Bibliografi:Kilder fra tiden før 1537

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Kilder fra tiden før 1537. I denne oversikten finner du et utvalg skriftlige og andre typer kilder med lokalhistorisk relevans. Fordi materialet her avviker fra det man finner i de fleste andre bibliografier på Lokalhistoriewiki, er formatet også noe annerledes. Hver oppføring er lagt med egen overskrift, som lenker til artikkel i wikien om kilden. Deretter følger bibliografiske data med lenke til digital versjon der dette finnes, eventuelt lenke til artikkel med liste for flerbindsverk. Så følger noen korte kommentarer om f.eks. språk (enkelte kildeutgivelser er kun på originalspråket, andre har oversettelser), kommentarer/annotasjoner og liknende.

Under de enkelte punkt er det også lagt til støttelitteratur, som kan gjøre det lettere å utnytte kilden fullt ut. Nederst er det også en bolk med generell støttelitteratur.

I vårt webinar om middelalder på Lokalhistoriewiki gir vi veiledning i bruk av disse kildene.

Lover og forordninger

Lover og forordninger er viktige kilder, ikke bare fordi de forteller om gjeldende rett. Lover dannes som reaksjon på ting som skjer i samfunnet, og reflekterer derfor forskjellige typer konflikter som oppstår. såvel som hvilke løsninger samfunnet hadde.

Bjarkøyretten

 • Bjarkøyretten. Nidaros eldste bylov. Omsett av J.R. Hagland og J. Sandnes. Det Norske Samlaget, Oslo, 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Lovteksten omsatt til moderne norsk, kommentert.

Borgartingslova

 • Ældre Borgartingslov : Vikens kristenret, tillikemed endel ældre lovregler om ekteskapsstiftelse og trolovelse m.m., som er indført deri fra Eidsivalovens eller Borgartingslovens verdslige del. Utg. P. Soelberg. 1914. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Lovteksten omsatt til moderne norsk (1914-norsk), kommentert.

Eidsivatingslova

 • Ældre Eidsivatings lov : Kristenretten tillikemed et opbevaret brudstykke av den verdslige lov. Utg. P. Soelberg. 1914. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Lovteksten omsatt til moderne norske (1914-norsk), kommentert.

Gulatingslova

 • Gulatingslovi Omsett av Knut Robberstad. Norrøne bokverk nr. 33, Det Norske Samlaget, Oslo 1969. Digital versjonNettbiblioteket
  • Lovteksten omsatt til moderne norsk, kommentert.
 • Den eldre Gulatingslova. Utg. av Bjørn Eithun, Magnus Rindal og Tor Ulset. Norrøne tekster nr. 6. Riksarkivet, 1994. Digital versjonNettbiblioteket
  • Lovtekst i avskrift på originalspråket, kommentert.

Hirdskråen

 • Hirdskråen. Hirdloven til Norges konge og hans håndgagne menn. Etter AM 322 fol. Ved Steinar Imsen, Oslo 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Lovteksten i avskrift på originalspråk og omsatt til moderne norsk, kommentert.

Frostatingslova

 • Frostatingslova. Omsett av J.R. Hagland og J. Sandnes. Det Norske Samlaget, Oslo, 1994. Digital versjonNettbiblioteket
  • Lovteksten omsatt til moderne norsk, kommentert.

Magnus Lagabøtes bylov

Magnus Lagabøtes landslov

 • Magnus Lagabøters landslov. Utg. Universitetsforl.. Oslo. 1970. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Lovteksten omsatt til moderne norsk (1915-norsk), kommentert.

Norges gamle Love

 • Norges gamle Love indtil 1387. I-V. Chra.,1846-1895. Tilgjengelig på Nettbiblioteket, se liste.
  • Kommentert avskrift av landskapslovene, landsloven og annet lovstoff. Lovtekstene på originalspråket. Har registerbind.
 • Norges gamle Love 1388-1604. Hittil utkommet bd. 1-4.1, 1388-1536. Chra.-Oslo, 1904-1992. Tilgjengelig på Nettbiblioteket, se liste.
  • Kommentert avskrift av lover og forordninger. Lovtekstene på originalspråket. Har registerbind.

Støttelitteratur

Jordebøker og regnskaper

Aslak Bolts jordebok

 • Aslak Bolts Jordebog. Utg. ved P.A. Munch, Grøndahl. 1852. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kommentert avskrift og oversettelse, deler av originalmanuskriptet i faksimile.
 • Aslak Bolts Jordebog. Utg. ved Jon Gunnar Jørgensen, Riksarkivet 1997. Digital versjonNettbiblioteket
  • Kommentert avskrift og oversettelse, deler av originalmanuskriptet i faksimile.

Bergens kalvskinn

 • Registrum prædiorum et redituum ad ecclesias dioecesis Bergensis sæculo P.C. XIV.to, pertinentium, vulgo dictum "Bergens Kalvskind" (Bjørgynjar Kalfskinn). Utg. av P.A. Munch. Chra., 1879. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kommentert avskrift på originalspråk av oversikt over geistlig eiendom i Bjørgvin bispedømme fra første halvdel av 1300-tallet.

Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede

 • Norske Regnskaber og Jordebøger fra det 16de Aarhundrede. I-V. Kra.-Oslo, 1887-1972. Digital versjon, se liste.
  • Kommenterte avskrifter på originalspråk av regnskaper med skattyteres navn.

Olav Engelbrektssons jordebok og rekneskapsbøker

 • Olav Engelbrektssøns jordebog. Register på St. Olavs jorder. Riksarkivet, 1926. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kommentert avskrift på originalspråk.
 • Olav Engelbriktssons rekneskapsbøker 1532-1538 Utgitt av J.A. Seip, Oslo 1936. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kommentert avskrift på originalspråk.

Røde bok (Biskop Eysteins jordebok)

 • Biskop Eysteins Jordebog. Fortegnelse over det geistlige Gods i Oslo Bispedømme omkring Aar 1400. Utg. av H.J. Huitfeldt. Chra. 1879. Faksimileutgave Børsums antikvariat 1958-59. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Kommentert avskrift på originalspråket. Deler av originalmanuskript i faksimile.

Diplommateriale

Diplom = et skriftlig vitnemål som er utferdiget etter et fast mønster, og som gir uttrykk for en viljesytring av økonomisk eller rettslig innhold. D. blir ofte brukt ensbetydende med "middelalderbrev'" (Norsk historisk leksikon)

Akershusregisteret 1622

Diplomatarium Norvegicum (DN)

 • Diplomatarium Norvegicum bd. I-XXII. Kra.-Oslo, 1847-1995. Digital verson, se liste.
  • Kommenterte avskrifter av diplom på originalspråket; regester på moderne norsk. Serien er fortsatt under arbeid ved Riksarkivet.
 • Diplomatarium Norvwegicum bs. I-XXI. Database fra Dokumentasjonsprosjektet, UiO. Nettside
  • Gjengivelse av trykt versjon i database, søkbar.

Regesta Norvegica (RN)

 • Regesta Norvegica bd. I-X 822-1430. Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt/Riksarkivet 1978-1992. Digital versjon, se liste.
  • Sammendrag av middelalderbrev. Person- stedsnavn- og saksregister. Henvisninger til fulltekst på originalspråket i Diplomatarium Norvegicum.

Diverse diplomsamlinger/-utgivelser

Støttelitteratur

Sagalitteratur

Sagalitteraturen eksisterer i et spenn mellom fag- og skjønnlitteratur. Det er derfor en kildetype som må behandles på en spesiell måte, men like fullt viktig for forståelsen av vikingtid og middelalder.

Heimskringla

 • Heimskringla : norske kongesagaer. Utg. Gyldendal. Oslo. 2017. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Omsatt til moderne norsk.
 • Snorri Sturluson: Heimskringla : Noregs konunga sogur. 1. Utg. Møller. København. 1893. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Avskrift på originalspråk, kommentert.
 • Snorri Sturluson: Heimskringla : Noregs konunga sogur. 2. Utg. Møller. København. 1893. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Avskrift på originalspråk, kommentert.
 • Snorri Sturluson: Heimskringla : Noregs konunga sogur. 3. Utg. Møller. København. 1900. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Avskrift på originalspråk, kommentert.

Annen sagalitteratur

Støttelitteratur

Andre kildetyper

Støttelitteratur