Bibliografi:Hole kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Steinsfjorden sett fra foten av Krokkleiva, maleri av Wilhelm Maximilian Carpelan.
Garden Stein, bilde fra boka Norske Storgaarder av Wladimir Moe (1920).
Kirkeruinen på Stein, bilde fra boka Norske storgårder av Axel Coldevin (1950).
Storøya på 1800-tallet, tegning av Peter Andreas Brandt.
Stabbur på Helgelandsmoen i 1964.
 • Aschim, Øystein: Bygdeeliten i Hole prestegjeld 1647-1723. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Historie. Kommune: Hole
 • Bekkelien, Anne Kjersti: Bibliografi over Ringerikesamlingen ved Ringerike bibliotek. Hovedoppgave - Statens bibliotekhøgskole, Oslo, 1983. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bjørke, Steinar: Krokkleiva : kongevegen over Krokskogen. Utg. S. Bjørke. 2010. 44 bl.
 • Brendalsmo, Jan (red.): Storøya - Hamarbiskopens ladegård i middelalderen? : seminarrapport. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 1998. 49 s. ISBN 8242609756. Digital versjonNettbiblioteket
 • Briså, Benedicte Gamborg: Fra romertid til Svartedauen. Bosetningshistorie i Hole fra 300-1350. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Historie. Kommune: Hole
 • Gjerpe, Lars Erik: Storøya - hamarbispens hovedgård? Det middelalderske monumentalanlegget på Ringerike i bygningshistorisk, økonomisk og administrativ sammenheng. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Arkeologi. Kommune: Hole
 • Guldal, Jon: Hole kirke, Ringerike : noen historiske opplysninger om denne kirke, som brente etter lynnedslag 24.-5.-1943. Utg. Villvoll skrivestuggu. 1943. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Guldal, Jon: Ordførere i Hole 1837-1956. Utg. Villvoll skrivestuggu. 1956. 32 s.
 • Harsson, Margit: Halvdanshaugen : en kongelig gravhaug på kongsgården Stein. Utg. Kolltopp forlag. 2004. 64 s. ISBN 8292596003. Digital versjonNettbiblioteket
 • Harsson, Margit: Stadnamn frå Hole. Hovedoppgave. Oslo 1982 Fag: Namnegransking
 • Hole i bilder, 1850-1950. Red. Ruth Moe og Randi Bjørnstad. Utg. Hole bygdebokkomité. 1981. 118 s.
 • Hole Sparebank 18. April 1861 - 18. April 1911. Utg. Hole sparebank. 1911. 8 s.
 • Johannessen, Nils: Hole ungdomsforening : 1891-1966. Utg. 1966. 20 bl.
 • Kjos, Stine Pernille Hauge: Local agenda 21 : challenges, sociotechnical changes and hindrances : the story of four Norwegian municipalites. Masteroppgave ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur - Universitetet i Oslo, 1999. (Fredrikstad, Hole, Hurum, Nittedal)
 • Klungsøyr, Jostein: En intensiv analyse av Ringerikeregionens åpne ungdomsskoler. (Hole, Hov og Tyristrand.) Hovedoppgave. Trondheim 1981 Fag: Pedagogikk
 • Lagesen, A.: Ringerikske slekter. Oplysninger om slekter og slektsgårder. 1927-35
  • B.1. Slekter fra Hole og Tyristrand. 1927. 343 s.
  • B.2. Slekter fra Haug anneks til Norderhov. 1930. 292 s.
  • B.3. Slekter fra Norderhov hovedsogn. 1935. 559 s.
 • Langvall, Magnus: Det kommunale selvstyre i Hole prestegjeld 1837-1860. Hovedoppgave. Oslo 1966 Fag: Historie
 • Larsen, Jan Henning og Perry Rolfsen: Halvdanshaugen : arkeologi, historie og naturvitenskap. Utg. Universitetets kulturhistoriske museer. 2004. 376 s. ISBN 8280840168. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lien, Ragnvald: Naturvitenskapelig bibliografi for Hole og Ringerike kommuner. Utg. Bibliotektjenesten, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 1983. 114 bl. ISBN 8270001163. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nilsen, Sidsel Bræin: Krokskogen, Bærumsmarka og Vestmarka. En bibliografi. Statens bibliotekhøgskole 1986. Fag: Kommune: Bærum (Merknad: Asker: se også Bærum, Ringerike: se også Bærum, Hole: se også Bærum)
 • Ruud, Marit Ekne og Guri Mette Vestby: Med hjerte i bygda : stedsutvikling på Vik i Hole kommune. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2010. 118 s. ISBN 9788270718351.
 • Schjander, Fredrik: Streiftog på Krokskogen med Fredrik Schjander d.e. Red. Atle Graff. Utg. Kolltopp forl. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Smith, Henrik: Konservering av kirkeskip : Bønsnes kirke, Hole kommune i Buskerud. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 2007. 24 s. ISBN 9788281010451.
 • Thorsby, Svein: Effekten av statlig vannforurensningspolitikk på kommunal innsats i avløpssektoren. En studie av de fire kommunene som grenser til Tyrifjorden: Lier, Modum, Hole og Ringerike. Hovedoppgave. Oslo 1981 Fag: Statsvitenskap

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 (803 HOLE)
Hole-Røssebøigden. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 57 (1985). S. 49-50. Red. Pål Gihle. Merknad: Svar frå sokneprest Hans Teilmann.
 • Diplom (804 HOLE)
Diplomer som kilder til Ringerikes historie i middelalderen. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 57 (1985). S. 22-26. Red. Eyvind Fjeld Halvorsen. Merknad: 2 brev i omsetjing, frå 1291 og 1316.
 • Diplom (805 HOLE)
Tanker omkring tre middelalderdiplomer fra Røyse. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 54 (1982). S. 27-29. Red. Torbjørn Slåtto. Merknad: Frå 1454. 1 brev i fotografisk avtrykk frå DN.
 • Kyrkjeinspeksjon (806 HOLE)
Kyrkjeruinane på Stein i Hole. Utg. Ringerikes ungdomslag, Ringerikes museum. I: Ringerike. 1951/52. S. 21-22. Red. Erling Bjørke. Merknad: Frå 1704.
 • Skattemanntal - gjengjerd 1528 (842 RINGERIKE)
Skattemantallet fra 1528 på Ringerike. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 55 (1983). S. 15-22. Red. Eyvind Fjeld Halvorsen. HOLE
 • Tingbok (844 RINGERIKE)
Tingbok for Ringerike. Utg. Slektshistoriegruppa i Ringerike historielag. B.1: 1652-53. 1988. 112 s. B.2: 1658-60. 1992. 57 s. + tillegg. B.3: 1660-62. 1993. 113 s. HOLE

Aviser