Øver-Kallrustad (Østre Toten gnr. 122/1)

Øver-Kallrustad er en gard i Nordlia i Østre Toten kommune (gnr. 122, bnr. 1). Eiendommen Øver-Kallrustad ble oppretta i 1832, da matrikkelgarden Kallrustad ble delt i to bruk, øvre og nedre Kallrustad. I 1919 ble jordet Ringstad kjøpt innåt. Garden har i 2012 ca. 90 mål dyrka jord, 5 mål eng (tidligere beite) og 85 mål skau.

Øver-Kallrustad
Over-Kallrustad 1991.jpg
De nye husa på Øver-Kallrustad ca. 1991. Utsikt mot Mjøsa og Nes på Hedmarken.
Alt. navn: Øvre Kalrustad, Vestre Kallerustad
Sted: Nordlia
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 122
Bnr: 1
Adresse: Kallrustadvegen
Låven og hovedbygningen på Øver-Kallrustad rundt første verdenskrig. Bygningen står, men låven ble revet i 2009.
Arbeidslaget på Øver-Kallrustad ca. 1935. Fra venstre gardbruker Hans Kalrudstad, Ranveig Kalrudstad og Helga Kalrudstad. Til høgre står trulig to gardsgutter.
Riving av låven på Øver-Kallrustad. Bildet er tatt i 2005, da rivinga starta - hele bygningen var nede i 2009.
Foto: Trond Nygård

De nåværende husa ble bygd nederst på eiendommen rundt 1970. Det gamle tunet, ca. 300 meter lenger opp i bakken, ble fradelt som boligeiendom i 2005. Det er ingen husdyr på garden lenger. Mjølkeproduksjonen opphørte ca. 2000, da garden gikk over til ammeku. I 2006 forsvant også kjøttfeet. Etterpå har jorda blitt brukt til kornproduksjon. Garden har sia 1970-tallet forpakta småbruket Ringelien, fra 80-tallet også Kvam.

Fradelte bruk og tomter

Eiendommen Øver-Kallrustad er omtrent like stor i 2012 som i 1832. Husmannsplassen Kallrustadbakken ble riktignok delt fra i 1890, og rundt første verdenskrig ble det i flere etapper solgt fra skog til nyryddingsbruket Granum. Til sammen utgjorde disse to bruka rundt 30 mål, men i 1919 kjøpte Hans Kalrudstad innåt Ringstadjordet, opprinnelig en del av nabogarden Stubberud. Seinere har bare tre boligtomter blitt solgt fra garden. I motsetning til Ner-Kallrustad, som ikke lenger er sjølstendig gardsbruk og der all skauen er nedbygd, viser eiendommen derfor ganske stor historisk kontinuitet.

Gamle og nye Øver-Kallrustad

Gamle Øver-Kallrustad ble fraflytta før jul i 1972, da den nye hovedbygningen sto ferdig. Låven ble tatt i bruk alt i 1968. Ca. 1975 ble stabburet og vilkårsbygningen revet, mens grisehuset ble tatt ned i 1991. I 2005 ble tunet med de gjenværende husa fradelt, så stedet framstår i dag som en rein villaeiendom med ca. 2,5 mål tomt. Det er bygd nytt bolighus (2008) der vilkårsbygningen sto før. Den gamle hovedbygningen ble restaurert i 2007. Låven ble revet i 2009, etter at panelet var tatt av. Dette ble brukt som kledning på det nye bolighuset. En del av dette panelet ble også nytta på det nye uthuset, som ble satt opp i 2009. Noe panel ble også henta fra det nedrevne bryggerhuset på garden Arlien i Fåberg.

Husa på gamle Øver-Kallrustad

Gamle Øver-Kallrustad ble igjen bosatt i 2008. Dette Øver-Kallrustad har disse husa, som ligger i hesteskoformasjon med åpning mot sør.

  • Gamlebygningen, tømmerhus trulig oppført tidlig på 1800-tallet i halvannenetasje, påbygd til to fulle etasjer med loft ca. 1916. Restaurert vinduer og skifta noe panel 2006/2007.
  • Nyhuset, oppført 2007/2008, innflytta 18/8 08, tegna av Oslo-arkitektene Jarmund & Vigsnæs. Står på noenlunde samme sted som den gule bygningen (se nedafor).
  • Uthuset, oppført 2009 på gammal fjøsmur, også dette tegna av Jarmund & Vigsnæs.


Da Øver-Kallrustad ble fraflytta i 1972, hadde det foruta gamlebygningen disse husa:

  • Den gule bygningen, reisverkshus bygd som vilkårsbolig ca. 1920. Bygningen ble revet ca. 1975.
  • Skåle og stabbur, ukjent byggeår, revet ca. 1975.
  • Låven, bygd ca. 1895 av Martin Kalrudstad, revet 2009 (panelet ble tatt av 2005).
  • Grisehus/hønehus, ukjent byggeår, revet ca. 1991.

Går vi tilbake til et tredje og tidligere alderstrinn, kan det dokumenteres at Øver-Kallrustad hadde vilkårsbolig også før den gule bygningen ble satt opp. Dette huset sto sannsynligvis på samme tomt som den gule bygningen og seinere nyhuset fra 2008. På samme tomt har det derfor stått minst tre forskjellige bolighus!

Husa på nye Øver-Kallrustad

  • Låven ble bygd først, ferdig ca. 1968.
  • Hovedbygningen sto innflyttingsklar til jul i 1972.
  • Redskapshus, bygd delvis for å erstatte gamlelåven, ble oppført 2009/2010.

Teignavn

 
Hester på beite i det seinere Nybrøttet, ca. 1920. Her er det svær utsikt over Fjorden (Mjøsa). Foto: fra Ranveig Kalrudstads familiealbum.

Nybrøttet er den øverste delen av jordet. Her var det lenge beite, men på 1950-tallet ble det nybrøtt. Dette var ei tid da bulldoserne kjørte for fullt, og mange garder utvida dyrkingsarealet sitt betydelig. Nybrøttet på Kallrustad var på ca. 25 mål, noe som betydde at den arbeidde jorda på eiendommen vokste med rundt 30 %. På slutten av 1980-tallet ble steinrøysene mellom Nybrøttet og Storjordet kjørt vekk, slik at det ble ett sammenhengende jorde, arrondert til beste for traktor og skurtresker.

 
Kua på Øver-Kallrustad jages gjennom Bergenga til beitet i det nåværende Nybrottet. Til høyre Helga og Martin Kalrudstad, som overvåker det hele. I bakgrunnen står Hans Kalrudstad. Foto fra Ranveig Kalrudstads familiealbum.

Bergenga var ei av engene på garden. Enga, som nå er delvis gjenvokst, har i seinere tid blitt brukt som kubeite. 2005 var siste året det gikk beitedyr her (ammeku). Navnet Bergenga ble ifølge Leiv Svendsrud (f. ca. 1924) brukt av den gamle familien på Kallrustad, nemlig Martin Kalrustad og etterkommerne hans. Svendsrud var nevø av Martin Kalrudstad og var mye her som smågutt i mellomkrigsåra og under andre verdenskrig. På denne tida ble kua jaga gjennom Bergenga på veg til beitet i det nåværende Nybrøttet. Bergenga ligger under Kallrustadberget, noe som er bakgrunnen for navnet.

Se også Ringstad.

Brukerfamilier


Øver-Kallrustad sokner til Nordlia kirke og kirkegard, som ble etablert i 1901. Flere gravminner på kirkegarden har tilknytning til brukerfamiliene på garden.

Bilder fra 1949

Helge og Petra Bekkelund forpakta garden i åra 1946-49, etter at Hans Kalrudstad døde. Sommeren 1949 tok de en del bilder fra Øver-Kallrustad

Kilder og litteratur