Thorvald Lammers

Thorvald Amund Lammers (født 15. januar 1841 i Modum, død 8. februar 1922 i Aker) var sanger, kordirigent og komponist, en av landets fremste sanger på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet, men var opprinnelig utdannet som jurist. Han spilte også en viktig rolle for å gjøre norsk folkemusikk kjent, og han gjorde seg bemerket som kordirigent i Kristiania i en årrekke.

Thorald og Mally Lammers fotografert i 1896
Foto: Szacinski
Konserten i bedehuset Bethel i Harstad ble annonsert i Tromsø Amts Folkeblad 6. august 1897.

Familie

Thorvals Lammer var sønn av bergmester Amund Lammers (1804–1871) og Marie Pauline Schult (1816–1890), og ble gift i 1881 med sanger Marie Cathrine («Mally») Sars (1850–1929), datter av professor Michael Sars (1805–1869) og Maren Cathrine Welhaven (1811–98). Han var svoger av Ernst Sars (1835–1917), Georg Ossian Sars (1837–1927) og Eva Nansen (1858–1907).

Liv og virke

 
Motiv fra Lammers' villa Fagerheim på Bestum i daværende Aker herred. På balkongen ses fra venstre G.O. Sars, Ernst Sars, Mally Lammers og Thorvald Lammers, som alle bodde her.
Foto: Severin Worm-Petersen.

Thorvald Lammers tilbrakte sine første barneår på Modum blåfargeverk, der faren var bestyrer. Som 9-åring flyttet familien til Kongsberg, da faren ble bergmester og medlem av direksjonen ved Kongsberg sølvverk.

Lammers fikk tidlig musikkundervisning, og som 10-åring spilte han både piano, fiolin og bratsj. Han tok examen artium i 1858, og studerte deretter jus ved universitetet i Christiania, hvor han ble cand.jur. 1865. Lammers arbeidet som advokatfullmektig 1865–1866 og sorenskriverfullmektig 1867–1870. Han satset etter hvert mer og mer på musikken. I 1870 studerte han sang med Fritz Arlberg i Stockholm, og 1871 med Francesco Lamperti i Milano.

Lammers debuterte på Christiania Theater i 1873 som Oroveso i Bellinis opera Norma. I 1874 ble han engasjert ved operaen i Modena. Etter oppholdet i Modena var Lammers ansatt ved Christiania Theater til 1877, da teateret brant. Etter et kort gjestespill i Stockholm studerte han romansesang og kirkemusikk i Berlin, Leipzig og London.

På 1890-tallet begynte Lammers å arbeide for å gjøre norsk folkemusikk kjent, blant annet holdt han en rekke konserter sammen med kona Molly, som var hans tidligere sangelev. Lammers var venn med folkloristen Moltke Moe, noe som forsterket Lammers interesse for dette feltet.

Lammers var blant landets viktigste tolkere av en rekke norske komponisters sanger, blant annet Edvard Grieg, Halfdan Kjerulf, Johan Selmer, Christian Sinding, Johan Svendsen og Catharinus Elling. Griegs op. 49 Seks dikte er tilegnet ham.

I 1879 startet Lammers koret Cæciliaforeningen (opprinnelig kalt Korforeningen), i Warmuthgården, og er et kor som fortsatt eksisterer. Han var selv korets dirigent fram til 1910. I 1890-årene begynte Lammers å komponere, og særlig hans korkomposisjoner ble populære.

Fra 1899 hadde Thorvald Lammers kunsterlønn. Han var ridder av St. Olavs Orden.

Bosteder

Ved folketellingen for Christiania for 1865 er Thorvald Lammers oppført som cand. jur. og Logerende i Rådhusgata 17. Ved folketellingen samme sted for 1875 er han oppført som Operasanger og Logerende på adressen Universitetsgata 9. Ved folketellingen for 1885 er han oppført som Sanginstruktør på adressen Sehesteds gate 6.

Ved folketellingene for 1900 og 1910 er Thorvald Lammers oppført på eiendommen Fagerheim i Aker (Nedre Skogvei 16c på Bestum i dagens Bydel Ullern i Oslo). Her bodde han livet ut. Her bodde også hans ugifte svogere Georg Ossian Sars og Ernst Sars, som hadde bodd sammen med moren fram til hennes død i 1898.

Ettermæle

 
Thorald Lammers er gravlagt ved Æreslunden ved Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I en nekrolog trykket på Aftenpostens forside 9. februar 1922 skrev komponisten Hjalmar Borgstrøm blant annet:

Det sorgens budskap, som nu gaar over landet: Thorvald Lammers er død, vil kanske smerteligst berøre os eldre, som har saa skjønne og uforglemmelige minder fra hans glansperiode som sanger. Med sin store arbeidskraft og med sin nær sagt ubegrænsede virketrang har jo Lammers indlagt sig uvisnelige fortjenester ogsaa paa andre af musikens omraader end netop sangens; saaledes vil hans navn nævnes med ærbødighed og beundring som Cæciliaforeningens stifter. … Lammers har sunget fædrelandskjærlighed ind i det norsk folk, og det maatte nødvendigvis vinde udelt tilslutning da Johan Selmer betegnede ham som «Norges sanger».

Thorvald Lammers og kona Molly er gravlagt i Æreslunden ved Vår Frelsers gravlund i Oslo. Gravminnet prydes et av bronserelieff av Lammers.

Flere gater har navn etter Thorvald Lammers:

Kilder

 
Faksimile fra Aftenpostens forside 9. februar 1922: utsnitt av nekrolog over Thorvald Lammers.