Kulturminner i vassdrag

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Erosjonssikring i Bjøra, nederste del av Høylandsvassdraget, sidevassdrag til Namsenvassdraget.
Foto: Knut Ove Hillestad/NVE (1974).
Erosjonssikringen i Nidelva ved Arildsløkken i Trondheim.
Foto: Asbjørn Osnes/NVE (2004).

Kulturminner i vassdrag – flom- og erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak var et prosjekt som ble gjennomført i åra 2007 til 2009, og med rapport fra 2010, og som tok sikte på å identifisere og bevare et utvalg bevaringsverdige vassdragstekniske anlegg fra 1700-tallet og fram til idag. Med dette menes:

  • Flom-, erosjons- og skredsikringsanlegg
  • Terskler og buner i vassdrag (både relatert til sikrings- og miljøaspektet)
  • Kanaliserings-, tørrleggings- og senkingstiltak

I tillegg ble det presentert utvalgte skådammer (dam som skal hindre at tømmeret driver inn i viker og evjer), flommerker og flomsteiner.

Prosjektet målsetning var å bidra til bevaring av de viktigste anleggene og gir økt kunnskap om vassdragsteknikk og dens betydning i Norge. Prosjektett vil bidra til økt bevissthet om, og formidling av, anleggenes historiske verdier.

Prosjektet ble utarbeidet internt i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innenfor etatens museumsordning som er etablert som en fast ordning fra 2003. Som ressurspersoner deltok fagfolk fra NVEs regioner, som har bistått med anleggsoversikter, vurderinger samt forslag til prioriteringer. I tillegg har Riksantikvaren bistått med kulturminnbefaglige råd og innspill underveis.

Dette var et av fire tilsvarende prosjekter om teknisk-industrielle kulturminner innenfor NVEs ansvar. De tre andre er:

Typer anlegg

De fleste av anleggene er knyttet til flom- og eorsjonssikring, i mange tiolfeller har tiltakene begge målsetningene. De fleste erosjonssikringstiltakene har en defensiv funksjon, det vil si å unngår jordras og ytterligere ødeleggelse av elvebredden og de true de omkringliggende områdene.

Men tre av tiltakene har en mer offensiv målsetting, hvor vannspeil til tilhørende innsjøer har blitt senket, både for å reddusere flomfare med tilhørende ødeleggelser, men også gjenvinne nye jordbruksområder. Dette gjelder Reddalskanalen utgravet i åra 1876 til 1880 i Grimstad kommune, senkingen av Goksjø i åra 1962–1975 og kanalisering av Rena og tørrlegging av Østamyrene i åra 1977–1985.

Prioriterte anlegg i prosjektet

Prosjektet omfatter 62 historisk viktige anlegg.

Anlegg
Elv/tiltak Vassdrag Kommune Type
Jakobselva Jakobselva Sør-Varanger Erosjonssikring
Kárášjohka Tanavassdraget Karasjok Erosjonssikring
Iesjohka Tanavassdraget Karasjok Erosjonssikring
Manndalselva Manndalselva Kåfjord Flom- og erosjonssikring
Reisaelva v/Vinnelys Reisaelva Nordreisa Erosjonssikring
Reisaelva v/Storslett Reisaelva Nordreisa Erosjonssikring
Bomstadelva Nordkjoselva Balsfjord Flom- og erosjonssikring
Saksenvikselv Saksenvikselv Saltdal Flom-og erosjonssikring
Saltdalselva Saltdalsvassdraget Saltdal Flomsikring
Austerdalsvatnet Ranavassdraget Rana Flomsikring
Røssåga Røssåga Hemnes Flomsikring
Bjøra Namsenvassdraget Overhalla Erosjonssikring
Namsen v/Ranem kirke Namsenvassdraget Overhalla Erosjonssikring
Namsen v/Vibstad Namsenvassdraget Overhalla Erosjonssikring
Steinkjerelva Steinkjerelvene Steinkjer Erosjonssikring
Malsåa Verdalsvassdraget Verdal Flom- og erosjonssikring
Helgåa Verdalsvassdraget Verdal Erosjonssikring
Korsådalsbekken Verdalsvassdraget Verdal Flom- og erosjonssikring
Verdalselva Verdalsvassdraget Verdal Erosjonssikring
Gråelva Stjørdalsvassdraget Stjørdal Erosjonssikring
Nidelva v/Arildsløkken Nea-Nidelvvassdraget Trondheim Erosjonssikring
Søa Søavassdraget Heim Flom- og erosjonssikring
Gaula Gaulavassdraget Melhus Erosjonssikring
Orkla Orklavassdraget Orkland Flomsikring
Hitterelva Glommavassdraget Røros Flom- og erosjonssikring
Surna Surnadalsvassdraget Surnadal Flom- og erosjonssikring
Søya Søya Surnadal Flom- og erosjonssikring
Gaudøla Usma Sunndal Sedimentering
Driva Drivavasdraget Sunndal Flomsikring
Hareidselv Hareidselv Hareid Terskler
Oselva Ripsdalselva Vanylven Terskler
Rustøyelv Oldenelva Stryn Flomsikring
Førdeelva Jølstra Førde Flom- og erosjonssikring
Soget Årøyvassdraget Luster Ferdsel
Horgeelva Lærdalselva Lærdal Flom- og erosjonssikring
Vangsvatnet Vosso Voss Terskel
Sævareidelva Sævareidvassdraget Bjørnafjorden Ferdsel
Valdraelva Valdraelva Etne Flom- og erosjonssikring
Grautåna Grautåna (bekk) Vindafjord Flomsikring
Auklandselv Auklandselv Stavanger Flom- og erosjonssikring
Reddalskanalen Ågreelva Grimstad Ferdsel, jordgjenvinning
Herreelva Herrevassdraget Bamble Flom- og erosjonssikring
Måna v/Miland Skiensvassdraget Tinn Flom- og erosjonssikring
Måna v/Rjukan Skiensvassdraget Tinn Terskler
Telemarkskanalen Skiensvassdraget flere Fløting, ferdsel
Goksjø Numedalslågen Larvik, Sandefjord Flomsikring, jordgjenvinning
Gudbrandsdalslågen v/Lesja Glommavassdraget Lesja Flomsikring
Ilka Gudbrandsdalslågen Dovre Erosjonssikring
Bøvra Ottavassdraget Lom Flomsikring
Finna Ottavassdraget Vågå Flom- og erosjonssikring
Ula Gudbrandsdalslågen Sel Sedimentering
Moksa Gudbrandsdalslågen Øyer Flom- og erosjonssikring
Sølna Glommavassdraget Alvdal Erosjonssikring
Rena Glommavassdraget Rendalen Flomsikring, jordgjenvinning
Imsa Glommavassdraget Stor-Elvdal Terskler
Brumunda Glommavassdraget Ringsaker Flom- og erosjonssikring
Flisa Glommavassdraget Åsnes Erosjonssikring
Glomma v/Kirkenær Glommavassdraget Grue Flomsikring
Nitelva Glommavassdraget Lillestrøm Flomsikring
Seutelva Glommavassdraget Fredrikstad Flomsenking
Sootkanalen Haldenvassdraget Eidskog
Aurskog-Høland
Fløting
Haldenkanalen Haldenvassdraget Aurskog-Høland
Marker, Aremark, Halden
Fløting, ferdsel

Kilder og referanser