Bibliografi:Øvre Eiker kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

Innvielsen av den nye Hokksund bru, 21. mai 1958.
Tresking med John Deere-traktor ved Hokksund rundt 1950.
 • Andersen, Stein (red.): 100 år med Vestfossen idrettsforening : idretts- og lokalhistorie hånd i hånd!. Utg. Vestfossen idrettsforening. Vestfossen. 2009. 348 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bech, Axel: Gårder og gårdsanlegg i Nedre Buskerud og Vestfold. Setegårdene rundt Eikernvassdraget. En kulturhistorisk fremstilling. Hovedoppgave. NLH 1969 Fag: NLH
 • Bygda, byen og mannskoret : Hokksund mannskor 100 år : 1913-2013. Utg. Hokksund mannskor. Hokksund. 2013. 177 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Cranner, Ole Jacob: "... thi hand iche wiste sig sinn Øffrigheedt at kunde imodstaa, som hannom war for megtig." Kommisjonen mot Lorents von Hadelen. En undersøkelse av de rettslige forhold i Eiker len i perioden 1603-1613. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Historie. Kommune:
 • Eiker arkiv. Nettarkivet basert på samarbeid mellom Eiker Historielag, Øvre Eiker bibliotek og Nedre Eiker bibliotek. Eiker arkiv.
 • Ek, Bent og Olav Homlebekk: Gruvesamfunnet på Tretjennsåsen : en historisk beretning om Skaragruvene på Eiker. Utg. Norsk bergverksmuseum. 1997. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Foss, Oddvar: Stedsnavn fra Eiker. Hovedoppgave i norsk, Oslo 1949.
 • Fossen, Dag: Faktorer som påvirker tilpasning og holdning til reglene om bo- og driveplikt i odels- og konsesjonslov. En undersøkelse fra Øvre Eiker. Hovedoppgave i landbruksøkonomi, NLH 1981.
 • Gevelt, Helga Werp (red.): Fossesholm 1785 : skiftet etter etatsråd Jørgen von Cappelen (1715-1785) og avskrift av auksjonsprotokoll nr. 7 Eger, Modum og Sigdal sorenskriveri. Utg. Stiftelsen. 1982. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gevelt, Svanaug Hole: Hu ær ælva vårs, denna : Vestfossen i "de harde tredveåra". Utg. [S.H. Gevelt]. 2004. 176 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haugen, Marthe Bay: "Og bakom synger skogene". En sosialantropologisk studie av landskapsforståelser og interessekonflikter knyttet til barskogvern i Norge. Hovedoppgave i sosialantropologi, Universitetet i Oslo 1999.
 • Horsrud, Jon og Sverre Borge: Glimt fra Østsidas historie. Utg. Østsida vel. Red. Egil Gustavsen. 2008. 89 s.
 • Jensen, Ivar Lie: HS på Eiker. Område 1412. Hovedoppgave i historie, Oslo 1952.
 • Johansen, Lynn F.: Nøstetangen : hva glassene forteller - og litt til. Utg. Baluster & Slanger. Oslo. 2011. 278 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kollandsrud, Kaja: Krusifiks fra Haug kirke, Buskerud : C nr 3604 : undersøkelser og behandling. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1994. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lekang, Fredrik Vilhelm: Sammenhengen mellom planløsning i våningshus på landsbygda og bolighus i tettstedene i Øvre Eiker kommune i perioden 1600-1920. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Tekniske fag. Kommune: Øvre Eiker
 • Skeie, Jon: Øvre Eikers historie. Utg. Øvre Eiker kommune. 2015-. ISBN 978-82-993165-0-7 (komplett).
 • Skistad, Knut: Øvre Eiker i senmiddelalderen, ødegårder, landskyldnedgang og jordeiendomsforhold. Hovedoppgave i historie, Oslo 1968.
 • Syvertsen, Bente Roa: Eiker. En lokalhistorisk bibliografi til og med 1979. Oslo. 1980 Fag: SBH
 • Sørensen, Einar: Fossesholm, studier i gårdens bygningshistorie sammenholdt med et utvalg samtidige herregårdsanlegg på Eiker og Modum. Hovedoppgave. Oslo 1982 Fag: Kunsthistorie.
 • Teye, Peder Amundsen: Historie eller Bog om mig selv. Dagboksopptegnelser og erindringer om livet som lærer og klokker i Fiskum og Vestfossen 1786–1819. Transkribert og tilrettelagt av Oddvar Vasstveit. Nasjonalbiblioteket, Oslo 2021, 375 sider.
 • Videregående utdanning i Hokksund 1902-2002 : fra Øvre Ekers kommunale høiere almenskole til Eiker videregående skole. Utg. Eiker videregående skole. 2002. 144 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18930520 Fra: Ellef Berg (bror), Øvre Eiker, Buskerud Til: A.T. Berg, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Religiøsitet, tungsinn, Emigrasjon, Arbeidsliv, kirkeverge, lærerpost, Amerikanske forhold,
 • År: 18940301 Fra: E. Berg (svoger), Øvre Eiker, Buskerud Til: Brors hustru, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet, prest, Amerikanske forhold, sjelesorg, amerikabrev, portrett, onnearbeid, undervisning, Arbeidsliv,
 • År: 19160824 Fra: Ole Larsen Kortgaard (bror), Øvre Eiker, Buskerud Til: Kristian Kortgaard, 302 Shippen St., West Hoboken, NJ, USA Eier: kopibøker her, (Thor Kortgaard, Mauds v. 7, 2200 Kongsvinger)
Stikkord: arbeidsreise, Familieforhold, dødsfall, Nærmiljø, alkohol, brevsensur,


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 (774 EIKER)
Beskrivelse af Eger Præstegjæld, Kongsberg Provstie ved Sognepræst Peder Anchersen 1743. I: Årbok. Eiker historielag. Årg. 1 (1949). S. 30-37.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (775 EIKER)
Sorenskriver Giert Falchs beskrivelse av Eger, Modum og Sigdals Sorenskriverdistrikt. Utg. Eiker historielag. 1967. 60 s. Red. M. Hamarstrøm.
 • Folketeljing 1801 (776 EIKER)
Fortegnelse over Eger Præstegjælds Indbyggere Anno 1801. I: Årbok. Eiker historielag. B. 1-3 (1949, 1950, 1957). 214 s. Red. Roar Tank.
 • Haugianardokument (777 EIKER)
Avskrift av dokument i Hans Nielsen Hauges sak. I: Eiker-minne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Nr 4 (1963). S. 29-30.
 • Lagsprotokoll (778 EIKER)
Prost Frederik Schmidt og Selskabet for Egers sogns vel. I: Eiker-minne. Red. Helga Werp Gevelt. Merknad: Protokoll vedrørande laget sitt arbeid 1815. Frå Eiker prestearkiv.
 • Rapport - vegtilhøve (779 EIKER)
"Gamlevegen" fra Kongsberig til Bragernis. I: Eiker-minne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Nr 6 (1971). S. 108-127. Merknad: Frå 1657.
 • Skattemanntal - kontribusjon 1647 (780 EIKER)
Skattematrikkelen 1647. I: Eiker-minne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. 1978. S. 93-113. Merknad: Fotografisk avtrykk frå NLI si utgåve.
 • Supplikk (781 EIKER)
Eikerbønder ber kongen oppheve ordningen med bompenger til Kongsberg. I: Eikerminne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Nr 14 (1992). S. 23 - 26. Merknad: Frå 1771.
 • Diplom (857 ØVRE EIKER)
Skinnbrevet fra Lilleby. I: Eiker-minne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Nr 8 (1982). S. 35-36. Merknad: Delingsforretning av engstykke 1543. Modernisert ortografi.
 • Kongebrev - løyve (858 ØVRE EIKER)
Bevillingsbrev/Sanden gjestgiveri. I: Eikerminne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Nr 14 (1992). S. 142. Merknad: Frå 1764.

Aviser