Forside:Historielag

Om Historielag
Faksimile fra Voss Avis 9. juni 1909; notis om etableringen av historielag for Sogn 1. pinsedag 1909.

Historielag er en vanlig betegnelse på lokalhistoriske foreninger. De fleste av historielagene, pr. 2008 417 lag, er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

Lagene er organisert på forskjellige måter. Enkelte er selvstendige lag som har en kommune eller deler av en kommune som sitt interesseområde, mens andre er lokallag av et felles historielag for en region eller et fylke.   Les mer ...

 
Smakebiter
Logo, tegnet av Georg Opheim.
Foto: Arne Langås.

Åsen Museum og Historielag i Levanger kommune ble stiftet 17. februar 1986. Lagets virkeområde er tidligere Åsen kommune, og hovedaktiviteten er todelt mellom historielag og museumslag. Laget har siden 2001 gitt ut Åsen Bygdekalender, en kalender med historiske fotografier.

Lagets formål er «å fremme og ivareta interessen for bygdas lokalhistorie og tradisjoner, samt samle inn og bevare gjenstander med lokalhistoriske og museale verdier». Medlemstallet har ligget stabilt på ca. 80 i flere år.   Les mer …

Historielagets logo.

Freiøya historielagFrei (Freiøya) i Kristiansund kommune ble grunnlagt 12. mars 1980. Laget formål er «å vekke interessen og skape forståelse for Freiøyas historie. Det skal arbeide for å utbre kjennskap til vår kulturarv og ta vare på kulturminner av alle slag på øya.»

Pr. 2019 har historielaget 145 medlemmer. Medlemstallet har de siste åra vært stigende.   Les mer …

Årboka for 2009 har 240 sider med innhold som spenner fra omtaler av kulturpris og olsokprofil, via markeringen av fred med svenskene i 200 år og samepioneren Daniel Mortensen til Arbeidernes Sangkor.

Verdal historielag, stiftet 24. april 1949, holder til i Verdal kommune i Trøndelag. Laget gir ut årbok og har også andre arrangement gjennom hele året. Siden 1983 har laget vært medlem av Landslaget for lokalhistorie.

Første leder var Oddmund Suul. På grunn av en variert oppslutning og interesse lå i dvale fra 1956 til 1976. Etter nystart gikk medlemstallet etter hvert opp til rundt 500, men i 2010-åra har tallet falt til om lag 400.   Les mer …

Romerike Historielag har sine lokaler i en sidebygning på Skedsmovollen, Skedsmo prestegard.
Foto: Halvor Vreim, Riksantikvaren (1950)
Romerike Historielag ble stiftet 1. august 1920. Det er en paraplyorganisasjon for Romerikes lokale historielag. Laget utgir tidsskriftet Skytilen fire ganger i året, og en egen årbok. Laget er tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.Det var i lengre tid blitt arbeidet for å danne en samarbeidsorganisasjon for lokalhistorisk arbeid på Romerike. Blant annet hadde ordfører i Ullensaker O. Laake innkalt til et åpent møte om dette i 1913. Det kom lite konkret ut av planene før Eivind Berggrav i lokalpressen innkalte interesserte representanter for romerikskommunene til et møte på Jessheim 1. august 1920. Foranledningen var antagelig et initiativ fra universitetsmiljøet for å granske Romerikes historie på bred basis.   Les mer …

Historielagets logo.

Sortland historielag dekker kommunen Sortland i Vesterålen i Nordland. Laget ble stiftet i februar 1985 og meldte seg like etterpå inn i Landslaget for lokalhistorie. Historielaget utgir Historisk årbok for Sortland. Formålsparagrafen lyder: «Sortland historielag har til formål å verne om den lokale kulturarv, ivareta tradisjoner om liv og arbeide i eldre tid, og å spre kunnskap om Sortlands fortid»

Medlemstallet pr. 2019 er 103. Tallet på medlemmer har variert noe de siste åra.   Les mer …

Historielaget sin logo.

Helgeland Historielag vart stifta i Sandnessjøen 14. mars 1970 etter initiativ av Arnt O. Åsvang, Vevelstad. Åsvang var formann fram til 1992. Laget har til formål å auke og spreie kunnskap om Helgelands fortid, ivareta og verne om materielle kulturminne i distriktet og berge den munnlege tradisjonen som enno finst om liv og arbeid i eldre tider.

Sidan 1970 har laget årvisst gjeve ut Årbok for Helgeland, og Helgelands historie har kome ut i fire band. Årsmøta er heldne over heile Helgeland, og har vore to-tre-dagars samlingar med fagopplegg og turar til ulike sjåverdigheiter. Siden 1994 har historielaget vært medlem i Landslaget for lokalhistorie.

Pr. 2019 er det 267 medlemmer. Medlemsbladet Helgelendingen kjem ut tre–fire gonger i året.   Les mer …
 
Se også
Fylkesdelte historielister


Kategorier for Historielag
 
Andre artikler
 
Siste endringer for Historielag

Flere endringer ...