaret.
Der har desuden heller ikke i lang Tid været nogen Plads ledig i Stiftelsen, men
som nu ved et i 5 Maaneder forventet Dødsfald er bleven ledig, hvorved
Fogderiet ifald det det endnu maatte ønske bemeldte Person indsat saa kunde
han modtages.

U?….kravene ere: at der betales 36s: pr Døgn for Kost og Logie samt
Cour og Pleie, og for hvad Klæder der for den Sindssvage i sin Tid maatte
blive anskaffede betales særskildt. Til Stiftelsens Sikkerhed for Betalingen
udfordres Fogderiets Tilstaaelse med Amtets Paategning. De med foranførte
Skrivelse fremsændte 2de Bilage remitteres skyldigst.
Ytteborg.

Marts 24. Til Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie

i det jeg herved giver mig den Ære at oversende Fogderiet Qvittering for de
fremsændte 150 Spd som Afdrag paa dets Gjæld til Stiftelsen for Christiania
Sindssvage, maae jeg tillige indstændigen anmode om at Resten af Beløbet 339
Spd 117s. det allersnareste muligt bliver mig tilsændt, da Revisionen i disse
Dage har forlangt Indberetning om Aarsagen hvorfor Stiftelsen ikke har
indfordret disse Pengerestantser eller gjort Anmældelse om sammes
Udeblivelse. -Ytteborg.

Marts 24. ...Commissionen for Fattigvæsenet i Christiania!

Her haves i Stiftelsen for Christiania Sindssvage 2de Personer af Nedre
Tellemarkens og Bamble Fogderie, næmlig: en Bondedræng ved Navn Ellef

Kopibok 1829-1841 side 19

Johnsen Furrevold og en Jomfru ved Navn Severine Borse, for hvilke? der for
disse Personers Underholdning ikke haves anden Sikkerhed end de hermed
følgende 3de Skrivelser fra Fogderiet. Saavel paa Grund af at Betalingen i den
senere Tid ikke har været promte erlagt, som at der kunde indtræffe et eller
andet ved Fogderiet som f. Ex. Fogdens Dødsfald eller anden Ulæmpe, har jeg
troet rigtigt at forespørge mig for den respective Commission om disse Breve
kan ansees som Betrÿggelse nok for den Betaling Stiftelsen tilkommer for de
fra Fogderiet indlagte 2de Sindssvage Personer. Imodsat Fald tør jeg være saa
frie ved Bilagenes Tilbagesændelse ærbødigen at udbede mig den respective
Commissions behagentlige Formening paa hvilken Maade en bedre
Betrÿggelse for Stiftelsen nu kunde være at tilveiebringe.

Kopibok 1829-1841 side 20

1834

Beregning
Over Stiftelsen for Christiania Sindssvage i Aaret 1833
Udgift

For Spise og Drikke i d. A………………………………………………….790 Spd 43 s:
- Medicin………………………………………………………………..…13 - 52
- Legenes Salærium………………………………………………………..50 - -
- de Sindssvages Opvartning og Bevogtning………………………………36 - 60
- Lys………………………………………………………………………...5 - 84
- Brænde…………………………………………………………………...48 - 72
- Rughalm……………………………………………………………………6 - 53
- Lærred og Strie til Skjorter, Fruentimmerlinned,
Lagener, Haandklæder og ……klæder……………………………………40 - 23
- Anskaffede nÿe Klæder og Repparationer paa Klæder og Fodtøi m:m……35 - 58
- Vaskning og Rulling………………………………………………………17 - 105
- Smedearbeide……………………………………………………………… 5 - 44
- Glarmesterarbeide…………………………………………………………..3 - 52
- Blikslagerarbeide…………………………………………………………..21 - 24
- Skorsteensfeining…………………………………………………………...1 - 72
- Kjøreløn for Brænde………………………………………………………..3 - 14
Forskjellige f…re? Udgifter saasom Træskeer, Limer?, Sæbe, Kammer,
Li…er? til Tvangstrøierne m:m:……………………….………………………..3 - 74
1082 Spd 110 s:

Indtægt

Fortjent af de sindssvage ved Drevplukning………..1 - 50 s.
Refusion for Sindssvage fra andre Communer…..786 - 108. 788 - 38 .
Summa Udgift: ……..296 Spd. 72 s:

I hele Aaret var behandlede:

37 Sindssvage i Stiftelsen tilsammen i 6200 Døgn, deraf 3600 Døgn for Christiania
Sindssvage altsaa 17 Personer overhovedet dagl:.

Af ovenanførte 37 Sindssvage var udgaaede som helbredede 14, døde 3, hvis Begravelse
er besørget af deres Paarørende; bragt paa Rigshospitalet 1, og tilbage i Stiftelsen
ved Aarets Udgang 19.

Kopibok 1829-1841 side 21

April 11te Til Commissionen for Fattigvæsenet i Chr.

Nedre Tellemarkens og Bamble Fogderie skylder Stiftelsen for Christiania
Sindssvage til f.A: Udgang for Kost og Logie for indlagte
Sindssvage ……………………………………………………………332 Spd.72s:
Begravelsesomkostninger for en i f. A. afdød Isack Olsen
Toldnæs tilsammen………………………………………………………7 - 4
339 - 76
Herpaa afbetalt 150 - - .
Rest fra forrige Aar … 189 Spd.76s:
Kost og Logie samt Cour og Pleie for Drængen Ellef Johnsen
Furrevold og Jomfru Severine Borse fra 1ste Januar til 31te Marts
d.A: tils: i 180 Døgn a 36 s: daglig…………………………………….54 - " -
Fogderiet skylder saaledes til 31te Marts d.A. ……………………....243 Spd.
76s:,

Christiania den 11te April 1834.

ærb: Bergh
Regnskabsfører.

Juli 24. I.T? Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie! Da Hitterdals Præstegjælds Almue selv vil
bevogte og underholde den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage Person Ellef
Johnsen Furresvold, saa haves der fra Stiftelsens Side intet imod at han bliver
afhentet til hvilken Tid det maatte falde Fogderiet beleiligt.
I Henseende Omkostningerne ved Stiftelsen nemlig fra 1te Januar d.A. da
har jeg ikke godt for at kunne opgive disse, saasom? jeg ikke veed hvad Dag
Angjældende bliver afhentet, men da det er Fogderiet bekjendt at Prisen er 36 s.
dagl:, og det tillige selv kan bestemme Afhentningsdagen, saa kan
Omkostningerne derefter beregnes.

De Personer der blive hidsændte for at afhente bemeldte Ellef J: Furrevold
maa paalægges at medbringe til ham 1 pr Skoe, 1 pr Strømper, 1 pr Buxer og 1
Vest. Hvilket jeg paa Fogderiets behagelige Skrivelse av 19de dennes giver mig
den Ære at gjenmælde.

Ærb. N: Ytteborg

August 12 Commissionen for Fattigvæsenet i Christiania

Kopibok 1829-1841 side 22

Under 9de Mai 1832 har Stiftsdirectionen resolveret at Ringsagers
Commune skulle udrede Omkostningerne for den i Stiftelsen for Christiania
Sindsssvage indsatte person Hans Frisach Gløersen, men ved at tilstille
Ringsagers Fattigcommission Regning over disse Omkostninger, nemlig fra 23
Marts 1831 til 30 April 1832 til Beløb 126 Spd 60s: prottesterede Commissionen
under 2den Juni s. A. herimod, og erklærede at den ikke fandt sig beføiet til at
udbetale disse Omkostninger uden efter Dom. - Det er den ærede Commission
bekjendt at Stiftelsen nu er under Arbeide til betÿdelig Udvidelse, og hvortil
udfordres alle de Pænge den har at fordre for indlagte Sindssvage af andre
Communer, men da jeg er aldeles uvidende om hvor snart der omtrendtlig kan
gjøres Regning paa at erholde Reffusion for bemeldte H. F. Gløersen, saa vil det
tillades mig ærbødigen at forespørge hvor vidt der med denne Sag er avanceret,
idet jeg lige ærbødig maae anholde om at den fremskÿndes saa meget mueligt.
N.I? Y.

August 25 Til Nedre Tellemarkens og Bamble Fogderie!

Da Stiftelsen for Christiania Sindssvage nu er under Arbeide med at bÿgge
og derefter indrede 12 nÿe Værelser og der til dette Øiemed udfordres alle de
Penge Stiftelsen kan skrabe sammen, saa vil det tillades mig ærbødig at anmode
Dem om, uden Fortrÿdelse at fremsende Beløbet for de fra Fogderiet indlagte
Sindssvage fra 1ste Januar til 30te Juni d.A., som da bliver for

Jomfru Severine Borse…………i 181 Dage
og Ellef Johnsen Furrevold…….i 181 - " -
tilsammen i 362 Dage a 36 s dagl. er 108 Spd. 72 s.

for hvilke den fornødne Qvittering skal blive fremsendt saasnart Beløbet er
modtaget. September 2 …Fattigcommissionen i Christiania!

Ifølge Hrr Politiemæster Richter og Stadsphÿsicus Døderleins ordre blev
en Student ved navn Sogn under 5 f:M: indlagt i Stiftelsen for Christiania
Sindssvage for Bÿens Regning men da jeg har bragt i Erfaring at bemeldte
Student Sogn ikke har haft stadigt Ophold her i Staden mere end 5 a 6 Maaneder
siden han kom fra Drøback hvor han i flere Aar var ansat som Lærer med fast
Løn, saa kan han paa ingen Maade komme til at tilhøre denne Commune om det

Kopibok 1829-1841 side 23

endog kan antages at de Studerende fra Rigets forskjellige Egne der kommer her
til Staden for at eksekvere Examen, og opholder sig her i 2 Aar da skal tilhøre
denne Commune. - Paa Grund heraf vil det tillades mig ærbødigen at anmode
den respective Commission om behagentlig at ville foranstalte at ..tmældte
Student Sogns Underholdning samt Cour og Pleie af vedkommende Commune
maae blive Stiftelsen godtgjort med 36 s: pr Døgn, da saavidt vides hans Familie
hertil ere uformuende.

September 11 Til Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie

Paa Fogderiets meget ærede af 3de dennes meddeles i skÿldigst Gjensvar
at den deri omhandlede Jomfru S. Borse kan afhentes fra Stiftelsen for Christiania
Sindssvage til hvilken Tid det maatte falde Fogderiet behagligt, kun maae jeg
hermed gjøre opmærksom paa at da Jomfru Borse af den Vane der ikke har været
mueligt at venne henne af med nemlig at ligge bestandig at ligge krogede er
bleven saa contract? i Benene at hun ikke kan gaae, og det ville derfor
sikkerligen være det rigtigste at hun blev transporteret søevertes.
Paa Grund af at Stiftelsen er i stor Trang for Penge gav jeg mig den Frihed
under 25. f.M. at anmode Fogderiet om at ville fremsende den? til 30te Juni d. A.
forfaldne Betaling for de af Fogderiets indsatte Sindssvage til Beløb 108 Spd
72S:, men da dette ikke er skeet og naar Jomfru Borse nu kommer tilbage, der da
ikke flere befindes her, dette Fogderie vedkommende, saa maae jeg anmode Dem
om med Budet som avhenter bemældte Jomfru Borse at ville fremsende det hele
resterende Beløb saavel for denne som for den før afhentede Ellef Johnsen
Furrevold, hvorfor vedbørlig Qvittering skal blive meddeelt.
N. Ytteborg

September 29de Til Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie

..., i min Skrivelse af 11te dennes at tilmelde Fogderiet at den i
sintid i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte Jomfru Severine Borse
kunde afhentes til hvilken Tid det maatte falde beleiligt, anmodede jeg Fogderiet
om tillige at ville fremsende Beløbet saavel for hvad denne som hvad den allerede
forhen afhentede Ellef Johnsen Furrevold have kostet i d. A., men da dette Beløb
ikke medfulgte da Jomfru Borse om Eftermiddagen den 25 dennes blev afhentet,
saa maae det tillades mig ærbødigen at anmode om at det hele Beløb nu med

Kopibok 1829-1841 side 24

omgaaende Post maatte blive fremsendt, hvilket saaledes vil blive at beregne
nemlig: for Ellef Johnsen Furrevold fra 1te Januar til 19 August incl…..i 231
Dage og for Jomfru S: Borse fra 1 - " - til 25 September incl. …i 268 -"- tilsammen……. 499 Dag. a 36 s:dagl. gjør 149 Spd 84 sk.

Naar dette Beløb er modtaget skal jeg sende Fogderiet en saadan Specification
……….(falt ut av kopien) Skrivelse af 22de dennes har forlangt.
Ærb. N. Ytteborg

NB: Notert i kopibokens innermarg: «Dette Brev blev ikke afsendt.»

September 9. Til den 2den Aggershuske Infanterie Brigade!

Da den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage under 3de Ma[rts] d.A.
indsatte Lieutenant Hadeln nu af Magistraten er erklæret for mÿndig, saa tillader jeg mig
at forespørge om han nu kan udgaa af Stiftelsen til sit eget Forsorg eller om han indtil
videre skal forblive i samme. Lieutenant Hadeln har for nogen Tid siden tilskrevet sin
Onkel Præsten Hadeln om at komme til ham, og denne har herpaa som af hoslagte
Skrivelse behagentlig vil erfares, givet sit Samtÿkke. Et Brev fra oft?mældte Lieutenant
Hadeln til den ærede Brigade sølger ligeledes.
N…Ytteborg

September 27. Hrr Stadsconducteur Grosch!

Da de i Stiftelsen for Christiania Sindssvage opførte 3de Kakkelovnspiber
nu ere færdige, og det i Særdelshed om Morgenen begynder at blive koldt for de
Sindssvage i de Værelser hvor Solen ikke trænger ind, saa skulle jegherved have Dem
anmodet om behagentlig at ville tage disse 3de Piber i Øiesÿn om det …? var Dem
mueligt i denne Dag.

September 29 Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie!

Det ærede Fogderie vil behagentlig erfare at det i min Skrivelse af 11te
dennes anførte 108 Spd. 72 s: kun vare beregnede for Ellef Furrevold og Jomfru Borse til
30te Juni d.A. altsaa for Ellef J. Furrevold

Kopibok 1829-1841 side 25

fra 1ste Juli til 19de August incl. i 50 Dage og Jomfru Borse
fra 1ste do til 25 September incl. i 87 " -
tilsammen 137 D. a 36 s……………..41 Spd. 12 s:
hvilke 41 Spd 12 s jeg herved skulle anmode om at maatte blive fremsendte, og naar disse
ere modtagne skal ufortøvet en saadan specificered beregning som den i Fogderiets meget
ærede af 22de dennes er forlangt, blive fremsendt.

Septbr 30 …. Hrr. Coffardicapitaine L. Pedersen til Stiftelsen for Christiania
Sindssvage……..Debet.

Kost og Logie samt Caour og Pleie for
Matroskone Anne Marie Hansdttr fra 26 Juni
til 31 Juli i 36 Dage a 36 s. ………………………………..10 Spd. 96 s.
Endvidere fra 1ste til 7 August d.A. 7 Dage a 36 s. ……………….. 2 - 12
12 Spd. 108 s. Betalt A: Bergh

Kopibok 1829-1841 side 26

Octobr …Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie!

Beregning

Over de Tid efter anden fra nedre Tellemarken og Bamble Fogderie i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage imod Betaling 36 s: pr Døgn indsatte sindssvage
Personer, nemlig:

Kost og Logie samt Cour og Pleie for Jomfru
Severine Bosse fra 8 Mai 1830 til
25 September 1834, - i 1602 Dage a 36 s:…………………………….480
Spd.72s.

Do og Do for Søemand Isak Olsen Tolnæs fra
30 August 1831 til 10 Februar 1833 i 531 Dage a 36 s…159 Spd.36s
Denne Person er død i Stiftelsen den 11 Februar
1833, og betalt i Begravelsesomkostninger efter
modtaget Regning No 1-2 og 3……………………………………7 - 4 166 - 40

Kost og Logie samt Cour og Pleie for Bondedrængen
Ellef Johnsen Furrevold fra 2den Marts 1833 til
19de August 1834 i 536 Dage ………a 36 s: ………………………………..160 - 96
tilsammen……..807 Spd.88s.

for hvilke Otte Hundrede og Syv Speciedaler Otteti og Otte Skillings Modtagelse herved
qvitteres, hvorimod for en Deel af denne Summa allerede meddelte Qvitteringer herved
bliver at mortificere.
Ærb. N. J. Ytteborg

(udatert) … Hrr. Forvalter Leerhuus til Stiftelsen for Christiania
Sindssvage…………..Debet

Kost og Logie m.m. fra 30 October til 6 November i 8 Dage a 36 s: 2 Spd.48 s.
Betalt A: Bergh
(i margen: «Sum Journalen»)

Kopibok 1829-1841 side 27

November 22. Til Fattigcommissionen i Christiania!

Med Forundring erfares at det med den ærede Commissions skrivelse af
15de f. Maaned fremsændte og herved tilbagefølgende Skrivelse av 27de September d.A.
fra Commissionen for Drøbacks Fattigvæsen, at denne Etat? ikke vil vedkjende sig den i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage indlagte Student Christen Sogn, da det dog udentvivl
maae være denne Commission beskjendt hvor han har opholdt sig; men det kan tÿdelig
skjønnes af bemældte Skrivelse at Commissionen saa meget mueligt vil søge at undgaae
at tage sig af ham i hans ulykkelige indsforfatning. Commissionen anfører blandt andet
som Grund "at han, som accademisk Borger efter Universitets Fundatsen henhører under
Universitetet, og altsaa under Christiania saalænge han ikke har fuldendt sin accademiske
Løbebane." Omendskjønt jeg ikke kjender Universitets Fundatsen, saa kan det dog ikke
falde mig ind at troe at den skulde paabÿde Christiania Commune at forsørge alle dets
Studenter i lignende Tilfælde, uanseet hvorlænge de her har opholdt sig.
Den ærede Commission har i ovennævnte Skrivelse ÿttret den Formening at den
sikkreste Oplÿsning om Student Sogns Opholdstæder mueligens kunde være at erholde af
ham selv i hans lyse Øieblikke; men da disse aldrig indfinder sig og som det lader til
neppe vil komme, saa har jeg gjort mig al Umage med underhaand at skaffe mig
paalidelige Efterretninger om Student Sogns Opholdsteder siden den Tid han blev
entlediget fra sin Post som fast Lærer i Drøbak, nemlig:

Juni eller Juli Maaned 1829 forlod han Drøbak for at begive sig hid til
Universitetet, hvor han da tog Logie hos Madam Michelsen paa Grønland, og paa hvilket
Sted han forblev til 30 Septbr 1829. Den 1ste October s:A. forlod han dette Logie og
flyttede til Slagter Nordbÿe i Lakkegaden, hvor han opholdt sig til 28 Februar 1830, den
1ste Martz s.A. flyttede han til Madame Woxen i Storgaden og forblev der til August
Maaned 1831 altså i 1 1/2 Aar, som er den længste Tid han har opholdt sig inden denne
Bÿes Territorium. Da han flyttede fra Mad: Woxen, reiste han tilbage, og har siden den
Tid indtil April eller Mai d. A. opholdt sig deels i Drøback, tildeels paa Gaarden
Smeboll? og Kjølstad i Aassogn, og kom som sagt tilbage til Christiania i April eller Mai
Maaned 1834, og hvor han logerede først paa Hammersborg og siden hos Madame
Simensen, hvorfra han indkom i Stiftelsen for Christiania Sindssvage. Disse Data? har
jeg af saa sikker Haand, at jeg troer mig beføiet til at anmode den ærede Commission om,
med Stiftsdirectionens Mellemkomst, at påbÿde Drøbacks Fattigcommission om at
beviisliggjøre det modsatte, da den i modsat Fald vel ikke kan nægte at tage sig af
Angjældende.

Kopibok 1829-1841 side 28 Novbr 26. …Brugsfuldmægtig Riis i Nannestad:

Uagtet jeg flere Gange har anmodet Dem om at afgjøre Deres Gjæld 11
Spd.48 s: til Stiftelsen for Christiania Sindssvage for Kost og Logie samt Cour og Pleie
for Deres Søster Jomfru Marie Riis, saa har jeg endnu hverken modtaget Svar eller
Penge. i hvilken Anledning jeg atter herved maae anmode Dem om inden denne Maaneds
udgang enten at fremsende benældte 11 Spd 28 S: eller en Anviisning paa Fuldmægtig
Thostrup, i modsat Fald maae jeg ansee det som om De ingen Lÿst har til at betale,
hvorfor jeg da paa lovlig Maade maae faa Stiftelsens Fordring hos Dem godtgjort.
N. Ytteborg

Decbr. 4. … Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie!

At jeg ikke allerede for længe siden har besvaret Fogderiets meget Ærede
af 11te f. M. maa bedes undskÿldt. Aarsagen er denne: Jeg har ventet paa at 2de af
Stiftelsens Localer skulle blive ledige, hvorved jeg da kunde sættes istand til at give et
bestemt Svar; men da dette ikke er skeet, og det muelig endnu vil vare længe forinden det
skeer, saa har jeg imidlertid besluttet at indrede 2de Værelser til de i Fogderiets Skrivelse
omhandlede 2de Personer, og disse Værelser har Snedkeren nu lovet at skaffe færdige
inden 3 Uger fra Dato. Kopibok 1829-1841 side 29

1835

Januar 9 Til Nedre Rommeriges Fogderie

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende Fogderiet en Notta over hvad den af
Nittedahls Annæx i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indlagte Person ved Navn
Christopher Larsen har kostet for Aaret 1834, til Beløb 109-60 s som Stiftelsen tør
forvente sig tilsendt, og hvor Qvittering skal blive meddelt. N. J. Ytteborg

Januar 9 … Herr Copist Lie!

Under 8de Septbr. f.A. blev det mig tilkjendegivet af Commissionen for
Christiania Fattigvæsen at de havde at indbetale 131 Spd 81 s. til Stiftelsen for Christiania
Sindssvage som de i Boet efter afdøde Madame Bordoe er udlagt som Refusion for den i
Stiftelsen værende Sindssvage Sadelmager Peder Bordoe, men da jeg endnu ikke har
erholdt disse Pænge, og Stiftelsen der i afvigte sommer har bygget er i stor Forlegenhed
for de nødvendige Udtællinger, saa maae jeg anmode Dem om snarest mueligt at
indbetale bemeldte 131 Spd 81 s. N. J. Ytteborg

Januar 11. …..Laurvigs Fogderie!

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversænde Fogderiet Notta over hvad de i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage af Fogderiet indsatte Personer nemlig Jacob
Pedersen Egevold og Søren Larsen Helle have kostet i Aaret 1834, til Beløb 219 Spd,
som Stiftelsen tør forvente sig meddelt og hvorfor Qvittering skal blive tilstillet.
N. J. Ytteborg

Januar 11. Øvre Tellemarkske Fogderie!

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversænde Fogderiet en Notta over hvad den i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage indlagte Person Torsten Kittelsen Svinb?l; har kostet
fra 6te May til 31te December forige Aar til Beløb 72 Spd, som tør forventes Stiftelsen
tilsendte og for hvilke den fornødne Qvittering uopholdelig skal blive Fogderiet tilstillet.
N.J. Ytteborg

Kopibok 1829-1841 side 30

Januar 12 Fuldmagt for Lensmand Poppe!

Herr Lensmand Poppe bemÿndiges hermed til paa mine Vægne som Forstander
for Stiftelsen for Christiania Sindssvage at indkalde Herr Brugsfuldmægtig Riis i
Humledalen i Nannestad til den for Sognet først afholdende Forligelsescommission for
om mueligt at opnaae mindeligt Forlig i Anledning af 11 Spd. 48 s. som denne skylder til
bemeldte Stiftelse og skal hvad Herr Lensmand Poppe i denne Anledning vedtager, være
ligesaa forbindende som om det var sked af mig.
N.J.Ytteborg

Januar 12. … Herr Lensmand Poppe!

Da en Brugsfuldmægtig Riis i Humledalen i Nannestad er bleven skÿldig 11 Spd.
48 s: til Stiftelsen for Sindssvage i Christiania for sin sindssvage Søsters Ophold samme
Steds, og han efter nu snart 1 Aars Forløb ikke har været at formaa til at betale, saa tillad
mig at bruge Frihed ærbødigen at anmode Dem om, paa Stiftelsens Vægne at at lade ham
indkalde til første Forligelses-Commission som afholdes i Nannestad for der, om muelig
at opnaae mindeligt Forlig hvilket jeg ønskede saaledes sluttede, at Pængene vare
indbetalte til …… inden næste Maaneds Udgang, da Regnskabet den Tid skal afsluttes.
N.J.Ytteborg

Januar 29. Til det høie Aggershuus Amt!

Under (dennes) sendte jeg hoslagte Notta til Nedre Rommeriges Fogderie over en
i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indlagt Persons Kost og Logie samt Cour og Pleie
for f. A. til Beløb 109 Spd. 60 s:, men af Fogderiets Paategning paa ligeledes hosfølgende
Skrivelse, vil det behagentligen erfares, at Regningen ikke vil blive betalt forinden det
høie Amt har bevilget Beløbet udbetalt af Fogderiet, og paa Grund heraf maae jeg aller
ærbødigst anholde om at bemeldte Nota maatte blive forsÿnet med saadan Paategning.
N.J.Ytteborg

Februar 18. Til 2den Aggershusiske Infanterie Brigade

Ifølge Brigadens Forlangende i Skrivelse af 2den May f.A.blev den sindssvage
Lieutenant Hadeln indsat i Stiftelsen for Christiania Sindssvage, og givet den bedste
sammesteds annordnede? Forpleining nemlig til 60 ss daglig. - Denne Forpleining blev i
den første Tid meget punktlig betalt at Premierlieutenant Schrøtter indtil Cavalerie-
Lieutenant Paulsen blev udnævnt til den sindssvage Lieutenant Hadels Værge, som siden

Kopibok 1829-1841 side 31

var den der hævede hans Gage og betalte Stiftelsen dens Tilkommende indtil for den
sidste Tid, nemlig fra 1te til 28de September incl. f.A. i 28 Dage til Beløb 14 Spd.
Da Regning herover blev præsenteret Lieutenant Paulsen svarede han længe at
han ingen Penge endnu havde, men i den senere Tid har han svaret - dog kun mundtlig -
thi skriftligt Svar har han ikke villet give, at han ikke mere er Lieutenant Hadelns
Formÿnder, og har saaledes ikke med at betale for ham.

Da Brigaden er den som har forlangt Lieuten. Hadeln indsadt i Stiftelsen, saa ville
det paa Grund heraf tillades at henvende mig til den respective Brigade med tjenstligst
Anmodning om at bemældte 14 Spd. ved Brigadens gode Foranstaltning maatte blive
Stiftelsen udbetalte af Lieutenant Hadelns Gage for næste Maaned. N.J.Ytteborg

Marti 14. Til Nedre Rommeriges Fogderie!

Da jeg har bragt i Erfaring at Omkostningerne for den i Stiftelsen for Christiania
Sindssvage indsatte Person Christopher Larsen af Nittedalen allerede for længere siden af
Stiftet er anviist til Udbetaling af Fogedcassen og da Stiftelsen der intet Fond har til at
staae i Forskud med, nu er i stor Forlegenhed for Penge, skulle jeg herved tjenstligst
anmode Fogderiet, om behagentligen at ville fremsænde dette Beløb 109 Spd 60 s.
snarest muelig.
Ytteborg.

Marti 19de Til Øvre Tellemarkens Fogderie

Under Januar d.A. gav jeg mig den Ære, at oversænde Fogderiet en Notta over
hvad det skylder for f.A. for den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte Person
Tosten Kittelsen Svinbil til Beløb 72 Spd. men da dette Beløb endnu ikke er modtaget og
Stiftelsen - der intet Fond har til dermed at staae i Forskud - for sin Eegen - end sige for
andre Communer, saa vil Fogderiet tillade mig, at jeg herved atter anmoder om at
bemeldte 72 Spd med omgaaende Post maae blive fremsendt, hvorfor Qvittering skal
blive meddelt. N.J.Ytteborg

April 12. Til Øvre Tellemarkens Fogderie! Kopibok 1829-1841 side 32

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende Qvittering for de ved Skrivelse af 28
F.M. fremsendte 72 Spd som Godtgjørelse for den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage
sig opholdende Tosten Kittelsen Svindbøls Kost og Logie samt Cour og Pleie fra 6te May
til 31te December include. f.A. N. Ytteborg

April 12 Til Nedre Tellemarkens Fogderie!

i det jeg giver mig den Firnøielse at oversende det ærede Fogderie en berigtiget
summarisk Qvittering over de fra Fogderiet i Stiftelsen for Christiania Sindssvage
indlagte Personers Kostende fra 8de May 1830 til 25 September 1834 til Beløb 807 Spd
88 s: maae jeg tillige bede undskÿldt den Feil som i forige Qvittering havde indsneget sig.
N.J.Ytteborg

April 27. Til Agger og Follaug Fogderie!

Da der for nærværende gives nogle Pladse ledige i Stiftelsen for Christiania
Sindssvage, og da Erfaring har viist, at der for de af Fogderiet i Opsloe Dolhuus indsatte
Sindssvage Personer er betalt 56 s. pr. Døgn, saa skulle jeg herved åaa Stiftelsens Vægne
give mig den Frihed at gjøre det ærede Fogderie opmærksom paa, at der i førstnævnte
Stiftelse, for 36 s pr. Døgn gives ligesaa god Forpleining som ved Opsloe Dolhuus,
hvilket af Herr Stadsphÿsicus Døderleins vedlagte Attest behagentlig vil erfares.
N.J.Ytteborg

[i margen: «afsendt den 14 Juli»]

Juni 21. Halvor Pay i Drammen

Paa Deres ærede Skrivelse af 19de d.M. i Anledning den deri omhandlede
sindssvage Torkild Paulsen giver jeg meg hermed den Ære at meddele, at at han ved sin
Ankomst hertil maae være forsÿnet med 2de gode Skjorter, 2 par Strømper, 1 par Skoe, 1
par Buxer, i Væst, 1 Trøie, Halstørklæder samt Hat eller Lue, og naar nogen af disse
Klæder skulle blive ubrugbare, skal De herom faae Underretning, paa det at andet
Klædningsstÿkke kan sændes ham istædet for det udslitte. - Betalingen 36 s: pr Døgn for
Kost og Logie samt Cour og Pleie, ønskes helst hertil indsendt ved hvert Qvartals
Udgang. - Den forlangte Tvangstrøie følger ligeledes hermed for at benÿttes ved
Transporten hertil af den Sindssvage.
N.J.Ytteborg

Kopibok 1829-1841 side 33

Juni 29. Til Fattigcommissionen

Til Gjensvar paa den ærede Commissions behagentlige Skrivelse af 19de dennes
med Bilag fra Sognepræst Stenersen til Tolgens? Præstegjeld betræffende 2de
derværende sindssvage Personer meddeles herved: At de omhandlede 2de Sindssvage kan
modtages i Stiftelsen for Christiania Sindssvage imod en Betaling af 36 s. pr. Døgn
……..? for Kost og Logie samt Cour og Pleie. - Hvad den mere moderate Betaling for
den ene af de sindssvage Personer angaaer, da kan Stiftelsen aldeles ikke indlade sig
herpaa, men saafremt oftmældte? Sindssvage ikke selv skulle have Formue dertil, maae
jo dette blive en Udgift enten for Communen eller Fogderiet.
Saafremt det af Vedkommende bliver antaget at bemældte Personer skal
indlægges her i Stiftelsen, maae de være forsÿnet med gode Klæder, samt medbringe fra
Sognets Fattigcommission Caution for de Sindssvages Kostende, som bliver hertil at
indsænde ved hvert Qvartals Udgang. - Bilaget remiteres.
N.J.Ytteborg
[i margen: «ikke afgaaet»]

Juni 20. Til Hedemarkens Amt!

Paa Grund af det høje Amts Forespørgsel til Aggershuus Stiftsdirection af 13de
dennes, angaaende hvorvidt den ved Stiftelsen for Christiania Sindssvage kunne haves
Pladse ledige m.m., skulle jeg hermed give mig den Ære at meddele at der for
nærværende Tid haves 2de ledige Pladse ved bemeldte Indretning, hvori de i Sognepræst
Stenersens Skrivelse omhandlede 2de sindssvage Qvindemennesker kan indtages mod en
Priis af 36 s: pr. Døgn for Kost og Logie samt Cour og Pleie. - De fornødne Klæder,
leveres dem fra det Sted hvor de hører hjemme. Hvad den i bemeldte Skrivelse
omhandlede Modification angaar, da er Prisen mindst 36 s. pr. Døgn, og kan altsaa heri
ingen Nedsættelse finde Stæd. Ved de Sindssvages Ankomst til Stiftelsen maae disse
medbringe Sikkerhed for at Betalingen Qvartalitt…? hertil skal blive indsendt. - Det
høÿe Amts Svar herpaa tør jeg være saa frie ærbødigen at udbede med omgaaende Post
fordie at Pladsene i Stiftelsen saaledes kan holdes ledige.
N.J.Ytteborg

Marti 30. Til Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie!

Af Fogderiets meget ærede af 21de dennes erfarer jeg først nu at der med den
under 16de October f.A. af mig meddelte summariske Beregning over de Sindssvage som
af Fogderiet har været indsatte her i Stiftelsen fra 8de Maÿ 1830 til 19de August 1834 er

Kopibok 1829-1841 side 34

indløben den Regningsfeil, at der for Jomfrue Severine Bosse for 1602 Dage a 36 s er
anført 580 Spd 72 s. som da og saa Øjensÿnlig er en Regningsfeil som maae bedes
undskÿldt, og dette kommer deraf at Regnskabsførerne ved Stiftelsen allerede dengang og
ligetil Nu har været sÿg, , og ikke selv kunnet bestride Forretningerne uden ved en
Anden. Omend skjøndt Fogderiet vistnok allerede har min Tilstaaelse paa den
summariske Beregning for 100 Spd mere end som virkelig er modtaget, tvivler jeg
ingenlunde paa at det vil komme efter Rigtigheden heraf naar det blot vil behage at
undersøge i Fogderiets Cassebog sammenholdt med mine Tid efter Anden meddelte
spe….? Qvitteringer for hver Pengeremisse som er modtaget. - Til ÿdermere Oplÿsning
herom vil det være mig tilladt ærbødigen at bringe i Erindring og nærmere Eftersÿn de
Notaer som jeg for hvert Aar har givet mig den Ære at fremsænde, og som indeholder
følgende Summer nemlig:
- For Severine Borse fra 8de May til 31te December 1830
fremsendt med min Skrivelse af 13de Januar 1831 Lød på………………… 71 Spd. 48s.
Ditto for Ditto for 1831…………………….. 109 Spd 60 s.
- Isack Olsen Tolnæs for 1831……………….. 37 - 24 …………..…..146 " 84
see min Skrivelse af 31te December 1831
Dto " Dto og Jomfrue Borse for 1832 fremsendt
med min Skrivelse af 19de Januar 1833…………………………………….219 " 72
- For Isack Olsen Tolnæss fra 1te Januar til 10de Februar 12 " 36
Begravelsesomkostninger for samme………………7 " 4 ……… 19 " 40
see min Skrivelse af 25de Febr i denne Anledning
Jomfrue Borse for 1833…………………………. 109 Spd 60
Elling Johnsen Furevold fra 2den Marti til 31de Dec f.A 91 " 60…….201 " "
Hertil kommer som tillagt? i den summariske Beregning nemlig for
Jomfrue Borse fra 1te Januar til25de Septemb 1834
268 Dage a 36s…………………………………………….. 8 Spd. 48 s.
For Ellef Johnsen Furevold fra 13de Januar til
19de August 1834…231 Dage a 36 s. …………………….69 " 36 …..149 " 84
Tilsammen 807 Spd. 88 s.
i stedet for som paa den summariske Beregning ved en Feiltagelse er anført til 907 Spd. 88 s.
- Disse 807 Spd. 88s. ere saaledes imod Qvitteringen indbetalte til Stiftelsen som af
Fogderiets Bøger visselig vil erfares, nemlig 6te Juli 1831…………………..71 Spd. 48 s.

Kopibok 1829-1841 side 35

Den 10de April 1832 modtaget en Anviisning paa Kjøbmand
Hani Nielsen her af Staden, og som af ham er betalt for Severine
Borse og Ols. Tolnæss for Aaret 1831 med………………………………..146 " 84
Den 27de Januar 1833 modtaget i Afdrag contant?…………………………100 " "
d. 15de Marti 1834 do do do …………………………….150
Af Kjøbmand Hani Nielsen her af Staden ……? modtaget
paa Fogderiets Gjæld……………………………………………………….189 " 112
Den 23de September 1834 modtaget directe fra Fogderiet …………………108 " 72
endelig den 4de October s.A. do for do………………………………… 41 " 12s
Saaledes er der i det Heele ikke modtaget mere end =807 Spd. 88 s.

Da jeg ikke i mindste Maade tvivler om at Fogderiet ved nermere Eftergrandskning vil
finde dette saaledes som skeet er, saa tør jeg haabe at en Anden saadan summarisk
Beregning der er overensstemmende med ovenanførte i dennes Sted skal fremkomme(?).
N.J.Ytteborg

Kopibok 1829-1841 side 36

September 5. Til Hedemarkens Amt

Under 20de Juni d.A. modtog jeg som Forstander for Stiftelsen for Christiania
Sindssvage, gjennom Commissionen for denne Bÿens Fattigvæsen en Skrivelse fra
Sognepræst Stenersen af 23de Maÿ d.A.med det høje Amts paategning af 13de Juni
næstefter betræffende hvorvidt der ved ovennævnte Stiftelse havdes Pladse ledige for 2de
sindssvage Qvindemennesker af Tolgens Præstegjeld. - Herpaa gav jeg mig den Ære
under 20de Juni s.d.? at tilmælde det høje Amt at der i Stiftelsen var Pladse ledige for disse
2de Mennesker, samt de øvrige Betingelser for disses Indsættelse, og var jeg saa frie tillige
at udbede det høje Amts behagelige Svar for at vide om Pladsene skulle holdes ledige, men
da intet Svar herpaa er indløbet, vil det tillades mig tjenstærbødigen at bringe samme i
behagelig Erindring, paa det jeg kan vide om Pladserne der hele Tiden har staaet aabne kan
belægges med Andre.
N.J.Ytteborg

October 2. Til Halvor Pay? i Drammen

Idet jeg herved giver mig den Ære at fremsænde Qvittering for de hidsændte 29
Spd.48s. som Betaling for Si…? Torkild Paulsens Ophold i Stiftelsen for Christiania
Sindssvage fra 25de Juni til 30te September inc. skulle jeg tillige paa Forlangende
meddele: At bemeldte Torkild Paulsens Sundheds-Tilstand meget har forbedret sig, og i
Særdeleshed siden H…dagene ….?, men er langtfra ikke saa god at han kan overlades til
sig selv, da der af og til kommer saadanne Alvorligheder over ham at man er nødsaget til at
lægge Tvangstrøie paa ham for at holde ham roelig.
N.J.Ytteborg

October 15. Til Fattigcommissionen!

For dermed at kunne afgjøre om Rest? som Proprietair C. Holmsen har tilgode for
leveret Brænde til Stiftelsen for Christiania Sindssvage skulle jeg hermed anholde om at
bemeldte Stiftelse maatte blive meddelt en Anviisning paa……………………….62 Spd.
N.J.Ytteborg 26/10 Herr Overlærer Kynsberg (?)

Kopibok 1829-1841 side 37

Da forige Adjunct Melbÿe nu er død i Stiftelsen for Christiania Sindssvage, saa har
jeg troet ikke at burde foretage noget med hans Begravelse forinden jeg havde tilmeldt
Dem dette Dødsfald, for i Tilfælde af, at de mueligens ville selv besørge hans Begravelse
paa en mere hædrende Maade end naar saadant skeer for Fattigvæsenets Regning. - Deres
behagentlige Svar udbedes med Budet. N.J.Ytteborg

Novembr.10 Til Christiania Fattigcommission!

Ifølge Politiets og Stadsphÿsicus Døderleins Ordre af 20de Septb blev afskediget
Adjunct Paul Melbÿe under 23de næstefter indtaget i Stiftelsen for Christiania Sindssvage
for vedkommende Communes Regning. Rÿgtet har imidlertid sagt at Melbÿes sidste
Opholdssted i 2 Aar skal være Eidsvold, og da Stiftelsen nu skulle have Godtgjørelse for
hans Ophold der - over hvilket hoslagt følgende en Nota - saa vil det tillades mig at
forespørge om nogen sikker Oplÿsning af Politiet herom har været at erholde saaledes at
Regning kan sændes til Eidsvolds Commune.

Ligeledes er ifølge Politiets og Stadsphÿsicus Døderleins Ordre af 15de f.M. under
17de s.M. indlagt i Stiftelsen en gammel Kone ved Navn Live Marie Knudsdatter, under
den Bemærkning "indtil det kan erfares hvor hun hører hjemme". Paa Grund heraf maa det
lige ærbødig være mig tilladt at forespørge om herom har været nogen Oplÿsning at
erholde. - Konen har imidlertid fortalt at have en Datter ved Navn Sophie Marie Hansdatter
som skal conditionere paa Gaarden Holmen i Agger Sogn og hos denne torde? maaskee
den sikkreste Oplÿsning være at erholde.

Decemb 10. Til det høÿe Aggershuus Amt!

i Gjensvar på det høÿe Amtsmeget Ærede af 8de dennes i Anledning af at faae
Slaven Hans Olsen indsaat i Stiftelsen for Christiania Sindssvage, skulle jeg herved give
mig den Ære at meddele at der nu haves Plads i Stiftelsen, og at saaledes bemeldte Person
kan modtages under sikker Bevogtning for en Betaling af 36 s. pr. Døgn. N.I. Ytteborg

Decembr.12. Til Christiania Fattigcommission!

Kopibok 1829-1841 side 38

Paa den høÿe Stiftsdirections Skrivelse af 21de f.M. med den ærede Commissions
Paategning af 8de dennes i Anledning af en Person ved Navn Lars Pedersen, skulle jeg ved
Bilagets Tilbagesendelse give mig den Ære at meddele følgende Oplÿsning, nemlig:
Bemeldte Lars Pedersen blev ifølge Politiets Ordre af 26de Maÿ d.A. indlagt i
Arbeidsanstalten Christian Augusts Minde indtil det ville blive afgjort til hvilken
Commune han i Tvangstilfælde har Krav paa.

Da denne Person befandtes at være noget sindssvag og meget uroelig om Natten,
hvorved de øvrige Tvangslemmers Rolighed aldeles blev forstyrret, saa ansaae
Stadsphÿsicus Døderlein det for rigtigt at indlægge ham i Stiftelsen for Christiania
Sindssvage, hvilket skede den 29de Maÿ. - Imidlertid befandtes oftmældte Lars
Pedersens Sindsforfatning ikke af den Beskaffenhed at den var farlig, i hvilken Anledning
han ikke blev indelukket om Dagen, men fik Tilladelse til, enten han vilde opholde sig paa
sit Værelse eller gaae inde i Gaarden eller i en Promenade-Plads indrettet for de
Sindssvage, og fra dette sidste Sted fant han Anledning til at undvige om Morgenen den
3de Juni, og var han ikke siden at spørge førend han den 3 Juli af Fattigvægter Hansen blev
paagreben, og igjen indsat i Stiftelsen for Sindssvage hvor han nu opholder sig.
N. J. Ytteborg

Kopibok 1829-1841 side 39

1836

Januar 1. .. Herr Halvor Paÿ i Drammen.

Ved at fremsende Qvittering for 27 Spd. 72 s. som Betaling for den i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage af Drammens Commune indsatte Torkild Paulsen fra 1te October til
31 december, skulle jeg herved paa Forlangende meddele at bemeldte Torkild Paulsen i det
sidst afvigte Qvartal har været taalelig, men jeg anseer det dog nødvendigt at han for det
første endnu forbliver i Stiftelsen 1 Qvartal, og til den Tid vil det vise sig om hans
Sindsroelighed vil blive af nogen Varighed. N. J. Ytteborg

Januar 4. Til Fattigcommissionen i Christiania

For dermed at betale det til Bespiisningen ved Arbeidsanstalten Christian Augusts
Minde medgaaede Øll og Brød i December f.A. skulle jeg herved anmode om, at Stiftelsen
maatte blive meddelt 2de Anviisninger nemlig:

Een Anviisning paa………….66 Spd 55 s.
Een Dto. paa…………26 - 61 1/2 s.

og da disse Anviisninger hører til f.Aars Udgifter saa skulle jeg tillige anholde om at de
maatte blive posterede? 31 December f.A. N. J. Ytteborg

[i margen: «NB indført og tilhører Arbeidsanstaltens Copie-Bog»]

Januar 6. …Nedre Rommeriges Fogderie.

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende Fogderiet en Nota, over hvad den i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte Christopher Larsen har kostet i Aaret 1835 til
Beløb 109 Spd 60 s, som tør forventes tilsendte. N. J. Ytteborg

Januar 6. Til det høÿe Aggershuus Amt!

Overensstemmende med det høÿe Amts Skrivelse af 10de December f.A. giver jeg
mig den ærbødige Frihed, at fremsænde en Nota over hvad dimitered Slave Hans Olsen har
kostet i Stiftelsen for Christiania Sindssvage fra 17de til 31te December f.A. til Beløb 4
Spd 60 s. som tør forventes anviste til Udbetalingaf vedkommende Casse. N. J. Ytteborg

Kopibok 1829-1841 side 40

Januar 7. Til Nedre Tellemarkens og Bamble Fogderie

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende Fogderiet en Nota over hvad den i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte Person Halsten Olsen har kostet fra 9de
Februari til 31te December f.A. til Beløb 97 Spd. 96 s. som snarest mueligt tør forventes
tilsendt. N. J. Ytteborg

Januar 7. Til Øvre Tellemarkens Fogderie!

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende Fogderiet en Nota over hvad de i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte Personer, Jacob Pedersen Egevold og Søren
Larsen Helle have kostet i aaret 1835 til beløb 219 Spd, som snarest mueligt tør forventes
tilsendt.

Januar 9 Den Kongelige Norske regjerings Departement for Finants, Handel og Toldflagget.

Ifølge Kongelig Resolution af 11te Martii 1831, giver jeg mig herved den Ære at
indsinuere?? det høÿe Kongelige Departement, Regning over hvad den i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage indsatte Lieutenant paa Wartpenge Rasmus Dahl har kostet mere i
Aaret 1835 end sine Wartpenge nemlig 28 Spd 80 s, som jeg skulle være saa frie aller
ærbødigst at anholde om maatte blive mig anviiste til Udbetaling.

Januar 14. Til Fattigcommissionen

Hoslagt giver jeg mig den Frihed at oversende den ærede Commission et
Avertissement fra Arbeidsanstalten Christian Augusts Minde angaaende Sængetepper,
Hestedækken og Pudeklæder? med ærbødig Anmodning om at samme maatte blive det
Waisenhuusiske? Bogtrykkerie tilsendt directe fra Commissionen, med Begjer at det kunde
blive averteret 2de Gange maanedlig! - Paa denne Maade vil Trÿkningsomkostningerne
spares, der bestandig maae betales for Avertissementer der fremsendes directe fra
Arbeidsanstalten.

Avertissementet
At Arbeidsanstalten Christian Augusts Minde fremdeles har til Udsalg, meget gode
Sengetepper og Hestedekkener af iislandsk Uld 2 1/2 Al brede til 116 s pr. Alen, samt
grønrannede Nødehaars Pudeklæder til 40 s. og graae til 32 s. bekjendtgjøres herved.
[i margen: «Tilhører Arbeidsanstaltens Copiebog»] N. J. Ytteborg

Kopibok 1829-1841 side 41

Januar 14. Til Fattigcommissionen

Ifølge Politiets Ordre af 23de October f.A., blev en besvangret Pige ved Navn
Maren Kattarine Nielsen den 24de f.M. indlagt i Arbeidsanstalten, for di hun isaadan
Tilstand intet Opholdssted kunde forskaffe sig. - Denne Pige har nu lagt paa
Fødselsstiftelsen og er kommen til Arbeidsanstalten med sit nÿefødte Barn, men da man
ingen Anledning har til at pleje Spedebørn i Stiftelsen, saa skulle jeg herved anholde om at
en af Forstanderen maatte blive tillagt Ordre at foranstalte bemeldte Barn bortlejet til
skikkelige Plejeforældere. Ligeledes haves der i Arbeidsanstalten en Dræng ved Navn Ole
Hagen 14 Aar gammel som under 9de November f.A. blev indlagt fra Fattigvæsenets
Sÿgehus. - Denne Dreng der er plaget af flere Slags Sÿgdomstilfælde har jeg troet det
rigtigst, til at …Forsøg paa et Aars Tid at faa ham bortlejet paa Landet, og Isaatilfælde at
een?? af Forstanderen maatte faae Ordre hertil.
N. J. Ytteborg

[Åpenbart innført i feil kopibok]

1835 1835. 31te decembr.

Desember 31 Til Commissionen for Fattigvæsenet

Paa Grund af at under 18de Februar d.A. indkommet Andragende fra Frue
Leerhuus, indvilgede Commissionen at hendes Mand afskediget Tøjhuusforvalter
Leerhuus, kunde indtages i Stiftelsen for Christiania Sindssvage imod en Erlæggelse af 24
s. i Stedet for 26 s. pr. Døgn, man da Stiftelsen ingen Hjemmel har for at nedlægge
<regnskabet for d.A. saa skulle jeg herved skriftlig anmode om sammes Approbation.
N. J. Ytteborg

1835 1835. 31te decembr.

Desember 31 Til Commissionen for Fattigvæsenet

Af vedhæftede Afskrift af en Regning til det Kongelige Finantz Departement vil det
behagentligen erfares at der for Lieutenant Dahl er anskaffet i Aar Klæder for 33 Spd. 20 s,
og at hans Forflægning er beregnet til den alminnelige Priis 36 s. pr. Døgn som da
tilsammen udgjør 142 Spg 80 s. Naar hans Wartpenge drages herfra erholder

Kopibok 1829-1841 side 42

Regnskabsføreren kun tilbage 28 Spd. 80s. af de indbetalte 33 Spd. 20 s. - Paa Grund heraf
maae jeg ærbødigen anholde om Commissionens Approbation for at Lieutenant Dahls
Underholdning m.m. i Regnskabet for Stiftelsen for Christiania Sindssvage, ligesom paa
bemeldte Regning bliver anført med 36 s. daglig eller 109 Spd. 60 s. Aarlig, istedet for at
den ellers bliver anført med hans fulde Wartpenge 114 Spd. Aarlig.
N. J. Ytteborg

1836

Januar 27 Til Herr Lieutenant Sogn i Drøback!

Af Deres Skrivelse af 5te dennes erfares at De har antaget at betale Deres afdøde
Broder Student Sogns Gjeld til Stiftelsen for Christiania Sindssvage, men da? Christiania
Fattigcommission, har gjort Sagen avhængig af Drøbacks Communie til hvem Student
Sogn henhørte, saa kan jeg ikke indlade mig paa den anbudne? Betalingsmaade, nemlig at
indfordre Stiftelsens Tilgodehavende hos en Madame Paulsen der skal have været Dem
skÿldig efter Regningskrav 19 til 19 Aar (???).
N. J. Ytteborg

Februar 6. Til Aggershuus Amt!

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversænde det Høÿe Amt Qvittering for de at
Nedre Rommeriges Fogedcasse for den sindssvag Christopher Larsens Kost og Logie samt
Cour og Pleje for Aaret 1835 betalte 109 Spd. 60 s. N. J.
Ytteborg

Fabruar 8. Til Laurvigs Fogderie

Da det ikke kan erfares hos hvem de paa den i Fogderiets ærede Skrivelse af 30?te
f.M. fremsendte Anviisning anført 10 Spd skal være at modtage, saa tilbagesendes herved
bemeldte Anviisning med ærbødig Anmodning om at der paa samme maa blive anført hos
hvem Pengene vil blive at hæve, og naar disse ere modtagne skal Fogderiet blive meddelt
Qvittering for det hele fremsændte Beløb. N. J. Ytteborg

Kopibok 1829-1841 side 43

Marti 2. Til Aggershuus Amt!

Paa det høÿe Amts meget ærede af 29de f.M. angaaende om der i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage haves Plads ledig for en sindssvag Kone af Ennebacks Præstegjeld,
skulle jeg herved give mig den Ære at meddele at den omhandlede Kone kan modtages i
Stiftelsen for 36 s. pr. Døgn, imod derfor at nÿde Kost og Logie samt Cour og Pleje.
N. J. Ytteborg

Marti 8 Til øvre tellemarkens Fogderie!

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende Fogderiet Qvittering for modtagne 109
Spd. 60 s. som Refusion for den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte Torsten
Kittelsen Svindbøl for Aaret 1835. Tillige følger indsluttet de for meget fremsændte 60 s.

Marti 11. Til Commissionen for Fattigvæsenet

Paa den ærede Commissions Skrivelse af 4de dennes i Anledning det dermed
fremsændte og hermed tilbagefølgende Brev af 23de f.M. Pastor Buck betræffende den i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage Live Marie Knudsdatter skulle jeg hermed give mig
den Ære at meddele: At jeg ikke uden med Forundring har gjennemlæst Pastor Bucks
bemeldte Skrivelse hvoraf erfares at Aggersogns Fattigcommission gjør Indvendingermod
at erstatte Stiftelsen for Christiania Sindssvage hvad denne Kone har kostet ved sit Ophold
samme Steds; omendskjønt Commissionen erkjender at hendes Forsørgelse tilkommer
Aggers Fattigvæsen.

- Det forekommer mig derfor at Aggersogns Fattigcommission snarere maatte være
Christiania Fattigvæsen og Politiet Tak skÿldig for den Omsorg der er draget for deres
sindssvage Kone, thi det kan vist ikke være Politiet forment at foranstalte indsat i sikker
Forvaring et vanvittigt Menneske der løber om, og forstyrrer den offentlige Rolighed, og
Politiet kunde da gjerne have indsat angjeldende i Opsloe Dolhuus for vedkommende
Communes Regning hvor Betalingen er 48 s. pr Døgnog hvorved Omkostningerne da
havde andraget til 57 Spd 24 s. istedet for 42 Spd 108 s. - Det forekommer mig imidlertid
at Aggersogns Fattigcommission har gjort sig et feil Begreb over Sagen, da den ikke troer
sig forpligtet til at betale for Live Marie Knudsdatter uden fra 14de Decemb. f.A., nemlig
fra den Tid det ved et Politieforhør blev oplÿst at hun tilhørte Aggersogn saa maatte? det jo
være en Selvfølge at hun i Tidsrummet fra 17de September [: ikke 15 September som i
Pastor Bucks Brev er anført:] til paafølgende 14 December ogsaa har tilhørt den samme
Kopibok 1829-1841 side 44

Commune og jeg kan saaledes paa Stiftelsens Vegne for mit Vedkommende aldeles ikke
renonsere paa det allermiindste af den indsendte Regnings Beløb 42 Spd. 108 s.
- Pastor Buck forlanger tillige Oplÿsning om oftmældte? Live Marie Knudsdatter har
foretaget noget Arbeide og Hvilket? da også dermed formentlig burde skee nogen
Liqvidation? i den anførte høÿe Betaling [: som han har kaldt den :] men da Konens
Sindsforfatning ikke var saa god at jeg kunde levere hende noget at forrette uden at st…..
Fare for at de leverede Sager havde blevet aldeles bedervede, saa har hun intet fortjent i
den Tid hun opholdt sig i Stiftelsen.

-- Sluttelig maae det tillades mig at bemerke at Live M. Knudsdatter da hun blev indsat i
Stiftelsen var aldeles blottet for Klæder, og jeg kunde ikke sænde hende nøgen til Pastor
Busk, men lod hende iføre det nødvændigste, og disse Sager blev Pastoren ved en Seddel
fra Regnskabsfører Bergh anmodet om at ville sænde tilbage med den Person der fulgte
Konen, men Pastor Buck lod ikke allene Konen beholde Klæderne men beholdt tillige sit
eget Brev skrevet til Christiania Fattigcommission, og hvorpaa denne havde anført det
nødvendige til Stiftelsen for Christiania Sindssvage, og som jeg maae anholde om han
bliver anmodet at tilbagesænde samt sanere den fremsændte Qvitterede Regning til Beløb
42 Spd. 108 s. Regning over de Live Marie Knudsdatters overladte Klæder vedlægges
tillige med ærbødig Anmodning om at Beløbet 1 Spd. 96 s. maatte foranstaltes Stiftelsen
refunderet.
N. J. Ytteborg

Marti 28. Til Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie

Under 7de Januar d.A. gav jeg mig den Ære at oversænde Fogderiet en Nota over
hvad den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte Person Halvor Olsen har kostet fra
9de Februar til 31te December f.A. til Beløb 97 Spd. 96 s. med Anmodning om at dette
Beløb snarest mueligt maatte blive fremsendt, men da samme endnu ikke er modtaget, og
jeg skal som bekjendt føre Stiftelsens Regnskab for f.A. …..? ……..dende 31te Marti, saa
maae jeg meget anmode om at bemeldte 97 Spd 96 s. med omgaaende Post maae blive mig
tilsændte, da jeg ellers imodsat Fald bliver sadt i den ubehagelige Nødvendighed at
henvende mig til Amtet.
N. J. Ytteborg

1836

[udatert] Til Commissionen for Fattigvæsenet!

Kopibok 1829-1841 side 45

Under 14de Januar d.A. blev der fra den respective Commission tilkjendegivet mig
at Stiftsdirectionen under 7de f.M. havde tilskrevet Drammens Fattigcommission om
snarest mueligt at søge Foranstaltning til den sindssvage eller? …. Lars Pedersens
Forsørgelse, der er indsat i Stiftelsen for Christiania Sindssvage, og at Cha. Fattigvæsen af
Drammens Fattigcasse bliver refunderet hvad der af samme til hans midlertidige
Forsørgelse er forskudt, men da der endnu hverken er føyet nogen Foranstaltning til den
Sindssvages Afhentelse eller sendt Refusion for de medgaaede Omkostninger, hvorved det
mueligens kunde være at befrÿgte at Dramen ikke vil erkjende ham som sig tilhørende, saa
maae jeg ærbødigen anholde om at den respective Commission godhedsfuld vil tilskrive
enten Bragernæss eller Strømsøe Fattigcommission [: thi Drammen er inddeelt i 2de
Fattigcommissioner :] enten at føÿe Foranstaltning til Angjeldendes Afhentelse, eller om
den ønsker at han indtil videre maae forblive i Stiftelsen for Christiania Sindssvage imod
derfor at erlægge den almindelige Betaling 36 s. pr. Døgn, og i sidste Fald skal da
Vedkommende blive tilstillet Regning fra Lars Pedersens Indsættelse i Stiftelsen den 29de
May f.A. til 31te Marti d.A. N. J. Ytteborg

April 23. Til Christians Amt

Paa den høÿe Amts Skrivelse af 20de dennes skulle jeg herved give mig den Ære at
meddele, at den i samme omhandlede sindssvage Gaardmand Ole Hansen Rovold af Østre
Toten kan modtages i sikker Forvaring i Stiftelsen for Christiania Sindssvage imod en
Betaling af 36 s. pr. Døgn, for Kost og Logie samt Cour og Pleie.
De fornødne Klæder maae derimod enten besørges ham tilsendte eller her?
anskaffet efter særskildt Regning.

April 23 Til Canzelieraad og Sorenskriver Heltzen, Stabeck!

Under 1te Marti 1832 gav jeg mig den Ære at anmelde for Deres Velbaarenhed som
Skifteforvalter i Boet efter afgangne Marketenter Ole Olsen Ronnerud en Gjeld som denne
var bleven skÿldig til Stiftelsen for Christiania Sindssvage for sit Ophold samme Steds til
Beløb 3 Spd. 24 s. med Anmodning om at denne Gjeld af Boets Penge maatte blive
Stiftelsen godtgjorte, men da jeg siden intet herom har erfaret, saa vil det tillades mig
ærbødigen at bringe denne Sag i behagentlig Erindring.
N. J. Ytteborg

April 9. Til Hr. Halvor Paÿ i Drammen

Kopibok 1829-1841 side 46

Ved at fremsænde Qvittering for de for Torkild Paulsen medgaaede Omkostninger i
1te Qvartal d.A. sændes tillige tilbage 18 s., da der fremkom 27 Spd. 54 s. istædet for 27
Spd. 36 s. i Henseende til Torkild Paulsens Sundhedstilstand, da har han i den senere Tid
været temmelig …..(brav?) naar undtages nogle smaae Raptuser, med hvorvidt han endnu
kan overlades til sig selv troer jeg mig ikke til at bedømme. N. J. Ytteborg

31.May … Christiania Poletiekammer

En Kone ved Navn Live Marie Knudsdatter blev under 17de September f.A. indsat
i Stiftelsen for Christiania Sindssvage med den Bemærkning "indtil det kan erfares hvor
hun hører hjemme". Det blev imidlertid oplÿst at hun tilhørte Aggersogns Fattigvæsen og
paa Grund heraf modtog jeg Christiania Fattigcommissions Ordre for at aflevere bemeldte
Kone til Pastor Buck i Opsloe til videre Forsørgelse hvilket ogsaa skeede den 7de Februar
d.A. og hvorom den, som bekjendt senere er corresponderet med Agger-Sogns
Fattigcommission der undslaaer sig for at betale Stiftelsen de til Cur og Pleje medgaaede
Omkostninger. - Da den omhandlede Live Marie Knudsdatter nu ifølge Poletiets Ordre af
18de d.M. atter er bleven indlagt i bemeldte Stiftelse, uden at det i Ordren er berørt for
hvilken Communes Regning dette er skeed, saa vil det tillades mig ærbødigen at
forespørge til hvem Stiftelsen har at henvende sig for at faae de paa hende medgaaede
Omkostninger refunderede.
N. J. Ytteborg.

Juni - 3. Til Totens Fogderie

Paa Fogderiets meget ærede af 20. f. M. meddeles i skÿldigt Gjensvar, at den i
samme omhandlede sindssvage Bondemand Ole Hansen Revold af Østre Toten
Præstegjeld, tillige med de over ham afholdte Forhører(?) og D……lution ere modtagne i
Stiftelsen for Chra Sindssvage den 27de f.M. - Til hvem Stiftelsen i sin Tid skal henvende
sig for at erholde Betaling for Angjeldendes Kost og Logie samt Kuur og Pleje, derom tør
Fogderiet have den Godhed nærmere at underrette mig, formodentlig vil dette, som i
Almindelighed er Tilfældet, forskudsvis skee af vedkommende Fogedcasse.
N. J. Ytteborg.

Juni 21. Til Commissionen for Fattigvæsenet i Bragernæs

St den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte Person Torkild Paulsen af
Bragernæs Commune ifølge Stadsphÿsicus Døderleins hoslagde Attest nu er restitueret og

Kopibok 1829-1841 side 47

kan uden Fare udlades af Stiftelsen, skulle jeg ikke undlade herved at tilmelde, paa det at
Commissionen, om den saa maatte behage, kunde foranstalte ham afhentet ved denne
Maaneds Udgang, da Quartalet ogsaa til den Tid er udløben.
Da bemeldte Torkild Paulsens Benklæder ere temmelig forslidte, saa ville det være
godt om et Par Andre i disses Sted ved hans Afhæntelse bleve medsendte.
N. J. Ytteborg.

Juli 28. Til Jarlsberg og Lauervigs Amt

Paa det høÿe Amts meget ærede af 19de dennes Betreffende i hvilken
Sindsforfatning de af Amtet i Stiftelsen for Christiania Sindssvage værende Personer Søren
Larsen Helle og Jacob Pedersen Egvold befinder sig, skulle jeg herved give mig den Ære at
meddele at bemeldte Personer tildels vel ere meget roligere end da de bleve indsatte i
Stiftelsen, og kan vel ogsaa af og til tale nogle fornuftige Ord, men er langt fra saavidt
restituerede at de kan overlades til sig selv, uden at den offentlige Roelighed derved ville
blive forstyrret. - Stiftelsens Læge Stadsphÿsicus Døderleins Attester for bemeldte
Personers Sindssvaghed giver jeg mig tillige den Ære at fremsænde, og hvoraf det høÿe
Amt Antagelig vil erfare at Bonden John Larsen Helles Udsagn ikke har været paalideligt.
N. J. Ytteborg.

August 5. Til Nedre Rommeriges Fogderie

At den af Fogderiet i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte afskedigede
ridende Jæger Christopher Larsen af Nittedals Annex om Morgenen den 1te Dennes ved
Døden er afgaaen skulle jeg ikke undlade herved tjernstlig at anmælde. - Naar de
nødvendige Begravelsesomkostninger ere bestridede skal jeg give mig den Ære at
fremsænde Regning over hvad Fiogderiet i det Heele har at betale fra 1te Januar d. A.
N. J. Ytteborg.

August 15. Til Haandværkscompagniet i Fridericksværn

Da der nu er bleven en Plads ledig i Stiftelsen for Christiania Sindssvage, saa kan
den i meget ærede af 6te dennes omhandlede sindssvage Kone modtages for den bestemte
Betaling 36dk. pr. Døgn for Kost og Logie samt Kuur og Pleje saasnart den forventede
Resolution fra Marine Departementet til Compagniet indløber, hvorimod de fornødne
Klæder til Angjeldende enten af Compagniet selv vil blive at besørge, naar saadant skulle
blive nødvendigt, eller om det ønsker at Stiftelsen efter Regning skal anskaffe disse. -

Kopibok 1829-1841 side 48

Hvilket jeg ikke skulle undlade at meddele i skyldigt Gjensvar paa Deres Velbaarenheds
ovennævnte Skrivelse.
N. J. Ytteborg.

August 19. Til Aggershuus Amt!

Da den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indlagte person Christopher Larsen af
Nedre Rommerige Fogderie under 1te dennes ved Døden er afgangen og besørget til
Graven, saa skulle jeg herved tjenstærbødigen anholde om at det høÿe Amt behagentligen
ville anvise Beløbet paa den her med 4 Bilage vedlagde Regning for bemeldte Persons
Ophold i Stiftelsen fra 1te Januar til 31te Juli d. A. Begravelsesomkostningerne iberegnet i
Alt med 70 Spd. 4 s. til Udbetaling af vedkommende Fogedcasse.
N. J. Ytteborg.

August 22. Til Commissionen for Christiania Fattigvæsen!

i Anledning af den ærede Commissions Skrivelse af 13de Dennes grundet paa
Agger Fattigcommissions Forespørgsel i Skrivelse af 20de. f. M. betræffende hvorvidt
Konen Live Marie Knudsdatter kan forblive i Stiftelsen for Christiania Sindssvage imod en
billigere Betaling, skulle jeg ikke undlade herved at meddele at de for udenbÿes
Sindssvage beregnede 36 s. pr. Døgn ikke er nogen overdreven Betaling, og naaar
Aggersogns Fattigcommission ikke skulle finde sig villig til at erlægge denne
Godtgjørelse, vil det være det riktigste, at den selv paa en anden Maade sørger for
Angjeldendes Forvaring og Underholdning; saa meget heller ønskes dette, som Stiftelsen
er i stor Forlegenhed for Lokaler til Sindssvage, der i særdeleshed i den senere Tid som
oftest indlægges af Bÿens egen Commune og hvortil Plads naturligvis maa skaffes, fremfor
Udenbÿes. - Det i formeldte Skrivelse fremsændte Bilag remmiteres skyldigst.
N. J. Ytteborg.

25. August Til Agger og Follaug Fogderie.

Ifølge Fogderiets Skrivelse til Lensmand Ørum af 15de Dennes blev under 20de
nestefter fra bemeldte Ørum fremsendt og indtaget i Stiftelsen for Christiania Sindssvage
en Person ved Navn Lars Evensen Haarsle-Eie fra Østre Bærum. Da Stiftelsens Læge Hr.
Livmedicus Døderlein efter en Dags Forløb intet Spor kunde opdage af Sindssvaghed,
tillod han at Angjeldende om Dagen kunde opholde sig i den frie Luft ved at gaae
indvendig i Stiftelsens Gaard, men denne Frihed benyttede han han sig af i Gaar ved at
indbilde Portneren, efter at Lægen havde gaaet Visitten, at denne havde givet ham

Kopibok 1829-1841 side 49

Tilladelse til at gaae Hjem. Portneren der var godtroende nok til at troe dette Paafund lod
oft?meldte Lars Evensen gaae uden videre at forespørge derom. - I det jeg herved giver
mig den Ære at anmælde ovenanførte, maae det tillige være mig tilladt at forespørge om
Stiftelsens Tilgodekommende der udgjør 1 Spd 24 s., imod quitteret Regning bliver betalt
af Fogedcassen, eller om det skal udredes af Askersogns Fattigvæsen.
N. J. Ytteborg.

16. September Til Commissionen for Askersogns Fattigvæsen

Ifølge Agger og Follaugs Fogderies Skrivelse af 15.de f.M. grundet paa
Aggershuus Amts Skrivelse af 12te næstforhen blev Bonden Lars Evensen Haarsle Eier
under 21de f.M. indssat i Stiftelsen for Christiania Sindssvage imod Betaling af
Askersogns Fattigvæsen. - Da Angjeldendes Sindssvaghed ikke befandtes i den Grad at det
ansaaes nødvendigt at holde ham indspærret fik han Lægens Tilladelse til om Dagen at
gaae i den frie Luft indvendig i Gaarden, hvilket dog gav Anledning til at han efter 4
Dagers Forløb absenterede sig, men ifølge Fogderiets Ordre af 30te f.M. blev bemeldte
Lars Evensen Haarsle Eier under 3die dennes igjen indsat i Stiftelsen hvor han forblev
indtil om Aftenen den 15de Dennes da han efter Amtets Ordre af 12te Dennes blev losladt
af Stiftelsen. - For de saaledes medgaaede Omkostninger giver jeg mig herved den ære at
fremsende Regning med ærbødig Anmodning om at sammes Beløb 5 Spd 12s. maatte blive
mig tilsendte.
N. J. Ytteborg.

20 September Til Commissionen for Fattigvæsenet paa Bragernes

Da den for Communens Regning under 1te Juli d.A. i Arbeidsanstalten C.A.Mde
indtagne Person Torkild Paulsen ifølge Livlæge Døderleins vedlagte Attest atter er bleven
saa sindssvag at det ikke længere er mueligt at beholde ham i Arbeidsanstalten, saa har jeg
fra i Dag af været nødsaget til igjen at indlægge ham i Stiftelsen for Christiania Sindssvage
imod Reffusion af 36 s. Daglig. - Hvilket jeg ikke skulle undlade at herved tjenstligst at
meddele til fornøden Underretning. - Imidlertid tør jeg forvente den ærede Commissions
nærmere Bestemmelse for, enten den vil at Torkild Paulsen skal forblive i Stiftelsen for

Kopibok 1829-1841 side 50

Christiania Sindssvage, eller Den paa anden Maade …hen? at bringe ham i sikker
Forvaring.
N. J. Ytteborg.

5te October Til Commissionen for Fattigvæsenet i Bragernes

Ifølge Overenskomst blev Smed Torkild Paulsen indlagt i Arbeidsanstalten
Christian Augusts Minde imod Betaling 24 s. Daglig. Da Torkild Paulsen atter begyndte
igjen at blive mere og mere Sindssvag, blev jeg nødsaget til ifølge min Skrivelse til
Bragernes Fattigcommission af 20. f.M. mod Lægens Attest at indlægge Angjeldende i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage imod Betaling af 36 s. pr. Døgn. - Torkild Paulsen har
saaledes været i Arbeidsanstalten fra 1te Juli til 20 September incl. i 82 Dage a 24 s. pr.
Døgn = 16 Spd. 48 istedet for de fremsændte 18 Spd. 30 s. - hvorfor herved sendes tilbage
1 Spd. 102 s. hvorimod der for oftmældte Torkild Paulsen bliver at godtgjøre Stiftelsen for
Christiania Sindssvage fra 21de September d.A. med 36 s. pr. Døgn. Qvittering for de
modtagne 16 Spd. 48 s. følger hoslagt. N. J.
Ytteborg.

Decembr. 22 Til Haandværkscompagniet ved det Kong. Værft i Frideriksværn

Ifølge Compagniets Forlangende i Skrivelse af 13de Septb. f.A. giver jeg mig
herved den Ære at fremsende Attest fra Lægen ved Stiftelsen for Christiania Sindssvage i
Andledning Konen Karen Johannesdatters Sundhedstilstand, og af hvilken Attest
behagentlig vil erfares at bemeldte Kone nu er saa betydelig restitueret at hun uden Fare
kan afhentes herfra til hvilken Tid det maatte falde Compagniet beleiligt. Den i min
Skrivelse af 15de August d.A. opgivne Betaling 36 s. pr. Døgn tør ved Konens Afhentelse
forventes Stiftelsen tilsendt. N. J. Ytteborg.

Kopibok 1829-1841 side 51

1837

Januar 7. Til Haandværkscompagniet ved det Kong. Værft i Frideriksværn

Paa Grund afCompagniets Skrivelse af 18. f.M. har jeg i dette Øjeblik fundet
Leilighed med Bonden N.N. fremsænde Konen Karen Johannesdatter som formedelst
Sindssvaghed har været indlagt i Stiftelsen for Christiania Sindssvage. Manden er ….deret
i Fragt?? med Konen Af…else 6 Spd. - Regning over bemeldte Kones Ophold i Stiftelsen
samt 60 s. som ere hende leverede til Underholdning paa Veien, giver jeg mig tillige den
Ære at vedlægge til Beløb 33 Spd. 24 s. som tør forventes remmitterede.
N. J. Ytteborg.

Januar 10. Til Commissionen for Bragernes Fattigvæsen

Idet jeg herved giver mig den Ære at fremsende Qvittering for den sindssvage
Torkild Paulsens Ophold i Stiftelsen for Cha. Sindssvage fra 21de September til 31te
December f.A. med 30 Spd. 72 s. skulle jeg tillige fremsænde en Nota …for? hvad en i
Stiftelsen indsat sindssvag Person ved navn Lars Pedersen har kostet ved sit Ophold
Sammesteds fra 3de Juni 1835 til 31te December f.A. til Beløb 165 Spd. 108 s., hvilket
Beløb ifølge vedlagde Afskrift af Aggershuus Stiftsdirections Resolution under 7 Januar
f.A. skal udredes af Drammens Fattigcasse, og hvilket Beløb jeg saaledes tør forvente
Stiftelsen refunderet, samt meddelt Underretning fra Commissionen om den vil at bemeldte
Lars Pedersen indtil videre skal forblive i Stiftelsen, eller om den paa anden Maade vil lade
ham forsørge.
N. J. Ytteborg.

Januar 11. Til Commissionen for Askersogns Fattigvæsen

Under 16de September f.A. gav jeg mig den Ære at oversende Commissionen
Regning over Bonden Lars Evensen Haarsle Eies Ophold i Stiftelsen for Cha. Sindssvage
til Beløb 5 Spd. 12 s., med Anmodning om at samme maatte blive mig tilsendt, men da
hverken Svar herpaa er indløben eller Pengene remitteret, maae det tillades mig pa nÿe
ærbødig at anmode om at Beløbet maatte blive fremsendt snarest mueligt, da Regnskabet
for Stiftelsen nu skal afsluttes.
N. J. Ytteborg.

Kopibok 1829-1841 side 52

11. Januar Til Agger og Follaug Fogderie

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversænde Fogderiet en Notta over hvad den i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte dimmitterede Slave Hans Olsen har kostet fra
1te Januar til 31te December 1836.
til Beløb = 109 Spd 96 s
Hvilket Beløb tør forventes refunderet.
N. J. Ytteborg.

11. Januar Til Commissionen for Agersogns Fattigvæsen

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende Commissionen en Nota over Konen
Live Marie Knudsdatters Ophold i Stiftelsen for Cha. Sindssvage fra 19de Maÿ til 31
December 1836. Stor 68 Spd 12 s hvilket Beløb jeg tør forvente Stiftelsen meddelt.
N. J. Ytteborg.

12 Januar Til Øvre Tellemarkens Fogderie

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende Fogderiet en Notta over hvad den i
Stiftelsen for Cha. Sindssvage indsatte Person Torstein Kittelsen Svindbill {?} har kostet
fra 1te Januar til 31te December 1836 til Beløb 109 Spd 96 s. Hvilket Beløb snarest
mueligt tør forventes remitteret.
N. J. Ytteborg.

12 Januar Til Nedre Tellemarkens Fogderie

Hoslagt giver jeg meg den Ære at oversende Fogderiet en Nota over hvad den i
Stiftelsen for Cha. Sindssvage indsatte sindssvage Person Halsteen Olsen har kostet ved sit
Ophold i Stiftelsen fra 1te Januar til 31te December 1836 til Beløb 109 Spd 96 s, som
snarest mueligt tør forventes Stiftelsen refunderet.
N. J. Ytteborg.

12 Januar Til Laurvigs Fogderie

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende Fogderiet en Nota over hvad de i
Stiftelsen for Cha. Sindssvage indsatte sindssvage Personer Jacob Pedersen Egvold og
Søren Larsen Helle have kostet ved sit Ophold i Stiftelsen fra 1te Januar til 31te December
1836 til Beløb 219 Spd 72 s. som snarest mueligt tør forventes remitterede.
N. J. Ytteborg.

Januar 14. Til Christians Amt

Kopibok 1829-1841 side 53

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende det höÿe Amt en Nota over hvad den i
Stiftelsen for Cha. Sindssvage indsatte person Ole Hansen Revold af Østre Toten har kostet
ved sit Ophold i Stiftelsen fra 28de Maii til 31te December 1836 til Beløb 65 Spd 48 s.
som ved Amtets gode Foranstaltning tør forventes refunderet.
N. J. Ytteborg.

Januar 30. Til Aggersogns Fattigvæsen

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende den respective Commission en Nota
over Konen Live Marie Knudsdatters Ophold i Stiftelsen for Christiania Sindssvage fra 1te
til 23de Januar d.A. stor 9 Spd. 74 s. Hvilket Beløb, saavelsom det i min Skrivelse af 11te
dennes fremsændte Nota over bemeldte Kones Ophold i Stiftelsen fra 9[!] de Maii til 31te
December f. A. stor 68 Spd. 12 s. herved tjenstligt udbedes Stiftelsen refunderet.
N. J. Ytteborg.

Februar 4 Til 2den Aggershuuske Infanterie Brigade

Paa Brigadens meget ærede af Dags Dato meddeles herved i skyldigst Gjensvar, at
den omhandlede sindssvage Lieutenant Hadeln kan modtages i Stiftelsen for Christiania
Sindssvage for en Betaling af 46 s pr Døgn for Kost og Logie samt Kuur og Pleje imod at
han nÿder den for de øvrige Sindssvage reglementerede Forflegning; i henseende til hans
Bevogtning, da bliver han indrømmet et Wærelse allene der saameget mueligt er indrettet
saaledes at han ikke kan trænge sig ud deraf, og naar han, som er nødvendigt een (?) a 2
Gange daglig kommer ud i den frie Luft, bliver han paapasset af en woxen og haandfast
Mandsperson. - Da Stiftelsen ikke kan henholde(?) sig til Lieutenant Hadeln for hvad hans
Ophold vil koste, saa maae det tillades mig at gjøre opmærksom paa, at enten Brigaden
eller en anden paalidelig Tilstaaelse herfor bliver mig meddelt.
N. J. Ytteborg.

Februar 16 Til Halvor Pay Forstander for Fattigvæsenet i Bragernæs

Paa Deres Ærede af 13de dennes skulle jeg ikke undlade herved at meddele i
tjenstligst Gjensvar. At der i Stiftelsen for Christiania Sindssvage for det første ingen Plads
haves for at kunne modtage den af Bragernæs Commune omhandlede sindssvage Musicus
[Hans] Knudsen, men skulle der imidlertid gives nogen leilighed hertil, skal De derom
blive underrettet. - I Henseende til den for Drammens Fattigvæsens Regning i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage sig opholdende Lars Pedersen, da giver jeg mig den Ære at

Kopibok 1829-1841 side 54

vedlægge den Stiftelsen meddelte originale Skrivelse fra Aggershuus Stiftsdirection
communiceret gjennem Christiania Fattigcommission, hvoraf den behagentligen vil erfares
at Stiftsdirectionen allerede under 7de Januari f. A. har tilskrevet Drammens
Fattigcommission ikke allene at den snarest mueligt ville føie Foranstaltning til bemeldte
Lars Pedersens Forsørgelse men tillige refundere hvad han ved sit Ophold her har kostet,
men da imidlertid ingen af Delene skedde, indmeldte jeg dette for Christiania
Fattigcommission som senere derom har tilskrevet Bragernæs Fattigcommission, uden
forsaavidt mig bekjendt herpaa at have erholdt noget Svar. - Beløbet på den under 10de f.
M. fremsendte Nota for oftemeldte Lars Pedersens Ophold i Stiftelsen fra 30te Juni 1835
til 31. December 1836, tør jeg saaledes forvente refunderet med 165 Spd 108 sk.
N. I. Ytteborg

Februar 22 Til Commissionen for Agersogns Fattigvæsen!

Da Tiden nu snart er kommen at Regnskaberne for Stiftelsen for Christiania
Sindssvage skal afsluttes, saa vil det tillades mig gjentagende at anmode om at Beløbet for
Konen Live Marie Knudsdatters Ophold i Stiftelsen snarest mueligt maae blive
remmitteret.
N. I. Ytteborg

Februar 22 Til Aggershuus Amt

Da den ifølge det høÿe Amts Foranstaltning i Stiftelsen for Christiania Sindssvage
indsatte dimmiterede Slave Hans Olsen er aldeles blottet for Klæder, nemlig 1 Trøye 1 pr
Benklæder 1 Væst, 1 pr Strømper, 1 pr Skoe og 2 Skjorter, saa vil det tillades mig
ærbødigen at forespørge om det høÿe Amt vil foranstalte anskaffet disse Klæder hos
vedkommende Autoritet, eller om det maatte behage samme at lade dem anskaffe ved
Stiftelsen, imod Refusion af hvad de vil komme til at koste. N. I. Ytteborg

Februar 22 Til Christians Amt!

Under 14de f.M. gav jeg mig den Ære at oversænde det høÿe Amt en Nota over
Omkostningerne ved Bonden Ole Hansen Revolds Ophold i Stiftelsen for Christiania
Sindssvage fra 28de Maii til 31te December f. A. til Beløb 65 Spd 48 s., men da dette
endnu ikke er modtaget og Tiden nu er forhaanden at Stiftelsens Regnskaber for f. A. skal
afsluttes, saa vil det tillades mig tjenstærbødig at anmode om at bemeldte Beløb snarest
muelig maate blive fremsendt. N. I. Ytteborg

Kopibok 1829-1841 side 55

Februar 23 Til Laurvigs Fogderie!

Under 12te f.M. gav jeg mig den Ære at oversænde Fogderiet en Nota over
Omkostningerne ved Søemand Jacob Pedersen Egevolds og Bondedrængen Søren Larsen
Helles Ophold i Stiftelsen for Christiania Sindssvage for f.A. stor 219 Spd 72 s. men da
denne Reffusion endnu ikke er modtaget og Tiden nærmer sig at Stiftelsens Regnskaber
skal afsluttes, saa vil det tillades mig tjenstlig at anmode om at bemeldte Beløb snarest
muelig maatte fremkomme. N. I. Ytteborg

Februar 23 Til Øvre Tellemarkens Fogderie!

Under 12te f.M. gav jeg mig den Ære at oversænde Fogderiet en Nota over
Omkostningerne ved Bonden Torsten Kittelsen Svindbils Ophold i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage for f.A. stor 109 Spd. 96 s. men da denne Refusion endnu ikke er
modtaget og Tiden er forhaanden til at Stiftelsens Regnskaber for f.A. skal afsluttes, saa
vil det tillades mig tjenstlig at anmode om at Beløbet snarest muelig maatte blive
fremsendt. N. I. Y

Februar 23. Til Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie!

Under 12te f.M. gav jeg mig den Ære at oversænde Fogderiet en Nota over
Omkostningerne ved Bonden Halsten Olsens Ophold i i Stiftelsen for Christiania
Sindssvage for f.A. til Beløb 109 Spd. 96 s. - men da dette endnu ikke er modtaget og da
Stiftelsens Regnskaber for f.A. nu skal afsluttes, saa vil det tillades mig tjenstlig at anmode
om at bemeldte Beløb snarest muelig maate blive framsendt. N. I.
Ytteborg

Februar 27. Til Aggersogns Fattigvæsen!

En Person ved Navn Niels Nielsen blev under 19de Dennes midlertidigen indlagt i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage for Aggersogns Fattigvæsens Regning paa
forlangende af Fattigvæsenets Overindspecteur Hielm, men da Stiftelsen nu er i stor
Forlegenhed for Plads til Bÿens Sindssvage, saa maae jeg herved anmode den ærede
Commission om snarest mueligt at lade afhænte herfra ovennævnte Niels Nielsen.
N. I. Ytteborg

Marti 14 Til Det høÿe Aggershuus Amt!

Kopibok 1829-1841 side 56

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende det høye Amt en Regning over
anskaffede Klæder til den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage værende dimiterede Slave
Hans Olsen af Agger og Folaug Fogderie stor 8 Spd 66sk som ved det høye Amts gode
Foranstaltning tør forventes anviste. N. I. Ytteborg

Marti 16 Til Askersogns Fattigvæsen!

Idet jeg giver mig den Ære at fremsende Qvittering for hvad Bonden Lars Evensen
Hosleeier har kostet ved sit Ophold i Stiftelsen for Christiania Sindssvage i 17 Dage af f.A.
til Beløb 5 Spd. 12 s., maae jeg tilllige bede undskyldt at denne Qvittering ikke allerede før
er fremsendt, men da der i Brevet hvor Pengene blev sendte ikke forlangtes nogen
Qvittering, var jeg af den Formening at den allerede fremsendte Regning ansaaes
gjeldende, saa meget mere som jeg formodede at Angjeldende selv maatte godtgjøre
Fattigvæsenet hvad han har kostet.
N. I. Ytteborg

Marti 20 … Herr Districtslæge Thaulow!

Konen Ingebor Marie Tollefsdatter af Sandsværds Præstegjeld der under 8de
October f. A. blev indsat i Stiftelsen for Cha. Sindssvage var i den senere Tid bleven
saavidt restitueret af sin Sindssvaghed at Stiftelsens Læge Stadsphysicus Livlæge
Døderlein gav hende Tilladelse til om Dagen at gaae omkring ude i Gaarden i den frie Luft
for dermed saameget hastigere at blive fuldkommen helbredet, dette gik ogsaa godt i lang
Tid - men jo mere Konen begyndte at faae sin Bevisthed desmere attracerede hun at
komme hjem. Omendskjøndt der er andsat 2de Oppassere ved Stiftelsen for saa meget
mueligt at passe de Sindssvage saa har det dog lykkes Konen om Eftermiddagen den 6te
Dennes at liste sig bort, nemlig ved at komme ned i Baggaarden og derfra at krybe under
Plankeværket gjennem et Hull. - Saasnart dette blev mig meldt foranstaltede jeg al muelig
Eftersøgning, ja lod endog en Mand reise helt til Asker Gaard 2 Mile herfra for at søge
hende - men alt forgjeves, jeg har også hver Dag ladet 2de Mand gaae omkring i Bÿen og
dens Forstæder og Udkanter for at søge hende - men da det endnu ikke har lykkes at faae
hende opspurgt saa har jeg troet ikke længere at undlade at tilmælde Dem dette i den
Formening at angjældende enten allerede maae være kommet Hjem, eller at hun snart maae
komme. - Bemeldte Ingeborg Marie Tollefsdatter var saaledes i Stiftelsen fra 8de October
f. A. til 6te Marti d. A. i 150 Dage …. 36 s. …… = 45 Spd. og disse ere til Stiftelsen

Kopibok 1829-1841 side 57

indbetalede, saaledes skÿldes der intet for hendes Ophold her.
N. I. Ytteborg

6. April … Herr Halvor Pay Forstander for Fattigvæsenet i Bragernes

I det jeg giver mig den Ære at fremsende Qvittering for modtagne 38 Spd 48 s. som
Refusion for Torkild Paulsens og Musiklærer Hans Knudsens Ophold i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage til 31te Marti d. A. følger tillige efter Forlangende en Attest fra
Stiftelsens Læge Stadsphÿsicus Livlæge Døderlein betræffende ovennævnte 2de Personers
Sundhedstilstand. N. I. Ytteborg

24 April Til Forstanderen for Bragernees Fattigvæsen Hr. H. Pay

Da den for Bragernæs Fattigvæsens Regning under 22 Febr. d. A. i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage indsate Musiklærer Hans Knudsen nu er restitueret af sin Sygdom,
saa har han ifølge Livlæge Stadsphÿsicus Døderleins Tilladelse i Gaar Eftermiddag begivet
sig paa Veien Hjem til Drammen. Hvilket jeg ikke skulde undlade herved at tilmelde Dem.
N. I. Ytteborg

10. Mai Til Commissionen for Tønsbergs Fattigvæsen

Paa den ærede Commissions Skrivelse af 4de dennes meddeles i skÿldigst Gjensvar
at den deri omhandlede Student Nicolai Stoltenberg kan strax modtages i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage imod den bestemte Betaling 36 s. pr Døgn for Kost, et Værelse med
Seng for sig alene, samt Kuur og Pleie. De fornødne Klæder besørges anskaffede enten av
Vedkommende selv eller om det maatte ønskes ved Stiftelsen imod særskilt Betaling. -
Skulde den ærede Commission resolvere? sig til at fremsende den omhandlede Student
Stoltenberg til Indtagelse i Stiftelsen maa det tillades mig at anmode om en …stenelse? for
at den anførte Betaling enten maanedlig eller qvartaliter bliver …? refunderet. N. I.
Ytteborg

Mai 29. Til Commissionen for Fattigvæsenet i Christiania

I Stiftelsen for Christiania Sindssvage haves imod Betaling 36 s. pr. Døgn en
Person ved Navn Halsteen Olsen af Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie og til hvilket
jeg under 12te Januar d.A. fremsendte en Regning over hvad bemeldte Person i f.A. havde
kostet ved Stiftelsen nemlig 109 Spd. 96 s. med Anmodning om at Beløbet snarest muelig
maatte blive Stiftelsen refunderet, men da herpaa hverken Svar eller Penge erholdtes

Kopibok 1829-1841 side 58

tilskrev jeg atter Fogderiet under 23de Februar sistleden i denne Anledning men ligeledes
forgjæves. - Imidlertid har jeg nu bragt i Erfaring at Foged Paludan af Nedre Tellemarken
og Bamble Fogderie er suspenderet formedelst Cassemangel, i hvilken Anledning det ville
tillades mig ærbødigen at anmode den respective Commission om at der fra samme maatte
blive tilskrevet, enten den ………… de Foged eller maaskee Amtet om at ovennævnte
Beløb snarest mueligt kunne erholdes, da Stiftelsen ikke taaler længere at staae i saadant
Forskud.
N.I.Ytteborg

Juni 2 Til Commissionen for Ager Sogns Fattigvæsen

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende den respective Commission Regning
over Hvad den af Overinspecteur Hjelm(?) for Ager Sogns Fattigvæsens Regning i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage indlagte Person Niels Nielsen har kostet saaved ved?
sit Ophold i Stiftelsen som de til hans Begravelse f………sigede Udgifter tilsammen 33
Spd 52?s. hvilket Beløb jeg herved skulde anmode om at maatte blive Stiftelsen refunderet.
N. I. Ytteborg

Aug. 8 Til 2den agerhuusiske Infanterie Brigade

At den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage ifølge Brigadens forlangende indsatte
Lieutenavnt paa Wartpenge Rasmus Dahl i Dag ved Døden er afgaaen, skulde jeg ikke
undlade herved at melde, i det jeg tillige bruger Frihed ærbødigen at udbede mig
Underretning om Brigaden vil besørge hans Begravelse eller jeg skal besørge samme.
Formodentlig tilkommer han militair Begravelse og da der i Stiftelsen ikke haves Localer
som hertil ere hensigtsmæssige saa vil det maatte være riktigst at han bliver begravet fra
Rigshospitalet.

Aug. 16 Til Politiekammeret i Christiania

Ifølge Politiets Ordre af 24de Juni d.A. blev en sindssvag Dræng ved navn Peder Hansen fra Gusdahl Præstegjeld i Gudbrandsdahlen den paafølgende 25de Juni indlagt i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage.

Denne Person der af Gusdahls Fattigvæsen er besørget afhentet den 13de dennes
har saaledes nÿdt Kost og Logie samt Kuur og Pleie i Stiftelsen fra 25de Juni til 12te

Kopibok 1829-1841 side 59

dennes i 49 Dage a 36 s. …………….. 14 Spd. 84 s. som ved Politiets gode Foranstaltning
tør forventes Stiftelsen refunderet,

Aug. 16 Til Finants-Departementet

Hoslagt giver jeg mig den Ære at ins….ere det høÿe Kongelige Departement,
Regning over hvad den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte og nu ved Døden
afgaaede Lieutenant på Wartpenge Rasmus Dahl har kostet mere (?) end hans Wartpenge,
nemlig 37 Spd 78 s. som jeg skulle være saa fri allerærbødigst at anholde om maatte blive
anviiste til Udbetaling.


Ifølge Kongelig naadigst Resolution af 11te Marti 1831 skulle sindssvage Lieutenant paa
Wartpenge Rasmus Dahls Ophold i Stiftelsen for Christiania Sindssvage udbetales ved den
Kongelige……………………………………………………………………. forsaavidt
hans Wartpenge ikke hertil maatte være tilstrækkelige. Bemeldte Lieutenant Dahl der ved
Døden afgik den 8de dennes har ved sit Ophold i Stiftelsen den 7de dennes nydt Kost og
Logie samt Kuur og Pleie for
68 -- 48
For 6 1/2Al. blaat Klæde til Frakke, Beenklæder og
Vest til 1 Spd 112 pr Al Qvittering No. 1……………………… 12 -- 60
For 6 Al. Lærred a 58 s. 3 Al. Ma…..? a 24 s. til Foer, do. N. 2………. 1 -- 60
" Arbeidsløn do. N 3…………………………………………………. 5 -- 24
" 1 P. Støvler do N 4…………………………………………………. 4 -- 60
" 1 P. Strømper do N 5………………………………………………. - -- 54 24 -- 18

Begravelsesomkostninger
For Liigkiste do N 6 …………………………………………………. 3 Spd
" Graverens Op og Tilkastelse samt til Præst og Klokker do N 7…... 3 -- 72
Til Waisenhuset do N 8 ………………………………………………. 8 --
" det af Magistraten oprettede Liigbor…? for at bringe Lieutenant
Dahl til Graven do. N. 9……………………………………… 6 -- 60 21 -- 12
113 Spd. 78 s.
Hefra afgaaer hans Wartpenge i 8te Maaneder à 9 Spd 60s……………….. 76 --_____
Rest 37 Spd 78 s.
som tør forventes anviist til Udbetaling.

Kopibok 1829-1841 side 60

1837

Bielage
No. 1
(Paa Journalen Dollhuset vedkommende)

Aug. 28 ITH? Pastor Thoresen til Hitterdahls Præstegjeld i Nedre Tellemarken i Bamble Prostie

I Gjensvar paa Deres Velærverdigheds Skrivelse av 15de f. M. som først for 2 Dage siden er
mig tilhændekommet, i Anledning at faae en sindssvag Kone ved Navn Helge Bjørgufsdatter indsat i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage skulle jeg ikke undlade herved at gjenmælde at der for
nærværende Tid ingen ledig Plads haves i Stiftelsen, men skulle dette om nogen Tid indtræffe skal
jeg give mig den Ære at underrette Dem herom. Prisen er 36 s. pr. Døgn for Kost og Logie samt Kuur
og Pleie, og hvad derimod Klæder angaar da vil disse være at ……ige enten af vedkommende
Comune selv, eller ved Stiftelsen imod særskildt Betaling.

Septbr. 2 Til Christiania Fattigcommission

I Anledning Commissionens meget Ærede af 30. f.M. med Bilag fra Christians Amt
betræffende hvorvidt en paa Toten værende Gaardmand Cornelius Olsen Steenslie eller
Glemmestad kan indrømmes i Stiftelsen for Christiania Sindssvage, skulde jeg ved Bilagets
Tilbagesendelse herved give mig den ære at meddele at at den omhandlede Person kan modtages i
Stiftelsen naar dette skeer inden 14 Dage eller senest 3 Uger fra Dato, imodsat Fald bliver den ledige
Plads belagt med en Anden. Betalingen er 36 s. pr. Døgn og herfor nyder den Sindssvage almindelig
Kost, Værelse alene samt Kuur og fornøden Pleie. Hvad derimod Klæder angaar da vil disse blive at
anskaffe enten af Vedkommende selv eller om forlanges ved Stiftelsen imod særskildt Betaling.
Sluttelig maa bemærkes at da jeg ikke kjender den Sindssvages Formuesomstændigheder vil det være
nødvændigt ved Angjeldendes Afsendelse at frembringe Caution af en af Stedets Øvrighed for at
Omkostningerne skal blive Stiftelsen rigtig erlagte.

Septb. 29 Til Forstander H. Pay i Bragernæs

I Gjensvar paa Deres behagelige Skrivelse af 18. dennes meddeles at den deri omhandlede
Sindssvage Person kan modtages i Stiftelsen for Christiania Sindssvage paa de sædvanlige
Betingelser.

Kopibok 1829-1841 side 61

Octob. 7. Til Agershuus Amt

I skyldigst Gjensvar paa den høie Amts meget ærede af 3. dennes meddeles, at der i Stiftelsen
for Christiania Sindssvage for nærværende Tid ingen ledig Plads haves, og saaledes kan den hos
Lensmanden i Enebak hensiddende sindssvage Jørgen Peder Smith for det Første ikke imod tages.

October 20. Til Til Agers Sogns Fattigcommission

Under 2den Juni d.A gav jeg mig den Ære at oversende den respective Commission en
Regning over hva den af Overinspecteur Hjelm for Agers Sogns Fattigvæsens Regning i Stiftelsen
for Christiania Sindssvage indlagte Niels Nielsen have kostet ved sit Ophold fra 19de Febr. til 20de
Mai d.A. iberegnet Begravelses Omkostningerne, til sammen 33 Spd. 52 s., men da dette Beløb
endnu ikke er modtaget og Stiftelsen er i Forlegenhed for Penge, saa vil det tillades mig herved at
bringe denne Sag i behagelig Erindring til snarest mulig Afgjørelse.

Kopibok 1829-1841 side 62

1838

Marti 12de Til Ager og Follaug Fogderie

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende Fogderiet en Nota over hvad den i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage indsatte dimitterede Slave Hans Olsen har kostet fra 1te Januar til 31.
December 1837 til Beløb 109 Spd. 60 s. som tør forventes refunderet.

Marti 12de Til Laurvigs Fogderie

Ligelÿdende med Foranstaaende angaaende Jacob Pedersen Egvold og Søren Larsen Helle til
Beløb 219 Spd.

Marti 12de Til Øvre Tellemarkens Fogderie

Ligeledes med Hensÿn til Torsten Kittelsen Svinbil Beløb 109 Sp. 60s.

Marti 12de Til Nedre Tellemarkens og Bamble Fogderie

Ligesaa angaaende Halsteen Olsen. Beløb 109 Sp 60s.

Marti 12de Til Commissionen for Tønsbergs Fattigvæsen

Ligeledes for Student Stoltenberg fra 15de Mai til 31. Decbr 1837 - 69 Sp 36s.

Marti 12de Til Christians Amt!

Ligeledes angaaende Ole Hansen Revold fra 1. Januar til 31. Decbr 1837, til Beløb 109 Spd. 60s.

Januari 11. Til Agershuus Stift

I Gjensvar paa det høie Stifts meget ærede af 4de dennes betreffende den i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage indsatte Person Ole Hansen Revold af østre Toten, meddeles herved skyldigst
at denne Person, der var sat under Justitiens Tiltale for i sin Sindsforvirring at have villet ombringe
Føderaadsmanden Christian Olsen Toss er efter Underretsdom af 15de Februar 1836 tilfunden at
hensættes i sikker Forvaring, hvilken Dom er bleven stadfæstet og Angjældende er paa Grund heraf
ifølge Christians Amts Resolution af 18 Mai f.A. den paafølgende 17. Mai indsat i Stiftelsen imod
Betaling af 36 s. pr. Døgn. - At Ole Hansen Revold er i samme sindssvage Tilstand nu som da han
indkom hertil vil behagentligst erfares af Stadspåhysicus Livlæge Døderleins vedlagde Attæst.
Bilagene remitteres skyldigst.

Kopibok 1829-1841 side 63

Febr. 8 Til Totens Fogderie.

Den i Stiftelsen for Chr. Sindssvage indsatte Ole Hansen Revold af Totens Fogderie har igaar
fundet Anledning til at absentere sig fra Stiftelsen, uden at han uagtet al anvendt(?) Eftersøgning
senere har været at finde. Da denne Sindssvage stedse har forholdt sig roelig og stille har man ikke
taget i Betænkning at lade ham om Dagen efter Forgodtbefindende gaae omkring i Stiftelsens Gaard
for at trække frisk Luft og for at erholde den for Sundhedens Vedligeholdelse fornødne Bevægelse.
Dette undlader jeg ikke herved at tilmelde Hr. Fogden for at der kunne træffes fornøden
Foranstaltning til hans Paagribelse, om saa, som sandsynligt er skulde have taget Veien til sin
Hjembygd.

Marts 19de Til Christiania Politiekammeret

Under 16de August f. A. tillod jeg mig at oversende det ærede Politie Regning over hvad den
i Stiftelsen for Christiania Sindssvage ifølge Politiets Ordre indlagte Peder Hansen fra Guldahls
Præstegjeld havde kostet ved sit Ophold i Stiftelsen til Beløb 14 Spd 84 s. med ærbødig Anmodning
om at samme ved Politiets gode Foranstaltning maatte blive refunderet, men da Beløbet endnu ikke
efter 7 Maaneders Henstand er modtaget saa tillader jeg mig at bringe denne Sag i behagentlig
Erindring til det ærede Politiets videre? ufortrøden Foranstaltning.

Marts 19. Til Fattigcommissionen i Christiania.

Under 23: Marti 1831 blev en Person ved Navn Hans Frisach Gløersen indsat i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage uden at det dengang var afgjort til hvilken Commune han henhørte, men
under 14: Mai 1832 modtog jeg gjennem den ærede Commission Agershuus Stiftsdirections
Resolution af 8 April s.A. for at Ringsager Fattigvæsen var paalagt at drage fremtidig Omsorg for
den sindssvage Hans Frisach Gløersen samt at refundere Christiania Fattigvæsen de til hans
Underholdning medgaaede Omkostninger. Paa Grund heraf tilstillede jeg under 23 Mai 1832
Ringsager Fattigcommission Regning til Beløb 121 Spd 60s., hviorpaa jeg erholdt det Svar at
Commissionen aldeles intet betaler til Angjældende uden efter Dom, hvilken Skrivelse jeg under 13:
Juni 1832 gav mig den Frihed at oversende til den respective Commission med ærbødig Anmodning
om at de fornødne Foranstaltninger i denne Henseende maatte blive trufne. Saavidt mig bekjendt blev
der senere af Commissionen Sag anlagt imod ovenmeldte Fattigvæsen, men da jeg siden intet hertil
har erfaret og det formeentlig ikke ville behøves flere Aar for at faae denne efter min Formening
ringe Sag afgiort saa vil det tillades mig at bringe denne Sag i behagentlig Erindring.

Marts 31. Til Agers Fattigcommission

Kopibok 1829-1841 side 64

Under 2den Juni f.A. gav jeg meg den Frihed at oversende den ærede Commission Regning
over hvad den af Overinspectuer Hjelm for Agers Fattigvæsens Regning i Stiftelsen for Christiania
Sindssvage indlagte Niels Nielsen har kostet ved sit Ophold i Stiftelsen til Beløb 33 Spd 52 s med
Anmodning om at samme maatte blive remitteret, men da Beløbet utebled, tilskrev jeg under 20.
Octbr. f. A. den ærede Commission i den Anledning; imidlertid da denne Regnings Beløb endnu ikke
er indløben, saa maae jeg atter herved anmode om snarest mulig Afgjørelse af denne Regning.

April 14de Til Fattigcommissionen i Christiania

I Anledning af den respective Commissions meget Ærede af 19. f.M. betreffende de af
Procurator Ræhder forlangte Oplysninger om den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte
Hans Frisach Gløersen undlader jeg ikke hermed tjenstærbødigst at meddele

ad N. 1 Litr. c. den af Commissionen forlangte Bevidnelse fra Stiftelsens Betjente, s? hr?
Regnskabsføreren og Vagtmesteren om at Angjældende dem bekjendt Intet er? …inde at? …… vil?
kunne tjene til enten i det Hele eller for en Deel, at dække de Udgifter hans Ophold i Stiftelsen har
foranlediget; ligesom hans nuværende? Sinds og Helbredsforfatning har gjort ham aldeles uskikket til
at kunne erhverve noget til Afdrag derpaa.

ad N. 3 Litera b. Med hensyn til den Indvending der mueligens vil gjøres mod Størrelsen af den for
Angjældende forlangte Betaling for Udgifterne ved hans Ophold i Stiftelsen, da indeholder fornævnte
Bevidnelse tillige Erklæring om at de beregnede 36 s. pr Døgn er beregnet i Lighed med hvad der af
enhver anden Commune betaler for de i Stiftelsen indbringede? Sindssvage.

Betreffende N. 1 Litera a bemærkes at jeg nu er i Besiddelse af Afskrifter af de med min Skrivelse af
20de April 1831 fulgte Bilage, hvorfor jeg nu heller kan have den Ære at fremsende nogen Gjenpart
deraf. (? Her er det mye vann i blekket.)

Iøvrigt formener jeg at den sindssvage H. Fr. Gløersens Broder, Procurator Gløersen, bedst vil kunne
være istand til at meddele Hr. Procurator Ræhder de i øvrigt angaaende den Sindssvages Frænder og
deres Formuesomstændigheder fornødne Oplysninger.

April 16. Til Jarlsberg og Laurvigs Amt

Paa Grund af det høie Amts meget Ærede af 31. f.M. undlader jeg ikke hermed tjenstligst at
fremsende Stadsphÿsicus Livlæge Døderleins Attest for de i STiftelsen for Christiania Sindssvage
indsatte Søren Larsen Helles og Jacob Pedersen Egevalds Sindsforfatning, hvoraf den behagentlig vil
erfares at Jacob P. Egevald er saa vidt restitueret at han uden Fare for det Offentlige kan sættes paa
frie Fod; men at Søren L. Helle derimod ikke er i den Tilstand at han kan overlades til sig selv. Skulle
den høie Amt resolvere sig til at lade afhente enten een af disse Personer eller dem begge, vil det

Kopibok 1829-1841 side 65

blive nødvendigt at der medbringes de fornødne Klæder, da de de nu have og som af Stiftelsen ere
dem leverede ere meget forslidte.

Mai. 8. Til Formandskabet for Tjøllings Præstegjeld.

Ifølge Jarlsbergs og Laurvigs Amts Skrivelse af 21de f.M. fremsendes herved med
Fragtemand Abraham Caspersen fra Laurvig en Person ved Navn Jacob Pedersen Egevold, der
formedelst Sindsuroelighed har været indsat i Stiftelsen for Christiania Sindssvage for Jarlsberg og
Laurvigs Fogderies Regning siden 24de August 1830. Vel er bemeldte Jacob Pedersen Egevold ikke
fuldkommen restitueret, men hans Sindsforvirrelse er saa godartet Beskaffenhed at han (med? ved?)
en mild Omgang aldeles ikke er farlig for den offentlige Roelighed, og paa Grund heraf har
Stiftelsens Læge Stadsphysicus, Livlæge Døderlein troet det rigtigst at giøre Forsøg med at lade ham
komme hiem til sin Familie.

Mai. 16. Til Jarlsberg og Laurvigs Amt

Ifølge det høie Amts meget Ærede av 21de April d.A. undlader jeg ikke herved at anmelde at
Søemand Jacob Pedersen Egvald herfra om Aftenen den 8de dennes er afsendt med Fragtemand
Abraham Caspersen fra Laurvig for at afleveres til Tjøllings Prestegjelds Formandskab. Idet jeg giver
mig den Frihed at oversende det høie Amt saavel en Nota over bemeldte Egvalds Underholdning og
Klæder i d.A. til Beløb …………………………. 44 Spd 88 s.
som den efter Qvittering til Fragtemand
Abraham Christophersen[!] udbetalte Fragt……… 2 - 60___
tilsammen 47 Sp 28 s.
som anholdes om at maatte blive foranstaltet Stiftelsen refunderet, - maatte det tillige være mig tilladt
ærbødigen at anmode om at Betalingen saavel for oftmeldte Egevald som for Søren Larsen Helle for
f.A. ved samme Leilighed maatte blive foranstaltet fremsendt.

Mai 23. Til Haandværkercompagniet i Fredriksværn.

Da der i Stiftelsen for Chr. Sindssvage i disse Dage er bleven en Plads ledig, saa kan den i
Compagniets Ærede af 21de dennes omhandlede Reebslager Hans Johnsens Kone modtages til en
Priis af 36 s. pr Døgn for Kost og Logie samt Kuur og Pleie, hvorimod de fornødne Klæder
behørigen anskaffet enten mod Comp: egen Foranstaltning eller ved Stiftelsen mod særskilt Betaling.
Hvilket jeg ikke skulde undlade hermed at tilbagemelde i Gjensvar paa ovennævnte Skrivelse.

Juni 11. Til Christiania Politiekammer

Kopibok 1829-1841 side 66

En Snedkerdræng ved Navn Niels Jacobsen hvis Forældre boer paa Stadshauptmand Bøllings
Løkke er ifølge Ordre af 9. dennes indlagt i Stiftelsen for Christiania Sindssvage for Byens
Fattigvæsens Regning. Bemeldte Dræng har saavidt jeg har erfaret været i Lære i 1 3/4 Aar hos
Snedkermester Ulr Bøhm og omtrent 3 Maaneder hos Snedkermester Frisch, men skal dog i nogen
Tid i dette Mellemrum været hjemme hos sine Forældre hvorved det ikke med Vidhed kan antages at
han har været fulde 2 Aar i Byen omendskjønt Pastor Buck paa vedlagte Seddel har anført at han har
været 3 Aar i Christiania. For imidlertid at komme til Kundskab om hvorvidt Niels Jacobsen i
Tvangstilfælde tilhører Christiania eller Agers Sogns Fattigvæsen maa jeg hermed tjenstligst anmode
det ærede Politie om behagentlig at ville lade optage et Forhør i denne Anledning, hvortil da begge
ovenanførte Snedkermestere som? ….. ? Drængens Forældre formodentlig ville kunne afgive de
fornødne Oplysninger.

" 16. Til Ager og Follaug Fogderie

Under 12te Marts d.A. gav jeg meg den Frihed at oversende det ærede Fogderie en Nota over
hvad den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte dimitterede Slave Hans Olsen havde kostet
ved sit Ophold i Stiftelsen fra 1. Januar til 31. December f.A. til Beløb 109 Spd 60 s. med
Anmodning om at samme maatte blive refunderet, men da dette imidlertid ikke er skeet og Stiftelsen
er i Forlegenhed for Penge til de fornødne Udgifters Bestridelse, saa vil det tillades mig
tjenstærbødigen at bringe denne Sag i behagentlig Erindring.

" 18. Til Nedre Tellemarken og Bamble Fogderie

At den fra nedre Tellemarken og Bamble Fogderie i Stiftelsen for Christsiania Sindssvage
indsatte Halsteen Olsen, den 7de dennes ved Døden er afgaaen, skulde jeg ikke undlade hermed
tjenstligst at anmelde i det jeg tillige tillader mig at fremsende Nota saavel over hvad den Afdøde har
kostet ved sit Ophold i d.A. som hvad der er medgaaet til hans Begravelse tilsammen 53 Spd 40 s
som tør forventes Stiftelsen refunderet.

Aug. 8. Til Commissionen for Fattig væsenet

I Anledning af en Snedkerlærling Niels Jacobsens Indleggelse i Stiftelsen for Christiania
Sindssvage tilskrev jeg under 11. Juni d.A. Politiekammeret med Anmodning om behageligen at ville
lade et Forhør Optage for at komme til Kundskab om hvorvidt Drængen i Tvangstilfælde tilhører
Christiania eller Ager Sogns Fattigvæsen. Saavidt jeg af dette Forhør kan skjønne har bemedte

Kopibok 1829-1841 side 67

Dræng ikke havt stadigt Ophold i Christiania i fulde 2 Aar, da han har været hjemme hos sine
Forældre i 14 Dage i det Mellemrum, men da muligens disse 14 Dage ikke vil komme i Betragtning,
saa tillader jeg mig herved ærbødigst at fremsende bemeldte Forhør tillige med 2de andre Bilage for
at den respective Commission kan fatte Beslutning om hvorvidt Agers Fattigvæsen kan være at
affordre Erstatning for Drængens Ophold i Stiftelsen. - Det bemærkes tillige at Drængen Niels
Jacobsen har opholdt sig i Stiftelsen for Christiania Sindssvage fra 10 til 15de Juni d.A. i 6 Døgn.

… " … 31. Til Christiania Fattigcommission

Ved hoslagt at tilbagesende de med den ærede Commissions Skrivelse af 27de d.M. fulgte
3de Bilage betræffende Drængen Niels Jacobsen, giver jeg mid den Ære at framsende Regning over
bemeldte Persons Ophold i Stiftelsen for Christiania Sindssvage fra 10de til 15de Juni d.A. til Beløb
1 Spd. 96 s. - Dette Beløb tør jeg med den ærede Commissions behagelige Medvirkning hos Agers
Fattigvæsen forvente Stiftelsen refunderet.

Septbr. 17. Til Agers Fattigvæsen

Afgjørelsen af den under 2den Juni f.A. fremsendte Regning over Niels Nielsens Ophold i og
Begravelse fra Stiftelsen for Christiania Sindssvage, til Beløb 33 Spd 52 s., bruger jeg herved Frihed
at bringe i behagelig Erindring.

Septb 7 Til Agers Formanskab

Fra Fogden i Agers og Follougs Fogderie modtog jeg under 29. Juni s.A. følgende Skrivelse:
" s: vide?? …? .. 16/1838 : s "
Da Remisse? af formeldte Beløb endnu mangler, saa tillader jeg mig herved at bringde denne Sag i
behl. Erindring.

Septbr 17 Til Nedre Tellemarkens og Bamble Fogderie

I det jeg under 18 Juni d.A. gav mig den Ære at anmelde for Fogderiet at den fra samme i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte Halsten Olsen ved Døden var afgaaen, fremsendte jeg
tillige saavel Beregning over bemeldte Persons Cuur og Pleie, som over de medgaaede
Begravelsesomkostninger tilsammen 53 Spd 40s: med ærbødig Anmodning om at Beløbet maatte
blive refunderet, men da jeg siden intet har erfaret, og Stiftelsen er i Forlegenhed for Penge til daglige

Kopibok 1829-1841 side 68

Udgifter, saa maae det tillades mig at bringe denne Sag i behagentlig Erindring til snarest muelig
Afgjørelse.

Septbr 17 Til Bratsberg Amt.

I det jeg giver mig den Ære at indberette til det høie Amt at den fra øvre Tellemarkens
Fogderie i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte Torsten Kittilsen Svinbil den 14 dennes ved
Døden afgik, tillader jeg mig tillige at fremsænde Regning, saavel over bemeldte Persons Cuur og
Pleie i d.A. som de til hans Begravelse faste? Omkostninger tilsammen 83 Spd 4 s: hvilket Beløb jeg
er saa frie ærbødigen at anmode det høie Amt om behagentligen at maatte anvise til Udbetaling af
vedkommende Fogedcasse.

Septbr 23. Til Haandværker Compagniet i Friderichsværn

Paa Grund af Compagniets Ønske i Skrivelse af 19 Junii d.A., giver jeg mig den Ære at
fremsænde Stadsphÿsicus livlæge Døderleins Attest for den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage
indsatte Rebslagerkone Karen Johannesdatters Sindsforfatning.

October 4 Til Hr Pastor Buck

Ved vores sidste Samtale var Hr Pastoren saa god og lovede at vilde afgjøre Stiftelsen for
Christiania SindssvagesFordring paa Agers Fattigvæsen, nemlig for Løsgiven Slave Hans Olsen
med? 109 Spd 60s: og for Drængen Niels Nielsen 33 Spd 52 s og da Stiftelsen er i Forlegenhed for
Penge til de fornødne Udgifter, saa vil De undskÿlde at jeg atter bringer denne Sag i behagelig
Erindring.

Skulle det imidlertid ikke være Hr Pastoren mueligt paa Agers Fattigvæsens Vægne at afgjøre
disse Fordringer, maae jeg være saa frie, at anmode Dem, med at paa (faa?) Ord herom at underrette
mig, paa det at jeg kan indmelde Sagen for Christiania Fattigcommission.

October 16 Til Jarlsbergs og Laurvigs Amt

Paa det høie Amts meget Ærede af 13 dennes meddeles i skÿldigst Gjensvar, at der i Stiftelsen
for Christiania Sindssvage haves Plads ledig for en Sindssvag hvori den omhandlede Person kan
modtages paa de sedvanlige Betingelser, nemlig 36 s. pr Døgn for Kost og Logie samt Cuur og Pleie,
hvorimod de fornødne Klæder, naar disse skulle tiltrænges, særskildt vil være at godtgjøre.

Octobr 31 Til Haandværkercompagniet i Friderichsværn

Kopibok 1829-1841 side 69

Af vedlagte Attest fra Stadsphÿsicus Livlæge Døderlein vil det behagentlig erfares at
Rebslager Hans Jensens Kone Karen Johannesdatter, er saa betÿdelig restitueret at hun uden Fare kan
komme hjem. - Ved Konens Afsændelse vil det være nødvendigt at foranstalte hende tilsændt nogle
Klæder, da hun er temmelig blottet for samme paa Skoe nær som jeg paa Compagniets Vegne har
maattet anskaffe til hende.

Novbr 11 Til Haandværkercompagniet i Friderichsværn

Da Rebslagerkonen Karen Johannesdatter nu, som i min forrige Skrivelse er anmeldt er
fuldkommen restitueret og da der i Morgen tidlig indtræffer en særdeles beqvem Leilighed for hende
til at komme hjem, nemlig med en Bondemand Knud Olsen Løpperud? fra Brunlaugnæset der har
skydset her til Bÿen Commandeurinde Lous hendes Datter og kjører tilbage med Calechevogn, saa
har saavel Livlægen som jeg troet det rigtigst at benÿtte denne Leilighed til Konens Hjemsændelse.
Fragten vil Compagniet selv behage selv [!] at afgjøre med Bonden Knud Olsen.
For Karen Johannesdatters Ophold i Stiftelsen for Christiania Sindssvage, giver jeg mig den
Ære at vedlægge en Nota til Beløb 44 Spd som tør forventes Stiftelsen refunderet.
Kopibok 1829-1841 side 70

1839

7/1 Til Jarlsbergs og Laurvigs Amt

Hoslagt tillader jeg mig at oversende det høie Amt en Nota over hvad den af Laurvigs Fogderi
i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indlagte Søren Larsen Helle har kostet i Aaret 1838, nemlig
109 Spd. 60 d. som jeg herved ærbødigen skulle anholde om at maatte blive anviste til Udbetaling af
Vedkommende Fogedcasse.

7/1 Til Christians Amt

Ligelÿdende med Foranstaaende angaaende Ole Hansen Revold fra 1ste Januar til 31te Decbr
1838 til Beløb 109 Spd. 60 s.

7/1 Til Bragernæs Formandskab

Ligesaa angaaende Hans Jørgen Weberg og Torkil Paulsen fra 1ste Januar til 31te December
tilsammen til Beløb 149 Spd 48 s.

7/1 Til Tønsbergs Formanskab.

Ligeledes for Student Stoltenberg fra 1ste Januar til 25de Juli 1838 til Beløb: 61 Spd 96 s.

Til Agers Formandskab

Lige saa angaaende dimitteret Slave Hans Olsen for Aaret 1838 med 109 Spd 60 s.

8/1 Til Hrr. Sorenskriver Falsen

Hoslagt tillader jeg mig at fremsende en Nota over hvad den i Stiftelsen for Christiania
Sindssvage indsatte Henrik Gislesen Brække af Eger har kostet fra 15de November til 31te December
1838 nemlig i 47 dage à 36 s. - 14 Spd. 12s. hvilket Beløb ved Deres Velbaarenheds gode
Foranstaltning tør forventes Stiftelsen refunderet.

8/1 Til Christiania Politiekammer

Hoslagt tillader jeg mig at oversende det Ærede Politie Regninger over hvad den i Stiftelsen
for Christiania Sindssvage indsatte Stener Emmesen af Trøgstad, har kostet fra 25d Septb. til 4-Octob
f.A. i 10 Dage à 36 s. til Beløb 3 Spd som ved Politiets gode Forføining tør forventes Stiftelsen
refunderet.

Kopibok 1829-1841 side 71

23/1 Til Bragernæs Formanskab

Idet jeg hoslagt fremsender Qvittering for de modtagne 149 Spd 48 s. som Refusion for
Slagter Hans Jørgen Webergs og Torkild Paulsens Ophold i Stiftelsen for Christiania Sindssvage i
f.A. fremsendes tillige Convulutten om disse Penge fordi det Ærede Formandskab behagentlig deraf
vil erfare at Portoen er betalt med 14 s. samt 4 s. for Brevets Indskrivning i Postprotocollen
tilsammen 18 s. for hvilke jeg indtil videre har debiteret Formandskabet, der formodentlig paa Grund
af Brevets Udskrift har været af den Formening at herfor ingen Porto skulle erlægges.

22/3 Til Hrr. Lie Revisor i Foged Ridder Paludans Boe i Skeen

I Gjensvar paa Deres meget Ærede af 17 Dennes betræffende de af Foged Ridder Paludan til
Stiftelsen for Christiania Sindssvage indbetalte Pengesummer for Personer fra nedre Tellemarkens og
Bamble Fogderie der som sindssvage have været indlagte i Stiftelsen, skulle jeg herved give mig den
Ære at meddele at der fra bemeldte Foged er indbetalt:

  • For Jomfrue Severine Borse fra 8. Mai 1830 til 25. Septb. 1834 - i 1602 Dage a 36 s…..408 Spd 72

Den 26. Septb blev hun af Fogderiet foranstaltet afhentet uhelbredet.

  • For Isak Olsen Tolnæs fra 30te August 1831 til 10de Febr 1833 i 531 Dage a 36 s…….…. 159 "

36
samt for Begravelsesomkostninger………………………………………………..…. 7 " 4

  • For Bonderdræng Elleff Johnsen Furevold fra 2. Marts til 19.August 1834 i 536 Dage a 36 160 "

96

  • For Halsteen Olsen er ikke directe men indirecte indbetalt i Aaret 1836 fra Nedre

Tellemarken og Bamble Fogderie for Tiden fra 9. Februar til 31te Decemb. 1835 som
formodes at være komnne fra Foged Paludan, med ……………………………………. 97 "
96
For Aarene 1836-1837 og til Halsteen Olsens Dødsdag den 7de Juli 1838 ere
saavel hans Ophold i Stiftelsen som de til hans Begravelse medgaaede Omkostninger
indbetalte af Foged Borcksenius.

27/3 Til Bragernæs Fattigvæsen

Kopibok 1829-1841 side 72

Hoslagt giver jeg mig den Ære at fremsende en Nota over hvad Smed Torkild Paulsen har
kostet ved sit Ophold i Stiftelsen for Christiania Sindssvage fra 1ste Januar til 20de Februar d.A. i 51
Dage a 36 s. gjør 15 Spd 36 s. som tør forventes Stiftelsen refunderet.

4/4 Til Hrr. Oberstelieutenant Hagemann i Christiansand

At Deres Søn Studiosus Cornelius Griflen i afvigte Nat ved en stille og rolig Død er hensoven
i Stiftelsen for Christiania Sindssvage, skulle jeg ikke undlade skÿldigst at meddele. I den Anledning
sendte jeg strax i Dag Morges Bud til Kjøbmand Thestrup her i bÿen, som har baaret megen Omsorg
for Deres Søn i den Tid han har været i Stiftelsen, paa hvad Maade han troede at Begravelsen skulle
foregaae og han troede ligesom jeg at det ville være rigtigst det skeede simpelt og i al Stilhed.
For at spare Brevportoen frem og tilbage har jeg troet det rigtigst med det samme at burde
underrette Dem om hvormeget Deres Søns Begravelse paa den simpleste Maade vil komme til at
koste, nemlig:

For Ligkisten………………………… 1 Spd.12
" Jordens Aabning………………… 2
" at opkaste Graven………………… 2 " 48
" Tolvklokken (?) uden Afbenyttelse.. 64
Til Waisenhuset………………………. 96
For bortkjørselen til Graven…………… 24 …………………….….7 Spd 4 s.
Endvidere for Kost og Logie m.m. fra 1ste til 3d April i 3 Dage a 36 s. … 108 s.
i Alt 7 Spd 112 s.

25/4 Til Oberstlieutenant Ager i Christiansand

At Madam Bolette Waale ved Døden afgik i Stiftelsen for Christiania Sindssvage den 21de
Dennes, skulle jeg ikke undlade at anmelde. Efter Aftale med hendes herværende Familie er hun i
Dag begravet i al Stilhed uden nogen Seremonie hvorved Begravelsesomkostningerne kun have
været følgende, nemlig:

For Jordens Aabning………………………….2 Spd.
Tolv-Klokken uden Afbenÿttelse …………….. 64 s.
For at opkaste Graven………………………… 2. 48
Til Waisenhuset………………………………. 96
For at kjøre hende til Graven………………….. 24
" Liigkisten…………………………………. 1 12
Tilsammen…….. 7 Spd. 4 s.
Kopibok 1829-1841 side 73

17/5 Til Hrr. Herbergerer C. Smith paa Stabek i Bærum

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende Dem en Nota over Huusmand Jens Olsens
Ophold i Stiftelsen for Christiania Sindssvage i 29 Dage stor 8 Spd.84 s. som ved Deres gode
Foranstaltning tør forventes Stiftelsen refunderet.

(NB! Langt opphold her)

3/9 Til Commissionen for Fattigv. i Chr.

Ifølge den respective Commissions Forlangende i meget Ærede af 26 f.M. skulle jeg ikke
undlade herved skÿldigst at fremsende Regning over hvad den sindssvage Contorist Hans Frisak
Gløersen har kostet ved sit Ophold i Stiftelsen for Christtiania Sindssvage fra den Tid han blev
indlagt i Samme nemlig den 23. Marts 1831 til 31te August 1839 tilsammen til
Beløb…………….925 Spd 24.

19/12 Til Hrr. Provst Wergeland i Eidsvold!

Vedlagt giver jeg mig den Ære at oversende Deres Høivelærværdighed en Nota over hvad
Klokker Paul Olsen Hammestad er bleven skÿldig ved sit Ophold i Stiftelsen for Christiania
Sindssvage fra 1ste October til 6te December d.A. til Beløb 20 Spd12s. som ved Deres gode
Foranstaltning tør forventes Stiftelsen refunderet.

Kopibok 1829-1841 side 74

1840

Jan. 7 Til Agers Formandskab!

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende Formandskabet en Nota over hvad den i
Stiftelsen for Christiatia Sindssvage indsatte dinitterede Slave Hans Olsen har kostet i 1839 nemlig
109 Spd60s. som jeg herved skulle anmode om behagentlig at maatte blive anviist til Udbetaling af
Agers Fattigcasse.

Jan. 8 Til Christians Amt!

Hoslagt tillader jeg mig at oversende det høie Amt en Nota over hvad den af Totens Fogderi i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatter Ole Hansen Revold har kostet i Aaret 1839 nemlig 109
Spd60s. som jeg herved ærbødigen skulle anholde om at maatte blive anviist til Udbetaling af
vedkommende Fogedcasse.

Janr. 9 Til Jarlsberg og Laurvigs Amt!

Hoslagt tillader jeg mig at oversende det høie Amt en Nota over hvad den af Laurvigs
Fogderie i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte Søren Larsen Helle har kostet i Aaret 1839
nemlig 109 Spd60s. som jeg herved ærbødigen skulle anholde om at maatte blive anviste til
Udbetaling af vedkommende Fogedcasse.

(ny skrift herfra)

Febr 2 Til Herr Pastor Buch (Aker)

Da der i Stiftelsen for Chr Sindssvage haves en Plads ledig, saa kan det i meget Ærede af
……s? Dato omhandlede Fruentimmer modtages imod den sædvanlige Betaling 36 s. pr Døgn naar
Vedkommende selv forsÿner hende med de fornødne Klæder og Stiftelsen meddeles
Fattigcommissionens eller Formandskabets Sikkerhed for Betalingen.

April 4 Til Hr. Generaladjutant Spørk

I Anledning den i Hr. Genetaladjutantens meget Ærede af Dags Dato omhandlede Sindssvage
Capitain Barnholdt af Chrst. Infanterie Brigade, undlader jeg ikke herved tjenstligst meddele at
Angjældende kan indleges i Stiftelsen for Chr Sindssvage hvor han nÿde et Værelse allene, Kost og
Cour samt Pleie, hvilket alt efter simpel Forphlegning koster pr Døgn 36. Skulle derimod
Vedkommende ansee det rigtigst at Angjeldende nÿde en bedre Forphlegning end den for s…….e
Personer reglementerede Spise da beløber? det hele pr Døgn til 48 s. foruden de fornødne Klæder.

Kopibok 1829-1841 side 75

Bestemmelse i Henseende til den omhandlede Spise tør jeg være saa frie nærmere at udbede
mig meddelt.

Mai 9 Til Hrr. Generaladjutant Spørk

(tilbake til Y.s skrift)

At den i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte Capitain Barnholt i Gaar Eftermiddag
ved Døden afgikk skulle jeg ikke undlade tjenstligst at anmelde.

Hvad den Afdødes Begravelse angaar da vil hans Søn Johan Barnholt i Dag Formiddag melde
sig for Hrr. Generaladjutanten for at høre Deres Formening herom og saafremt Hrr.
Generaladjutanten skulle finde det nødvendigt at Stiftelsen imod Refusion skal besørge Begravelsen,
tør jeg herom blive underrettet. Kun maa jeg tilføie at der i Stiftelsens hele Gaard ikke findes et
Værelse hvor Liget paa Begravelsesdagen kunde hensættes i hvilken Anledning det vil blive
nødvendigt at han Aftenen forud bliver bragt hen i Begravelseslocalet paa Rigshospitalet, men dette
koster saavidt mig bekjendt omtrent 5 Spd.

Mai 12 Til Agershuus Commandantskab

En Capitain og Compagniechef Barnholt af Christiansandske Infanterie Brigade der som
sindssvag var indlagt i Stiftelsen for Christiania Sindssvage, er ved Døden afgaaen, og hans
Begravelse bestemt til at skee fra Rigshospitalet Torsdag Middag den 14d Dennes. Ved at indmelde
dette Dødsfald til Generaladjutanten for den Norske Armee, har denne tilkjendegivet at det fornødne
Commando til at bortbære Liget vil erholdes paa Reqvisition hos Commandantskabet, i hvilken
Anledning jeg herved skulle anholde om at bemeldte Commando maatte blive beordrede at møde paa
ovenanførte Tid og Sted.

Mai 21 Til den Christiansandske Infaterie Brigade!

Ifølge Vedlagde Skrivelse fra Generaladjutanten for den Norske Armee tillader jeg mig
herved at oversende den Ærede Brigade Regning over Capitain Barnholts Ophold i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage samt for de til hans Begravelse medgaaede Udgifter tilsammen…….. 26 Spd
96 sk.
som portofrit tør forventes Stiftelsen refunderede.

Mai 21 Til Hrr. Sognepræst Münster i Fredriksværn

I Gjensvar paa Deres meget Ærede af 16 Dennes undlader jeg ikke herved at meddele at der i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage haves en Plads ledig, hvorved den omhandlede Pige kan

Kopibok 1829-1841 side 76

indtages imod en Betaling af 36 s pr. Døgn for Kost og Logie samt Cuur og Pleie, hvorimod de
fornødne Klæder bekostes af Vedkommende.

Sluttelig tillader jeg mig at bemærke at Aarsagen hvorfor De ikke med Dampfartøiet den 19d
Dennes modtog mit Svar er at jeg ikke fik Deres Brev førend om Eftermiddagen den 19d Dennes.

Mai 21 Til Jarlsbergs og Laurvigs Amt!

Under 9d Januar d.A. gav jeg mig den Frihed at insinuere? det høie Amt en Nota over hvad
den af Laurvigs Fogderie i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte Bondedræng Søren Larsen
Helle har kostet i Stiftelsen i Aaret 1839 nemlig 109 Spd 60 sk. med ærbødig Anmodning om at
Beløbet maatte blive anviist til Udbetaling af vedkommende Fogedcasse, men da Beløbet ikke er
modtaget og Stiftelsen nu er i Forlegenhed for Penge til de daglige Udgivter, saa tillad at jeg er saa
frie at bringe samme i behagentlig Erindring.

Mai 21 Til Hrr. Kjøbm. B. Beck i Arendahl.

Da Kjøbmand Bergwitz hos hvem Stiftelsen for Christiania Sindssvage har modtaget Beløbet
for Jomfru M. Becks Ophold i Stiftelsen, nu har overleveret sit Boe til Skifteren?? og da han kun har
betalt Stiftelsen for det første Halvaar 1839 med 54 Spd 36 sk. saa rester for andet Halvaar 55Spd 24
s som jeg herved skulle anmode om med omgaaende Post portofrit maatte blive mig tilsendte da
Stiftelsen er i stor Forlegenehed for Penge til de daglige Udgivter. Qvittering for Beløbet skal
derefter uopholdeligen blive Dem tilsendt.

Sluttelig giver jeg mig den Fornøielse at tilføie at Jomfru Becks Sinds Tilstand i lang Tid har
været saa god at hun meget godt kan opholde sig hvor det skulle være uden i ringeste Maade at
foraarsage nogen Forstÿrrelse eller Fortræd og hun ønsker saa meget at hun maatte blive afhentet
herfra.

21 Mai Til Hrr. Postmester Grodt i Drammen.

En Jomfru Marie Clausen ankom hertil under 8d. f.M. fra Drammen med Skrivelse fra Hr.
Postmesteren til Vagtmester Clausen ved Arbeidsanstalten om at indtage hende i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage, men da der ikke medfulgte nogen Tilstaaelse for Omkostningerne, nemlig
36s pr Døgn, ved Jomfruens Ophold i Stiftelsen, hverken fra Dem? eller nogen her paa Stedet til
hvem Stiftelsen i denne Anledning har at henholde sig, saa vil De undskÿlde at jeg som Forstander
for Stiftelsen, herved maa anmode om at en saadan Tilstaaelse med omgaaende Post maatte blive mig
tilsendt.

Kopibok 1829-1841 side 77

30 Mai Til Agers combinerende Formandskab!

Da der just for et par Dage siden er bleven en Plads ledig i Stiftelsen for Christiania
Sindssvage, saa kan den i meget Ærede af 27d Dennes omhandlede Christian Haagensen indtages paa
de sædvanlige Betingelser nemlig imod en Betalig af 36 s pr Døgn for Kost og Logie samt Cuur og
Pleie, hvorimod de fornødne Klæder besørges ham anskaffede af Fattigvæsenet selv.

1/Juni Til Generaladjutanten for den norske Armee!

Paa Hrr. Generaladjutantens Forlangende i Skrivelse af 18 April d.A. og imod Sammes
Tilstaaelse for Omkostningerne blev Capitain og Compagniechef i den Christiansandske Infanterie
Brigade Barnholt indtaget i Stiftelsen for Christiania Sindssvage.

Ved at anmelde Capitainens Dødsfald for Deres Høivelbaarenhed fik jeg til Svar at Regning
over Omkostningerne kunne tilsendes den Christiansandske Inf. Brigade. Paa Grund heraf tilsendte
jeg Brigaden under 21 Mai Regning over saavel Capitainens Ophold i Stiftelsen som de til hans
Begravelse medgaaede Udgivter tilsammen 26 Spd 96 s. men da det af vedlagte Skrivelse fra
Oberstlieutenant Breda, behagentlig vil erfares at der fra Tellemarkske Musketeercorps /ved hvilke
Capitainen formodentlig var ansadt/ ikke haves den ringeste Anledning til at skaffe Stiftelsen
Refusion saa vil det tillades mig herved at oversende Deres Høivelbaarenhed Regning med tilhørende
6 Bilage med tjenstærbødig Anmodning om at Samme s Beløb ved Deres gode Forføining maatte
blive Stiftelsen refunderet.

1/6 Til Handelsfuldmægtig Beck i Arendahl

Af Deres Brev af 25d f:M erfares at de har sendt Kjøbmand Bergwitz Beløbet for Jomfru
Beck for 2. Halvaar 1839 med 55 Spd eller som det egentlig udgjør 55 Spd 24 s. og som de
behagentlig tilføier at det ikke kunde falde Dem ind at Stiftelsen vilde lade ham sidde med Pengerne.
Det har vist ikke manglet paa Erindringer om Beløbets Indbetaling, men Alt forgjæves og jeg maa
tilstaae at jeg ikke [ved?] hvad jeg skulle troe enten Pengene var ham tilsendt eller ikke, thi i første
Fald antog jeg at Bergwitz maatte have sendt Dem Stiftelsens Qvittering som De dog med Rette
kunde fordre og affordre ham. Beløbet kunne jo ikke Stiftelsen indlade sig paa da han ikke er
Selvskÿldnercautionist. Imidlertid da Stiftelsen er i stor Forlegenhed for Penge, maa jeg gjentagende
anmode om at Bemeldte 55 Spd 24 sk. snarest muelig maatte blive mig tilsendt, ligesom ogsaa at De
vil opgive en paalidelig Mand her paa Stedet til hvem man kan henholde sig. At jomfrue Beck i
længere Tid har været saa helbredet af sin Sÿgdom at hun med Sikkerhed kan udlades af Stiftelsen vil
De af Stadsphÿsicus Livlæge Døderleins vedlagde Attest behagentlig erfares og paa Grund af at hun
nu har gjenvundet sin Helbred er det at hun saa meget ønsker at maatte blive afhentet herfra. Kopibok 1829-1841 side 78

17/6 Til Commissionen for Fattigv.

Under 12te Dennes hendte det sig at en i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsadt Person
ved Navn Søren Larsen Helle af Laurvigs Fogderie og som havde Tilladelse til om Dagen at gaae
inde i Stiftelsens Gaard, fandt Anledning til at komme ned i Stiftelsens Hauge og derfra over et uselt
Plankeværk som støder ud til Kjøbman Schous Brÿggerie, at absentere sig. Da dette blev mig meldt
lod jeg strax sende Folk paa forskjellige Kanter for at opsøge den undragne, men forgjæves. At
Angjeldende der paa 3d Dags Eftermiddag fandtes igjen under et Lade? paa Tydskestranden havde
taget Veien enten til Drammen eller Saugene var meget at formode i hvilken Anledning jeg ansaae
det rigtigst at leie 2de Heste med Carioler til 2d Personer for at indhente ham paa en af disse Veie,
hvilken Skÿdsbefordring koster 3 Spd 36 s men da dette er en Udgivt som ikke kan passere i
Regnskabet for Christiania Sindssvage uden speciel Ordre saa skulle jeg herved tjenstlig anmode om
at samme maatte blive meddelt.

6/7 Til Jarlsbergs og Laurvigs Amt

Da Regnskabsføreren ved Stiftelsen Christian Augusts Minde har forlangt sig entlediget fra
denne Post fra 30te Juni d.A. og saaledes haver at aflægge Regnskab for dette Aars første Halvaar og
som følge heraf at aflevere Cassebeholdningen, saa tillader jeg mig herved tjenstligst at insinuere det
høie Amt en Nota over hvad den af Laurvigs Fogderie i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsadte
Bondedræng Søren Larsen Helle har kostet fra 1ste Januar til 30te Juni d.A. nemlig 54 Spd 72 s som
jeg erbødigst skulle anholde at maatte blive anviist til snarest muelig Udbetaling af Fogderiecassen.

6/7 Til Christians Amt

Ligelÿdende med ovenstaaende om Ole Hansen Revold.

1/7 Til Agers Fattigvæsen

Da Regnskabsføreren ved Stiftelsen Christian Augusts Minde har forlangt sig entlediget fra
denne Post fra 30te Juni d.A. og saaledes haver at aflægge Regnskab for det forløbne 1ste Halvaar og
som Følge heraf aflevere Cassebeholdningen saa tillader jeg mig herved tjenstligst at fremsende en
Nota over hvad de af Commissionen i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte Personer have

Kopibok 1829-1841 side 79

kostet til 30te Juni tilsammen 103 Spd 96 s som jeg herved skulle anmode om maatte blive anviiste
til Udbetaling af Agers Fattigvæsens Regnskabsfører.

1/7 Til Herr. Postmester Groth i Drammen

Hoslagt tillader jeg mig at fremsende en Nota over hvad Jomfru Marie Clausen har kostet ved
sit Ophold i Stiftelsen for Christiania Sindssvage fra 8 April til 30te Juni d.A. til Beløb 25 Spd 24 s.
som med omgaaende Post tør formodes remitteret.

20/7 S:T: Hrr. Capitaine, Ridder H. Toss, i Christiania!

Under 11te Dennes ankom til Stiftelsen for Christiania Bÿes Sindssvage for i samme at
indtages til Cour og Pleie en Fru Stiftsprovstinde von de Lippe. Men da der med Fruens Ankomst ei
fulgte nogen Skrivelse eller Caution, som ifølge Stiftelsens Instructioner skal vedlægges Regnskabet,
maae jeg, som Forstander for bemeldte Stiftelse, bruge Frihed herigjennem ærbødigen at anmode
D.Vbhd. om De godhedsfuld ville meddele mig en Caution for bemeldte Fru von de Lippes Ophold i
Stiftelsen fra 11te Dennes efter 36 sk pr. Døgn.

20/7 S.T. Hrr Kjøbmand, Ridder Jacob Nielsen, senior

For at efterkomme de Instructioner som for Stiftelsen for Christiania Sindssvage ere bestemte,
skulle jeg herigjennem have Dem anmodet om, som Værge for den i bemeldte Stiftelse under 11te
Dennes indlagte Jomfru Anne Catharine Hausmann, at meddele en Caution for Angjældendes Ophold
samt Cour og Pleie efter den bestemte Godtgjørelse af 36 Sk… pr. Døgn.
ærb. Ytteborg

25/8 Til Commissionen for Fattigvæsenet i Chr.

Ifølge den ærede Commissions Skrivelse maa jeg herved tjenstligst erklære, at Pigen Ellen
Andersdatter har formedelst Sindssvaghed ligget i Anstalten for Christiania Sindssvage for
Fattigvæsenets Regning, men blev i den Grad restitueret, at hun ikke behøvede længere at forblive i
Stiftelsen, skjønt hun endnu ikke er skikket til at tage Tjeneste. Det vil derunder være særdeles
tjenligt for hendes Helbredstilstand, om hun kunde indtil videre blive udsat paa Landet for
Fattigvæsenets Regning, hvortil jeg saaledes anbefaler hende. Bilaget remmitteres.
I Forstanderens Fraværelse, J. G. Døderlein

19/11 Til Laurvigs Fogderie.

Kopibok 1829-1841 side 80

Det Ærede Fogderies Skrivelse af 12te Dennes med fremsendte 52 Spd 72 s for Søren Larsen
Helles Kost og Logie samt Cuur og Pleie i Stiftelsen for Christiania Bÿes Sindssvage har jeg havet?
den Ære at modtage, men da den fra Stiftelsen i sin Tid fremsendte Regnings-Beløb udgjør 54 Spd 72
s maa jeg tjenstligst have det Ærede Fogderie anmodet om snarest mueligt at fremsende de resterende
2 Spd i hvilken Anledning jeg er saa frie at tilbagesende saavel Regningen som Fogderiets Skrivelse.

20/11 S:T: Hrr. Postmester Groth i Drammen!

Under 1ste Juli d.A. gav jeg mig den Ære at fremsende en Nota over hvad den i Stiftelsen for
Christiania Sindssvage under 8d April d.A. indlagte Jomfrue Marie Clausens Ophold til 30t Juni
havde kostet, nemlig 25 Spd 24 s. men da det anførte Beløb ikke er Stiftelsen remitteret, maae jeg
have Dem anmodet om at samme snarest mueligt maatte blive Stiftelsen tilsendte.

20/11 S:T: Hrr Handelsfuldmægtig Beck i Arendal

Paa Grund af at jeg til anstundende Nÿtaar har begjært mig entlediget som Forstander ved
Stiftelsen for Chr. Bÿes Sindssvage, og da jeg tillige Intet har bragt i Erfaring fra Hr Thomesen
angaaende Stiftelsens Tilgodehavende for Jomfrue Margarete Beck er det jeg herved seer mig
nødsaget til saavel paa Grund af foranførte som den Pengemangel Stiftelsen for nærværende befinder
seg i at have Dem venskabeligst anmodet om snarest mueligt at besørge Stiftelsen remitteret hvad
bemeldte Marg. Becks Cuur og Pleie haver kostet hvilket af den hermed følgende Nota behagentlig
vil erfares at udgjøre 55 Spd 24 s.

Kopibok 1829-1841 side 81

1841

6/1 Til Laurvigs Fogderie!

Hoslagt giver jeg mig den Frihed at oversende det ærede Fogderie en Nota over hvad den i
Stiftelsen for Chr. Sindssvage indsatte Søren Larsen Helles Ophold har kostet i 2det Halvaar 1840;
med tjenstlig Anmodning om at Beløbet 55 Spd 24 s dsnarest mueligt maatte vorde Stiftelsen
reffunderet.
Ytteborg.

Januar 6. Til Hrr Postmester Groth i Drammen!

Indsluttet giver jeg mig den Ære at fremsende en Nota over den sindssvage Jomfru Marie
Clausens Ophold i Stiftelsen for Christiania Sindssvage for December Maaned 1840, til Beløb 9 Spd
36 s med tjenstlig Anmodning om at det omhandlede Beløb snarest mueligt maatte vorde Stiftelsen
remitteret. Ytteborg

Januar 6te Til Askers combinerende Formandskab

Hoslagt giver jeg mig den Frihed at oversende det ærede Formandskab en Nota over Konen
Fredrikke Susanna Svanes(?) Ophold i Stiftelsen for Chr. Sindssvage fra 6te November til 31te
December i 56 Dage a 36 s - 16 Spd 96 s med tjenstlig Anmodning om at Beløbet snarest mueligt
maa vorde Stiftelsen remmitteret. Ytteborg

Januar 12. Til Toten Fogderie!

Hoslagt giver jeg mig den Ære at oversende det ærede Fogderi en Nota over hvad den af
Fogderiet i Stiftelsen for Christiania Sindssvage indsatte Ole Hansen Revolds Ophold har kostet i
2det Halvaar 1840 til Beløb 55 Spd 24 s, med Anmodning om at samme snarest mueligt maa vorde
Atiftelsen remitteret. ærb. Ytteborg

Januar 12. Til Aggers combinerede Formandskab

Hoslagt giver jeg mig den ære at oversende det ærede Formandskab en Nota over hvad de i
Stiftelsen for Christiania Sindssvage indlagte Personer have kostet i 2det Halvaar 1840, nemlig:
Hans Olsen i 184 Døgn og
Thorine Wang i 184 " 368 Døgn a 36 s…………… 110 Spd 48 s., med tjenstlig Anmodning om at
ovenanførte Beløb tilligemed Stiftelsens øvrige Tilgodehavende for sindssvage Personer, ved det

Kopibok 1829-1841 side 82

ærede Formandskabs gode Forføining snarest mueligt maae blive Stiftelsen remitteret. ærb.
Ytteborg


BAR-logo.jpg Kopibok for Christiania dollhus 1829–1841 er basert på en artikkel publisert eller bearbeida av medarbeidere ved Oslo byarkiv og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Se også Forside:Oslo byarkiv.