Bibliografi:Øvre Eiker kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nesbyen
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Bech, Axel: Gårder og gårdsanlegg i Nedre Buskerud og Vestfold. Setegårdene rundt Eikernvassdraget. En kulturhistorisk fremstilling. Hovedoppgave. NLH 1969 Fag: NLH
 • Cranner, Ole Jacob: "... thi hand iche wiste sig sinn Øffrigheedt at kunde imodstaa, som hannom war for megtig." Kommisjonen mot Lorents von Hadelen. En undersøkelse av de rettslige forhold i Eiker len i perioden 1603-1613. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1998. Fag: Historie. Kommune:
 • Eiker arkiv. Nettarkivet basert på samarbeid mellom Eiker Historielag, Øvre Eiker bibliotek og Nedre Eiker bibliotek. Eiker arkiv.
 • Eikers historie. Utg. Øvre og Nedre Eiker kommuner. 1994
  • B.1: Johansen, Øystein Kock: Fra fangstmann til viking. 368 s.
  • B.2: Moseng, Ole Georg: Sigden og sagbladet. 349 s.
  • B.3: Bjarnar, Ove: Elvekulturen. 453 s.
 • Foss, Oddvar: Stedsnavn fra Eiker. Hovedoppgave. Oslo 1949 Fag: Norsk
 • Fossen, Dag: Faktorer som påvirker tilpasning og holdning til reglene om bo- og driveplikt i odels- og konsesjonslov. En undersøkelse fra Øvre Eiker. Hovedoppgave. NLH 1981 Fag: Landbruksøkonomi
 • Haugen, Marthe Bay: "Og bakom synger skogene". En sosialantropologisk studie av landskapsforståelser og interessekonflikter knyttet til barskogvern i Norge. Hovedoppgave. Universitetet i Oslo 1999. Fag: Sosialantropologi. Kommune: Øvre Eiker [Merknad: Holtefjell]
 • Horsrud, Jon og Sverre Borge: Glimt fra Østsidas historie. Utg. Østsida vel. Red. Egil Gustavsen. 2008. 89 s.
 • Jensen, Ivar Lie: HS på Eiker. Område 1412. Hovedoppgave. Oslo 1952 Fag: Historie
 • Lekang, Fredrik Vilhelm: Sammenhengen mellom planløsning i våningshus på landsbygda og bolighus i tettstedene i Øvre Eiker kommune i perioden 1600-1920. Hovedoppgave. Norges landbrukshøgskole 1999. Fag: Tekniske fag. Kommune: Øvre Eiker
 • Skeie, Jon: Øvre Eikers historie. Utg. Øvre Eiker kommune. 2015-. ISBN 978-82-993165-0-7 (komplett).
  • Del 1: Fra splittet storbygd til kommunalt fellesskap. 1885-1935. 398 s. 2015. ISBN 978-82-993165-4-5.
  • Del 2 og 3: Fra splittet storbygd til kommunale fellesskap 1935–1972, 1972–2015. 2016. ISBN 9788299316552.
 • Skistad, Knut: Øvre Eiker i senmiddelalderen, ødegårder, landskyldnedgang og jordeiendomsforhold. Hovedoppgave. Oslo 1968 Fag: Historie
 • Syvertsen, Bente Roa: Eiker. En lokalhistorisk bibliografi til og med 1979. Oslo. 1980 Fag: SBH
 • Søbstad, Per Ivar: Holtefjell. Utg. Søbstad musikk og data. 2008. 192 s. ISBN 978-82-997926-0-8
 • Sørensen, Einar: Fossesholm, studier i gårdens bygningshistorie sammenholdt med et utvalg samtidige herregårdsanlegg på Eiker og Modum. Hovedoppgave. Oslo 1982 Fag: Kunsthistorie

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18930520 Fra: Ellef Berg (bror), Øvre Eiker, Buskerud Til: A.T. Berg, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Helse og sykdom, Religiøsitet, tungsinn, Emigrasjon, Arbeidsliv, kirkeverge, lærerpost, Amerikanske forhold,
 • År: 18940301 Fra: E. Berg (svoger), Øvre Eiker, Buskerud Til: Brors hustru, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: Familieforhold, dødsfall, Religiøsitet, prest, Amerikanske forhold, sjelesorg, amerikabrev, portrett, onnearbeid, undervisning, Arbeidsliv,
 • År: 19160824 Fra: Ole Larsen Kortgaard (bror), Øvre Eiker, Buskerud Til: Kristian Kortgaard, 302 Shippen St., West Hoboken, NJ, USA Eier: kopibøker her, (Thor Kortgaard, Mauds v. 7, 2200 Kongsvinger)
Stikkord: arbeidsreise, Familieforhold, dødsfall, Nærmiljø, alkohol, brevsensur,


Bibliografi over trykte kjelder til norsk lokalhistorie

 • Dei 43 spørsmål 1743 (774 EIKER)
Beskrivelse af Eger Præstegjæld, Kongsberg Provstie ved Sognepræst Peder Anchersen 1743. I: Årbok. Eiker historielag. Årg. 1 (1949). S. 30-37.
 • Dei 43 spørsmål 1743 (775 EIKER)
Sorenskriver Giert Falchs beskrivelse av Eger, Modum og Sigdals Sorenskriverdistrikt. Utg. Eiker historielag. 1967. 60 s. Red. M. Hamarstrøm.
 • Folketeljing 1801 (776 EIKER)
Fortegnelse over Eger Præstegjælds Indbyggere Anno 1801. I: Årbok. Eiker historielag. B. 1-3 (1949, 1950, 1957). 214 s. Red. Roar Tank.
 • Haugianardokument (777 EIKER)
Avskrift av dokument i Hans Nielsen Hauges sak. I: Eiker-minne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Nr 4 (1963). S. 29-30.
 • Lagsprotokoll (778 EIKER)
Prost Frederik Schmidt og Selskabet for Egers sogns vel. I: Eiker-minne. Red. Helga Werp Gevelt. Merknad: Protokoll vedrørande laget sitt arbeid 1815. Frå Eiker prestearkiv.
 • Rapport - vegtilhøve (779 EIKER)
"Gamlevegen" fra Kongsberig til Bragernis. I: Eiker-minne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Nr 6 (1971). S. 108-127. Merknad: Frå 1657.
 • Skattemanntal - kontribusjon 1647 (780 EIKER)
Skattematrikkelen 1647. I: Eiker-minne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. 1978. S. 93-113. Merknad: Fotografisk avtrykk frå NLI si utgåve.
 • Supplikk (781 EIKER)
Eikerbønder ber kongen oppheve ordningen med bompenger til Kongsberg. I: Eikerminne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Nr 14 (1992). S. 23 - 26. Merknad: Frå 1771.
 • Diplom (857 ØVRE EIKER)
Skinnbrevet fra Lilleby. I: Eiker-minne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Nr 8 (1982). S. 35-36. Merknad: Delingsforretning av engstykke 1543. Modernisert ortografi.
 • Kongebrev - løyve (858 ØVRE EIKER)
Bevillingsbrev/Sanden gjestgiveri. I: Eikerminne. Tidsskrift utgitt av Eiker historielag. Nr 14 (1992). S. 142. Merknad: Frå 1764.

Aviser