Kallrustad (Østre Toten gnr. 122)

Kallrustad er en matrikkelgard (gnr. 122) i Nordlia i Østre Toten kommune (gnr. 122). Det gamle gardsvaldet ligger i og ved tettbebyggelsen i Nordlia, på begge sider av Nordlivegen. Pr. 2023 er det 113 bruksnummer, som i tillegg til gardsbruka Øver-Kallrustad (bnr. 1) og Engelia/Ner-Kallrustad (bnr. 2, 3 og 5) utgjøres av boligtomter.

Kallrustad
Kallrustad kart 1964.jpg
Kart over Kallrustad-området rundt 1964.
Alt. navn: Kalrustad, Kallerustad, Kallerudstad
Først nevnt: 1616 (?)
Sted: Nordlia
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 122

Gardshistorie

 
Tresking på Kallrustad 23. august 2009. Claasen går her på Ner-Kallrustad, mens jordet på Øver-Kallrustad ses øverst.

Garden ble trulig rydda i høgmiddelalderen, men ble nedlagt etter svartedauden. Tidlig på 1600-tallet ble den gjenrydda. Den grensa da mot Askjum, Stubberud, Dælin, Skattum, Kolbjørnrud og Breili. Fogd Børge Johan Schultz på Breili kjøpte ca. 1816 Kallrustad og dreiv trulig de to gardene som én enhet.

Schultz døde i 1826, og i 1832 var det auksjon over boet. Jordegodset ble da splitta opp. Kallrustad ble delt i «tvende formeentlig lige gode Dele», slik det heter i delingsforretningen. De to bruka fikk i dagligtalen navna Øver-Kallrustad og Ner-Kallrustad. Matrikkelgarden var allikevel ikke et reint papirbegrep etter den tid heller, for de to nabogardene samarbeida mye. Tuna lå bare 100 meter fra hverandre, så avstanden var mye kortere enn til de andre nabogardene. Gardene hadde derfor blant annet felles treskeverk. Det hendte også at de lånte hest av hverandre. Slåmaskina krevde f.eks. et tospann foran, og de to gardene hadde ofte bare en gamp hver. Også sosialt var det et tett forhold. Siden slutten av 1990-tallet har all åkeren på den gamle matrikkelgarden Kallrustad blitt treska av samme maskin, en Claas Consul, eid i fellesskap av de to nåværende gardbrukerne (Engelia og Øver-Kallrustad).

Rundt 1900 ble det delt fra flere småbruk fra matrikkelgarden Kallrustad, nemlig Engelia, Engelund, Bekkelund og Granum.

I tiåra fram til 1970 ble det solgt fra noen få arbeiderbruk og boligtomter, men den store utbygginga kom fra 1975 til 1980. Da ble skauen på Ner-Kallrustad i tillegg til deler av Bekkelund, Engelia, Engelund og Granum nedbygd. Også den nye Nordli-skolen ble bygd på Kallrustad-grunn, med tomt ved boligfeltet Kallrustadskauen (unna bnr. 2).

Eiere/brukere

Husmannsplasser

Fradelte bruk og boligområder

 • Øver-Kallrustad (bnr. 1) og Ner-Kallrustad (bnr. 2), garddeling i 1832.
 • «Kallerustad østre» (bnr. 3), papirnavn brukt om enga på Ner-Kallrustad, fradelt bnr. 2 i 1850.
 • Engelia (bnr. 5), fradelt bnr. 3 i 1888. Engelia kjøpte inntil bnr. 3 i 1935.
 • Kallrustadbakken/Engelund (bnr. 6), fradelt bnr. 1 i 1890.
 • Bekkelund (bnr. 7), fradelt bnr. 3 i 1908.
 • Granum (bnr. 8 m.fl.), fradelt bnr. 1 og 2 i flere etapper 1913-1933.
 • Granlund (bnr. 10), fradelt bnr. 7.
 • Dalhaug (bnr. 14), fradelt bnr. 2 i 1934.
 • Engelienga, boligfelt med 8 hus, bygd ut på 1970-tallet, fradelt bnr. 5.
 • Engelund/Bekkelund, boligfelt, bygd ut på 1970-tallet, fradelt bnr. 6 og 7.
 • Kallrustadskauen, boligfelt, bygd ut 1981/1982, fradelt bnr. 2.
 • Flere frittliggende eneboliger i perioden 1945-2005.

Kilder

Se også