Bibliografi:Sigurd Rødsten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Bibliografi:Sigurd Rødsten dekker utgivelser av arkivar og forfatter Sigurd Rødsten (f. 1949).

Faglitterære publikasjoner

 • ”Litt om offentlig ansatte sivile leger som Statsarkivet i Oslo skal motta arkivsaker fra.” Arkivposten nr. 1/1981.
 • Kassasjon av tollregnskapene 1871 - 1948.” Arkivposten nr. 5/1981. Artikkelen er benyttet av Riksarkivet og i masteroppgaver: Riksarkivet arkivkatalog 1401/13. Riksrevisjonen, tollregnskaper 1938 – 1955, bd. I. Vedlegg 1 til forordet. Anne Marie Bøhmer: »Regnskapsmateriale i tolletaten. Kassasjon og bevaring.», Arkiv, samhälle och forskning 2, 1998, 41 – 45. Benyttelse. ”Ti der var papir overalt”. Riksarkivaren. Skriftserie 31, 2009. Litteraturliste/fotnoter. Daniel Heggelid Rugaas: ”En ubegrændset Fremtid”. Riksarkivarembetet 1874 – 1886.” Masteroppgave i historie, UiO, høsten 2014. Fotnoter. Annette Mogstad Simensen: Kassasjon av tollregnskapene. Praksis for bevaring og kassasjon i perioden 1871 – 1948 sett i et historisk perspektiv. Masteroppgave i historie, UiO, høsten 2015. Litteraturliste/noter. Lokalhistoriewiki.
 • Auditøren som politimester og magistrat i Horten.” Vestfoldminne 1981, Vestfold historielag. Artikkelen er benyttet hos cand.jur. Geir-Otto Johansen: ”Generaladvokaten og det militære rettsvesen.” Militærjuridiske småskrifter 12, 1997. Kildehenvisning/fotnote. Lokalhistoriewiki.
 • ”Lover og reglementer for tollvesenet.” Arkivposten nr. 2/1982.
 • ”Lensmennenes gjøremål på 1700- og 1800 - tallet.” Lensmannsbladet nr. 7/8, 10/11 1982. Organ for Norges lensmannslag og lensmannsetatens landslag. Artikkelen er benyttet hos O. Nordstoga: Lensmenn i 800 år. Oslo 1992 og Hedmark lensmannslag 1886 - 1986. Jubileumsskrift 1986. Kildehenvisning. Digital publisering arkivveerket.no. Lokalhistoiewiki.
 • ”Om embetslegearkivene.” Arkivposten nr. 5/6, 1982, nr. 1/1983. En bearbeidet versjon: ”Embetslegenes arkiver.” Lokalhistoriewiki.
 • ”Drøbak byfogdembete og postekspeditørbestillingen.” Follominne 1982. Follo historie- og museumslag. Artikkelen er benyttet hos C. Hintze Holm: Frogn bygdebokverk, bd. III, 1996. Litteraturliste. Bjørn Lilleslåtten: Politiet i Follo gjennom 100 år, Oslo 2002. Litteraturliste. G.Haugen og G.Krogh: Lensmennene i Ås og Frogn, Oslo 2005. Litteraturliste. Follominne digitalt.
 • ”Kongsberg-arkiv i Statsarkivet i Oslo: forteller om foreningslivets mer kuriøse sider.” Laagendalsposten 06.04.1983. En bearbeidet versjon: ”Kongsberg leseforening.” Lokalhistoriewiki.
 • ”Våler leseselskap fra 1883 ble til allmuebibliotek.” Moss Avis 27.08.1983. Lokalhistoriewiki.
 • ”I ljoset av opplysingstida. Leseselskap for geistlege i øvre Telemark 1836.” Vest-Telemark Blad 18.10.1983 og Årbok for Telemark 1985. Telemark mållag. Tittel: Leseselskap for geistlege. Lokalhistoriewiki.
 • ”Argentinas arkiver.” Arkivposten nr. 5/1983.
 • ”Skien tolldistrikt.” Årbok for Brevik historielag 1983. Porsgrunn biblioteks hjemmeside. Digital publisering.
 • ”Holmestrand politikammerarkiv.” Vestfoldminne 1983. Vestfold historielag.
 • ”Follo politimesterembetes arkiv.” Follominne 1983. Follo historie- og museumslag. Follominne digitalt.
 • ”Høland sogneselskap. Allmuebiblioteket.” Årbok for Romerike historielag 1984. Lokalhistoriewiki.
 • ”Haabøl selvhjelpsforening 1885 – 1890.” Moss Avis 31.12.1983.
 • ”Amerikansk arkivhistorie.” Arkivposten nr. 2/1984.
 • ”Målere, veiere og vrakere på Moss omkring 1750.” Moss Avis 19.05.1984. Lokalhistoriewiki.
 • ”Antivisittforeningen i Kristiania i 1896.” Aftenposten 08.08.1984. Artikkelen er benyttet i Dokumentene forteller. Riksarkivarens Skriftserie 15, 2004. Artikkelnavn: «Antivisittforeningen og Henrik Ibsen.»
 • ”Dei gamle leseselskap i Kviteseid.” Årbok for Telemark 1984. Telemark mållag. Digital versjon på internett.
 • ”Norges første avis: Et idealistisk nyhetsblad med rørende etisk linje.” Morgenbladet 16.04.1985.
 • Spydeberg leseselskap stiftet 1847.” Østfoldposten 01.11.1985. Lokalhistoriewiki.
 • ”Depotansvar – Underfogden i Christiania/Bidragsfogden i Oslo.” Arkivposten nr. 5/1985. Artikkelen er benyttet hos Mykland/Masdalen: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap, 1987. Litteraturliste/noteapparat. Lokalhistoriewiki.
 • ”Fra supplikk til reskript. Tryslingenes klageskrift av 20. januar 1705 og Kongens svar på dette.” Årbok for Trysil 1985. Bibliografi: Trysil kommune. Lokalhistoriewiki.
 • Generalveimesteren og tre broer i Vestby.” Follominne 1985. Follo historie- og museumslag. Henvisning på Akershusmuseets nettside: skoletjenesten, Den Fredrikshaldske kongevei. Litteraturliste. Follominne digitalt. Lokalhistoriewiki.
 • ”Fra rådhus til parkeringsplass. De gamle justisbygninger i Moss.” Moss Avis 12.04.1986. En bearbeidet versjon: ”Moss gamle politikammer.” Lokalhistoriewiki.
 • ”Heroldene.” Byminner nr. 3/ 1986. Oslo Bymuseum. Artikkelen er benyttet av Stortinget: Stortinget og unionen med Sverige 1814 – 1905. Stortinget 2005. Nettutstilling: http://stortinget1905.no. Litteraturliste/noteapparat. Lokalhistoriewiki.
 • ”Porsgrunn losoldermannskap i årene omkring 1850.” – der elven seg slynger. Porsgrunn historielag 1986. Digital publisering.
 • ”Kjøpstaden Drøbaks grenser fastlegges.” Follominne 1986. Follo historie- og museumslag. Se C.Hintze Holm, 1996, Litteraturliste. Haugen og Krogh, 2005. Litteraturliste. Follominne digitalt. Lokalhistoriewiki.
 • ”Den eldre avholdsbevegelsen i Trysil.” Årbok for Trysil 1986. Referanse hos O.A. Bovolden: ”Fra avholdsbevegelsens historie i Trysil.” Årbok for Trysil 2005. Lokalhistoriewiki.
 • ”Opprettelsen av Vardø politimesterembete.” Varanger årbok 1986. Sør-Varanger historielag og Vadsø historielag. Artikkelen er benyttet hos Statsarkivet i Tromsø: Arkivkatalog Vardø politikammer 1991. Kildereferanse. Lokalhistoriewiki.
 • ”Generalprokurøren og kommisjonen til regulering av protokollvesenet.” Arkiv – dansk tidsskrift for arkivforskning, 11. bd. nr. 2, 1986. Artikkelen er benyttet hos O. Nordstoga: Lensmenn i 800 år. Oslo 1992 og Hedmark lensmannslag 1886 - 1986. Jubileumsskrift 1986. Kildehenvisning. Lokalhistoriewiki.
 • ”Fylkesforsyningsnemndene.” Arkivposten nr. 2/1987.
 • ”Delingen av Drammen byfogdembete 1862 – 1871.” Nytt fra Statsarkivet i Oslo, nr. 51/1993. Lokalhistoriewiki.
 • ”Opprettelsen av Sarpsborg byfogdembete.” Nytt fra Statsarkivet i Oslo, nr. 52/1993. Lokalhistoriewiki.
 • ”Utviklingen av politiets fremmedkontroll 1901 – 1956.” Jubileumsskrift for Statsarkivet i Oslo 1994. Artikkelen er benyttet hos Knut Kjeldstadli: Norsk innvandringshistorie, bd. 2, 2003. Litteraturliste/noteapparat. Artikkelen er benyttet i hovedoppgaver i historie. Digital publisering på statsarkivets hjemmeside.
 • ”Fremmedkontrollens første kortregistre.” Arkivmagasinet nr. 3/1994.
 • ”Kriminalomsorg i frihet.” Arkivmagasinet nr. 1/1995.
 • ”Dissentermeldingene. Registreringen ved Oslo byfogdembete.” Arkivmagasinet nr. 1/1996. Samme versjon: ”Dissenterregistrene ved Oslo byfogdembete.” Lokalhistoriewiki.
 • ”Merkelovens tilsynsmann.” Arkivmagasinet nr. 2/1996. Lokalhistoriewiki.
 • ”Fra lokal til sentral registrering av fritids- og småbåter.” Arkivmagasinet nr. 1/1997.
 • ”Farskapssakene.” Arkivposten nr. 3/1997. Digital publisering på www.arkivverket.no.
 • ”Privatarkiv: Selskabet de forende Venner.” Arkivposten nr. 3/1997. Lokalhistoriewiki.
 • ”Fyrarkiver i Statsarkivet i Oslo.” Arkivmagasinet nr. 1/1998. Lokalhistoriewiki.
 • ”Husleieretten.” Arkivposten nr. 2/1998. Jf. Sao jnr. 98/718. Lokalhistoriewiki.
 • ”Arbeidstilsynet. 1. distrikt Moss og 2. distrikt Oslo.” Arkivposten nr. 3/1998. Lokalhistoriewiki.
 • ”Arkiver etter spesialskoler i Statsarkivet i Oslo.” Arkivmagasinet nr. 3/1999.
 • «Prestegårdstilsynet – Synsstyrerordningen.» Statsarkivet i Oslo. Arkivkataloginnledning 2000. Lokalhistoriewiki.
 • "Arkivbesøk i London 2000." Statsarkivet i Oslo. Rapport.
 • ”Legekontorene for sjømenn.” Norsk arkivforum nr. 15/2001. Jf. Eli Fure: ”Svartelister og rosa kort.” Norsk arkivforum nr. 12/1996. Digital publisering.
 • ”Katalog over Østfold fylkes arkiv.” Arkivmagasinet nr. 1/2001.
 • ”Helnes fyrstasjon.” Fyrentreprenørene. Fyrhistorisk årbok 2002 og Årbok for Nordkapp 2012. Nordkapp historielag og Nordkappmuseet. Jf. arkivportalen. Lokalhistoriewiki.
 • ”Arkivbesøk i Polen 2002.” Statsarkivet i Oslo. Rapport.
 • ”Statsarkivet i Oslo. Dokumentene forteller.” Riksarkivaren. Skriftserie 15/2004. 7 artikler.
 • "Da Norge fikk jernbane.” Riksarkivet. Månedens dokument, august 2004. Lokalhistoriewiki.
 • «Statens pristilsyn.» Statsarkivet i Oslo. Arkivkataloginnledning 2005. Lokalhistoriewiki.
 • ”Grensevakt 1905.” Statsarkivet i Oslo. Nettutstilling, august 2005.
 • ”Kirkens Bymisjon 150 år.” Statsarkivet i Oslo. Nettutstilling, oktober 2005.
 • ”Rom i arkivet.” Kirke og Kultur nr. 3/2013. Artikkelen er henvist til i Statistisk Sentralbyrå. »Folkemengdens bevegelse 1735 – 2014. En tabellstudie.» Espen Søbye. Oslo 2014. Litteratur/noter. Referanse hos Espen Søbye: Agora, 2014, 3 – 4, pp. 64 – 107. Litteratur/noter i «Å bli dem kvitt.» Utviklingen av en «sigøynerpolitikk» og utryddelsen av norske rom.» Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter. Oslo 2015. Litteratur/noter: J.A.Svoboda Brustad, m.fl. Et uønsket folk. Oslo 2017. Samme versjon: «Arkivkilder til rom.» Lokalhistoriewiki.
 • «Kirkens SOS i Oslo 1974 – 2014.» 40 – års jubileumsskrift for Kirkens SOS i Oslo. Lokalhistoriewiki.
 • ”Grunnlovsjubileet. 100 - års feiringen på Eidsvoll.” Arkivmagasinet nr.1/2014.
 • Holbergmonumentet.” Artikkel 2014. Lokalhistoriewiki.
 • Arkivkilder til Henrik Ibsen.” Artikkel 2014. Lokalhistoriewiki.
 • Arkivkilder til Knut Hamsun.” Artikkel 2014. Lokalhistoriewiki.
 • Rettssakene mot Hans Jæger.” Artikkel 2014. Lokalhistoriewiki.
 • Henrik Wergeland og Tegneskolen.” Artikkel 2015. Lokalhistoriewiki.
 • Arkivkilder til Henrik Wergeland og Grønlia.” Artikkel 2015. Lokalhistoriewiki.
 • Den norske kirke under andre verdenskrig.” Artikkel 2015. Lokalhistoriewiki.
 • «Arkivet etter stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo.» Manuskript 2016.
 • "Arkivkilder til Gustav Vigeland." Artikkel 2017. Lokalhistoriewiki.
 • "Inga Syvertsen 1883 - 1968." Artikkel 2017. Lokalhistoriewiki.
 • "Lensmannskontorer i Østfold og Akershus." Artikkel 2017. Lokalhistoriewiki.
 • "Oslo prestefrueforening." Artikkel 2017. Lokalhistoriewiki.
 • "Marius Braatt." Artikkel 2018. Lokalhistoriewiki.
 • "Fredrik Fasting Torgersen." Artikkel 2018. Lokalhistoriewiki.
 • "Arkivet etter Hans H. Holm." Artikkel 2018. Lokalhistoriewiki.
 • "Bispearkivet (Oslo)." Artikkel 2018. Lokalhistoriewiki.
 • "Den norske hærs 300 - års jubileum." Artikkel 2018. Lokalhistoriewiki.
 • "Folkemord og forbrytelser mot menneskeheten. Jakten på rettferdighet." Artikkel 2019.
 • "Norske rom og menneskerettighetene." Artikkel 2019. Lokalhistoriewiki.
 • "Almueboksamlingen i Christiania stift." Artikkel 2019. Lokalhistoriewiki.
 • "Tysklandsbrigaden og feltpresttjensten." Artikkel 2019. Lokalhistoriewiki.
 • "Wilhelm Andreas Wexels og grunstvigianismen." Artikkel 2019. Lokalhistoriewiki.

Skjønnlitterære publikasjoner

 • Raver. Dikt Oslo 2000 Eget forlag. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bokvennen 1, 2003, 15. årg. s. 63. Tre dikt
 • Univers. Dikt Aforismer Oslo 2013 Eget forlag (ISBN 978-82-995512-2-9)
 • Ser. Dikt Aforismer Oslo 2014 Eget forlag (ISBN 978-82-995512-3-6)
 • Gartnerløkka blues. Dikt Aforismer Oslo 2016 Eget forlag (ISBN 978-82-995512-4-3)
 • Tilbakelent alene sammen med. Dikt Aforismer Oslo 2017 Eget forlag (ISBN 978-82-995512-5-0)
 • Fravær av. Dikt Aforismer Oslo 2019 Eget forlag (ISBN 978-82-995512-6-7)