Vogt

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kommerseråd Paul Pedersen Vogt (1646–1708) var den første fra slekta som kom til Norge. Fra Gamle Christiania-billeder.

Vogt, også skrevet Voigt, er ei norsk slekt med tyske røtter. Navnet er opprinnelig en yrkesbetegnelse, tysk for fogd. Førstemann i Norge var kommerseråd Paul Pedersen Voigt (1646–1708). Hans far Peter Vogt var husfogd over Sønderborg slott og amt og levde stadig 1674. Den agnatiske greina døde ut omkring 1750, mens en kognatisk grein fortsatt eksisterer.

Kjente medlemmer av slekta

 • Paul Pedersen Voigt (Poul Petersen Vogt) (1646 Sønderborg–1708), magasinforvalter på Akershus, kommerseråd og kjøpmann. Gift i 1679 med Catharina Brau(n)man(n) (1659-1742), dtr. av «Zahlcommissarius» og magasinforvalter på Akershus Dominicus B. og Sophia Cathrine Hübens og søster av Christian Braunmann, som i 1696 ble gift med Anna Maria Jensdatter Brode, og av Marie Sophie Braumann (1662-1744 Cha.), som i 1684 ble gift med Peter Jacob Wilster (1661 Cha.-1727 Hamburg), 1701 inspektør over festningene i Norge og inspektør over artilleriet i de opplandske festninger, 1712 kar. oberst av artilleriet og kommandant i Friedrichsort, men 1719 innsatt i Citadellet «for hans sælsomme Conduite», skjønt samme år kommandant i Glückstad. Men fikk atter reprimande og avgikk s.å., «kontrær i Efterlevelse af givne Befalinger». Hans søster Gedske Wilster ble i 1696 gift i Kbh. med oberstltn. Johan Wildschiøtt (+ 1709): se kommende artikkel om prestefamilien Spend, og disse søskens bror, Martin Jacob Wilster (1655-1626), 1711 oberst av artilleriet med rang av generalmajor, 1712 ved Gadebusch og 1713-14 ved Tønning etc., ble i ekteskap (1681) med Anna Catharine Teutoman (1666-) far til nedennevnte brødre Johan Jacob Wilster (~ v. KYAW) og Carl Wilster (~ Paul Lachmann VOGTS enke Karen Holter [1725-82], dtr. av Anders H. [1691-1731] og Anna Mortensdatter Leuch [1693-1754]), som begge ble adlet de Wilster.
  • Anna Paulsdatter Vogt Krefting (1683–1766), jernverkseier. Gift med Herman Krefting, eier av Bærums og Dikemarks jernverker, se slekta Krefting for etterslekt.
  • Peter Vogt (1685–1767), lagmann i Christiania og assessor i Overhoffretten. Gift i 1718 med Elsebeth Magdalene Heins (1701-66), dtr. av magistratspresident i Cha. Hans Jacob Heins og Maren Hansdatter Must. (Uten barn.)
  • Sophie Cathrine Vogt (1685–1723). Gift i 1707 med Helle Michelsen (1674 Cha.-), sønn av Michel Søfrensen og Anne Hellesdatter Pharo samt stamfar til slekten Heltzen. Anne var en datter av rådmann i Cha. Helle Berthelsen og Anna Povelsdatter TRANE (ca. 1612-94) (gift 2. gang med Henrich Reichwein og 3. gang med Thomas Holst), hvis brordatter Elisabeth Trane ble gift med Giord Andersen (1651–1720): se Thrane.
  • Dominicus Voigt (1687–1744), assessor ved Overhoffretten. Gift i 1719 med Henrika Maria Lachmann (+ 1721), søster av Andreas Lachmann.
   • Paul Lachmann Vogt (1721-61) til Stubljan og Hvitebjørn gods ved Christiania, justisråd, trelasthandler i Cha. Gift med Karen Holter (1725-82) (gift i 1764 med gen.ltn. Carl Wilster (1698-1776), enkemann etter Christine Henrica von Amthor (1705-52), dtr. av kgl. historiograf, justisråd Christopher Heinrich v. A. og Sophie Martini). Carl Wilster var en bror av Johan Jacob W., og begge ble opptatt den 21. oktober 1755 i adelsstanden i Danmark under navnet de Wilster. Ifølge Danmarks Adels Aarbog 1928 (se under «Litteratur» og kommentarene dér!), s. 155, var broren, generalmajor Johan Jacob v. Wilster (1689-1769 Chemnitz): «Gift med .... von Kyau (Fader: Generallieutenant .... von Kyau).» Her er det snakk om slekten von Kyaw: jfr. Adam II v. KYAW (1581-) og (~ 1606) Martha von Minkwitz’ datter, Susanna v. Kyaw, som ble gift i 1643 med Johann Reichwald 1647 adlet (i Sverige) von Kämpfen: se Hausmann (utdypende artikkel). Den «Generallieutenant» adelsårboka antagelig sikter til, kurfyrsten av Sachsen, August II «den sterke» av Polens [1] yndling, den vittige Friedrich Wilhelm II friherre v. Kyaw (1654 Strahwalde ved Löbau-1733 Königstein festning), døde ugift som kommandant på festningen Königstein, men hans eldre helbror, Adam Joachim v. Kyaw til Oberstra(h)walde og Schorbus (+ 26. nov. 1701), domherre i høystiftet Meißen, var i 2. ekteskap med Anna Elisabeth von Nostitz (av huset Lubach) far til Eva Eleonore von Kyaw (1702-48), som 1. gang ble gift den 15. januar 1732 med kgl. polsk og kursaksisk generalmajor og kommandant over Neustadt-Dresden, livlenderen Gustav Fitzner (+ 1734), og 2. gang den 5. feb. 1738 med daværende kgl. polsk og kursaksisk oberst, senere general Johann Jacob von Wilster. Og Susanna v. Kyaw var Adam Joachims faster: jfr. kommentaren under «Litteratur» til DAA:1928.
  • Eleonora Vogt (1691–1750). Gift med kjøpmann og stadskaptein i Christiania Niels Michelsen, bror av ovennevnte Helle Michelsen. Stammor til kognatisk grein.
   • Jan (Johan) Ni(e)lsen (1720-64), trelasthandler i Drammen. Gift i 1753 med Anna Maria Cudrio (mor: Maren Hofgaard)
    • Niels Nielsen Vogt (1755–1809), sorenskriver i Nordfjord, tok farmoras slektsnavn den 27. nov. 1779 3 dager etter å ha giftet seg med Abigael Monrad (1757-1812), dtr. av sogneprest til Eidanger Jørgen Herman Monrad (mor: Barbara Leopolda, søster av den i 1739 adlete Herman Leopoldus d.y. Løvenskiold) og Catharina Stranger. (10 sønner og 4 døtre.)
     • Johan Nielsen Vogt (1783–1859), sokneprest. Gift 1. gang med Maria Lovise Nørager (1779-1811), dtr. av skifteforvalter Nørager i Dansk Vestindia; gift 2. gang med Henriette Elisabeth Lorenzine (Zine) Juhl (1790-1846), dtr. av sogneprest til Førslev Lorenz J. (1761-1833) og Charlotte von Würtzen (1758-1813), dtr. av overkrigskommissær og brødbakningsentrepeneur ved militæretaten, Christian Henrich v. W. (1709-96) og Anne Margrethe Juhl (ca. 1726-62), hvis bror, Fredrik Lorentzen Juhl (1728-73), i ekteskap med Elisabeth Birgitta Bartholin (1734-96) var far til nettopp sognepresten til Førslev, som også var svigerfar til nedennevnte David Vogt. Søskenparet Juhls foreldre var Lorentz Pedersen Juhl (Juul) (1661-1742) og Anna Dorothea von Buchwald (1702-38), hvis søsterdatter Catrine Sophie SUNDT (1713 Kongsvinger-65) ble gift i 1735 med Ulrich Friedrich (Ulrik Fredrik) Rosing (1693-1764), oberstløytnant.
      • Nils Lorenz Vogt (1813–1870), stiftsoverrettsassessor. Gift med Karen (Kaja) Johanne Holmboe (1826-65), dtr. av rektor i Bergen Hans H. og Welgjerd Endriette Løberg.
       • Hansine Henriette Vogt (1850-) gift i 1876 med grosserer i Cha. Jens Ludvig «Andersen» Aars (1852 Horten-1918).
       • Svend Borchmann Hersleb Vogt (1852-1923). Gift med Abigael Olivia Vogt (1856-1935), dtr. av Nils V. og Karen Magdalena Ancher Arntzen.
        • Nils Lorentz Vogt (1883–1958), 1924 adm. direktør i Norges Industriforbund. Gift med Ida Marie Fabricius (1889 Redfern, Australia-1979 Oslo), dtr. av Oscar F. (mor: Ida Sophie Catharina Motzfeldt) og Charlotte Henriette Hannan.
         • Hersleb Vogt (1912–1999), ambassadør. Gift 1. gang i 1939 med Evelyn Cathinca Andvord (1915-92), skilt.
        • Nils Vogt (1887–1977), sjefsinspektør.
      • Volrath Vogt (1817–1889), teolog.
      • Ingeborg Hedvig Vogt (1822-1901) gift i 1844 med Johan Marenus Conradi (1812-71).
     • Jørgen Herman Vogt [2] (1784–1862), statsråd. Gift 1. gang i 1810 med Ingeborg Maria Lorentzen (1788 Drammen-1821 Cha.), dtr. av kjøpmann i Drammen Jacob L. og Karen Stranger; gift 2. gang i 1822 med grevinne Hedvig Lovisa Frölich (1787-1880), separert 1837, dtr. av rittmester, greve Adolf Fredrik F. og Hedvig Eleonora Hummelhielm.
      • Karen Rosenberg Vogt (1810 Nordfjord-55 Cha.) gift i 1835 med daværende premierløytnant Henrik Sigvart Scheel (1806-91), 1856-67 kommandant på Oscarsborg festning (~ 2° M.L. Vogt).
      • Marie Lovise Vogt (1817 Cha.-1900) gift i 1860 med sin søsters enkemann, daværende oberstltn., senere tollkasserer i Fredrikstad, H.S. Scheel.
      • Jacob Vogt (1819-1906), lege, 1854 opptatt i frimurerlogen St. Olaus til den hvide Leopard og vikarierende seremonimester der i 1858, fast seremonimester i 1861 osv., 1874-77 »Ordførende Mester» (OM), men fratrådte da han ble brigadelege og flyttet til Halden. Ugift - men samboer i 1875 i Cha. og stadig i Fredrikstad i 1900 med Johanne Henrike Scheel (1845-1925), dtr. av Henrich Sigvart Scheel og Vogts helsøster Karen Rosenberg Vogt: se Scheel (utdypende artikkel).
      • Av II: Ingeborg Hedvig (Hedda) Vogt (1825-1904) gift i 1852 med greve Albert Ehrensvärd [3] (1821-1901), 1885–89 svensk utenriksminister. Deres sønn, Albert greve Ehrensvärd d.y. [4] (1867 Göteborg-1940 Lund), var også utenriksminister, fra 1911 til det skjebnesvangre året 1914.
      • Clara Vogt (1828 Stockholm-) gift i 1850 med senere kammerherre Carl Ferdinand Gjerdrum (1821-1902).
     • Peter Vogt (1787–1819), ekspedisjonssekretær. Gift i 1814 med Charlotte (Lotte) Juhl (Førslev prestegård på Mors 1795-Cha. 1820), dtr. av sogneprest Lorentz Juhl og Charlotte von Würtzen: se både ovenfor og nedenfor.
      • Nils Vogt (1817–1894), statsråd og amtmann. Gift i 1843 med Kaja Arntzen, dtr. av sorenskriver i Solør og Odalen, forhenv. magistratspresident i Cha., Arne A. og Karen Magdalena Ancher (se Anker (slekt)).
       • Arne Vogt (1848-1935), høyesterettsdommer. Gift i 1875 med Alette Heyerdahl (1849-), dtr. av brigadelege Stener H. og Valentine Egidia Sem.
       • Karen Vogt (1850-) gift i 1879 med ing. Hjalmar Conradi.
       • Nils Vogt (1859–1927), sjefredaktør i Morgenbladet.
       • Paul Benjamin Vogt (1863–1947), 1906 Norges første sendemann i Stockholm, statsråd. Gift i 1888 med sin svigerinnes søster, Andrea Severine Heyerdahl.
     • David Vogt (1793–1861), byfogd i Moss 1831. Gift i 1819 med Maria Magdalena (Lene) Juhl (1797-1889), dtr. av sogneprest til Førslev Lorenz Juhl (1761-1833) og Charlotte von Würtzen (1758-1813): se ovenfor.
     • Niels Nielsen Vogt (1798–1869), prost.

Litteratur

 • Vogt i Store norske leksikon.
 • Erik Berntsens slektssider.
 • Vogt, L. J.: «Slægten Vogt i gamle Dage» (Cha. 1881)
 • Danmarks Adels Aarbog 1928, s. 153-164: «de Wilster». Denne stamtavle har på s. 157 følgende feilopplysning: Carl de Wilster gift i 1764 med «Karen Holter (Forældre: Kapellan Anders Holter og Karen Leuch), f. 27 Okt. 1625 + 18 Juni 1782 (g. 1° 26 Jan. 1746 m. Justitsraad Povl Lachman Vogt til Stubljan og Hvitebjørn Gods ved Christiania, f. 26 Marts 1721 + 17 Febr. 1761).» - Nå ble vel Anders Holter sogneprest til Strøms prestegjeld, det er så - men han var gift med Anna Mortensdatter Leuch (1693-1754) (gift 2. gang i 1742 med oberst Adolph Carl v. Helm [ca. 1685-1754]), dtr. av Morten Pedersen Leuch d.e., stadskaptein og eier av Bogstad gård, og Karen Pedersdatter Müller. Kanskje er det en forveksling av mor og datters navn som ligger til grunn for årbokas forvirrende feilopplysning, at også Karen Holters mor het «Karen» (Leuch), men hun het Anna! [5] [Her kommer videre en omtale av generalløytnant v. Kyaw og dennes bror, som var domherre, men se inntil videre lenke til tysk art. om slekten von Kyaw (også skrevet v. Kyau), «Familien-Chronik des adeligen und freiherrlichen Geschlechtes von Kyaw» (1870)[6] av Heinrich Adolph von Kyaw. Se særlig sidene 259ff og 399-402 samt tabellene 5 («Hauptlinie Kemnitz») og 6 («Zweiglinie Strawalde»); og om Johann Reichwald v. Kämpfen spesielt: s. 246-249.]


REFERANSER: