Bibliografi:Hurum kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Buskerud fylke · Eiker · Hallingdal · Numedal
Drammen · Flesberg · Flå · Gol · Hemsedal· Hol · Hole Oslo byleksikon 1938.JPG
Hurum · Kongsberg · Krødsherad · Lier · Modum · Nedre Eiker · Nes
Nore og Uvdal · Ringerike · Rollag · Røyken · Sigdal · Ål · Øvre Eiker
Tidsskrifter

Lokalhistorisk litteratur

 • Alice, Rigmor og Fosmo, Otto Adolf. Uten år. "Regesta Hudrimiense". Innholdet av Aktstykker (ca 1190-1599). Et lite bidrag til kunnskap om Hurums eldste skrevne historie ved Rigmor Alice og Otto Adolf Fosmo. Privat manuskript, utrykt.
 • Arnesen, Martin:Stamtavler over familien Breder og de med den beslægtede familier Preus og Arctander med alle disse familiers sidelinier. Utg. Bentzens Bogtrykkeri. 1876. 220 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ballin, Torben Bjarke: Oslofjordforbindelsen : arkæologiske undersøgelser ved Drøbaksundet. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1998. 152 s. Varia nr. 48. ISBN 8271811495.
 • Barman, Gregor: Prost Gregorius Barman's efterlatte papirer vedrørende slegten Mørch fra Hurum og Slagen. Utg. ca 1930? 116 bl.
 • Blom, O.: Familien Blom fra Hurum. En slægtebog, affattet paa grundlag af de af rigsarkivar H.J. Huitfeldt-Kaas i Personalhistorisk tidsskrift IV meddelte stamtavler over familien. Utg. 1902.
 • Borgersen, Margit: Tofte samvirkelag 1927-77 : 50 år i forbrukernes tjeneste. Utg. Tofte samvirkelag. 1978. 13 s.
 • Borgersen, Roy: Forsamlingslokalet - Gamle Folkets Hus - 100 års jubileum lørdag 21. juni 1997. Utg. Privat trykk. 1997. 12 s.
 • Brosø, Jens: IF Huringen 1928-2003. Jubileumsskrift med historisk oversikt i anledning 75-års feiring 29. november 2003. Utg. IF Huringen. 2003. 95 s.
 • Busland, H. K.: Hurum før og nu. A.M. Hanches forlag. 1902. 146 s.
 • Børresen, Egil og Pettersen, Petter Normann: 1739-1989 - Fra omgangsskole til grunnskole. Utviklingen av skolestellet i Hurum gjennom 250 år. Utgitt av Hurum skolestyrerkontor. 1989. 188 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Danielsen, Harald: Ingeborg Huitfeldt: Adelsjomfruen som i 1620 ble offer for et justismord?. Utg. Eget forlag. 1998. 77 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Døhlie, Elsa og Anne Schanche Kristoffersen: En gjennomgang av flyktningarbeidet i Hurum kommune : rapport. Utg. Diakonhjemmet høgskole, Avd. for forskning og utvikling. 2004. 50 s. ISBN 8280480447. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ekeberg, Fred: Fra Hurumlandet til Køgebukt. Utg. Licentia forlag. 2014. 179 s. ISBN 9788282581547. Merknad: En fortelling om 4 generasjoner Huitfeldt på Hurum fra år 1582. Digital versjonNettbiblioteket
 • Erichsen, Bodil Chr.: Tingbok for Lier, Røyken og Hurum 1685. Utg. Tingbokprosjektet. 1996. 98 s. ISBN 8291472149. Digital versjonNettbiblioteket
 • Finne-Grønn, S. H.: Slegten Michelet : genealogisk-personalhistoriske meddelelser, med vaabentegninger, facsimiler og portrætter. Utg. Centraltrykkeriet. 1919. 373 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Follestad, Åge: Tofte Misjonsforening 1908-2014. Historisk tilbakeblikk. Utg. Privat trykk. 2014. 51 s.
 • Fornminner i Buskerud : rapport om topografisk-arkeologisk registrering for det økonomiske kartverket : [Del 6] : Hurum kommune. Utg. Universitetets oldsaksamling. 1988. Digital versjonNettbiblioteket
 • Foss, Olav og Geir Orderud: Hovedflyplass på Hurum : regionale forutsetninger, perspektiver og problemstillinger : befolkningsutvikling, næringsutvikling, arbeidsmarked, boligmarked. Utg. NIBR. 1989. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Fra omgangsskole til grunnskole : utviklingen av skolestellet i Hurum gjennom 250 år : 1739-1989. Utg. Hurum skolestyrekontor. 1989. 187 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gløersen, A. T. Slægten Meidell i Norge og Danmark. 2 : Med talrige nærstaaende familier. I kommission hos Grossererne Holm & Meidell. 203 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gran, Svein-Thore og Hugo Lauritz Jenssen: Hundreårsveien : Arthur Hurum & Co A/S 1889-1989 : beretningen om en handelsbedrifts virke gjennom hundre år. Utg. Arthur Hurum & Co. 1989. 94 s. ISBN 8299200601.
 • Hagemann, Barthold Henrik: Slektstavle for Tofte - Selvig - Holtenæsætten - fra Hurum. Utg. Cammermeyer. 1948. 1 pl i mappe.
 • Halvorsen, Terje: Kunstnerkirken i Holmsbu. Utg. Hurum kirkelige fellesråd. 2014. 84 s. ISBN 9788230327005.
 • Hanssen, Aage Berg: Cellulosefabrikken på Tofte gjennom hundre år (1897-1997). Utg. Norske Skogindustrier ASA. 1997. 232 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hanssen, Aage Berg: Slekters gang : fortellingen om en industribedrift, mennesker og miljø. Utg. Södra Cell Tofte. 2006. 117 s.
 • Hauge, Yngvar: Under flyvende vimpel. Iver Huitfeldts ungdom. Utg. 1953.
 • Heber, Gustav: Hurumslekten Holtenæs-Tofte med inngiftede slekter i den utstrekning der fra disse nedstammer efterkommere av kjøbmann Andreas Tofte og hustru Sophie, født Holst. Utg. Eget forlag. 1942.Digital versjonNettbiblioteket
 • Holst, Christian et. al. 1811. Love for Lier, Røgen og Hurums Sogne-Selskab. Trykt hos N. Wulfsberg. Christiania. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hudrimar. Hurum historielags årsskrift. (1988, 1993-2009). Utgitt av Hurum historielag.
 • Hurums historie. Utg. Hurum bygdeboknemnd. 1963-2004.
 • Høibraaten, Einar: Folkelivet i Follo : rundt århundreskiftet i Drøbak, Frogn og Hurum. Utg. E. Høibraaten. 1975. 95 s. ISBN 8299036909. Digital versjonNettbiblioteket
 • Høibraaten, Einar: Skjemt og alvor fra en svunnen tid i Drøbak, Frogn og Hurum. Utg. E. Høibraaten. 1976. 93 s. ISBN 8299036917. Digital versjonNettbiblioteket
 • Killingstad, A og H. K. Busland: Røyken og Hurum i tekst og billeder. Utg. 1927. 16 s. Merknad: Serie: Kjenn ditt land ; nr 27.
 • Klykken, Daniel: Fritid - friluftsliv - landskap. Vurdering av Søndre Hurum som friluftsområde. NLH 1969 Fag: NLH
 • Neuman, Conrad: Nogle Ord til mine Medborgere i Hurum. Utg. 1865. 90 s.
 • Nome, Helge: Holmsbu kirke : smykkeskrin og kunstnerloft. Utg. Hurum menigetsråd. 1987. 32 s.
 • Norske gardsbruk : Buskerud fylke. 2 : Drammen, Hurum, Lier, Nedre Eiker, Røyken, Øvre Eiker. Utg. Krøderen forlag. 1991. 736 s. ISBN 82-91124-02-7. Digital versjonNettbiblioteket
 • Næss, Sturle og Kari Wærness: Fra pasient til bruker : utviklingen fra tradisjonell kommunal eldreomsorg til rehabiliteringsorienterte hjemmetjenester i Hurum kommune : notat. Utg. SEFOS. 1995. 69 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Reisz, Bjørn A.: Hurum og Modum : ensidige industrikommuner i mangesidige omgivelser. Utg. Industriøkonomisk institutt. 1978. 49 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Reitan, Gaute. Neolitikum i Buskerud. Skikk, bruk og erverv i et langtidsperspektiv. Universitetet i Oslo 2005. Fag: Nordisk arkeologi.
 • Saltnes, Ole Bjørn: Kristenliv i Hurum : en tusenårig historie. Utg. Misjon Europa forlag. 2019. 110 s. ISBN 9788269126327.
 • Sandberg, Christian Juell: Hurum kirke. Utg. 1955?. 1 ark, brettet til 6 s.
 • Santi, Inger Lise: Hurum: en lokalbibliografi 1850-1988. Statens bibliotek- og informasjonshøgskole 1989. Fag: . Kommune: Hurum
 • Scnitler, Knud H.: Hurum Høyre gjennom åtti år. Utg. Hurum Høyre. 1981. 39 s.
 • Schnitler, Knud H.: Kommune - styr deg selv. Et riss av Hurum kommunes historie 1837-1987. Utg. Hurum formannskapskontor. 1987. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Seberg, Kjell: Verdier i jordbrukslandskapet. Generell del: Jordbrukslandskapets egenverdi og opplevelsesverdiene i jordbrukslandskapet. Spesiell del: Fortid, tilstand og utvikling i Hurums jordbrukslandskap. Landskapsarkitektur. NLH 1983 Fag: NLH
 • Spangen, Marte: Sandgårdenes historie : fra istid til nyere tid i Hurum. Utg. Anne og Terje Wiggo Nielsen. 2011. 31 s. ISBN 978-82-998696-0-7. Digital versjonNettbiblioteket
 • Steffens, Haagen Krog: Selvig i Hurum. Et stykke norsk gaards- og slægts-historie. Utg. W. C. Fabritius & Sønner A/S. 1902. Digital versjonNettbiblioteket
 • Strange, Trine: Jordeiendoms- og bosetningsforhold i Røyken og Hurum fra 1661 til seinkatolsk tid. Universitetet i Oslo 1988. Fag: Historie. Kommune: Røyken (Merknad: Hurum: Se også Røyken)
 • Søhoel, Elin og Svein Becken: Slekten Jørgensen og Jørnsegården. Utg. E. Søhoel?. 2012. 32 s.
 • Tangen, Frank: Hjørnestein på Tofte i 117 år : vi skapte verdier av norsk skog 1897-2013. Utg. Medarbeiderfondet ved Södra Cell Tofte? 2014? 117 s.
 • Teknisk kulturminne. Engene. Sprengstoffhistorisk museum. (Museumsguide) Privat trykk. 12 s.
 • Vangen, Målfrid Ravnåsen: Innseilingen til de lykkelige øyer : historien om kunstnerkolonien i Holmsbu 1911-1961. Utg. Skald. 2018. 191 s. ISBN 978-82-7959-241-9.
 • Wicklund, Margit: Industrien i Hurum, noen trekk av utviklingen. Oslo 1958 Fag: Historie
 • Ydersbond, Trond og Olav Foss: Hovedflyplass og regional utvikling : forprosjekt for en konsekvensanalyse. Utg. Norsk institutt for by- og regionforskning. 1989. 77 bl. Digital versjonNettbiblioteket
 • Østern, Sverre: Kongsdelene kirke 1905-2005. Utgitt av Nynorsk Antikvariat. 2005. 48 s. ISBN 82-996316-1-0.

Artikler med relevans for Hurum

 • Christiansen, Per-Reidar Bjørnerud. 1999. Ætten fra Liltvedt i Hurum og dens forgreininger i bygdene rundt Oslofjorden. NST, Bd. XXXVII, hefte 1, 1999, s. 12 (+29, 32-34, 39-40). Digital versjonNettbiblioteket
 • Christiansen, Per-Reidar Bjørnerud. 2005. Tjuvkil-ætten i Båhuslen og odelen til Tronstad og Tronstadgodset i Hurum. Nye momenter til halvannet århundres forskning. Genealogen. Medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening. Nr. 1/2005, s. 37-54. Digital versjonNettbiblioteket
 • Høeg, Helge Irgens. 1999. Resultatene fra den pollenanalytiske undersøkelsen på Hurum i Buskerud. Det norske Videnskabs-akademi. Årbok 1999, s. 261-284. Oslo.
 • Håvie, Erik. 1947. Et brev fra Nicolai Wergeland. Kirke og kultur. Hefte 5. Mai 1947. 52. årg. (Gir opplysninger om Bjørnstjerne Bjørnssons besøk på Hurum prestegård på 1850-tallet).
 • Lindblom, Inge. 1980 Etterundersøkelse og restaurering av en hellekiste fra yngre steinalder, Holtenes i Hurum, Buskerud. Festskrift til Sverre Marstrander på 70-årsdagen, s. 149-153. UO Skrifter 3. Oslo.
 • Nydal, R., Gulliksen, S., Lövseth, K. og F. Skogseth. 1985. Trondheim Natural Radiocarbon Measurements IX. Radiocarbon, Vol. 27, No. 3, 1985, s. 525-609.
 • Reitan, Gaute. 2012. Siste nytt fra Norges "megalitikum". Om en sikringsgraving nær en megalittgrav på Hurum. I: Solberg, A, Stålesen, J. A og C. Prescott (red.). Neolitikum nye resultater fra forskning og forvaltning. Nicolay skrifter 4. Oslo.
 • Sørensen, Rolf. 1979. Late Weichselian deglaciation in the Oslofjord area, south Norway. Boreas. Volume 8. Nr. 2. ISSN 0300-9483.
 • Sørensen, Rolf. 1999. Hurumlandskapets utvikling gjennom 300 millioner år. Det norske Videnskabs-akademi. Årbok 1999, s. 323-333. Oslo
 • Østmo, Einar. 1985 En dysse på Holtenes i Hurum. Nytt lys over østnorsk traktbegerkultur. Viking 1984, s. 70-82. Digital versjonNettbiblioteket
 • Østmo, Einar. 2007. The Northern Periphery of the TRB. Graves and Ritual Deposits in Norway. Acta Archaeologica vol. 78:2 2007, s. 111-142.

Monografier med relevans for Hurum

 • Brøgger, Wilhelm. C. 1905. Strandliniens beliggenhed under stenalderen i det sydøstlige Norge. Kristiania. (Gir opplysninger om landhevinga i Hurum). Digital versjonNettbiblioteket
 • Christie, Håkon & Sigrid Christie. 1993. Norges kirker. 3. Buskerud. Gyldendals forlag. Oslo. Digital versjonNettbiblioteket (Gir opplysninger om Hurum kirke).
 • Ekroll, Øystein. 1997. Med kleber og kalk. Norsk steinbygging i mellomalderen. Oslo. (Gir opplysninger om Hurum kirke). Digital versjonNettbiblioteket
 • Glørstad, Håkon. 2010. The structure and history of the late mesolithic societies in the Oslo fjord area 6300-3800 BC. Lindome. (Gir opplysninger om steinalderfunn fra Hurum).
 • Helgesen, Tom. 1999. Buskerudskogene. Skogbruk, natur, friluftsliv og historie. Utg. Buskerud skogselskap. 287 s. ISBN 8299531802. Digital versjonNettbiblioteket (Gir opplysninger om kulturminner i utmark i Hurum).
 • Hinsch, Erik. 1956. Yngre steinalders stridsøkskulturer i Norge. Universitetet i Bergen årbok 1954. Historisk-Antikvarisk rekke. Nr. 1. Bergen. (Gir opplysninger om funn fra yngre steinalder fra Hurum). Digital versjonNettbiblioteket
 • Huitfeldt-Kaas, Henrik Jørgen. 1908. Efterretninger om familien Huitfeldt. Et ufuldendt arbeide. Kristiania. Digital versjonNettbiblioteket (Gir opplysninger om den adelige setegården Tronstad og familien Huitfeldt i Hurum).
 • Indrebø, Gustav. 1929. Stadnamn fraa Oslofjorden. Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse. 1928. No. 5. Oslo. (Gir opplysninger om stedsnavn ved sjøen i Hurum).Digital versjonNettbiblioteket
 • Inntjore, Hilde. 2000. Nonneseter. Et middelalderkloster i Oslo. Forskningsserien nr. 24. Høgskolen i Agder. Kristiansand. (Inneholder opplysninger om Nonneseter klosters eiendommer i Hurum).
 • Johansen, Øystein Koch. 1981. Metallfunnene i østnorsk bronsealder. Kulturtilknytning og forutsetninger for en marginalekspansjon. UO Skrifter, Ny rekke Nr.4. Oslo. (Gir opplysninger om bronsealderfunn fra Hurum). Digital versjonNettbiblioteket
 • Kraft, Jens. 1840. Topographisk-statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. 1-3 2. Det Søndenfjeldske Norge. Buskeruds- , Jarlseberg og Laurvigs amt. Christiania. (Gir historiske opplysninger om bla. Sætre bruk og Schimmelmanns glassverk i Hurum). Digital versjonNettbiblioteket
 • Nicolaysen, Nicolay. 1866. Norske Fornlevninger. En oplysende Fortegnelse over Norges Fortidslevninger, ældre enn Reformationen og henførte hver til sit Sted. Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring. Kristiania. (Gir opplysninger om Hurum kirke og forhistoriske kulturminner i Hurum). Digital versjonNettbiblioteket
 • Nygård-Nilssen, Arne. 1998. [1944]. Norsk jernskulptur. Bind 2. J. W. Cappelens forlag. Oslo. Opptrykk i Næs Jernverksmuseums Skrift Nr. 3. Tvedestrand. (Inneholder en beskrivelse av Hurum-lensmannen Anders Rosengs gravminne).
 • Olsen, Magnus. 1912. Stedsnavnestudier. Aschehoug. Kristiania. 130 s. Mal:Nb.noa (Inneholder ei drøfting av stedsnavnet "Hurum").
 • Sejersted, Francis. 1965. Kræmmeren og hans hus. Anth. B. Nilsen & Co. Limited A/S. Oslo. Digital versjonNettbiblioteket (Inneholder bedriftshistorie om Tofte Cellulose AS og Hurum fabriker AS).
 • Stubhaug, Arild. 2002. Helt skal jeg ikke dø. Conrad Nicolai Schwach, hans liv og erindringer. Aschehoug. Oslo. 434 s. ISBN 82-03-18590-8. (Inneholder memoarer fra Hurum prestegård tidlig på 1800-tallet). Digital versjonNettbiblioteket
 • Undset, Ingvald. 1878. Norske Oldsager i Fremmede Museer. En Oplysende Fortegnelse. Kristiania. (Omtaler arkeologiske funn fra Hurum som befinner seg i Nationalmuseet i København). Digital versjonNettbiblioteket
 • Østmo, Einar. 2011. Krigergraver. En dokumentarisk studie av hellekister i Norge. Norske Oldfunn XXVI. Kulturhistorisk museum. Universitetet i Oslo. (Gir opplysninger om hellekister fra yngre steinalder på Verket i Hurum). Digital versjonNettbiblioteket

Kildeutgivelser

 • Johnsen, O. A. 1951. Aktstykker til de norske stændermøders historie. 1548-1661. Andet bind, første hefte, Frederik III's hylding 1648. Oslo. (s. 89 inneholder fullmakten fra Hurum datert 8. august 1648 på Sem stevnestue).
 • Lange, C. 1861. Norske Rigsregistranter. Første bind. 1523-1571. Christiania. (s. 11 om uspesifisert følgebrev til Hurum 1527, s. 55 om forbud mot hugst av eiketømmer i Hurum 1538, s. 114 om forlening av gården Hov til lagmann Niels Lauritsen Lystrup i Oslo 1549, s. 255 om forlening av Hov til lagmannens enke Marine Pedersdatter 1559, s. 553 om forlening av Hov til Jens Gregersen 1567).
 • Petersen, S. 1862. Norske Rigsregistranter. Andet binds første hefte. 1572-1579. Christiania. (s. 143 om forlening av Hov til Christen Staldsvend 1574).
 • Lundh, O. 1863. Norske Rigsregistranter. Andet binds andet hefte. 1579-1588 Christiania. (s. 334 om at kirketienden av Hurum prestegjeld igjen skal gå til Hurum kirke, etter å i lang tid ha blitt brukt til gjenoppbygging av Oslo domkirke 1579).
 • Lundh, O. Og E. Sars. 1874. Norske Rigs-Registranter. Femte bind. 1619-1627. Christiania. (s. 98 om forlening av Hov til Laurits Munk 1620, s. 115 om forlening av Hov til fogd i Bragernes, Christen Lauritsen 1620), s. 271 om forlening av Inglingstad og Korsegården til fogd i Bragernes, Christen Laugesen 1622).
 • Lundh, O. 1880. Norske Rigs-Registranter. Syvende bind. 1635-1640. Christiania. (s. 74-75 om forlening av Hov til toller Morten Lauritsen 1635, s. 256 om gjeld etter Jakob Huitfeldts bestyrelse av Kronens sager og toll på Hurum 1636, s. 297-298 om gjeld etter Jakob Huitfeldts bestyrelse av Kronens sager og toll på Hurum, s. 412 om forespørsel om forlening av Storsand til toller Morten Lauritsen 1638).
 • Lundh, O. og O. A. Øverland. 1887. Norske Rigs-Registranter. Niende bind. 1648-1649. Christiania. (s. 162 om at enke Maren Skram skal beholde Hartvig Huitfeldts inntekt av to av Kronens sager på Hurum).

Kulturminneregistreringer

 • Andersson, J. et. al. 1990. Rapport om arkeologiske undersøkelser i forbindelse med planer om ny flyplass på Hurum. Universitetets Oldsakssamling. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.
 • Brede, A. et. al. 2011. Kulturhistorisk registrering. Hurum kommune. Verket masseuttak sandtaksområde. Saksnr. 11/1106-4. Buskerud fylkeskommune.
 • Christensen, Arne Emil. 1988. Igangsatt og planlagt igangsatt planarbeid i Hurum kommune. Brev til Hurum kommune, datert 6. juli 1988. Universitetets Oldsakssamling. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.
 • Christie, Håkon. 1972. A.52. Hurum kirke. Arkeologiske utgravninger og bygningshistoriske undersøkelser i kor og apsis 18 og 19 des. 1972. Jnr. 64-A/NK-1972. HC/AS. Riksantikvarens arkiv.
 • Christie, Håkon og Molaug, Svein. 1955. Hurum kirke. Gravkammer under korgulvet. Besiktigelse 17. januar 1955 ved konservator Svein Molaug og arkitekt Håkon Christie. Riksantikvarens arkiv.
 • Christie, Håkon. 1973. Hurum kirke i Buskerud. Arkeologisk utgravning i koret desember 1972. Jnr. 166 - A/52-1973. Riksantikvarens arkiv.
 • Christie, Håkon. 1998. Hurum kirke. Buskerud. Innberetning om undersøkelser 29. april 1998. NINA-NIKU. Riksantikvarens arkiv.
 • Grindkåsa, Line. 2008. Kulturhistorisk registrering Hurum kommune. Storsandprosjektet. Rapport Storsand og Grønsand. Saksnr. 08/1207, 08/157108/1571. Buskerud fylkeskommune.
 • Halvorsen, Sunniva Wilberg. 2013. Reguleringsplan Hovtun. Saksnr. 2012/1977, Hurum kommune. Buskerud fylkeskommune.
 • Haraldsen, Tom. 1988. Rapport om arkeologisk registrering i Voldenleina 24. oktober 1988. Universitetets Oldsakssamling. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.
 • Hauglid, Lars. 1973. Hurum kirke. Undersøkelser etter kalkmalerier i apsis, 7/12-1972. Jnr. 95 - A/52-1973. Riksantikvarens arkiv.
 • Høeg, Helge Irgens. 1991. Analyse av trekull fra Sandspollen, Kapellviken, Hurum k., Buskerud. Rapport datert 28.02.1991. Vedlagt brev til Hurum kommune fra Universitetets Oldsakssamling v/Birthe Weber datert 01.03.1991. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.
 • Høgseth, Harald Bentz. 1999. Arkeologisk registrering og oppmåling på Slottet 54/1 i Hurum. Rapport datert 16.12.1999. Buskerud fylkeskommune.
 • Karlberg, Inger. 1989. Arkeologiske registreringer i forbindelse med plan om storflyplass på Hurum. Universitetets Oldsakssamling. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.
 • Lorvik, Katarina. 2010. Hurum kirke 3 - 2010. Arkeologisk overvåkning av grøft for sprinkleranlegg. Hurum kirke, Buskerud (ID 84662). NIKU Oppdragsrapport 179/2010. Norsk institutt for kulturminneforskning.
 • Pedersen, Ellen Anne og Melvær, Anja Sveinsdotter. 2016. Tillaløkka 6 - Skålgroper. 08/1247, Hurum kommune. Buskerud fylkeskommune.
 • Sellevold, Berit. 2011. Skjelettfunn fra middelalder og nyere tid fra Hurum kirke, Hurum k., Buskerud. Rapport NIKU Osteoarkeologiske undersøkelser 286/2011. Norsk institutt for kulturminneforskning.
 • Skjelsvik, Elizabeth. 1988. Fornminner i Buskerud. Rapport om topografisk-arkeologisk registrering for det økonomiske kartverket. Universitetets Oldsakssamling. Oslo. ISBN 82-7181-065-0. Digital versjonNettbiblioteket
 • Storsletten, Ola. 1999. A-52 Hurum kirke - Hurum kommune. Dokumentasjon av murverk. Rapport. NINA-NIKU. Riksantikvarens arkiv.
 • Aannestad, Hanne Lovise. 2000. Rapport fra arkeologiske undersøkelser av bosetningsspor, Slottet 54/1, Hurum kommune, Buskerud 14.-16. november 2000-11-17. Universitetets Oldsakssamling. Topografisk arkiv, Kulturhistorisk museum.

Bygdebøker under arbeid

 • Hurum historielag planlegger en utgivelse av Gårds- og slektshistorie for Hurum i tre bind. Arbeidet med utgivelsen har pågått siden 2010, med fem frivillige fra historielaget som arbeider på dugnad. De to første bindene skal ta for seg gårds- og slektshistorien til Hurums 57 matrikkelgårder med underbruk fra de eldste tider fram til i dag. Det er dessuten planlagt å utgi slektshistorie for kommunens tettsteder i det tredje bindet.

Katalog over Norgesbrev 1840-1960

 • År: 18910720 Fra: Ellef Berg (bror), Hurum, Buskerud Til: A.T. Berg, USA Eier: NAHA, USA
Stikkord: amerikabrev, Helse og sykdom, Arbeidsliv, undervisning, lønn, Religiøsitet, Økonomiske kår, lån, Værforhold, gardssalg, gardskjøp, priser, barnepike, fosterdatter, flytting, tæring, religiøse bevegelser, trykkeri, onnearbeid, butikkarbeid, tungsinn

Aviser