Senjens Tidende

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Redaktør Peter Oluf Klinge.
Avishodet den 7. mai 1887.- Foto Gunnar E. Kristiansen
Rikard Kaarbø var en av støttepillarene til Harstads første avis. Annonse fra 7. mai 1887.

Senjens Tidende var en avis som kom ut med sitt første ordinære nummer i Harstad den 2. april 1887. "Ordinære nummer" - fordi; prøvenummeret som var trykt i Mosjøen kom allerede 24. desember (julaften) 1886. Avisa gikk i litt i overkant av ett år, da den skifta navn til Tromsø Amtstidende. Stifter og redaktør Peter Oluf Klinge, som kom til strandstedet fra Trondheim med sin skriveskole i 1886, allierte seg med Rikard Kaarbø, stedets store «entrepreneur» og dermed fikk Harstadsjøen sitt «liberale nyheds-, avertissements- og afholdsblad.»

Som for å bekrefte at avisen var organ for hele avholdsrørsla. kom denne annonsen allerede 7. mai 1887 der DNT; Det Norske Totalavholdsselskap og IOGT, International Organisation of Good Templars skulle ha felles møte for å drøfte essensielle spørsmål.

Presentasjon

Slik presenterte avisa seg for sine lesere:

  • «Senjens Tidende liberalt nyheds, avertisssements og afholdsblad. Senjens Tidende udkommer i Harstad hver lørdag i stort format fra eget trykkeri. Senjens Tidende vil bllive udgivet i moderat frisindet retning og hurtigst mulig bringe sine læsere meddelelse om de vigtige begivenheder i ind- og udlandet om handel og søfart, fiske og jordbrug, ligesom den vil arbeide for afholdssagens fremgang. Afpasset efter pladsen vil den levere referater fra stortinget og andre offentlige møder - idet hele sund og almennyttig læsning. Bladet har sikret sig dygtige medarbeidere. Presse- og ???ketelegrammer samt korrespondencer fra Kristiania vil den ligeledes levere.

Senjens Tidende koster med postporto pr. kvartal 90 øre. som erlægges forskudsvis. Abonnementet er bindende for efterfølgende kvartal, naar ikke skriftlig opsigelse er indløben inden 15de i foregaaende kvartals sidste maaned. Senjens Tidende egner sig særlig som

  • Avertissementsblad

og betales avertissementer med 10 øre korpuslinjen med betydelig moderasjon for større avertissementer og flere ganges indrykkelse.

  • Senjens Tidende

kan tinges paa alle postaabnerier.

  • 576 abonnenter idag

Flytter en abonnent, meddeles ny adresse i ubetalt brev til ekspeditionen, som strax sender bladet til den forandrede bopæl. Abonnement er bindende for paafølgende kvartal, naar ikke bladet skriftlig er opsagt inden den ???? i indeværende kvartals sidste maaned.

  • Abonnementssamlere

som indsender kontingent for 3 maaneder for 10 abonnenter faar „Senjens Tidende“ frit et halvt aar, for 6 maaneder frit hele dette aar og for 9 maaneder frit baade dette og næste aar,

  • Abonnementssamlere

søges og betales høi provission. Ved bestilling paa bladet maa kontingenten altid være vedlagt. Brug kort, men tydelig adresse.»

Av foranstående forstår vi at avisprosjektet var godt forberedt og planlagt.

Kollegers presentasjon

10. januar 1887 skrev Kristiania-avisen Dagbladet: «„Senjens Tidende” heder et nyt Blad der fra Nytaar skal udkomme paa Harstad og hvoraf Prøvenummer er trykt. Bladet vil uden Hensyn til Politisk parti arbejde for Fremskridt og oplysning og for Totalafholdssagen.»

Hammerfest-avisen Nordkap skrev akkurat det samme 14. januar 1887 - men med en tilføyelse om at «Prisen er 90 Øre pr Kvartal. Vi ønske Bladet alt mulig Held.»

23. april skrev avisa Fædrelandet at «Senjens Tidende er navnet paa et nyt „liberalt, Nyheds, Avertissements, og Afholdsblad“ som if. „B.p.“ er begynt at udkomme i Harstad, redigeret af P.O. Klinge.»

Avisen Glommendalen fra Kongsvinger fortalte sine lesere om nyskapningen den 5. mai 1887.

Bergens Tidende for 5. november 1887 fortalte at: «„Senjens Tidende”, udgivet og hittil redigeret af Skrivelærer P.O. Klinge, skal nu, ifølge meddelelse fra Harstad til „Nordposten” udgaa under en ny Redaktion og i Højrepolitisk retning.»

Indherreds-Posten var litt seint ute; men den 27. juli 1888 fastslo den at «„Senjens Tidende”, der udkommer paa Harstad, har nu skiftet Navn og kalder sig for „Tromsø Amtstidende”.»

Når vi ser bort fra Bergens Tidendes ryktespredning om skifte av både redaktør og retning, vitner kommentarene om en nokså samstemt positivitet til aviskollegaen langt der nord. Ser vi nøyere etter, viser det seg da også at de gode ord kom fra politiske kolleger.

Handelsstevnet i Harstad i 1888 ga også rom for religiøse spekulasjoner.

«Reklame»

25. mars 1887 ble det annonsert etter «sætter eller sætterske» til „Senjens Tidendes” Bogtrykkeri i avisen Nordkap.

30. mars 1887 sto denne annonseteksten i avisa Vardø-Posten: «Sætter eller øvet sætterske kan strax faa Ansættelse ved Henvendelse til Senjens Tidende, Harstad.»

Denne abonnementsinnbydelsen fra Senjens Tidende var vedlagt avisen som kom ut 1. juni 1888. Den viser med all mulig tydelighet at her har det skjedd et definitivt brudd med "overklassen" i bygda.

God vekst men kort levetid

Første ordinære avisnummer kom altså 2. april 1887 med undertittelen Liberalt nyheds-, avertisssements- og afholdsblad. Prøvenummeret kom allerede julaften 1896. Allerede en drøy måned seinere; 7. mai 1887, hadde avisa 576 abonnenter, og veksten fortsatte: 4. juni hadde den 600 abonnenter, 25. juni var de 630. 5. august var tallet på abonnenter økt til 660, 700-tallet ble nådd den 20. august, og 15. oktober skrytes det av å ha nådd 760. 800 abonnenter nådde avisa den 22. oktober, og samme tall oppgis 13 mars, men 20. april 1888 var tallet økt til 900. Fra nr. 1 1888 endres undertittelen til Frisindet uafhengigt Bondeblad. Siste nummer av avisa Senjens Tidende kom ut 8. juni 1888 med nummer 23. Fredag 16. juni 1888 kom avisa med nr. 24, men da med sitt nye navn: Tromsø Amtstidende - med denne markerte forklaringen på første side: «Bladet udgaar fra og med dette No. som „Tromsø Amtstidende“. Forøvrigt uforandret. P.O. Klinge udgiver.»

Hvorfor?

Senjens Tidende hadde i løpet av sin korte levetid gjort seg bemerket som hyperradikal. Ja dens redaktør ble nærmest for rabulist å regne. Store, og innflytelsesrike aviser som tok mål av seg til å avsløre det radikale Venstres sanne ansikt, brukte alt som sto i «Pressens makt» til å sverte både avisa og dens redaktør.


Hva var det som betinget alt bråk og ståk rundt avisen og dens redaktør? Og så kom altså navneskiftet dagen etter at det første Handelsstevnet var avviklet i Harstad.

Kan disse omstendighetene ha hatt noe med hverandre å gjøre?

Ny avis

Søndag 1. juli 1888 kom et nytt tilskudd på avismarkedet på strandstedet Harstadsjøen, som nå hadde knapt 900 innbyggere. Senjens Folkeblad kunngjorde å skulle komme ut med to aviser i uka; søndag og torsdag. Prisen ble angitt til 1 krone og 50 øre for et halvår - inkludert porto. Disse momenter er nødvendig å anføre for å forstå den klemme redaktør Klinge etter hvert var kommet i. At Senjens Tidende, respektiove Tromsø Amtstidende var 30 øre dyrere per halvår, og dertil kun kom med ett nummer i uka, må ha virket temmelig destabiliserende på Klinge. Men ser vi i dypet på ny-avisa, ser vi at redaktør Klinges tidligere allierte nå benyttet seg av Senjens Folkeblad til å annonsere i. Allerede i Folkebladets nr. 1 annonserer Rikard Kaarbø for salg «Et Notbruk. 1. Stengenot, 2 Laasnøtter, 1 Orkastnot» var tilsags for «Godtkjøb». Redaktør Klinge, som altså nå hadde skiftet navn på avisa til Tromsø Amtstidende, kalte nyskapningen «Storkarenes avis». Den nye avisas redaktør ble skolebestyrer (for Trondenes privatskole) T. Eidem, som virker å være identisk med folkeskolelærer og seinere borgermester i Tromsø; Thomas Eidem.

Se også

Kilder