Det første ordentlige Storting

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Stortinget i 1815»)
Hopp til navigering Hopp til søk
Dronningens gate 15 på Norsk Folkemuseum. Her, i Christiania katedralskoles lokaler, ble det første ordentlige Storting satt den 1. juli 1815.
Foto: Chris Nyborg (2013).
En blå plakett er satt opp til minne om Stortingets møtelokale på dagens Dronningens gate 15.
Foto: Chris Nyborg (2015).
Stortingssalen på Norsk Folkemuseum.
Stortingspresident Wilhelm Friman Koren Christie (1778–1849).

Det første ordentlige Storting var virksomt fra 1. juli 1815 til 6. juli 1816. Det ble åpna av stattholder Hans Henrik von Essen, og ble oppløst av kronprins Karl Johan. Stortinget hadde sitt møtested i Christiania katedralskoles lokaler i Dronningens gate 15 i Christiania.

Høsten 1814 hadde det overordentlige Storting bestemt at Stortinget skulle tre sammen første hverdag i juli året etter. Det ble utlyst valg i kong Karl IIs navn den 30. november 1814. Valgene og Stortingets arbeid skulle skje i henhold til Grunnloven av 1814.

Valgene ble gjennomført over en lengre periode. Det første en kjenner var i Akershus amt den 29. desember 1814, mens den siste fullmakten, fra Kongsberg, er undertegna så sent som 26. juni 1815. Totalt ble det valgt 85 representanter.

Eidsvollsmannen Wilhelm Frimann Koren Christie ble valgt til stortingspresident. Visepresidentene var Nils Aall, Lauritz Weidemann, Peter Olivarius Bugge og Lorentz Lange, til Johan Andreas Budtz ble valgt fra 5. desember. Presidentvalgene skjedde for en uke av gangen, men Christie ble altså gjenvalgt hver gang.

I Grunnlovens paragraf 80 var det bestemt at Stortinget skulle sitte samlet i maksimalt tre måneder, og at man så eventuelt måtte søke Kongen om forlengelse. ("Storthinget forbliver samlet saalænge det finder det fornødent, dog ikke over tre Maaneder, uden Kongens Tilladelse.") Dels på grunn av den store saksmengden, dels på grunn av manglende rutiner og gode arbeidsformer, måtte Stortinget søke om forlengelse flere ganger. I ettertid ble denne stortingssesjonen kalt "Det lange stortinget".

Auditoriet på katedralskolen som ble vår første stortingssal er bevart på Norsk Folkemuseum.

Representanter

I tabellen nedenfor er både de 85 representantene (deputerte) og vararepresentanter (suppleanter) tatt med. Skrivemåten er stort sett holdt slik den var i 1815, men er noe standardisert da forskjellige, samtidige kilder har ulike skrivemåter. Skrivemåte for yrker er modernisert for å sikre at de er sorterbare. I tabellen er det satt nummer etter stedet personene representerte, i henhold til hvilket representantnummer de hadde. Varamedlemmer er markert med (vara) etter stedsnavnet. Sorterer man lista etter representasjonsområde vil man dermed få representantene i den rekkefølge de ble valgt. I utgangspunktet er tabellen sortert på etternavn; for representanter som ikke hadde slektsnavn, men brukte gardsnamn, er dette behandla som slektsnavn for å gjøre det lettere å finne fram.

Navn Representerte Yrke/tittel
Svend Aschenberg Søndre Throndhjems amt (2) Sokneprest
Hans Andersen Barlien Nordre Throndhjems amt (2) Gardbruker og industrigrunnlegger
Nils Brinck Bendz Laurvig og Sandefjord kjøpsteder Auditør, overbirkedommer, veier og måler
Johan Ernst Berg Nordlandenes amt (1) Amtmann
Christopher Anker Bergh Christiania kjøpstad (4) Generalauditør
Jakob Pedersen Birkedal Romsdals amt (3) Lærer
Jacob Christensen Bjørnerød Smaalenenes amt Gardbruker (3)
Ole Bjørnsen Bratsberg amt (2) Gardbruker
Knud Christian Bjørnskow Smaalenenes amt (2) Jurist
Andreas Bonnevie Kongsberg bergstad (1) Sokneprest
Laurentius Borchsenius Akershus amt (3) Sorenskriver
Johannes Mikkelsen Borge Søndre Bergenhus amt (4) Gardbruker og lensmann
Johan Ditlev Borthig Kragerø og Østerrisøer kjøpsteder Postmester og kjøpmann
Nils Trulsen Bru Stavanger amt (1) Gardbruker
Thomas Bryn Robygdelagets amt (1) Sorenskriver
Johan Andreas Budtz Søndre Bergenhus amt (3) Fullmektig
Peter Olivarius Bugge Throndhjem kjøpstad (1) Biskop
Johannes Paulsen Bøe Christians amt (4) Gardbruker
Christopher Benedict Bøgh Søndre Bergenhus amt (1) Sorenskriver
Peder Jacobsen Bøgvald Lister og Mandals amt (1) Gardbruker, skipsreder og sagbrukseier
Peder Juel von Cappelen Drammen kjøpstad (1) Kjøpmann
Wilhelm Friman Koren Christie Bergen kjøpstad (1) Stiftamtmann
Jens Peter Gløersen Debes Christiania kjøpstad (vara 2) Høyesterettsassessor
Christian Magnus Falsen Nordre Bergenhus amt (1) Sorenskriver
Henrik Gerner Moss kjøpstad (1) Kaptein, handelsmann, fabrikkeier og sagbrukseier
Frederik Glad Akershus amt (1) Gardbruker
Hans Hansen Grimelund Akershus amt (2) Gardbruker
Elias Frederik Hetting Nordre Throndhjems amt (3) Sorenskriver og kanselliråd
Halvor Nielsen Hoel Hedemarkens amt (2) Gardbruker
Peter Ulrik Magnus Hount Smaalenenes amt (4) Prost
Ole Paulssøn Haagenstad Christians amt (2) Gardbruker
Peder Tollefsen Ilsaas Hedemarkens amt (1) Gardbruker
Elias Winther Jørgensen Jarlsberg grevskap (2) Proprietær
Wilhelm Henrik Klerck Finmarkens amt (3) Handelsmann
Erik Otto Knoph Throndhjem kjøpstad (2) Bergmester
Wollert Konow Bergen kjøpstad (3) Kjøpmann og visekonsul
Mathias Bonsach Krogh Nordlandenes amt (2) Biskop
Lorentz Lange Christianssand kjøpstad Høyesterettsassessor
Elias Heltberg Lund Nordre Throndhjems amt (1) Oberstløytnant
Teis Jacob Torkildsen Lundegaard Lister og Mandals amt (2) Gardbruker, handelsmann og skipsreder
Fredrik Meyer Bergen kjøpstad (2) Kjøpmann
Engebret Olsen Moe Buskeruds amt (3) Gardbruker
Jonas Knudsen Moe Romsdals amt (2) Gardbruker
Ellef Jacobsen Mørch Smaalenenes amt (vara) Forlikskommissær
Hans Leierdahl Nansen Stavanger amt (3) Sorenskriver
Christian Andersen Neersten Nedenes amt (2) Gardbruker og lensmann
Jacob Nielsen Christiania kjøpstad (vara 1) Godsbestyrer
Nils Christian Nilsen Jarlsberg grevskap (1) Overbirkedommer
Joris Christian Nordbye Søndre Throndhjems amt (4) Lensmann
Nils Normann Finmarkens amt (2) Sokneprest
Torger Halvorsen Næss Nordre Bergenhus amt (2) Gardbruker
Iver Svendsen Oftedahl Stavanger amt (vara) Lensmann
Niels Gabrielsen Omsted Drammen kjøpstad (2) Trelasthandler
John Ragnvaldsen Onstad Nordre Bergenhus amt (vara 2) Gardbruker og lensmann
Halvor Halvorsen Ophuus Romsdals amt (4) Vever og farger
Østen Olsen Ovren Christians amt (3) Gardbruker
Jacob Frederik Oxholm Throndhjem kjøpstad (vara) Børskommissær, magasinforvalter og skuespiller
Anders Rambech Søndre Throndhjems amt (1) Sorenskriver
Søren Rasmusen Christiania kjøpstad (1) Professor
Lars Nicolai Reener Nordlandenes amt (vara) Gardbruker, handelsmann og væreier
Ole Torjussen Refsnes Lister og Mandals amt (4) Gardbruker og lensmann
Frederik Hansen Rested Lister og Mandals amt (3) Sorenskriver
Henrik Rogert Søndre Throndhjems amt (3) Oberstløytnant
Johan Christopher Ræder Hedemarkens amt (4) Kaptein
Jens Christian Samsing Laurvigs grevskap (1) Sokneprest
Michael Andersen Saxlund Hedemarkens amt (vara) Gardbruker
Ole Schare Christianssund og Molde kjøpsteder (1) Byfogd
Niels Schiøtt Christiania kjøpstad (2) Major
Eiler Hagerup Schiøtz Stavanger kjøpstad (1) Sorenskriver
Niels Stockfleth Schultz Throndhjem kjøpstad (3) Residerende kapellan
Valentin Christian Wilhelm Sibbern Smaalenenes amt (1) Amtmann
Johan Larsen Smitseng Nordlandenes amt (3) Gardbruker, fisker og båtbygger
Carl Peter Stoltenberg Tønsberg og Holmestrand kjøpsteder (1) Kjøpmann og forlikskommissær
Tollef Strand Hedemarkens amt (3) Underoffiser
Hans Jørgen Reutz Synnestvedt Romsdals amt (1) Kaptein
Christian Sørenssen Christianssand kjøpstad (1) Stiftsprost og sokneprest
Gudbrand Eriksen Tandberg Buskeruds amt (2) Gardbruker og trelasthandler
Carsten Tank Fredrikshald og Fredrikstad kjøpsteder (1) Kjøpmann, trelasthandler og skipsreder
Lars Jacobsen Thingnæsset Nordre Bergenhus amt (3) Gardbruker og landhandler
Johannes Berg Thrane Christiania kjøpstad (3) Kjøpmann
Christopher Olsen Uhlen Buskerud amt (1) Gardbruker og lensmann
Hans Arnesen Urdahl Nordre Bergenhus amt (vara 1) Gardbruker og lensmann
Jens Johan Vangensten Akershus amt (4) Gardbruker
David Sommerfelt Weidemann Arendal kjøpstad (1) Kjøpmann og skipsreder
Lauritz Weidemann Christians amt (1) Sorenskriver
Hans Olsen Westreim Søndre Bergenhus amt (2) Forlikskommissær
Hans Jørgen Wetlesen Bergen kjøpstad (4) Kaptein
Orm Hansen Øverland Stavanger amt (4) Gardbruker
Jacob Aall Nedenæs amt (1) Jernverkseier
Jørgen Aall Skien og Porsgrund kjøpsteder (1) Stadskaptein
Niels Aall Bratsberg amt (1) Statsråd
Kiddel Torkildsen Aarstad Stavanger amt (2) Gardbruker
Johannes Henriksen Aas Finmarkens amt (1) Sorenskriver og kanselliråd

Se også

Kilder