Hans Strøm

Hans Strøm (født 25. januar 1726 i BorgundSunnmøre, død 1. februar 1797 i Hokksund) var doktor i teologi, naturvitenskapsmann og forfatter av både topografiske, zoologiske og botaniske verker. Strøm var sønn av prost Peder Strøm (1682-1741) og Gunhild Susanna Hagerup (1687-1764). I 1745 tok han teologisk embetseksamen i København. Av yrke var han først kapellan i Borgund 1750-1764, deretter sogneprest i Volda 1764-1779, og til sist sogneprest i Eiker fra 1779 til sin død i 1797. Aller mest kjent er han nok som forfatter av de topografiske beskrivelsene av henholdsvis Sunnmøre og Eiker.

Hans Strøm

Teologen

Som barn likte han å tegne, og faren hadde ei stund planer om å la ham gå på malerakademiet i København. Faren døde da Hans var 15 gammel, og han og tvillingbroren Ole ble da sendt til katedralskolen i Bergen. Året etter begynte brødrene å studere teologi i København, der de tok embetseksamen i 1745.

Som teolog var Hans Strøm en typisk representant for humanisme og opplysningsfilosofi, og la vekt på å forene kristendom med naturvitenskap og den menneskelige fornuft. Det tidlige 1700-talls pietisme preget hans oppvekst og utdannelse. Både hans far og hans morbror Eiler Hagerup var med i den pietistiske prestekollegiet på Nordmøre som kalte seg Syvstjernen.[1] I tillegg til sin pietistiske orientering, var deltakerne i Syvstjernen også ivrige opplysningsmenn. I Egers Beskrivelse 1784, ga Hans Strøm en positiv beskrivelse av den pietistiske «Brødremenigheten», som stod sterkt i Drammen og Eiker. Jørn Sandnes mener å kunne konstatere at «Strøm som teolog var ortodoks, ikke rasjonalist»[2]. Arne Apelseth nyanserer bildet slik: «Strøm var ein profilert talsmann for den eldre supranaturalismen, teologisk sett ein ståstad i skjeringspunktet mellom ortodoks pietisme og opplysningsfilosofiens rasjonalisme.»[3]

Strøm viste interesse for praktiske økonomiske spørsmål og moraliserer over allmuens drukkenskap og høye forbruk av luksusvarer. Mot slutten av sitt liv skal han ha blitt mer konservativ, blant annet på grunn av inntrykkene fra terroren under den franske revolusjon.

Han ble utnevnt til titulær professor i 1779 og tok teologisk doktorgrad i 1790 på et arbeid med tittelen De adoratione in spiritu et veritate (Om tilbedelse i ånd og sannhet). Han utga flere teologisk-filosofiske skrifter, samt Prædikener over alle Søn- og Festdages Evangelier til Andagtsøvelser for Almuen (1792), som kom ut på nytt i 1794 med en Tilskrift til Eger Menighed i Norge, samt en tilføiet Anviisning for Almuen til at kiende Gud af hans Gierninger i Naturen.

Naturvitenskapsmannen

Ved siden av prestegjerningen var Strøm en ivrig naturforsker, spesielt når det gjaldt plante-og dyreliv, og han regnes blant sin tids fremste naturvitenskapsmenn. Hans Physisk og Oeconomisk Beskrivelse over Fogderiet Søndmør ble utgitt i to bind (1762, 1766), og er et foregangsarbeid innenfor opplysningstidens lokalhistorisk viktige topografiske litteraturen i Norge.

Strøm var også en ivrig talsmann for opprettelsen av et eget norsk universitet. Han var medlem av Det Trondhiemske Lærde Selskab (fra 1763), Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (fra 1767), Det Kgl. Videnskabers Societet i København (fra 1764), Det Kgl. Svenske Patriotiske Selskab (fra 1776), Berlinischer Gesellschaft Naturforschender Freunde (fra 1778) og Kgl. Swenska Wetenskaps Academien (fra 1779), samt Kgl. Danske Landhuusholdnings-Selskab, Aggershuusiske Patriotiske Selskab og de «Oeconomiske» selskapene i København og Christiania. I 1791 var han med og stiftet Det Topographiske Selskab for Norge. Han sto i kontakt med kjente vitenskapsmenn som Erik Pontoppidan d.y., Carl von Linne, Johan Ernst Gunnerus og Carl Deichman. Han var en ivrig bidragsyter til de vitenskapelige selskapenes skrifter og til tidsskrifter som Samleren, Minerva, Topographisk Journal og Norske Intelligentz-Sedler. I 1775-76 utga han bokverket Tilskueren paa Landet i to bind, som regnes som et sentralt verk i norsk folkeopplysning.

Strøm beskrev for første gang fossiler i Norge i boken Physisk-oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegjeld fra 1784.

Sogneprest på Eiker (1779-1797)

Som sogneprest på Eiker begynte Strøm raskt å interessere seg for bygdas natur-og kulturhistorie, og i 1784 utga han «Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger-Præstegiæld i Aggershuus Stift», som er den første omfattende beskrivelsen av Eikers historie. Dessuten bidrar mange av de artiklene han skrev i denne perioden til å kaste lys over samfunnsforholdene på Eiker. Prekensamlingen som ble utgitt i 1792 inneholder prekener som Strøm sannsynligvis har holdt i Haug kirke og Fiskum kirke.

Han skal ha interessert seg sterkt for allmueskolene, og han opprettet et legat på 400 riksdaler til fordel for Eikers skolevesen.

Familieforhold

Hans Strøm giftet seg 5. desember 1764 med Helene Dorothea Grave (1734-1808), som var enke etter hans forgjenger som sogneprest i Volda. De hadde flere barn sammen, men ingen av dem vokste opp.

Strøms bror, borgermester Jens Henrich Strøm (1729-1800), var far til den kjente forfatteren Hanna Winsnes. Hennes datter, Maren Winsnes, skrev også bøker, og en av novellene hennes har tittelen «En søndag hos gamle Professor Strøm paa Eker». Der tegner hun en morsom karikatur av sin grandonkel, den sprenglærde og distre sognepresten, som er helt oppslukt av sine naturvitenskapelige studier. Hans Strøm hadde som nevnt også en tvillingbror (Ole) og en søster (Aarsille). Hun døde 24 år gammel i sin fjerde barselseng.

Hans Strøm nevnes som en viktig inspirator og veileder for den yngre generasjon av prester i landet, og etter hans død den 1.februar 1797 ble det skrevet flere minnetaler som hyller hans innsats som teolog og naturvitenskapsmann. Hans Strøm ligger begravet ved Haug kirke.

Bøker og skrifter av Hans Strøm

 • Physisk og Oeconomisk Beskrivelse over Fogderiet Søndmør.... Bd. 1. Utg. Trykt hos Jonas Lindgren, København 1762. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Physisk og Oeconomisk Beskrivelse over Fogderiet Søndmør.... Bd. 2. Utg. Trykt hos Jonas Lindgren, København 1766. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Harams præstegield. Utg. Haram kultur-historiske lag. 1998. Digital versjonNettbiblioteket. (Utdrag av Søndmøres Beskrivelse...)
 • Tilskueren paa Landet. I. Deel. Utg. Trykt hos H.C. Sander. 1775. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tilskueren paa Landet. II. Deel. Utg. Trykt hos H.C. Sander. 1775. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kort Underretning Om Eger Sognekald i Aggershuus Stift i Norge (i: Kgl. dansk vitensk. nye samling II, utg.1783, s.569–580)
 • Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger-Præstegiæld i Aggershuus-Stift i Norge; tilligemed et geographisk Kort over samme, af Hans Strøm. Utg. Trykt paa Gyldendals Forlag hos A. F. Stein. 1784. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Anmærkninger paa en Reise 1788 fra Eger til Blaafarveværket paa Modum, tilligemed en kort Beskrivelse over samme Bergverk (i: Kgl. dansk vitensk. nye samling I , utg.1788, s. 341-366 og s.379-386).Tilgjengelig på google books
 • Prædikener over alle Søn- og Festdages Evangelier til Andagtsøvelse for Almuen, tilligemed en Tilskrift til Eger-Menighed i Norge, samt en tilføiet Anviisning for Almuen til at kiende Gud af hans Gierninger i Naturen, af Hans Strøm, Doctor og Professor Theologiae, samt Sognepræst for Eger-Menighed. Utg. Trykt paa Gyldendals Forlag. 1792. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Underretning om den Islandske Moss, Marie-Græsset og Gejtna-Skoven, deres Tilberedelse til Mad... Utg. Trykt hos Johan Frederik Schultz, Hof- og Universitets-Bogtrykker. 1795. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Udtog af 10 Aars meteorologiske Iagttagelser paa Eger (i: Nyeste Samling af det Kongelige Norske Videnskabers-Selskabs Skrifter, bind 2 (utg.1798), s.15-42)
 • Oversikt over digitaliserte utgaver på Bokhylla:
 • Fortegnelse over flere av Hans Strøms skrifter finnes i Ask - Søkekilden (bibsys) og Høyskolen i Voldas bibliografi over Hans Strøms skrifter v/Arne Apelseth.

Referanser

 1. Vasstveit, O. 2016.
 2. Sandnes, J. 1970, s. 21.
 3. Apelseth, A. 1995, s. 38-39, jf. 16-17.

Kilder og litteratur

 • Apelseth, Arne: Hans Strøm (1726-1797). Ein kommentert bibliografi. Utg. Høgskulen i Volda : Møreforsking, Volda. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ukjent forfatter: «Hans Strøm, 1726-1797», i Eikerminne 1971, s.9-41
 • Roar Tank: «Fra bisp til konge», i Eikerminne 1950, s.15-29 (PDF-fil)
 • Fladby, Rolf: Artikkel om Hans Strøm i Norsk biografisk leksikon. Utg. Aschehoug. Oslo. 1966. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høgskulen i Volda: Hans Strøm 200 år etter (tekstene Tekstene "Nærare om Hans Strøm" og "Tidstavle" av Arne Apelseth)
 • Wikipedia: Hans Strøm
 • Sandnes, Jørn: «Lokalhistorisk litteratur til omkring 1900» i Lokal historie i forskning og kulturarbeid gjennom 200 år. Utg. Universitetsforlaget. 1970. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vasstveit, Oddvar: «Tidlige spor av europeiske opplysningsideer blant geistligheten på Nordvestlandet». Heimen 1-2016.
 • Walløe, Lars: «Hans Strøm» i Norsk biografisk leksikon

Eksterne lenker