Østerud (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Østerud
Sokn: Fiskum
Kommune: Øvre Eiker
Fylke: Viken
Gnr.: 114
Postnummer: 3320 Vestfossen

Østerud (gnr. 114) er en matrikkelgård i Fiskum sokn i Øvre Eiker.

Navnet

Navnet er sammensatt av «ysta» (ytterste) og «rud» (rydning). Da gården ble ryddet, sannsynligvis i høymiddelalderen, må dette ha vært den ytterste gården på Eiker som var blitt ryddet på denne siden av Eikeren. Eldre skriveformer er Ystarud (1489), Ydzsterud (1520), Ysterudt (1542), Østerudt (1578), Ysterud (1593) og Østerød (1621). I 1661 og 1723 brukes dagens form, Østerud.[1]

Beliggenhet og topografi

Gården ligger på østsiden av Eikeren, under det bratte Østerudfjellet. Den ligger rett ved Riksvei 35, drøyt 5 kilometer sørøst for Vestfossen og 15 kilometer nordvest for Eidsfoss. Gården grenser mot Hamre i nord og Tryterud i sør, mot Stenshorneskogene i øst og Eikeren i vest. Den ligger i Hedenstad fjerding og lå i Haug hovedsogn fram til 1883, da den sammen med øvrige gårdene i området ble overført til Fiskum sogn. Gården har postadresse Vestfossen.

Opprinnelse og forhistorie

Arkeologiske funn og kulturminner

Middelalderen

Østerud ble trolig ryddet i høymiddelalderen, og den var blant gårdene som ble liggende øde en periode i seinmiddelalderen på grunn av Svarteduaden og andre pestepidemier. I kidlene nevnes den flere ganger som en «ødegård».[2]

Gården nevnes for første gang i skriftlige kilder sommeren 1489, da fru Margareta Johansdatter solgte gården til Orm Erikssön.[3]

I 1520 ble Mattis Persson nevnt som eier av gården, i forbindelse med fastsettelsen av grensene mellom Østerud og nabogården Hamre.[4]

Fra matrikler og panteregister

Matrikkel 1647 xxxxgård med landskyld x lispund eller x riksdaler
Gammel matrikkel MN xxx med skyld xx lispund
Matrikkel 1838 MN xx med skyld x riksdaler x skilling
Matrikkel 1887 Gnr.xxx med skyld xx mark xx øre
Areal og antall bruk 2009


1542-1721: Adelig leilendingsbruk

I 1542 solgte Erik og Gudbrand Ormssönner Østerud til lensherren i Akershus, Peder Hanssøn.[5] Dermed ble gården en del av Fossesholmgodset og seinere av Semsgodset. De neste 180 årene ble gården brukt av leilendinger, dels under adelige godseiere og dels under krongodset.

Fram til 1692: Erik Aslaksen

Erik Aslaksen var leiending på Østerud mot slutten av 1600-tallet. Han er oppført i 1661-matrikkelen som oppsitter på Østerud, som var oppført i Sems jordebok med en skyld på tre fjerdinger korn med bygsel. Under gården var det ei bekkekvern og skog «til bielcher og last».[6]

Erik Aslaksen var gift to ganger. Navnet på den første hustrien er ikke kjent, men fem barn fra dette ekteskapet er nevnt i skiftet etter ham:[7]

 • Ole Eriksen
 • Siri Eriksdatter, født 1635, død 1716 på Ås. Gift med Søren Olsen.
 • Ambjør Eriksdatter
 • Kristi Eriksdatter
 • Nils Eriksen, gift med Margrethe Nilsdatter, død 1682.[8]

Erik Aslaksens andre kone var [[Gunhild Olsdatter (1648-1704)|Gunhild Olsdatter, som var datter av Ole Tronsen og Elen Simensdatter på nabogården Hamre.[9] De fikk to barn:

 • Erik Eriksen, født 1681 på Østerud, død 1700 på Østerud[10]
 • Ingeborg Eriksdatter, født på Østerud1692-1721: Niels Lauritzen

Etter at Erik Aslaksen døde, giftet Gunhild Olsdatter seg med Niels Lauritzen Skistad. Han var sønn av Lauritz Andersen og Olethe Pedersdatter på Nordre Skistad. Niels og Gunhild fikk bare ett barn, før Gunhild døde i 1704:

 • Lauritz Nilsen, født 1694 på Østerud


Året etter at Gunhild døde, giftet Niels Lauritzen seg med Maren Hansdatter, som var datter Hans Pedersen og Aase Larsdatter på Rygg.[11] De fikk åtte barn sammen:

 • Gunild Nilsdatter født 1706.[12]
 • Hans Nilsen født 1709.[13]
 • Erik Nilsen født 1711.[14]. Han er nevnt som Erich Nielsen Stenshorne ved skiftet etter broren Hans i 1753.
 • Johannes Nielsen, født 1713[15]. Død 5 uker gammel.[16]
 • Olef Nielsen, født 1713[17]. Død 5 uker gammel.[18]
 • Johanne Nilsdatter, født 1714 på Østerud.[19]
 • Oloug Nilsdatter, født 1717 på Østerud.[20]Gift med Christoffer Christoffersen Nikkelsrud.[21]
 • Anders Nilsen født 1719.[22] Nevnt som Anders Nielsen Rolfsrud ved skiftet etter broren Hans i 1753.
 • Mari Nilsdatter, født på Østerud,[23] død 26/6-1814 på Lodenaasen.
 • Aase Nilsdatter, født 1722 på Østerud, død 1722.[24]
 • Niels Østerud, død 1722[25]1721-1797: Selveiergård

Omkring 1720 gikk Semsgodset i oppløsning, og de underliggende gårdene ble solgt på tvangsauksjon. Flere av gårdene ble kjøpt av de leilendingene som hadde bebodd og brukt dem, og dette skjedde også på Østerud.

1721-1724: Niels Lauridtzen og Maren Hansdatter

Niels Lauridtzen hadde altså drevet Østerud som leilending i nesten 30 år før han ble selveier i 1721. Han døde bare tre seinere, 84 år gammel.[26] Av skiftet går det fram at han var bror av Peder Skistad og Claus Korvald.

1724-1753: Hans Nielsen og Berthe Erichsdatter

Det ble den eldste av sønnene i det andre ekteskapet som overtok gården. Hans Nielsen ble gift i 1732 med Berthe Erichsdatter fra Bakkerud.[27] De fikk flere barn:1753-1797: Erich Hansen og Ingeborg Henrichsdatter

Den nest eldste av sønnene, Erich Hansen, overtok gården etter foreldrene. Han ble gift med Ingeborg Henrichsdatter fra Kongsberg, og de fikk barna:

 • Mari Erichsdatter, født 1761. Gift 1793 med Gisle Gulliksen Brekke.[43]
 • Anne Erichsdatter, født 1763, død 1826. Gift i 1793 med Ole Nielsen Brekke. Som enke ble hun i 1808 trolovet med Peder Clausen Korsgaard, men denne trolovelsen ble seinere opphevet.[44]
 • Hans Erichsen, født 1765[45]
 • Dorthe Erichsdatter, født 1766[46] Gift med Peder Pedersen Gjelstad fra Hof.
 • Berthe Erichsdatter, født 1768[47]. Død samme år.[48]
 • Eline Erichsdatter, født 1768[49] Gift med Iver Sørensen fra Berg i Botne.
 • Hendrich Erichsen, født 1770[50]
 • Niels Erichsen, født 1772[51]. Død 1773.[52]
 • Niels Erichsen, født 1775[53] I 1803 fikk han datteren Anne utenfor ekteskap med Ingeborg Tostensd. Hamre.[54] Seinere ble han gift med Kristine Olsdatter fra Nøttnes i Hof.
 • Anders Erichsen, født 1780[55]. Død 1783.[56]
 • Berthe Erichsdatter, født 1782[57] Gift med Fingar Olsen fra Løken i Hillestad.
 • Claus Erichsen, født 1782[58] Død 1784.[59]
 • Anders Erichsen, født 1784[60]

Etter at Erich Hansen hadde overlatt Østerud til sønnene Hans og Henrich, flyttet han til Lardal i Vestfold, der han døde døde i 1817.[61]

Delingen av gården i 1797

I 1797 ga Erich Hansen Østerud de to sønnene sine skjøte på hver sin del av gården - begge skyldsatt for 7 1/2 lispund tunge. Hans Erichsens gårdpart ble matrikkelløpenummer 200, mens Hendrik Andersen ble eier av den andre halvdelen, med matrikkelnummer 199 og 201.[62]

Gjennom det meste av 1800-tallet var Østerud delt i disse to brukene:

En årene 1805-1821 var et skogstykke ved Tørrbekk utskilt som egen eiendom, med LN 201, men dette kom seinere inn under gården igjen. I 1863 ble delen delt på nytt, i to jevnstore bruk, og disse fikk da LN 199 (bnr.1) og LN 201 (bnr.3).

Dessuten var det flere husmenn på Østerudeie.

Historien etter 1797 er behandlet under hvert enkelt bruk.

Bruksnummer i 1887-matrikkelenReferanser

 1. Oluf Rygh, bind 5, s.272
 2. Moseng, s.322
 3. Diplomatarium Norvegicum, bind V, s.681-682
 4. Diplomatarium Norvegicum, bind V, s.742
 5. Diplomatarium Norvegicum, bind VIII, s.805-806
 6. Matrikkel 1661, Eger prestegjeld, fol.14a: «Østerud, Erich paaboer, schylder til Sembes Jordbog 3 Fring Korn med bøxel. Er under gaarden en Ringe bechequern, til huus behoff. Schouff til bielcher och Last.»
 7. Opplysninger fra Jonn Harry Eriksens slektsbase: Gravlagt 4/12-1692 på Fiskum kirkegård, skifte 31/1-1693 på Østerud.
 8. Skifte 17. september 1682
 9. Opplysninger fra Jonn Harry Eriksens slektsbase: Gravlagt 25/5-1704 på Fiskum kirkegård, skifte 1/5-1704.
 10. Gravlagt 24/10-1700 på Fiskum kirkegård
 11. Vielse 26/4-1705 i Haug kirke. Maren gravlagt 14/8-1729 på Fiskum kirkegård, skifte 12/91729 på Østerud
 12. Dåp 1/1-1707: Gunnild, barn av Niels Østerud
 13. Dåp 22/9-1709: Hans, barn av Niels Østerud
 14. Dåp 28/6-1711: Erich, barn av Niels Østerud
 15. Dåp Dom.24 à Trin. 1711: Johannes, barn av Niels Lauridtzen Østerud
 16. Begravelse 24.12.1713
 17. Dåp Dom.24 à Trin. 1711: Olef, barn av Niels Lauridtzen Østerud
 18. Begravelse 24.12.1713
 19. Dåp 2/12-1714: Johanne, barn av Niels Østerud
 20. Dåp 14/3-1717: Olou, barn av Niels Larsøn Østerud
 21. Vielse 26/1-1744 i Haug kirke (sønn av Christoffer Eriksen og Mette Clausdatter)
 22. Dåp 17/9-1719: Anders, barn av Niels Østerud
 23. Nevnt i skiftet 1724 uten alder
 24. Dåp 26/4-1722: Aase, barn av Niels Østerud. Gravlagt 26/7-1722 på Fiskum kirkegård.
 25. Begravelse 26/7-1722: Niels Østerud, 3 mnd. Han var trolig tvillingbror av Aase
 26. Jonn Harry Eriksens skifteregister: Østerud, skifte 22/11-1724
 27. Vielse 25/5-1732 i Fiskum kirke
 28. Dåp 13/9-1733: Dorethe, barn av Hans Østerud
 29. Gravlagt 25/7-1784 på Haug kirkegård. Skifte på Korvald 28/8-1784.
 30. Dåp 5/6-1735: Maren, barn av Hans Østerud
 31. Dåp 6/1-1738: Niels, barn av Hans Østerud
 32. Skifte 21. august 1759 på Østerud
 33. Dåp 25/9-1740: Erich, barn av Hans Østerud
 34. Dåp 28/10-1742: Dorethe, barn av Hans Østerud
 35. Gravlagt 3/1-1779 på Haug kirkegård
 36. 9 år ved skiftet i 1753
 37. Dåp 18/6-1747: Peder, barn av Hans Østerud
 38. 4 år ved skiftet i 1753
 39. Begravelse 20/3-1785: Corp. Henrich Hansen Østerud, 36
 40. 2 år ved skiftet i 1753
 41. Dåp 16/1-1752: Ole, barn av Hans Østerud
 42. Dåp 16/1-1752: Claus, barn av Hans Østerud
 43. Jonn Harry Eriksens slektsbase: Skifte etter Gisle og Mari ble holdt på Brekke 16/1-1833.
 44. Jonn Harry Eriksens slektsbase
 45. Dåp 13/1-1765: Hans, barn av Eric Hansen Østerud og Ingebor Henrichsd.
 46. Dåp 19/10-1766: Dorthe, barn av Eric Hansen Østerud og Ingebor Henricsd.
 47. Dåp 9/10-1768: Berthe, barn av Eric Hansen Østerud og Ingebor Henricsd.
 48. Begravelse 13/11-1868
 49. Dåp 9/10-1768: Elline, barn av Eric Hansen Østerud og Ingebor Henricsd.
 50. Dåp 13/4-1770: Henric, barn av Eric Hansen Østerud og Ingebor Henricsd.
 51. Dåp 7/6-1772: Niels, barn av Eric Hansen Østerud og Ingebor Henricsd.
 52. Begravelse 21/2-1773
 53. Dåp 13/4-1775: Niels, barn av Eric Hansen Østerud og Ingeborg Henrichsd.
 54. Dåp 9/1-1803
 55. Dåp 10/12-1780: Anders, barn av Erich Hansen Østerud og Ingeborg Henrichsd.
 56. Begravelse 30/11-1783
 57. Dåp 7/4-1782: Birthe, barn av Erich Hansen Østerud og Ingeborg Henrichsd.
 58. Dåp 7/4-1782: Birthe, barn av Erich Hansen Østerud og Ingeborg Henrichsd.
 59. Begravelse 11/1-1784
 60. Dåp 24/10-1784: Anders, barn av Erich Hansen Østerud og Ingebor Henrichsd.
 61. Jonn Harry Eriksens slektsbase: Død 15. juli 1817.
 62. Panteregister III-1. Henv til pantebok fol.297.

Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Østerud (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!