Troms Kooperative Fylkeslag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nordang Rossvoll, som var bestyrer for Bøndernes Kooperative Handelslag fra 1925, ble fylkeslagets formann i 1928.

Forløperen til Troms Kooperative Fylkeslag ble stiftet mandag den 20. april 1908 i Tromsø under et fellesmøte arrangert av kooperative handelslag i Tromsø stift. Møtet var sammenkalt for å drøfte hva lokalforeningene nordpå burde foreta seg i forbindelse med det økende presset fra motstanderne av den kooperative ide. Hvor mange kooperative foreninger det var i Tromsø stift, som den gang omfattet alle de tre nordnorske amtene, har vi ikke funnet ennå, men på møtet i Tromsø møtte det representanter fra sju lag, fra Narvik i sør til Nordreisa og Lyngen i nord. Kravet overfor landsforeningen ble å få et engroslager i Trondheim.

Tromsø stifts kooperative fællesmøte

Sju kooperative foreninger fra Tromsø stift trådte sammen i Tromsø 2. påskedag 1908. De møttes i O. B. Hanson-gården i Storgata, der Tromsø kooperative handelsforening hadde etablert seg året før. De som møtte var

Krav om engroslager Trondheim

Den første – og største sak på stiftelsesmøtet var innmeldt fra Narvik og lød i sin helhet: «Hvad bør de kooperative selskaper i Nordland gjøre for at sikre sig mot det pres, der av vore motstandere alt mer og mer utøves». Etter innledningen av Greger Hansen og en påfølgende lang debatt, besluttet møtet å gå til NKL med beskjed om at de fremmøtte foreningene ville tilmeldes landsforeningen – under forutsetning av at det på første landsmøte ble vedtatt å opprette et engroslager i Trondheim. Det var avstand og fraktkostnader som gjorde at man ikke hadde tilfredsstillende nytte av lageret i Kristiania.

Formidlingskontor i Narvik

Igjen – av hensyn til avstandene, besluttet man å opprette et felles innkjøp- og salgskontor i Narvik, som skulle bestyres av Greger Hansen, agent Margideon Hansen og mekaniker Jul. B. Olsen – alle fra Narvik. For å ha økonomi til kontorets drift besluttet man å ilegge lagene en «avgift» på kr. 10,00.

Kooperative lag i Tromsø stift – som ikke møtte på fellesmøtet

Troms kooperative fylkeslags første styre

Møtet valgte Conrad Wolmersen fra Tromsø som styreformann. Sammen med seg fikk han Greger Hansen, Narvik, N. Bjørhovde, Harstad, K. Jaklin Lyngen og K. Bertheussen, Foldvik, med følgende varamedlemmer: Jul. B. Olsen, H. Simonsen-Sparboe, Jenny Garfjeld, Nils Jørgensen og Charles Jørgensøn.

Lovkomité

Som enhver forening med respekt for seg sjøl skulle man ha lover – og til å utrede dette ble valgt Wolmersen, Garfjeld og Rasmussen.

Neste årsmøte

Stiftsforeningens neste årsmøte besluttet man å legge til Harstad. – Men derfra har vi dessverre ingen opplysninger. Forklaringen på det ligger i at Harstad kooperative Handelsforening allerede 2. oktober 1908 ble tatt under Senja skifteretts behandling som konkursbo. Men før man forlot Tromsø, vedtok man dessuten å trykke opp møtets forhandlinger i 500 eksemplarer, beregnet på at stiftsstyret skulle besørge de videresendt til foreninger, medlemmer og landsstyret. (Derfor kan vi her gi et såpass detaljert referat fra møtet).

Møtet hævet

Disse undertegnet protokollen: Jenny Garfjeld, dirigent. Charles Jörgensön, Greger Hansen, K. Jaklin, K. Bertheusen, N. Bjørhovde, N. Jørgensön, Lars A. Pedersen, C. Wolmersen, H. Simonsen-Sparboe, sekretær.

NKLs svar

4. mai 1908 hadde NKL styremøte der man blant annet behandlet referatet fra møtet i Tromsø som var vedlagt en «skrivelse af 23de f.m. fra herr Wolmersen og Greger Hansen». I kopi av tilsvaret, som er limt inn i protokollen, framgår det at kravet om en gros-lager er lagt merke til og ville bli fremmet overfor generalforsamlingen. Før så skjer utba NKL seg svar på

 • hvorvidt foreningene ville forplikte seg til å ta alle sine varer fra landsforeningen
 • vil de vedta normallovene?
 • vil de kunne stille betryggende sikkerhet for leverte varer, om kredittsalget opprettholdes, eller så lenge innskuddskapitalen var såpass utilstrekkelig
 • vil de ta varene sine fra NKL – inntil et tilstrekkelig antall foreninger er tilmeldt – mot at landsforeningen bærer kostnadsforskjellen mellom frakt fra Kristiania og Trondheim.

Hvis svarene ble noenlunde tilfredsstillende, tenkte man seg at det til høsten burde bli holdt et representantskapsmøte fra flest mulig foreninger «i det nordenfjeldske Norge, for at det fornødne grundlag for et filiallager i Trondhjem kan tilveiebringes».

Etter en del øvrige formalia oppfordres foreningene til å holde Kooperatøren for å følge med i hva som foregår innad i bevegelsen, samt benytte seg av flygebladene som NKL skaffet til opplysnings- og agitasjonsbruk. Brevet var signert O. Dehli.

Årsmøte 1926

På Gullhav i Målselv kommune den 29. august

Årsmøte 1927

I henhold til annonse i Harstad-avisa Dagens Nyheter skulle Troms koop. Distriktsforening avholde sitt årsmøte mandag 5. september. Klokkeslett og sted ville bli meddelt i seinere kunngjøring.

Sigurd Simensen ble gjenvalgt som fylkeslagets formann på årsmøtet i 1927.

I referatet fra møtet som sto på trykk i samme avis 10. september 1927 het det at møtet var avviklet søndag 5. september med Bardu kooperative Handelslag som vertskap. Redaktør Sigurd Simensen, Harstad ble gjenvalgt som formann, og sammen med seg fikk han Stengrimsen som sekretær og Kr. Finseth som kasserer. Steien fra Bardu og Traastad fra Målselv ble også med i styret. Filmen «Fra ører til millioner» ble vist for mer enn 300 personer som var møtt fram i den for anledningen innleide brakke.

Årsmøte 1928

Magnus Steien - selve inkarnasjonen av Samvirketanken i Bardu, var også aktiv i den kooperative fylkesoverbygning.
Foto: Ukjent

I følge referat i Harstad-avisa Dagens Nyheter 29. september 1928 ble det avholdt årsmøte i «Troms Koop. Distriktsforening» på Bakkehaug søndag 23. Til styre valgtes:

 • Nordang Rossvoll, formann,
 • P. Stengrinsen, sekretær,
 • Kr. Finseth, kasserer og øvrige styre
 • Steien, Bardu og
 • Olsen Harstad.

Årsmøte 1929

Ukjent sted.

 • Fra Skøelv ble bestyrer Asbjørn Kanstad og Ole J. Ramberg valgt til å representere laget sitt på årsmøtet.

1930

Ukjent sted

 • Fra Skøelv ble Andreas Edvardsen og Johs. Høihilder valgt til å representere laget sitt på årsmøtet.

1931

Årsmøte på Setermoen 11. oktober.

 • Fra Skøelv ble A. Wiig og Ole J. Ramberg valgt til å representere laget sitt på årsmøtet.

1932

Årsmøte i Tromsø 10. august

 • Fra Skøelv ble Asbjørn Kanstad og Rikard Smørsgård valgt til å representere laget sitt på årsmøtet.

1933

Årsmøte i Gratangsbotn 1. oktober

 • Fra Skøelv ble formannen Rikard Smørsgård og Andreas Sildvik valgt til å representere laget sitt på årsmøtet.

1934

Årsmøte i Skøelv 30. september

 • Fra Skøelv ble Alfred Angell og Kristian Rasmussen valgt til å representere laget sitt på årsmøtet.

1935

Årsmøte i Harstad 28. juli

 • Fra Skøelv ble Johan Nøstvik og Ole J. Ramberg valgt til å representere laget sitt på årsmøtet.

1936

Årsmøte i Bodø? 19. august Fra Skøelv ble bestyrer Anton W. Nilsen og Andreas Sildvik valgt til å representere laget sitt på årsmøtet.

1937

Årsmøte i Tromsø 11. august Fra Skøelv ble Andreas Blomli og Andreas Sildvik valgt til å representere laget sitt på årsmøtet.

1938

Årsmøte i Sørreisa 18. september Fra Skøelv ble Korn. Dahle og Ingebrigt Rognli valgt til å representere laget sitt på årsmøtet.

1939

Årsmøte på Setermoen 17. september

 • Fra Skøelv ble Rikard Smørsgård og Ole J. Ramberg valgt til å representere laget sitt på årsmøtet.

1940

Intet møte.

1941

Årsmøte på Finnsnes 25. februar Fra Skøelv ble Bestyrer Lillehaug og Alfred Lyshaug valgt til å representere laget sitt på årsmøtet.

1945

Årsmøte på Finnsnes 30. september

 • Fra Skøelv ble Andreas Blomli og Richard Ramberg valgt til å representere laget sitt på årsmøtet.

1946

Årsmøte på ukjent sted den 29. september.

 • Fra Skøelv ble Ole Lillehaug og Richard Ramberg valgt til å representere laget sitt på årsmøtet.

1947

Årsmøte på ukjent sted. Skøelv kooperative Handelslag valgte å ikke la seg representere på årsmøtet.

1948

Ukjent sted

1949

Årsmøtet 1949 ble avviklet på Trondarnes Folkehøgskole 4. september.

 • Dette året lot Trondenes Samvirkelag seg representere med Leonh. Lorentsen, mens Vågen Kooperative Kvinneforening var representert med sin formann; Judith Pedersen, Kaltdalen.
 • Fauskevåg Samvirkelag var representert med sin styreformann Oluf A. Fauskevåg.
 • Skøelv-laget ser ikke ut til å ha vært representert

1950

Årsmøtet ble avviklet på Lyngseidet 2. og 3. september.

 • Fra Trondenes Samvirkelag møtte Ole Kristoffersen.
 • Fra Fauskevåg Samvirkelag møtte bestyreren, Oddmar Fuskevåg.
 • Skøelv-laget begrunnet sitt fravær med lagets dårlige økonomi etter bygging av ny butikk.

1951

Årsmøtet ble avviklet i Tromsø.

 • Som representant fra Fauskevåg Samvirkelag var Oddmar Fuskevåg.

1952

Årsmøtet ble avviklet på Setermoen 24/25 mai.

 • Som representant fra Skøelv ble Erik J. Eriksen og John Johnsen valgt.

Årsmøte 1953

Gode aktivister i den kooperative bevegelsen på Distriktsårsmøtet i Skøelv i Sørreisa i Troms, juni 1953
Foto: Ukjent. (Klikk på bildet og få frem navnene på delegatene).

Troms kooperative Distriktslag arrangerte årsmøte på Skøelv ungdomshus i juni 1953. I et nydelig sommervær møttes representanter fra samvirkelagene i Troms sammen med utsendinger fra Finland og Sverige som trodde det var NKLs kongress de gjestet. Distriktslagets formann Halfdan Hansen fra Harstad var i sitt ess. Taler og forhandlinger ble tolket til finsk av bestyrer Reiersen fra Sørkjosen Samvirkelag. Representantene var forlagt rundt om hos bygdefolket.

 • Fra Fauskevåg Samvirkelag møtte bestyreren Oddmar Fuskevåg.
 • Fra Skøelvlaget ble disse valgt: styreformann Erik J. Eriksen, bestyrer Margido Østvik og Rasmus Bratli

1954

Årsmøtet 1954 ble den 26. og 27. juni avviklet på Trondarnes Folkehøgskole. Agnar Nilsen og Leonhard Lauritsen møtte som representanter fra Trondenes Samvirkelag. Trondenes Kooperative Kvinneforening var den drivende kraft når 80 delegerte skulle serveres rømmegrøt på Oldersletta, dit deltakerne ble fraktet med biler fra Trondenes. Denne bilturen gikk forøvrig over «Ytre Eidet» - en tur som fikk veldig god omtale ved slutten av møtet.

 • Fra Fauskevåg Samvirkelag møtte bestyrer Oddmar Fuskevåg.
 • Skøelv Samvirkelag valgte Bestyrer Margido Østvik, Edv. Uteng og Ernst Bakkejord

1955

Årsmøtet ble avviklet på Folkets Hus, Tromsø 18. og 19. juni.

 • Fra Fauskevåg Samvirkelag var bestyrer Oddmar Fuskevåg og formann Oluf A. Fauskevåg valgt.
 • Skøelv Samvirkelag valgte Morten Bakkehaug, bestyrer Margido Østvik og Peder Bjørkås

1956

Årsmøtet ble avviklet på Finnsnes 6. og 7. mai.

 • Fra Fauskevåg Samvirkelag var bestyrer Oddmar Fuskevåg valgt.
 • Skøelv Samvirkelag valgte bestyrer Margido Østvik, Simon Simonsen og Trygve Thoresen

1957

Årsmøte på ungdomshuset Vardeheim i Øverbygd i Målselv kommune 23. og 24. juni.

 • Fra Fauskevåg Samvirkelag var styreformann Oluf A. Fauskevåg blitt valgt.

Skøelv Samvirkelag valgte Hilmar Johansen, Edvard Uteng og Elias Rasmussen.

1958

 • Fra Fauskevåg Samvirkelag var bestyrer Oddmar Fuskevåg og Birger Styrvoll blitt valgt.
 • Skøelv Samvirkelag valgte bestyrer Leif Trulsen, Toralf Dalseth, John Jensen og Trygve Thoresen

1959

Årsmøtet ble avviklet på Gratangen turiststasjon, Gratangsbotn 12. og 13. juli.

 • Til å representere Fauskevåg Samvirkelag var valgt styrets formann Evald Hanssen og bestyreren Oddmar Fuskevåg.
 • Skøelv Samvirkelag valgte bestyrer Leif Trulsen, Magne Vaeng, Lars Westgård og Bernhard Østgård

1960

 • Til å representere Fauskevåg Samvirkelag var valgt styrets formann Evald Hanssen og bestyreren Oddmar Fuskevåg.
 • Skøelv Samvirkelag valgte Morten Skogheim, Johan L. Johansen og Bertheus Johansen

1961

Årsmøtet ble avviklet på Gratangen turiststasjon, Gratangsbotn 3. og 4. juli.

 • Til å representere Fauskevåg Samvirkelag var valgt styrets formann Evald Hanssen og bestyreren Oddmar Fuskevåg.
 • Skøelv Samvirkelag valgte bestyrer Leif Trulsen, Bernhard Østgård og Ruth Dalgård

1962

Møtet ble avviklet på Lyngseidet tiden 30. juni - 1. juli.

 • Til å representere Fauskevåg Samvirkelag var valgt bestyreren Oddmar Fuskevåg.
 • Til å representere Skøelv Samvirkelag møtte bestyrer Leif Trulsen, Liv Kvalheim, Marie Lavold og Magne Vaeng.

1963

Møtet ble avviklet på Lyngseidet i Lyngen kommune i tiden 2.-3. juli.

 • Til å representere Fauskevåg Samvirkelag var valgt bestyreren Oddmar Fuskevåg.
 • Til å representere Skøelv Samvirkelag ble valgt Peder Kvalheim, Magne Vaeng, Hilda Nøstvik Eriksen og Haga Bratli.

1964

Møtet ble avviklet på Trondarnes folkehøgskole 8. og 9. juni.

 • Til å representere Fauskevåg Samvirkelag var valgt bestyreren Oddmar Fuskevåg og nestformann Per Jacobsen.
 • Til å representere Skøelv Samvirkelag ble valgt Martin Lyshaug, Karl Blomseth , Juli Fjellstad og Ingeborg Kolstad.

1965

Møtet ble avviklet på Andselv i Målselv kommune ultimo juni.

 • Til å representere Fauskevåg Samvirkelag var valgt bestyreren Oddmar Fuskevåg og formannen Evald Hanssen.
 • Til å representere Skøelv Samvirkelag ble valgt bestyrer Leif Trulsen, Rasmus Bratli , Ruth Vaeng og Mari Lavold.

1966

Årsmøtet ble avviklet på Lyngseidet i juni

 • Til å representere Fauskevåg Samvirkelag var valgt bestyreren Oddmar Fuskevåg og nestformannen Per Pedersen.
 • Til å representere Skøelv Samvirkelag ble valgt Selmyr Ramberg, Arthur Eriksen, Jenny Pedersen og bestyrer Hans Bruvoll

1967

Årsmøtet ble avviklet på Finnsnes i Lenvik kommune i juni

 • Til å representere Fauskevåg Samvirkelag var valgt bestyreren Oddmar Fuskevåg og formannen Per Jacobsen.
 • Til å representere Skøelv Samvirkelag ble valgt bestyrer Hans Bruvoll, Trygve Thoresen, Oddfrid Lyshaug og Ingrid Bergheim

1968

Årsmøtet ble avviklet på Lyngseidet i Lyngen kommune

 • Til å representere Fauskevåg Samvirkelag var valgt bestyreren Oddmar Fuskevåg, Astrid Kristiansen og Julian Woldstad.
 • Til å representere Skøelv Samvirkelag ble valgt bestyrer Hans Bruvoll, Astri Berntsen, Margit Sildvik, Olaf Dalgård og Johan L. Johansen.

1969

 • Til å representere Skøelv Samvirkelag ble valgt Lars Westgård, Alvin Thomassen, Roar Blomseth, Hans Bruvoll og Bernhard Østgård.
 • Som representanter fra Fauskevåg Samvirkelag møtte bestyreren Oddmar Fuskevåg og Klaus Hesjevik.

1970

Årsmøtet ble avviklet i Harstad i september

 • Som representanter fra Fauskevåg Samvirkelag møtte Per Pedersen, Astrid Kristiansen og Per Jacobsen.
 • Til å representere Skøelv Samvirkelag ble valgt Erna Slettnes, J. Sørgård, Olaf Hansen, Eldbjørg Akeberg og Hans Bruvoll

1971

Årsmøtet ble avviklet på Finnfjordbotn videregående skole i Finnfjordbotn, Lenvik

 • Som representanter fra Fauskevåg Samvirkelag møtte Emil Halseth og bestyrer Oddmar Fuskevåg.
 • Til å representere Skøelv Samvirkelag ble valgt Hans Bruvoll, Arvid Elvevoll, Ingrid Bergheim, Margot Jensen og Johan Brones.

1972

Årsmøtet ble avviklet på Finnfjordbotn videregående skole

 • Som representanter fra Fauskevåg Samvirkelag møtte Julian Woldstad og bestyrer Oddmar Fuskevåg.
 • Til å representere Skøelv Samvirkelag ble valgt Hans Bruvoll, Edv. Uteng, Svanhild Edvardsen og Ingeborg Rasmussen.

1973

Årsmøtet ble avviklet på Troms yrkesskole, Tromsø

 • Som representanter fra Fauskevåg Samvirkelag møtte Julian Woldstad, Kåre Hanssen og bestyrer Oddmar Fuskevåg.
 • Til å representere Skøelv Samvirkelag ble valgt Hans Bruvoll, Margot Larsen, Ågot Estensen og Sverre Karlsen Høgmo

1974

Årsmøtet ble avviklet på ?

 • Til å representere Skøelv Samvirkelag ble valgt Hans Bruvoll, Bergiton Thomassen, Åse Pedersen og Oddveig Edvardsen

1975

Årsmøtet ble avviklet på ?

 • Til å representere Skøelv Samvirkelag ble valgt Hans Bruvoll, Olaf Kolstad, Aud Andreassen og Hilda Bakkejord.

1976

Ingen informasjon om hvor møtet ble avviklet.

 • Fra Skøelv Samvirkelag ble valgt Hans Bruvoll, Helene Undheim, Arnfinn Pedersen Smørsgård og Inger Isaksen.

1977

Ingen informasjon om hvor møtet ble avviklet.

 • Som representanter fra Skøelv Samvirkelag møtte Hans Bruvoll, Sigmund Lyshaug og Jakob M. Nøstvik.

1978

Ingen informasjon om hvor møtet ble avviklet.

 • Som representanter fra Skøelv Samvirkelag ble valgt Rolf Dalgård, Hans Bruvoll, Åse Martinsen og J. M. Nøstvik.

1979

Distriktskonferansen 1979 ble avviklet i Finnfjordbotn i Lenvik kommune.

1980

Distriktskonferansen 1980 ble også avviklet i Finnfjordbotn.

 • Fra Astafjord Samvirkelag møtte Erling Antonsen, Ragnhild Berg og Bjarne Berglund.
 • Som representanter fra Skøelv Samvirkelag ble valgt Unni Fossmo, Åshild Solbakken, Åse Pedersen, Karl Fjellstad og Odd K. Kvalheim

1982

Distriktskonferansen 1982 ble igjen avviklet i Finnfjordbotn, den 20. - 21.juni.

 • Fra Astafjord Samvirkelag møtte Erling Antonsen og bestyrer Ragnhild Berg.
 • Som representanter fra Skøelv Samvirkelag ble valgt Magnor Olsen og Astor Gabrielsen

1983

Distriktsorganisasjonen iverksatte medlemsverveaksjon blant alle tilsluttede lag. Astafjord Samvirkelag vant ved at de klarte å verve 27 nye medlemmer til sitt lag. De ansatte ved laget vant dermed premien på 3.000 kroner. Distriktskonferansen 1983 ble også dette året avviklet i Finnfjordbotn.

 • Fra Astafjord Samvirkelag møtte Valborg Kristoffersen og Peder Kristoffersen.
 • Som representanter fra Skøelv Samvirkelag ble valgt Magnor Olsen og Åshild Solbakken.

1984

Distriktskonferansen 1984 ble igjen avviklet i Finnfjordbotn i juni.

 • Fra Astafjord Samvirkelag møtte bestyrer Ragnhild Berg og Kjell Riise.
 • Som representanter fra Skøelv Samvirkelag ble valgt Oddny Skogheim og Charles Thoresen.

1985

Distriktskonferansen 1985 ble på Bardu Motorhotell i Bardu.

 • Fra Astafjord Samvirkelag møtte bestyrer Ragnhild Berg og Bjørn A. Hansen

1986

Ukjent sted

1987

Ukjent sted

1988

Årsmøte i Skibotn 30. og 31. mai

1989

Årsmøte på Finnsnes hotell 3.-4. juni

 • Som representanter fra Skøelv Samvirkelag ble valgt bestyrer Sigfred Einarn og Andreas Edvardsen

1990

Årsmøte i Hsrstad 16. og 17. juni

1991

Ukjent sted

1992

Ukjent sted

1993

Ukjent sted

 • Som representanter fra Skøelv Samvirkelag ble valgt formann Martin Terje Nikolaisen og Arne Pedersen

1994

Ukjent sted

 • Som representanter fra Skøelv Samvirkelag ble valgt formann Martin Terje Nikolaisen og bestyrer Jan Ole Olsen

1995

Årsmøte i Harstad

1996

Ukjent sted

1997

Årsmøte i Tromsø

Kilder