Bruer i Oslo kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Geitabru er kanskje ikke så mye å se på, men den tidligere brua på stedet med samme navn er nevnt i sagaene og er en av de eldste bruene vi kjenner i Oslo.

Bruene i Oslo har en viktig plass i byens utvikling. Hvor de lå og hvor langt det var mellom dem var med på å bestemme bevegelses- og bebyggelsesmønstre, og mange steder kan man se hvordan veinettet er bestemt av broenes beliggenhet. I middelalderbyen hadde bruene også en viktig strategisk betydning, og vi kan flere steder i sagaene lese om viktigheten av å kontrollere Geitabru.

En rekke elver renner gjennom Oslo, med Akerselva og Alna som de viktigste for det tidligste Oslo. Men også de andre elvene og bekkene må krysses, og dermed finnes det et stort antall bruer i byen. Man finner også bruer ut til noen av øyene i Oslofjorden.

I denne oversikten er ikke alle bruer tatt med. Bruene som går over vann er med, mens vei- og jernbanebruer som inngår i trafikkmaskiner utelates såfremt det ikke er noe spesielt med dem. Det samme gjelder gang- og sykkelbruer som krysser veier eller jernbanespor og småbruer i parker. Historiske bruer som vi kjenner, men som ikke lenger står, er også tatt med. Det er særlig i sentrum vi finner slike, fordi elvene der er lagt i kulvert, men også i andre deler av byen har bruer blitt fjerna ettersom elver og bekker har blitt lagt i rør.

Brunavn i Oslo er danna omtrent på samme måte som gate- og veinavn, men med en høyere andel som har navn etter beliggenheten. Noen få bruer har navn etter personer. I de nåværende offisielle navnene brukes formen X bru eller -brua. Man kan se eldre skilt på mange bruer der det står X bro eller -broen, da slike skilt ikke blir endra. I tabellen vil man finne de eldre formene brukt på bruer som ikke lenger eksisterer, da disse aldri har skifta form. Et unntak fra regelen er Nydalsbroen, som offisielt skifta fra Nydalsbrua til Nydalsbroen i 1990.

I lista er de historiske bruene satt i kursiv. En del bruer har ikke noe offisielt navn. Slike navn er i tabellen markert med (u) etter navnet som er konstruert ut fra beliggenheten. Der en eldre bru har blitt erstatta av ny på samme sted oppgis først årstallet for første bru, så for dagens bru.

Bruene

Navn Krysser Navneopphav Tilknytta vei(er) Strøk Oppført Type Annen informasjon Bilde
Ankerbrua Akerselva Løkka Ankerløkken Torggata / Søndre gate Sentrum 1874 / 1926 Steinhvelvbru Første bru på stedet oppført som trebru 1874–76. Erstatta av steinbru 1926 etter flere utglidninger. Også kjent som Eventyrbrua på grunn av fire statuer med motiv fra folkeeventyr (Dyre Vaa). Ankerbrua i Oslo.JPG
Beierbrua Akerselva Skredder Anders Beyer Sandakerveien / Sagveien Sagene 1600-tallet / 1985 Opprinnelig oppført på 1600-tallet. Nybygd som kjørebru 1837. Var i privat eie til 1864, da kommunen tok over. Brant i 1974, gjenoppbygd etter 1837-planen i 1985. Kjent fra Oskar Braatens fortellinger som Fabrikkjentenes bru; den forbandt arbeiderstrøkene øst for elva med industrien langs vestbredden. Beierbrua i Oslo.JPG
Bentsebrua Akerselva Fabrikken Bentse Brug Bentsebrugata Torshov-Sagene 1898–1900 Jernbru Bentsebrua, 11 oktober 2009.jpg
Bispebrua Akerselva Gata Bispegata Bispegata Sentrum 1887 Jernbru Endra på grunn av mye trafikk 1938/1939. Fjerna da elva ble lagt i kulvert i 1960-åra. Bispebrua 1920-åra Munch OB.Z00977.jpg
Brekke bru Akerselva Gården Brekke Kjelsåsveien Brekke ? / 1985 Jernbru Nåværende bru sto klar i 1985
Dyvekes bru Jernbanen Kongsfrilla Dyveke Sigbritsdatter Dyvekes vei Gamlebyen 1839 / 1960-åra Jernbru/betongbru Den eldste brua er bevart, uten veiforbindelse, ved siden av den nye.
Geitabru Alna/jernbanen Ant. geitene som beita i området Oslo gate Gamlebyen 1100-tallet? / 1900-tallet Betongbru Eldste kjente bru i Oslo, knytta til Clemensallmenningen. Sist avbilda i 1699, og forsvant etter dette. Ny bru med samme navn oppført på omtrent samme sted på 1900-tallet. I 2007 ble denne revet og ny bru oppført. Den fikk en litt annen retning enn den gamle og ble offisielt åpnet 14. februar 2008. Brua gikk opprinnelig over Alna, som er lagt i rør, og fører nå veien over jernbanen. Geitabru1.JPG
Grünerbrua Akerselva Familien Grüner Møllerveien / Nordre gate Grünerløkka ? / 1953 Opprinnelig privat bru, kalt Akers Bro og senere Møllebroen. Overtatt av kommunen i 1865 og innarbeida i det oppgraderte gatenettet på Grünerløkka. Ny bru oppført 1953.
Gullhaug bru Akerselva Gullhaugen Nydalsveien Nydalen 1885 Oppr. inne på Christiania Spigerverks fabrikkområde. Oppført 1885, fornya 1948 og 1991. Gullhaug bru i Oslo.JPG
Hausmanns bru Akerselva Legatstifter Fredrik Ferdinand Hausmann, generalløytnant Hausmanns gate Sentrum 1892 Jernbru Utvida til seks felt 1986. Rekkverket og ytre struktur bevart i ombygginga. Hausmanns bru i Oslo 002.JPG
Jerusalem bru Akerselva Plassen Jerusalem under Åsen Gang- og sykkelbru Sagene 2011 Skråstagsbru Jerusalem bro 2011.JPG
Kalbakkbrua Alna Kalbakkengårdene Kalbakkveien Kalbakken 1790 (omk.) Steinhvelvbru Oppført i Grorudgranitt. Freda. Kalbakkbrua Grorud Oslo.jpg
Kristoffer Aamots bru Akerselva Lokalpolitiker Kristoffer Aamot Kristoffer Aamots gate / Maridalsveien Nydalen 2001 Oppført i 2001 for å forlenge Kristoffer Aamots gate over elva til Maridalsveien.
Kuba bru Akerselva Parken Kuba Gangveier i parken Grünerløkka Trebru Gangbru som forbinder østlig og vestlig del av parken. Kuba bru i Oslo.JPG
Lillebroen Tøyenbekken Beskrivende navn Grønlandsleiret Grønland 1807 Revet etter at Tøyenbekken ble lagt i rør i området i 1862.
Lja bru Ljanselva Gårdene Ljan Ljansbruveien Ljabru 1800 omkr. Steinhvelvbru Lja bru Oslo 2014.jpg
Ljansbroen Liadalen/Ljanselva Gårdene Ljan Liadalen 1878 Jernbru Revet 1929. Søndre brokar er bevart. Ljansviadukten (Ljansbroen).jpg
Loenga bru Jernbanen på Loenga Loenga E18 Gamlebyen Betongbru Revet 1995 som del av trafikksanering.
Malmøybrua Malmøysundet Malmøya Ormsundveien/Sundveien Bekkelagsøyene 1965 Betongbru Malmøya fra Ormøya.JPG
Nordenga bru Jernbane Områdenavn Dronning Eufemias gate / Schweigaards gate Bjørvika 2011 Erstatta Nylandsveien etter fjerninga av Bispelokket. Nordenga bro Oslo 2013.jpg
Nybrua Akerselva Første nye bru i sentrum på lang tid Storgata / Trondheimsveien Grünerløkka 1827 Steinbru Nybrua i Oslo Wilse 1903 OB.Y1271.jpg
Nydalsbroen Akerselva Nydalen Store Ringvei Nydalen 1955 / 1986 Opprinnelig kalt Nydalsbrua (1955). Ny bru oppført i 1986, og navnet ble endra til Nydalsbroen i 1986.
Nygård bruer Alnaelva Gården Nygård 1852 Forskjellige typer Fire bruer: To jernbane-, en bil- og en gang- og sykkelbru. Første bru 1852, antagelig i tre, revet og erstatta i løpet av 1800-tallet. Nygårdsbrua.png
Ormsundbrua Ormsundet Ormsundet Ormsundveien Bekkelagsøyene 1870-åra / 1922 Fagverk i jern (fra 1922) og stål (utvidelse 2006) Første bru oppført i 1870-åra, nåværende i 1922. Utvidet i 2006. Ormsundbrua Oslo 2013 2.jpg
Sannerbrua Akerselva Sannergata Sannergata / Waldemar Thranes gate Grünerløkka 1917 Steinbru Sannerbrua Oslo 2013.JPG
Schweigaards bru Akerselva Anton Martin Schweigaard Tomtegata/Schweigaards gate Vaterland 1882 Jernbru Utbedret/ombygget 1955/1957. Fjernet i 1960-årene da Akerselva ble lagt i kulvert. Schweigaards bru, juni 1956.jpg
Treschows bru Akerselva Admiralitetsråd Gerhard Treschow Treschows gate Bjølsen 1861 / 1948 Den første brua fra 1861 ble revet 1945, og ny bru ble oppført 1945–48.
Ulvøybrua Ulvøysundet Ulvøya Mosseveien / Vargveien Ulvøya 1928 Jernhengebru Ulvøybrua fra landsida.JPG
Vaterlands bru Akerselva Vaterland Brugata / Grønland Vaterland / Grønland 1654 / 1836 Steinbru Første bru oppført 1654. Fornya i 1836. Vaterlandsbru2007.jpg
Vøyenbrua Akerselva Gården Vøyen Griffenfeldts gate / Marcus Thranes gate Sagene 1949/1950 Gammelt vadested. Brua erstatta en eldre gangbru like ved. Vøyenbrua Oslo 2014.jpg
Åmot bru Akerselva Åmot i Modum Gangvei Grünerløkka / Schultzehaugen 1950-åra Jernhengebru Opprinnelig reist på Åmot i 1851. Gitt til Oslo i 1952 og oppført over Akerselva i 1950-åra. Åmot bru i Oslo 001.JPG
Oslo
Bydeler · Strøk · Gårder · Husmannsplasser · Teglverk
Oslo
Bruer · Elver og bekker · Innsjøer og vann · Gater og veier · Torg og plasser
Hagebyer · Byløkker · Kolonihager · Parsellhager · Parker
Uoffisielle stedsnavn

Kilder