Bibliografi:Hole kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Aschim, Øystein: Bygdeeliten i Hole prestegjeld 1647-1723. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Historie. Kommune: Hole
 • Bekkelien, Anne Kjersti: Bibliografi over Ringerikesamlingen ved Ringerike bibliotek. Hovedoppgave - Statens bibliotekhøgskole, Oslo, 1983. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brendalsmo, Jan (red.): Storøya - Hamarbiskopens ladegård i middelalderen? : seminarrapport. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 1998. 49 s. ISBN 8242609756. Digital versjonNettbiblioteket
 • Briså, Benedicte Gamborg: Fra romertid til Svartedauen. Bosetningshistorie i Hole fra 300-1350. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1996. Fag: Historie. Kommune: Hole
 • Gjerpe, Lars Erik: Storøya - hamarbispens hovedgård? Det middelalderske monumentalanlegget på Ringerike i bygningshistorisk, økonomisk og administrativ sammenheng. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 2000. Fag: Arkeologi. Kommune: Hole
 • Guldal, Jon: Hole kirke, Ringerike : noen historiske opplysninger om denne kirke, som brente etter lynnedslag 24.-5.-1943. Utg. Villvoll skrivestuggu. 1943. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Guldal, Jon: Ordførere i Hole 1837-1956. Utg. Villvoll skrivestuggu. 1956. 32 s.
 • Harsson, Margit: Halvdanshaugen : en kongelig gravhaug på kongsgården Stein. Utg. Kolltopp forlag. 2004. 64 s. ISBN 8292596003. Digital versjonNettbiblioteket
 • Harsson, Margit: Stadnamn frå Hole. Hovedoppgave. Oslo 1982 Fag: Namnegransking
 • Hole i bilder, 1850-1950. Red. Ruth Moe og Randi Bjørnstad. Utg. Hole bygdebokkomité. 1981. 118 s.
 • Hole Sparebank 18. April 1861 - 18. April 1911. Utg. Hole sparebank. 1911. 8 s.
 • Johannessen, Nils: Hole ungdomsforening : 1891-1966. Utg. 1966. 20 bl.
 • Klungsøyr, Jostein: En intensiv analyse av Ringerikeregionens åpne ungdomsskoler. (Hole, Hov og Tyristrand.) Hovedoppgave. Trondheim 1981 Fag: Pedagogikk
 • Lagesen, A.: Ringerikske slekter. Oplysninger om slekter og slektsgårder. 1927-35
  • B.1. Slekter fra Hole og Tyristrand. 1927. 343 s.
  • B.2. Slekter fra Haug anneks til Norderhov. 1930. 292 s.
  • B.3. Slekter fra Norderhov hovedsogn. 1935. 559 s.
 • Langvall, Magnus: Det kommunale selvstyre i Hole prestegjeld 1837-1860. Hovedoppgave. Oslo 1966 Fag: Historie
 • Larsen, Jan Henning og Perry Rolfsen: Halvdanshaugen : arkeologi, historie og naturvitenskap. Utg. Universitetets kulturhistoriske museer. 2004. 376 s. ISBN 8280840168. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lien, Ragnvald: Naturvitenskapelig bibliografi for Hole og Ringerike kommuner. Utg. Bibliotektjenesten, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 1983. 114 bl. ISBN 8270001163. Digital versjonNettbiblioteket
 • Nilsen, Sidsel Bræin: Krokskogen, Bærumsmarka og Vestmarka. En bibliografi. Statens bibliotekhøgskole 1986. Fag: Kommune: Bærum (Merknad: Asker: se også Bærum, Ringerike: se også Bærum, Hole: se også Bærum)
 • Ruud, Marit Ekne og Guri Mette Vestby: Med hjerte i bygda : stedsutvikling på Vik i Hole kommune. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 2010. 118 s. ISBN 9788270718351.
 • Smith, Henrik: Konservering av kirkeskip : Bønsnes kirke, Hole kommune i Buskerud. Utg. Norsk institutt for kulturminneforskning. 2007. 24 s. ISBN 9788281010451.
 • Thorsby, Svein: Effekten av statlig vannforurensningspolitikk på kommunal innsats i avløpssektoren. En studie av de fire kommunene som grenser til Tyrifjorden: Lier, Modum, Hole og Ringerike. Hovedoppgave. Oslo 1981 Fag: Statsvitenskap

Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 (803 HOLE)
Hole-Røssebøigden. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 57 (1985). S. 49-50. Red. Pål Gihle. Merknad: Svar frå sokneprest Hans Teilmann.
 • Diplom (804 HOLE)
Diplomer som kilder til Ringerikes historie i middelalderen. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 57 (1985). S. 22-26. Red. Eyvind Fjeld Halvorsen. Merknad: 2 brev i omsetjing, frå 1291 og 1316.
 • Diplom (805 HOLE)
Tanker omkring tre middelalderdiplomer fra Røyse. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 54 (1982). S. 27-29. Red. Torbjørn Slåtto. Merknad: Frå 1454. 1 brev i fotografisk avtrykk frå DN.
 • Kyrkjeinspeksjon (806 HOLE)
Kyrkjeruinane på Stein i Hole. Utg. Ringerikes ungdomslag, Ringerikes museum. I: Ringerike. 1951/52. S. 21-22. Red. Erling Bjørke. Merknad: Frå 1704.
 • Skattemanntal - gjengjerd 1528 (842 RINGERIKE)
Skattemantallet fra 1528 på Ringerike. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, Ringerike historielag. I: Ringerike. Nr 55 (1983). S. 15-22. Red. Eyvind Fjeld Halvorsen. HOLE
 • Tingbok (844 RINGERIKE)
Tingbok for Ringerike. Utg. Slektshistoriegruppa i Ringerike historielag. B.1: 1652-53. 1988. 112 s. B.2: 1658-60. 1992. 57 s. + tillegg. B.3: 1660-62. 1993. 113 s. HOLE

Aviser