Bibliografi:Kilder fra tiden før 1537

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kilder fra tiden før 1537. I denne oversikten finner du korte omtaler av og henvisninger til et utvalg skriftlige og andre typer kilder med lokalhistorisk relevans. Utvalget er opprinnelig foretatt av Norsk lokalhistorisk institutt ut fra en skjønnsmessig vurdering av hvilke kilder det er særlig behov for å få en samlet oversikt over med henblikk på lokalhistorisk forskningsarbeid. Her på lokalhistoriewiki.no er tilføyelser, korrigeringer og oppdateringer fra brukerne svært velkomne. Det gjelder ikke minst ajourførte lenker til digitaliserte versjoner av kildene. Det henstilles imidlertid til bidragsytere at systematikken i listen blir fulgt best mulig. Forslag til forbedringer tas først opp til drøfting på artikkelens diskusjonsside.

Hva slags opplysninger finner du i denne oversikten?

Innførslene i lista er gruppert etter hva slags type kildemateriale det dreier seg om, f.eks. "jordebøker", "folketellinger" osv. Innen hver av disse gruppene er innførslene igjen kronologisk ordnet.

Om de enkelte kildene og kildeseriene er følgende typer opplysninger tatt med:

 • Tittel og (for trykte kilder) bibliografiske data (utgiver, publiseringssted og -år m.m.)
 • Innhold: En kort beskrivelse av hva slags opplysninger kilden inneholder.
 • Status og medium:
«Status» viser til forholdet til originalkilden, dvs. om omtalen/henvisningen gjelder
 • originalkilden selv
 • en faksimileutgave (fotografisk gjengivelse av originalkilden)
 • avskrift (transkripsjon)
 • bearbeidet form (f.eks. oversatt eller på annen måte språklig bearbeidet, systematisert, digitalisert osv.) «Kommentert» betyr at utgaven er forsynt med utfyllende opplysninger og fagkyndige merknader. Som regel vil det dreie seg om vitenskapelige kildeutgivelser.
«Medium» angir om referansen gjelder et utrykt dokument eller om det er publisert på papir, mikrofilm, Internett, CD eller på annen måte.
 • Original: Utfyllende opplysninger om originalkilden og hvor den finnes (arkiv, samling el.l.).
 • Andre versjoner: Om kilden finnes i alternative versjoner og medier. Dersom kilden er utlagt på Internett, skal det lenkes til denne.
 • Henvisninger gjelder opplysninger om eventuelle publiserte kataloger, registre og nærmere omtale av kilden, med lenker til relevante nettsteder.Lover og forordninger

Norges gamle Love

Norges gamle Love indtil 1387. I-V. Chra.,1846-1895.

Innhold: Landskapslovene, landsloven, forskjellige typer annet lovstoff i original språkform.

Status og medium: Trykt, kommentert avskrift.

Original: Håndskrifter i forskjellige arkiver og samlinger.

Andre versjoner: Tilgjengelig på Nettbiblioteket, se liste.

Norges gamle Love 1388-1604. Hittil utkommet bd. 1-4.1, 1388-1536. Chra.-Oslo, 1904-1992.

Innhold: Lover og forordninger i original språkform.

Status og medium: Trykt, kommentert avskrift.

Original: Håndskrifter i forskjellige arkiver og samlinger.

Andre versjoner: Tilgjengelig på Nettbiblioteket, se liste.

Gulatingslova

Gulatingslovi Omsett av Knut Robberstad. Norrøne bokverk nr. 33, Det Norske Samlaget, Oslo 1969.

Innhold: Landskapsloven for Gulatingslag (Vest- og Sørlandet, Valdres og Hallingdal) oversatt til moderne norsk.

Status og medium: Trykt, kommentert oversettelse.

Original: Håndskrifter ved Kgl. Bibliotek, København, o.a. samlinger.

Andre versjoner: Digital versjonNettbiblioteket.

Den eldre Gulatingslova. Utg. av Bjørn Eithun, Magnus Rindal og Tor Ulset. Norrøne tekster nr. 6. Riksarkivet, 1994. Innhold: Landskapsloven for Gulatingslag i original språkform. Den eldre Gulatingslova er den som gjaldt fram til 1267, da det ble vedtatt en ny Gulatingsbok, som bare ble gjeldende fram til Magnus Lagabøters landslov 1274.

Status og medium: Trykt, kommentert avskrift.

Original: Håndskrifter ved Kgl. Bibliotek, København, o.a. samlinger.

Andre versjoner: Digital versjonNettbiblioteket.

Frostatingslova

Frostatingslova. Omsett av J.R. Hagland og J. Sandnes. Det Norske Samlaget, Oslo, 1994. Innhold: Landskapsloven for Frostatingslag (Trøndelag) oversatt til moderne norsk.

Status og medium: Trykt, kommentert oversettelse.

Original: Håndskrifter i forskjellige arkiver og samlinger.

Andre versjoner: Digital versjonNettbiblioteket.

Bjarkøyretten (bylov)

Bjarkøyretten. Nidaros eldste bylov. Omsett av J.R. Hagland og J. Sandnes. Det Norske Samlaget, Oslo, 1997.

Innhold: Lovbestemmelser for Nidaros, nær knyttet til Frostatingslova. Oversatt til moderne norsk.

Status og medium: Trykt, kommentert oversettelse.

Original: Håndskrifter i forskjellige arkiver og samlinger.

Andre versjoner: Digital versjonNettbiblioteket.

Magnus Lagabøtes landslov

Magnus Lagabøters Landslov. Oversatt av Absalon Taranger. Universitetsforlaget, 1979.

Innhold: Landsloven som avløste landskapslovene i 1270-åra, i oversettelse.

Status og medium: Trykt, kommentert oversettelse.

Original: Håndskrifter i forskjellige arkiver og samlinger. Oversettelsen er gjort vesentlig ut fra tekstutgaven i Norges gamle Love II.


Hirdskråen

Hirdskråen. Hirdloven til Norges konge og hans håndgagne menn. Etter AM 322 fol. Ved Steinar Imsen, Oslo 2000. Innb. kr 198,00 Bestillingsnr 29.

Andre versjoner: Digital versjonNettbiblioteket.

Jordebøker og regnskaper

Bergens kalvskinn

Registrum prædiorum et redituum ad ecclesias dioecesis Bergensis sæculo P.C. XIV.to, pertinentium, vulgo dictum "Bergens Kalvskind" (Bjørgynjar Kalfskinn) [Bergens kalvskinn] Utg. av P.A. Munch. Chra., 1879.

Innhold: Register over geistlig eiendom i Bergens bispedømme fra første halvdel av 1300-tallet.

Status og medium: Trykt, kommentert avskrift.

Original: Riksarkivet.

Andre versjoner: Faksimileutgave av det originale håndskriftet, i serien Corpus codicum medii aevi. Quarto series vol. VIII. Utg. av Selskapet til utgivelse av gamle norske håndskrifter, ved Eyvind Fjeld Halvorsen, Finn Hødnebø og Magnus Rindal, Oslo 1989.

Digital versjonNettbiblioteket.

Røde bok

Biskop Eysteins Jordebog. Fortegnelse over det geistlige Gods i Oslo Bispedømme omkring Aar 1400. Utg. av H.J. Huitfeldt. Chra. 1879. Faksimileutgave Børsums antikvariat 1958-59.

Innhold: Garder og gardparter som lå til bispestolen, andre sentralkirkelige instanser og til sognekirker og sogneprester. Godset lå i all hovedsak i Telemark, Vestfold, Buskerud, Akershus og Østfold, men noe også i Oppland og Hedmark. Også kalt «Røde bok», RB eller EJ.

Status og medium: Trykt, kommentert avskrift pluss faksimile av utdrag av originalhåndskriftet.

Original: Riksarkivet.

Andre versjoner: Digital versjonNettbiblioteket.

Aslak Bolts jordebok

Aslak Bolts Jordebog. Utg. ved Jon Gunnar Jørgensen, Riksarkivet 1997.

Innhold: Fortegnelse over erkestolens eiendom 1432-1449. Hovedtyngden av erkebispens gods lå i Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland og Troms.

Status og medium: Trykt, kommentert avskrift med oversettelse pluss faksimile av utdrag av originalhåndskriftet.

Original: Riksarkivet.

Andre versjoner: Tidl. utg. ved P.A. Munch, Chra., 1852.

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede. I-V. Kra.-Oslo, 1887-1972.

Innhold: Regnskaper med skattyternes navn, bl.a. over tiendpengeskatten ca 1520 fra Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge i bd. II og III, gjengjerden fra Østlandet 1514 i bd. I og 1528 i bd. IV. Forøvrig jordebøker og mindre slotts- og lensregnskaper.

Status og medium: Trykte, kommenterte avskrifter.

Original: Riksarkivet.

Andre versjoner: Se liste.

Olav Engelbrektssons jordebok og rekneskapsbøker

Olav Engelbrektssøns jordebog. Register på St. Olavs jorder. Riksarkivet, 1926.

Innhold: Fortegnelse over erkestolens eiendom ca. 1530 samt erkebiskop Gautes jordebøker 1491. Hovedtyngsen av godset lå i Trøndelag, Møre og Romsdal, Nordland og Troms, noe også på Sørvestlandet og Østlandet.

Status og medium: Trykt, kommentert avskrift.

Original: Riksarkivet.

Andre versjoner: Digital versjonNettbiblioteket.

Olav Engelbriktssons rekneskapsbøker 1532-1538 Utgitt av J.A. Seip, Oslo 1936. Digital versjonNettbiblioteket.

Diplommateriale

Diplom = et skriftlig vitnemål som er utferdiget etter et fast mønster, og som gir uttrykk for en viljesytring av økonomisk eller rettslig innhold. D. blir ofte brukt ensbetydende med "middelalderbrev'" (Norsk historisk leksikon)


Diplomatarium Norvegicum

Diplomatarium Norvegicum bd. I-XXII. Kra.-Oslo, 1847-1995.

Innhold: Serien blir vanligvis betegnet DN. Omfatter offentlige og private brev og rettsstiftende dokumenter fra 1196 - ca 1570, bl.a. eiendomsdokumenter og andre økonomiske og juridisk bindende avtaler, rettsreferater, oppgang av gårdgrenser. Serien er under fortsatt utgivelse ved Riksarkivet.

Status og medium: Trykt, kommentert avskrift med sammendrag av hvert enkelt brev på moderne norsk.

Original: De fleste brev finnes i Riksarkivets diplomsamling, for øvrig i en rekke samlinger og arkiver.

Andre versjoner:

 • Mikrokort
 • DN I-XXI i nettilgjengelig versjon ved Dokumentasjonsprosjektet ved Universitetet i Oslo. I internettversjonen er søking i fritekst mulig, men alle skrive- og navneformer er kun i original språkdrakt. Henvisninger for den enkelte gården finnes i O. Rygh: Norske Gaardnavne.

Henvisninger: Artikkel på lokalhistoriewiki.no.


Regesta Norvegica

Regesta Norvegica bd. I-VII 822-1390. Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt/Riksarkivet 1978-1992.

Innhold: Serien inneholder sammendrag av norske middelalderbrev i kronologisk rekkefølge. Person- og stedsnavnregister, sakregister. De fleste brevene er trykt i Diplomatarium Norvegicum i original språkdrakt.

Andre versjoner: Nettilgjengelig versjon ved Dokumentasjonsprosjektet ved Universitetet i Oslo. Samtlige bind ligger også på Nettbiblioteket, se egen liste.

Akershusregisteret 1622

Akershusregisteret af 1622. Utg. af Den norske historiske Kildeskriftkommission ved G. Tank. Kra., 1916.

Innhold: Samtidig fortegnelse over middelalderdokumenter som var oppbevart på Akershus med kortfatta opplysninger om innholdet. De fleste av disse brevene gikk tapt i en senere brann.

Status og medium: Trykt, kommentert avskrift av håndskrevne dokumenter.

Original: I Riksarkivet.

Andre versjoner: Digital versjonNettbiblioteket.

Arkeologisk materiale (løse og faste fornminne)