Raadhusgaten (Fredrikstad)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Raadhusgaten sett fra Færgeportgaten. Tøihusgaten 41 er synlig i enden av gaten.
Foto: Ukjent fotograf/Nasjonalbiblioteket
Gaten sett fra samme veikryss omtrent 90 år senere.
Foto: Siri Johannessen (2016).
Raadhusgaten sett fra krysset med Tøihusgaten i syd.
Foto: Siri Johannessen (2016).

Raadhusgaten i festningsbyen Fredrikstad er en langgate fra Laboratoriegaten lengst i sør til Smedjegaten lengst i nord. Den har sitt navn etter Rådhuset lengst sør i gaten. Frem til bybrannen i januar 1653 het gaten Østergade. En beretning gjengitt på side 229 i Fredrikstad : Gamlebyen og festningen forteller at brannen herjet «nordenfor Kircken foruden Østergade (nuværende Rådhusgaten) som paa begge Sider blev i Behold».

Langs Raadhusgaten finner vi matrikkelnumre fra 13 til 23. De fleste husene i gaten er toetasjes hus fra tiden etter brannen i 1830, bare det nordligste kvartalet har hus fra 1700-tallet.

Gatens beboere

I tabellen over beboerne er bare de med fast bopæl i huset tatt med, og ikke de besøkende («mt»). I eierlisten er eiernes navn, tittel og fødested hentet fra folketellingen – med stavefeil og alternative skrivemåter. Personinformasjonen kan være sammensatt av data fra eiendoms- og personlistene, som for eksempel for hus nr. 13 i 1875:

Huslisten: Gårdens eier: Snedker A. Meyer
Personlisten: Albert G. Meyer 1829 Wüttemberg hf g Snedker og Restaurateur b

som i tabellen ble til «Snedker og Restaurateur Albert G. Meyer f. 1829 i Wü[r]ttemberg».[1]

I 1875

I nr. 21 bodde blant annet Christen og Elisabet Myhrvold.
Foto: Siri Johannessen (2016).

Folketellingen i 1875 er gaten en del av tellingskrets 001a. Det var 236 mennesker, likt fordelt på kvinner og menn, bosatt her. Av disse er en mann født i Tyskland, ni menn og seks kvinner i Sverige, 131 (65 kvinner og 66 menn) i Fredrikstad (det vil si i Gamlebyen), og de øvrige på ulike steder i Norge. Beboerne har ulik status, alt fra en eier av et boktrykkeri, en trompeter, bakermestere, hjulmakere, et postbud og en politibetjent til andre som ble understøttet av fattigkassen eller sine barn.

De 236 er fordelt over 55 husholdninger. I nummer 19 befinner den største seg, den er på 11 personer og husfader er enkemann og tollbetjent Anthon Marthin Gran (f. 1817 i Elverum, Østerdalen). Den omfatter seks døtre og to sønner mellom ni og 25 år som forsørges av ham, en sønn som er styrmann og den tyve år gamle tjenestepiken Caroline Pettersen fra «Leer Sokken Bohuslæn i Sverige».

Hvilket kirkesamfunn de telte tilhørte eller regnet seg til var også et tema. For 100 personer er dette ikke angitt, 85 angir at de er lutherske eller av «Luthers lære», 25 tilhører «s» (statskirken) og 19 er «Evangelisk lutherske». De siste syv er dissentere som er medlemmer av den «Biskplige Methodistkirke» [sic!] eller «Methodist Episkopalske».

Det er få beboere over 60 år, gatens nestor med sine 82 år er den tidligere høkeren Christen Andersen Myhrvold, født 1793 i Høland prestegjeld. Han bor sammen med konen Elisabet (f. 1799 i Borge Pr.) i nummer 21 og «Forsørges for en del af Børnene». Det er syv gutter fra 7–14 år som angis å være «skolediscipel», men de tilhører alle to husholdninger i nr. 18. Dermed kan det være fler skoleelever i gaten enn disse.

0-14 år 15-29 30-59 Over 60
Kvinner 36 42 33 7
Menn 47 29 36 6
Total 83 71 69 13
Husnr. Ant.
hushold
Beboere Kvinner Menn Eier
13 3 14 8 6 Snedker og Restaurateur Albert G. Meyer f. 1829 i Wü[r]ttemberg
15 4 24 16 8 Madam Pauline Helgesen, høker, f. 1802 i Kongsberg
16 1 7 4 3 Kæmner, Hospitals forstander, Agent Ole Sandberg f. 1827 i Frederikstad
17 17 41 17 24 Madame Berte Eeck (Bogtrykkereier) f. 1809 i Onsøe og Sergeant Christian Ellingsen Holm f. 1823 i Tune
18 5 32 13 19 Handlende Adam Reutz Steen f. 1822 i Øster Riisøer
19 5 30 17 13 Christoffersens Enke
20 8 42 21 21 Guldsmed Jacobsen
21 6 21 11 10 Christen Andersen Myhrvold f. 1793 i Hølands Pr.
22 2 16 7 9 Slagter M. Thoresen
23 4 9 4 5 Julmager Chrestian Pettersen f. 1819 i Vestby Pr.
Totalt 55 236 118 118

I 1885

Huslisten for Raadhusgaten 16. Fra Digitalarkivet.

Da neste folketelling finner sted i 1885 bor det 54 færre mennesker i gaten. Folketallet har sunket til 182, likt fordelt mellom kvinner og menn. Den største forskjellen er i aldersgruppen 15-29 år, der antallet beboere er halvert siden 1875.

Blant beboerne er en mann født i Tyskland, fire kvinner og tre menn fra Sverige, 98 (45 kvinner og 53 menn) er født i Fredrikstad, og de øvrige på ulike steder i Norge. Beboerne har ulik status, alt fra en handelsborger, «spisevært», bybud, arsenalfyrverker, en «Modehandlerinde» og en «Udgiver af Fredriksstad Ugeblad» til en uten næringsvei og noen som ble understøttet av fattigkassen. I denne folketellingen er det ikke angitt hvem som hører til de ulike husholdningene, ei heller er det undersøkt hvilket kirkesamfunn de telte tilhørte eller regnet seg til.

Det er bare 11 beboere over 60 år, gatens eldste befinner seg i nummer 20. Det er 76 år gamle Johanne Stenersdatter (f. 1809 i Fredrikstad), og hun får «Understøttelse af Fattigvæsenet».

0-14 år 15-29 30-59 Over 60
Kvinner 30 21 34 6
Menn 44 21 34 5
Total 74 33 64 11
Husnr. Beboere Kvinner Menn Eier
13 8 4 4 Ikke angitt, men muligens den samme som for ti år siden:
Snedker og restaurateur Albert G. Meyer f. 1829 i Württemberg[2]
14 0 0 0 Ubeboet
15 20 9 11 Slagter Engebret Hansen f. 1856 i Torsnæs
16 8 4 4 Handlene Ole Rømer Aagaard Sandberg f. 1827 i Fredriksstad
17 17 8 9 Mad. Eeck & Sergeant Holm
18 40 21 19 Handlende Adam Kentz Steen f. 1822 i Risør
19 18 10 8 Bager Christoffersens Enke
20 34 19 15 Guldsmed N. Jakobsen (Ingeborg Jacobsen)
21 21 9 12 Christen Myhrvold (muligens den samme som for ti år siden)
22 12 5 7 Slagter H. Thoresen
23 4 2 2 Hjulmager Pettersen
Totalt 182 91 91

I 1900

I sidebygningen til nummer 13 bodde Thora Johanness. som «Modtog logerende» i 1900.
Foto: Siri Johannessen (2016).

3. desember 1900 ble igjen en folketelling foretatt. Nå er folketallet sunket til 152, 86 kvinner og 66 menn. Folketellingene i 1875 og -85 viste en jevn fordeling mellom kjønnene, mens det denne gang er færre menn. I aldersgruppen 0-14 år er antallet innbyggere mer enn halvert.

Blant beboerne er fire kvinner og tre menn fra Sverige, 98 (45 kvinner og 53 menn) er født i Fredrikstad, og de øvrige på ulike steder i Norge. Beboerne har ulik status, alt fra en slagterborger, Vin-Handlende, Skræddermester og et bankbud ved Fr.stad privatbank til en «Løs Arbeider Stenpukker. fattigunderstøttelse». Noen har to yrker, som «Logivertinde & frugthandler» eller «Blikkenslagermester og Kirkeværge», eller arbeider i tillegg til at de mottar fattigunderstøttelse. 15 angir at deres trossamfunn er methodist mens en er «Udtraadt. intet samfund», og majoriteten tilhører statskirken.

Antall beboere som er eldre enn 60 har vokst til 18 og antall kvinner i aldersgruppen er doblet siden 1885, med Lena Jørgens. som gatens eldste på 89 år. Hun ble født 30. januar 1811 og døpt Leena Margrethe 10. februar i Gamle Glemmen kirke. Foreldrene hennes var Jørgen Larsen og hustruen Johanne Joensdtr fra Bjølstadgrund på Kragerøen i Smaalenene[3]. Hun forsørges av Frederiksstads hospital, og bor hos enken Thora Johanness. som «Modtager logerende» i andre etasje i sidebygningen til Raadhusgaden 13.

0-14 år 15-29 30-59 Over 60
Kvinner 22 22 30 12
Menn 19 21 20 6
Total 41 43 50 18
Husnr. Beboere Kvinner Menn
13 13 8 5
14 0 0 0
15 9 7 16
16 7 2 9
17 7 7 14
18 18 14 32
19 9 8 17
20 12 7 19
21 7 6 13
22 7 5 12
23 2 5 7
Totalt 152 86 66

I 1910

Raadhusgaten 17 der familien Holm ble tellet i 1875, 1985, 1900 og 1910.
Foto: Chris Nyborg (2016).

Folketellingen fra 1. desember 1910 forteller at folketallet ikke er videre forandret de siste ti årene. Folketallet er steget med fire personer til 157, og forholdet mellom kvinner og menn er jevnet ut. Sammenlignet med folketellingen i 1875 er antallet kvinner i aldersgruppen 15–29 redusert med 2/3.

Blant beboerne er to menn og syv kvinnerfra Sverige, av disse er en tjenestejente mens resten er gift eller enke(menn). 97 (42 kvinner og 55 menn) er født i Fredrikstad, og de øvrige på ulike steder i Norge. Beboerne har ulike yrker, alt fra «Furer og depotarbeider», «Seilmager tilsjøs», «Kommunemand graver paa [Ø]stsidens Kirkegaard», cellulosearbeider og sjauerarbeidere til en «Maaneds-Tjener» og en «Arbeidsledig Vaktmand». Med hensyn til trossamfunn er syv medlemmer av den Luth. Evang. Frikirke, ni tilhører Metodistkirken mens resten angir at de er medlemmer i statskirken.

I 1910 er huseier Johanne Holm i Raadhusgaten 17 gatens eldste med sine 84 år. Hun deler boligen på fire rom og kjøkken med tre ugifte barn: Datteren Karoline (f. 1853), og sønnene Hartvig (sjømann, f. 1851) og Kristian (bankbud, f. 1867). Johannes mann, Sergeant Christian Ellingsen Holm, stod oppført som en av husets eiere allerede under folketellingen i 1875. Tellingen i 1865 forteller at familien allerede da bodde i Gamlebyen, i gård 53 a.[4]

0-14 år 15-29 30-59 Over 60
Kvinner 25 14 34 7
Menn 25 21 25 6
Total 50 35 59 13
Husnr. Beboere Kvinner Menn
13 12 5 7
15 21 9 12
16 5 4 1
17 16 9 7
18 42 22 20
19 12 7 5
20 18 8 10
21 9 5 4
22 14 7 7
23 8 4 4
Totalt 157 80 77

Bygninger

Her er alle bygninger som har fasade mot gaten tatt med, fra sør til nord. Beskrivelsene følger bygningenes beliggenhet per kvartal, og de på gatens vestre (venstre) side beskrives før den østre.

Bilde Adresse Kvartal Navn/beskrivelse
Toihus nord.JPG Tøihusgt. 41 Første Tøihuset
Fredrikstad, Gamlebyen - Østre Fredrikstad kirke 2008.JPG Kirkegt. 25 Østre Fredrikstad kirke
Fredrikstad, Gamlebyen - Tøihusgaten 42 01.JPG Tøihusgt. 42 Fjerde Rådhuset i Fredrikstad
Fredrik og kaserna.jpg Kasernegt. 47 Sjette Torvkasernen
Fredrikstad, Gamlebyen - Raadhusgaten 13.JPG Raadhusgt. 13 Syvende To-etasjes bolighus i tre
Fredrikstad, Gamlebyen - Raadhusgaten 14.JPG Raadhusgt. 14 Syvende Tomten er enten ikke omtalt, eller omtalt som ubebygd i folketellingene 1875, 1885, 1900 og 1910.
Fredrikstad, Gamlebyen - Raadhusgaten 15.JPG Raadhusgt. 15 Syvende To-etasjes bolighus i tre
Torvgaten 63 Gamlebyen i Fredrikstad.JPG Torvgt. 63 Syvende To-etasjes bolighus i tre
Torvgaten 62 Gamlebyen i Fredrikstad.JPG Torvgt. 62 Niende En-etasjes bolighus i tre
Raadhusgaten 17 Fredrikstad 01.jpg Raadhusgt. 17 Niende To-etasjes bolighus i tre
Voldportgaten 71 Gamlebyen i Fredrikstad.JPG Voldportgt. 71 Niende Halvannen-etasjes trehus, dels bolig, dels kafe.
Torvgaten 64 Gamlebyen i Fredrikstad.JPG Torvgt. 64 Tiende Pusset murgård i to etasjer
Fredrikstad, Gamlebyen - Raadhusgaten 16.JPG Raadhusgt. 16 Tiende Raadhusgaten 16 ligger i Tiende kvartal i Gamlebyen i Fredrikstad. Dette var en av gårdene som brant ned under bybrannen i 1830. Enken Maren Guldbrandsen lot den gjenoppbygge, men solgte den i 1839 til overtollbetjent F.C. Bøhme. Huset brant igjen ned under bybrannen i 1844, og denne gang ble det gjenoppbygget i mursten. I 1846 solgte Bøhme eiendommen til skomaker og brennevinshandler Lars Johannesen Hafslund, og han solgte den videre til kemner, hospitalsforstander og agent Ole Rømer Aagaard Sandberg (1827–1918) i 1864. To-etasjes murstensgård.
Fredrikstad, Gamlebyen - Voldportgaten 73.JPG Voldportgt. 73 Tiende En-etasjes pusset murgård, kafedrift.
Graffgaarden2.JPG Voldportgt. 72 Tolvte Graffgården
Fredrikstad, Gamlebyen - Raadhusgaten 19 02.JPG Raadhusgt. 19 Tolvte To-etasjes trehus
Fredrikstad, Gamlebyen - Raadhusgaten 20.JPG Raadhusgt. 20 Tolvte To-etasjes trehus
Fredrikstad, Gamlebyen - Raadhusgaten 21.JPG Raadhusgt. 21 Tolvte To-etasjes trehus
Boeckmanngaarden.JPG Færgeportgt. 82 Tolvte Bøckmanngården
Raadhusgaten 18A Fredrikstad 01.jpg Raadhusgt. 18A Trettende To-etasjes trehus.
Raadhusgaten 18B Fredrikstad 01.jpg Raadhusgt. 18B Trettende To-etasjes hus, 1. etasje i sten, 2. i tre.
Fredrikstad, Gamlebyen - Færgeportgaten 83.JPG Færgeportgt. 83 Trettende En-etasjes trehus. Oppført av festningens vollmester Peter Hoff etter bybrannen i 1830.
Fredrikstad, Gamlebyen - Færgeportgaten 81.JPG Færgeportgt. 81 Femtende To-etasjes trehus.
Fredrikstad, Gamlebyen - Raadhusgaten 22.JPG Raadhusgt. 22 Femtende To-etasjes trehus.
Fredrikstad, Gamlebyen - Raadhusgaten 23 01.JPG Raadhusgt. 23 Femtende En-etasjes trehus.
Fredrikstad, Gamlebyen - Smedjegaten 88.JPG Smedjegt. 88 En-etasjes trehus.

Galleri

Referanser og fotnoter

  1. Raadhusgaten 13 i folketelling 1875 for Fredrikstad prestegjeld fra Digitalarkivet
    og Albert G. Meyer i folketelling 1875 for Fredrikstad prestegjeld fra Digitalarkivet
  2. Transkripsjonen angir «Wästomberg», mens det på selve skjemaet er angitt Württemberg.
  3. Østfold fylke, Glemmen, Ministerialbok nr. 3 (1803-1815), Fødte og døpte 1811, side 146-147. Lena Jørgens. dåp (nr. 30)
  4. Folketelling 1865 for 0103B Fredrikstad prestegjeld, Fredrikstad kjøpstad: Christian E. Holm på Digitalarkivet.no

Kilder

Koordinater: 59.20126° N 10.95249° Ø