Peder Hanssøn Litle

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Peder Hansen til Foss (1496-1551), også kalt Basse, var en danskfødt adelsmann som spilte en betydelig rolle som embetsmann i Norge på første halvdel av 1500-tallet. Han var høvedsmann på Akershus festning og lensherre i Akershus len. Dessuten engasjerte han seg sterkt i trelasthandel og sagbruksdrift.

Slekten Basses våpen
Foto: roskildehistorie.dk

Tidlig liv

Peder Hansen ble født i 1496 i Esbønderup på Sjælland.[1] Han tilhørte den danske adelsfamilien Basse, og en gren av denne som brukte navnet «Litle». Peder Hanssøn selv brukte imidlertid ikke noen av disse slektsnavnene. Det har vært spekulert i at han stammer fra den norske adelsmannen Svend Basse, men dette er ikke dokumentert.[2]

Tjeneste i Norge

Han kom til Norge som ganske ung og var trolig i tjeneste hos høvedsmannen på Akershus, Hans Mule, som han ledsaget på en reise til Danmark i 1524, der Hans Mule druknet. Peder Hansen fikk sin første forlening i 1528, da han ble lensherre over Nedenes. I 1532 fikk han også Råbyggelaget i len.

Som lensherre var Peder Hansen en lojal støttespiller for kong Frederik I og seinere for kong Christian III. Han fungerte som mekler mellom kongen og hans motstandere blant norsk adel og geistlighet. Blant annet ble han flere ganger sendt til Nidaros for å forhandkle med den mektige erkebiskop Olav Engelbrektsson. Trolig var det på denne måten han møtte og seinere giftet seg med Ingeborg Nilsdatter Gyldenløve, datter av riksråd Nils Henriksson Gyldenløve og Inger Ottesdatter Rømer (kjent fra Henrik Ibsens skuespill «Fru Inger til Østeråt».

Under tronstriden 1533-36, kjent som «Grevefeiden», støttet Peder Hansen den seirende Christian III, og høsten 1536 ble han belønnet for sin lojalitet med det viktige embetet som høvedsmann på Akershus festning og lensherre i Akerhus len. Året etter spilte han en viktig rolle ved innføringen av reformasjonen, blant annet under beleiringen av bispeborgen på Hamar og avsettelsen av biskop Mogens.

Lensherre i Akershus

Som lensherre i Akershus fra 1536 til 1551 videreførte han politikken med å legge de mindre lenene på Østlandet inn under Akershus. Som embetsmann ble hovedoppgaven hans å gjennomføre reformasjonen i tråd med kong Christians politikk. Han framstår som en hensynsløs mann som ikke nølte med å bruke makt når dette var nødvendig. Blant annet hadde han ansvaret for å slå ned det store bondeopprøret i Telemark i 1540, som endte med at fem bønder ble halshugget. Ved siden av embetet som lensherre ble han i 1546 utnevnt til øverste berghauptmand ovrér bergverkene i landet.

Peder Hansen engasjerte seg også sterkt i sagbruk og trelasthandel, og han kjøpte opp store jord- og skogeiendommer i fler av bygdene som hørte under Akershus len. Tyngdepunktet for denne godssamlingen ble Eiker, der han blant annet kjøpte adelsgodset Foss og gjorde dette til sin setegård. På dette tidspunktet var sagbruksdriften og trelasthandelen i Drammensvassdraget alt i full gang, men Peder Hansen bidro til en opptrapping av denne virksomheten og til at den i stadig sterkere grad ble dominert av adelige embetsmenn. Det har også vært hevdet at han brukte stillingen som lensherre til å skaffe seg en slik posisjon, gjennom å bøtelegge folk for deretter å ta eiendommene deres i pant.

Påsken 1551 falt Peder Hansen av hesten sin og skadet seg stygt. Han måtte gå på krykker resten av sin levetid. August samme år forverret tilstanden hans seg, og han døde 15. september. Etter hans død måtte enken Ingeborg forsvare godset i rettssaker som ble innledet på grunn av Peder Hansens framgangsmåte.

Peder Hansen og Ingeborg ble gravlagt i et eget gravkammer under gulvet på Haug kirke. Steinen ble gjenfunnet under restaurering av kirken på 1960-tallet, og det var mulig å tyde innskriften: «Her ligger begrafven Erlige og Velbyrdige Mand Peder Hanssøn til Foss,som var Høyvitz Mand paa Aggershuus, och Døde den 15 dag Septembris Aar 1551, med syn Kjere Høstrwe, Frue Ingeborg Nilsdatter som Døde Aar (1597) Gud vere dem Naadig.»

Peder Hansen og Ingeborg Nilsdatter var foreldre til rikskansler Hans Pedersen og Margrethe Pedersdatter, som ble gift med Anders Huitfeldt.

Referanser

LitteraturEiker Leksikons logo.jpeg Peder Hanssøn Litle inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!