Husmannsplasser i Oslo kommune

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Lybekk under Vestre Holmen var en av Oslos mange husmannsplasser.
Foto: Christian Dons (omk. 1970)
Nedre Makrellbekken under Nedre Smestad bodde det i 1878 to familier, tilsammen 22 personer.
Foto: Oslo Museum (1875).

Husmannsplasser i Oslo kommune er en oversikt over de mange husmannsplassene som gjennom tida har ligget i kommunen. De fleste er helt borte, men det er også en del husmannsstuer som er bevart rundt om i Oslo. Mange har også satt spor etter seg som navneopphav til strøk og veier.

En god kilde til kunnskap om husmannsplassene er en undersøkelse som ble gjennomført i 1771. Husmannsoversikten 1771 ble laget for å få kontroll på at pliktarbeid på Bygdøy kongsgård ble gjennomført, og omfatta Christiania, Aker og Bærum. Det kom også med noen gårder og plasser som hører til i Oppegård i oversikten. Totalt identifiserte man 484 plasser. I tabellene her er bare de plassene som var innenfor de nåværende bygrensene tatt med. Mange av plassene ble senere utskilt som egne gårder, og vil derfor også dukke opp i oversikten over gårder i Oslo kommune. Andre viktige kilder er matrikkelforarbeidet 1723, folketellinga 1801 og folketellinga 1865. I de to førstnevnte oppgis ikke navna på husmannsplasser, bare antallet, men de gjør det mulig å finne ut hvor man trenger å lete i andre, mer spesifikke kilder. I 1865-tellinga er navnet på noen plasser oppgitt.

De aller fleste plassene ble i løpet av 1900-tallet kjøpt fri som småbruk/gårdsbruk eller tatt i bruk for boligbygging, en del som tomtebruk med potetåker, eplehage o.l.). De som ble videreført som gårder vil også være omtalt på siden gårder i Oslo kommune.

Enkelte plasser kunne ha nedsettende navn som Allergodt («aldri noe godt»), Lopperud, Luserud, Dritud og Piiserud, mens andre hentet navn fra europeisk historie og geografi som Lybekk, Holstein, Hamborg, Altona, Meklenborg, Frankrig, England og London, eller fra bibelhistorien som Jerusalem og Jeriko.

Der en nøyaktig adresse er oppgitt vises det normalt til tunets plassering. I de tilfeller hvor det ikke er mulig å feste plassen til en adresse er det oppgitt hvilket strøk den lå i.

Plassene

Navn Under gården Bydel Adresse Merknader Bilde
Akersborg Nordre Hellerud Østensjø
Allergodt Søndre Huseby Ullern Nevnes i husmannsregisteret i 1771, avmerket på kart fra 1844 og 1869. Hadde bro over Makrellbekken og adkomst til Sørkedalsveien. I 1922 meldt at plassen skulle rives, ikke avmerket på kart fra 1932.
Ammerud Grorud Grorud
Apalløkken Rødtvet Grorud
Arnebråten Vestre Holmen Vestre Aker Arnebråtveien 62–64 Kun våningshuset bevart, det var opprinnelig bolighus for leid arbeidskraft, er oppført som bevaringsverdig på Gul liste Arnebråten under Vestre Holmen.jpg
Asperud Leirdal Søndre Nordstrand Prinsdal
Bakken Munkerud Nordstrand
Bakken Lille O Sagene
Bakken Stovner Grorud
Bakken Østensjø Østensjø
Bakkerud Lambertseter Nordstrand
Ballerud Stubberud Alna
Bekken Furuset Alna
Bekken Åsen Sagene
Belgerud Nordre Ammerud Grorud Belgerudveien
Bendsrud Store Frøen Ullern Ved Monolitten i Vigelandsparken. Også skrevet Bendzrud
Bergendal Store Frøen Ullern Volvat terrasse 10 Senere erstattet av en stor villa
Bentsehaugen Åsen Sagene
Bernhus Nordseter Nordstrand Ekebergveien 147 Fradelt i 1806 (gnr. 155/1). Låven revet 1929, våningshuset 1988. Bernhus på Holtet i Oslo A-40207 Uaa 0001 052.jpg
Bergendal Nedre Lyse Marka
Berget ved Lille Ekeberg Ekeberg Nordstrand
Berget ved Jomfrubråten Ekeberg Nordstrand
Besserud Vestre Holmen Vestre Aker Holmenkollveien 60 Oppr. egen gård. Senere også privat skysstasjon
Beverlia Ulsrud Østensjø Østmarkveien 90 Omgitt av Beverlia borettslag, nr 62–88 og 92–102, småhus og rekkehus.
Beyerplassen Åsen Sagene
Bilidt ? Søndre Nordstrand
Bjelkerud Ringerike Marka
Bjerke Ulsrud Marka Sarabråtveien 7
Bjerke Voksen Vestre Aker Bjerkebakken 11 Husene er revet, nå to bolighus på eiendommen.
Bjerkehaugen Holmen Vestre Aker
Bjerkodden Voksen Vestre Aker
Bjørnerud Bjørndal Søndre Nordstrand Bjørnerud Utskilt som egen gård (gnr. 187/3) i 1896. Revet, nå industriområde på stedet.
Bjørnholt Bjørndal Søndre Nordstrand Bjørndal Jordveien opphørte da det ble åpnet et steinbrudd her ved utbyggingen av Bjørndal i 1980-åra.
Bjørnseter Ellingsrud Alna Oppr. under Bjørnstvet.
Blankvannsbråten Løvenskiold Marka Ved Blankvann Ryddet på 1700-tallet, siste oppsitter Birger Blankvannsbråten døde i 1987, siden leid ut som bolig. Gamlestua kan være Nordmarkas eldste bygning. Kmmunalt listeført som verneverdig. 7398 Nordmarken. Blankvandsbraaten - no-nb digifoto 20151020 00103 bldsa PK04618.jpg
Blåsbort Arveset Alna Alfaset
Bordstuen Bjølsen Sagene
Bonebekken Linderud Bjerke
Borrebekken Tonsen Bjerke
Brekkestranden Brekke Nordre Aker Også nevnt bare som Stranden.
Brenna Dal Søndre Nordstrand Oppr. Brennastubben
Brenningen Nordre Tåsen Nordre Aker
Brenningen Ullern Ullern
Lille Brenningen Søndre Tåsen Nordre Aker
Briskeby Frogner
Lille Frogner
Frogner Briskebyveien 42 To plasser, fulgte med til Lille Frogner da denne ble utskilt i 1794 Briskebyveien.jpg
Brobekk Tonsen Bjerke Brobekkveien 2D Navn etter tidl. navn på Hovinbekken. Senere gård med gnr. 85/5,
Brua Skjerven Marka Lå ved broen over Skjærsjøelva Revet. Gnr. 61/5 i Maridalen
Bråtehuset Østre Skøyen Østensjø
Bråten Nedre Bestum Ullern
Bråten Vestre Sæter Nordstrand Ekebergveien197 C og B Stuebygning og uthus ligger på hver sin tomt.
Bråten Ellingsrud Marka Mariholtveien Gnr. 109/3
Bråten Søndre Skøyen Østensjø
Bråten Østre Sogn Nordre Aker
Bråten Nordre Tåsen Nordre Aker
Nordre Bråten Vaggestein Marka Maridalen Fradelt omkr. 1830, gnr. 69/4. Hovedbygning bevart. Nordbråten i Maridalen OB.Z01722.jpg
Søndre Bråten Vaggestein Marka Maridalen Utskilt som Sørbråten rundt 1850. Kjøpt av kommunen i 1918. Oslo, Maridalsveien 551.jpg
Bråten Voksen Vestre Aker
Bråten Økern Bjerke
Burkerud Vinderen Vestre Aker
Buskerud Huseby
Bødkerstua Nordbråten Marka
Catisa Rustad
Dalen Høybråten
Dalen Åsen
Dammen Vestre Sogn Nordre Aker Sognsveien 232 Bygd i slutten av 1700-tallet, ant. av Peder Anker. Også skyss- og hvilestasjon fra rundt 1800. Dammen under Vestre Sogn.JPG
Dammen Kverner
Disenstuen Disen
Disenstuen Åsen
Dritut Skullerud Østensjø
Dølebråten Venner Marka
Dølerud Oppsal Østensjø Også kalt Dalerud- Revet
Dølerud Store Li Marka Enebakkveien 775 Kjøptt av kommunen i 1971 og disponert av Bydel Østensjø, DNT-hytte fra 2015. Dølerud Østmarka.JPG
Dølerud Voksen Vestre Aker
Dølestuen Søndre Ammerud
Elgesrud Maurtu Søndre Nordstrand Ligger langs en tursti ca. 850 meter sørøst for Sluttstykket. Kjøpt av Oslo kommune i 1966 og brukt av speidergrupper på Ljan og Hauketo i en årrekke. Oslos sørligste punkt ligger ca. 185 meter sørvest for hytta. Elgesrud.jpg
Enden Lille Frøen
Enden Lambertseter
Enga nordre Søndre Ammerud
Engedalen Hovin
Engen Ris
England Nordre Huseby Vestre Aker Ved Gardeleiren mot Mærradalen Plassen skal ha eksistert lenge før Nordre Huseby ble skilt ut i 1863. Bebodd til 1980. Senere 1. Røa speidergruppe England under Nordre Huseby.jpg
Evenstuen Lille Frøen Frogner Sporområdet Majorstuen stasjon
Fiskodden Voksen Vestre Aker
Flan Sandaker
Frantzebråten Hoff Vestre Aker Arnebråtveien 80 Lå sørvest for krysset Arnebråtveien/Amagerveien Frantzebråten under Hoff.jpg
Frantzebråten Sollerud Ullern Drammensveien 280 Forpaktet ut som løkke fra 1760-tallet. Fra 1890 villaeiendommen Frantzebråten.
Fredrikstad Nordre Skøyen
Frønsvollen Frøen Marka Fra 1629 seter og plass under Frøen. 16 Frønsvolden - no-nb digifoto 20151020 00331 bldsa PK04530.jpg
Fuglesangen Øraker Ullern Lilleakerveien 61 Stua flyttet til Hoffsjef Løvenskiolds vei 2
Gjestebodhollet Rustad
Gjetebråten Nordre Huseby Ullern Sørkedalsveien 110 Ved Makrellbekken og Njårdhallen som delvis er bygget på plassens grunn. Bygget rundt 1800, rehabilitert under bygging av Njårdhallen og fredet. Likevel delvis revet og modernisert i 1987. Idag bolig. Gjetebråten.jpg
Gran Åmot Vestre Aker Sørkedalen
Nedre Gran Åmot Vestre Aker Sørkedalen
Granberg Slime Søndre Nordstrand Granbergstubben Revet i 1985 i forbindelse med utbyggingen av Bjørndal.
Gravsmyren Hovin
Grefsenseteren Østre Grefsen Nordre Aker Grefsenkollveien 20 Kalt «Fjellstua», serveringssted, brant 1. januar 1988.
Grefsenstuen Vestre Grefsen Nordre Aker
Grinda Nordberg Nordre Aker Grinda Revet. Grinda under Nordberg OB.Z02343.jpg
Grindbakken Voksen Vestre Aker Ankerveien Stua er bevart. Grindbakken under Voksen 1901OB.Y1042.jpg
Grünen Ullevål
Grønlien Nordre Skøyen
Grønvoll Brekke Nordre Aker Ved Maridalsvannet vest for Akerselva Stua er bevart. Grønvoll under Brekke i Oslo.JPG
Gullerud Grimelund Vestre Aker Ved Vettakollen stasjon Revet.
Gullsmedbråten Rustad Marka Vest for Nordre Elvåga Idag navnet Gullsmeden mer vanlig. Skiløypekryss. Bygningene revet i 1953 da Elvåga ble drikkevann. 3150 Guldsmeden. Østmarken - no-nb digifoto 20150911 00067 bldsa PK09563.jpg
Gulmundstuen Tokerud
Gyldenspir Stovner
Gåslungen Nordmarksgodset Marka Oppr. plass under Nordmarksgodset, senere umatrikulert småbruk under samme. Gåslungen i Nordmarka 1.JPG
Hagan Vestre Holmen Vestre Aker Holmenkollveien 61C/Henrik Backers vei 5 Ombygget til bolig for maleren Henrik Backer i 1915, ark. August Nielsen og Rudolf Emanuel Jacobsen. Opprinnelig våningshus gjenoppført i 1972 etter en brann. Hagan Vestre Holmen.jpg
Hagastua Sørbråten Marka Maridalsveien 553 Utskilt med 18 dekar fra Sørbråten da denne ble solgt til Kristiania kommune i 1918.
Hagen Abildsø
Hagenstuen Nordtvet
Halmbråten Abildsø Nordstrand Dovresvingen 33 Våningshus revet i 1987.
Halvorstuen Sanner
Hamborg Hoff Vestre Aker På østsiden av Hovseterveien Revet på 1970-tallet i forbindelse med utbyggingen. Står nå en OBOS-blokk på stedet. Hamborg under Hoff i Oslo OB.Z01739.jpg
Hamborg Nordre Hellerud Østensjø
Hamborg Nordberg Nordre Aker Langmyrveien 16 Stua er bevart, noe ombygd, inngår siden 1989 i Hamborgplassen barnehage. Hamborg under Nordberg.JPG
Haugen Abildsø
Haugen Holmen Vestre Aker
Haugen Søndre Linderud
Haugen Sinsen
Haugen nordre Lille O
Haugen søndre Lille O
Haugenstuen Haugen Fradelt i 1801.
Haugenstuen Rødtvet
Haugerud Smestad
Haugerudstuen Haugerud
Haugstad Huseby
Hegdehaugen Store Frøen Frogner Majorstuveien 8 Utskilt 1802, senere Bernerløkken.
Heggeli Smestad Ullern Heggeliveien 51 Også ligget under Nordre Skøyen. Stua fra rundt 1850 står fortsatt.
Heidenborg Huseby Ullern Utskilt i 1829 og inngikk i lystgården Montebello
Hellerud Nordre Huseby Vestre Aker Sørkedalsveien 127 Revet tidlig på 1950-tallet ved utbyggingen av Husebygrenda. Hellerud under Nordre Huseby.jpg
Himstadplassen Voksen Vestre Aker Ved krysset Ankerveien/Olaf Bulls vei
Hjulmakerstuen Ullern Ullern Ullern allé 20 Adkomst fra Vækerøveien, hadde smie, hjulmakerverksted og snekkerrom, samt to leiligheter, en i hver etasje oppført i 1887, revet i 1935, senere ny bebyggelse. Hjulmakerstuen under Ullern.png
Hoffseter Hoff Vestre Aker Hovseter Også kalt Hovseter og ga navn til strøket revet og fjernet i forbindelse med utbyggingen på 1970-tallet. Opprinnelig seter. Hoffseter under Hoff i Oslo OB.Z01738.jpg
Holen Østre Gaustad Nordre Aker
Holen Rommen
Holle Åmot Vestre Aker Sørkedalen
Hollen Voksen Vestre Aker
Holstein Bjølsen
Holstein Nordberg Nordre Aker Nordberg I bruk til omk. 1940, senere revet.
Holtet Østre Holmen Vestre Aker Dagaliveien 6
Holtet Nordseter Husmannsplass på 1700-tallet, fradelt som eget bruk 1809 (gnr. 154/1).
Hoviefjøset Hovin Bjerke Ulvenveien 88a Senere skilt ut som eget bruk: Mellom Hovin, gnr 122/2 Mellom Hovin - Oslo.jpg
Nordre Huken Nordre Ammerud
Søndre Huken Nordre Ammerud
Hølet Nordbråten Marka
Høyenhall Nordre Skøyen
Høyhall Hovin
Hågenplassen Åsen
Jansberg Sinsen
Jarbakken Nordre Voksen Vestre Aker Ankerveien Revet. Nordre Jarbakken i Oslo OB.Z01736.jpg
Jarbakken Søndre Voksen Vestre Aker Ankerveien Revet. Våningshuset fra 1771 flyttet i 1971 til Voksen skole og brukes i undervisningen. Søndre Jarbakken under Voksen 1937 OB.Z01735.jpg
Jegersborg Bogstad Marka Jegersborgveien 16–18 Tidl. Sørkedalsveien 883. Plass for herskapsjegeren på Bogstad. Fredet. Jegersborg under Bogstad.JPG
Jeriko Sandaker Fradelt i 1801.
Jerusalem Åsen Sagene Sandakerveien 54 Kjøpt i 1810 av Ludvig Mariboe og dannet sammen med Åsenmoen eiendommen Lilleborg. Jerusalem Oslo.jpg
Jombruberg Nordre Hellerud Østensjø
Jonsbråten Gjersrud
Jore Ellingsrud
Jørgensløkken Oppsal Østensjø Ved Østmarkveien Også kalt Jørnsløkken og Solbakken. Utskilt som egen gård i 1823. I 1869 registrert med en størrelse på 54 dekar, senere omregulert til boliger, særlig etter krigen. Revet rundt 1990. Jørgensløkken Oppsal.png
Kaggen Stubberud
Kalbakken nordre Bredtvet
Kalbakken søndre Bredtvet
Kalvehaugen Ullevål
Kamphaug Nordmarksgodset Marka Kamphaugåsen Oppr. husmannsplass under Nordmarksgodset, senere umatrikulert småbruk. Våningshus brant 1989, resten revet. Kamphaug 1.JPG
Karlstad Bredtvet
Karlstad Nedre Blindern
Kastellet Søndre Huseby Ullern
Kastellet Nordseter Nordstrand Kastellveien 8 Utskilt som egen eiendom 1784, ble landsted. Kastellet ca 1885 OB.Z05487.jpg
Kirsebærhagen Frogner hovedgård
Kjelsgård Bredtvet
Kjelsås Nedre Lyse
Kjonerud Stovner
Kjos Ullern Ullern Hoffsjef Løvenskiolds vei 36 Også kalt Kjosehøyden. Hovedhuset står fortsatt, bygget sammen med en villa fra 1962. Fra 1981 Bjørnsletta skole på tomta rett noenfor. Kjos under Ullern.png
Kinsli Store Lie
Klamra Skar
Klosteret Åsen
Kløfterhagen Nordre Lindeberg Bydel Alna Revet
Knegen Sollerud
Kneika Ullern Ullern Vækerøveien 34A Solgt ut rundt 1900. Plassen fjernet til fordel for ny villa.
Kneppe Tungebråten
Kolbrennerstuen Furuset
Kollebonnen Maurtu
Kollehuset Voksen Vestre Aker
Kornløkken Næss
Korsveien Nedre Bestum
Korsveien Vestre Grefsen
Korsvold Bakekhaugen
Korsvold nordre Brekke
Korsvold Nygård
Kroken Nordre Skøyen
Kullebunnen Hovin
Kullebunnen Nordseter
Kvernerstuen Kirkeby
Lakkebakken Rommen
Langstrøm Lille Lie
Langås Bakekhaugen
Leirengplassen Tøyen
Lille Langerud Abildsø Østensjø Ved Paal Bergs vei 61 Var selvstendig gård fram til 1689, og igjen fra 1845. Revet. Norde Langerud Oslo.jpg
Lensmannsstuen Åsen
Liggeren Nordmarksgodset Marka Oppr. plass under Nordmarksgodset, nå feriested. Liggeren i Nordmarka 2.JPG
Lindern Skullerud Østensjø
Lindeberglia Lindeberg nordre
Linderudplassen Linderud
London Huseby nordre Vestre Aker Etablert på begynnelsen av 1900-tallet. I 1930 bebodd av budeie Birget Strand og sveiser Olaus Strand. Sannsynligvis siste beboere, plassen revet under krigen.
Lovisenlund Store Frøen Frogner Fridtjof Nansens vei 6 Dagens Colosseum kino
Løkeberg Nedre Lyse
Ludvigstuen Næss
Luggerud Søndre Rød
Lund Østre Holmen Vestre Aker Holmenkollveien 15 A
Luren Tveten
Lurholt Lambertseter
Lurhølet Sørbråten Marka Ved Sørbråtveien/Movassbekken Ryddet midt på 1800-tallet, revet i 1934, grunnmurene og pillarene kan sees.
Lusebråten Hoff
Lybekk Vestre Holmen Vestre Aker Lybekk - Vestre Holmen.jpg
Løkka Gaustad Vestre Aker Sognsveien 250 Het tidligere Trosterud og har ligget under Ris Oslo Løkka Sognsvann 100905.jpg
Løvli Slime Søndre Nordstrand Ved Gjersrudstjern Også kalt Lia
Magnelberg Manglerud
Nedre Makrellbekken Nedre Smestad Vestre Aker Makrellbekken To familier bodde på plassen i 1878, tilsammen 22 personer. Våningshuset ble i 1953 flyttet til Løchenveien 18 på Bygdøy. Nedre Makrellbekken.jpg
Øvre Makrellbekken Nedre Smestad Vestre Aker Makrellbekken
Mellem Voksen Vestre Aker
Mellemplassen Linderud
Meklenborg Bjørndal Søndre Nordstrand Meklenborgveien Utskilt som småbruk i 1907
Meklenborg Hoff Vestre Aker Hovseterveien 60 Idag Hov-Meklenborg barnehage på stedet. Meklenborg under Hoff.png
Melum Nordre Rød Vestre Aker Melumveien 46 Sagmesterbolig og husmannsplass fra siste kvartal av 1700-tallet. I dag bolig. Oslo Melumveien 46A 230503.jpg
Morstuen Stubberud
Myrvold Disen
Myrvold Østensjø
Mærradalen Ullern Ullern Silurveien 22 A, Mærradalen Revet i 1904 og flyttet til Ullern øvre
Mølleplassen Voksen Vestre Aker Gravdalsveien 10 D I dag er møllerboligen Mølleplassen barnehage. Boligen og restene av Voksen mølle er kommunalt listeført for bevaring.
Nedreengen Fossum
Nilseplassen Åsen
Nilserud Nordberg Nordre Aker
Nordengen Fossum
Nordre Ødegård Nordre Rød Vækerøveien 200 Sagmesterbolig og driftsbygning bevart. Vækerøveien 200.jpg
Nordtvethagen Nordtvet
Nuggerud Ellingsrud
Nyebraaten Huseby Ullern Utskilt i 1829 og inngikk i lystgården Montebello
Nygård Bredtvet
Nyjordet Slime Søndre Nordstrand
Nystuen Skar
Nylænde Ulven Bjerke Knud Bryns vei 5 Også kalt Nylende og Nylenda. Revet i 1952.
Odden Sanner
Olsrud Abildsø
Oset Sandaker Nordre Aker Midtoddveien 40 Kjøpt av Oslo kommune i 1889. Drikkevannsinntak fra Maridalsvannet i 1920, fra 1971 Oset rense- og pumpeanlegg
Ospeskog Øvre Lyse Marka Ospeskogveien 221 Idag eid av Løvenskiold-Vækerø, bebodd til 1956, nå utleid som fritidsbolig.
Paulsplassen Åsen
Persbråten Nedre Smestad Vestre Aker Sørkedalsveien 143/Gamle Hovsetervei 1b Gnr. 29/427. Våningshus fra midten av 1700-tallet, ombygget siste halvdel av 1800-tallet. Vest for plassen ligger Persbråten videregående skole Persbråten idrettshall husmannsplass.jpg
Piiseboroa Ullern
Pina Vestre Gaustad Marka Ved Sognsvann Revet, synlige spor i terrenget. Pina ved Sognsvann 1.JPG
Pissering Grimelund Vestre Aker
Piiserud Skullerud Østensjø
Pipenhus Åmot Vestre Aker Sørkedalen Nevnt som plass i 1645. Senere skilt ut som gnr 20/1
Puken Grorud
Rabben Vestre Sogn Nordre Aker Gaustadveien 25 Huset antagelig oppført rundt 1850, idag grendehus
Refstadhaugen Refstad
Ringshus Søndre Hellerud Nordstrand
Rognerud Manglerud Østensjø Rognerud Senere utskilt som egen gård, gnr 148/5.
Rosedalen Lambertseter
Rosedalen Skullerud Østensjø
Nordre Ryenhaugen Ryen
Søndre Ryenhaugen Ryen
Rønning Slime Søndre Nordstrand Slimeveien 2b
Rønningen Ullern Ullern Vækerøveien 141 Plassen revet, i dag ballplass på stedet.
Saga Voksen Vestre Aker
Sagplassen Brekke
Sagstua Skullerud Østensjø Skullerud Oppr. sagmesterbolig på Skullerud gård. Sagstua på Skullerud 2013.JPG
Sagstuen Frogner hovedgård
Sagstuen Grorud
Sagstuen Sanner
Sakariasbråten Nordbråten Marka
Salmakerstua Brennenga Marka Maridalsveien 442 Salmakerstua Maridalsveien 442 i Oslo 1.JPG
Sameie Høybråten
Sandakerbakken Sandaker Sagene Sandakerveien 63 Brukseier Iver Olsen oppførte i 1854 en stor murvilla, i dag barnehage. Tømmerhus i bakgården fra husmannsplassen ble senere brukt som arbeiderbolig. Sandakerbakkeng3B.jpg
Sandbakken Hanåa
Sandbråten Venner Marka
Sandbråten Østre Sogn Nordre Aker Ved Sognsvann stasjon Hovedsakelig bebodd av steinbrytere ved Sogn gruve. Servingssted en periode. Revet da Sognsvannsbanen kom i 1934.
Sandstuen Hellerud søndre, 1867: Hellerud nordre Nordstrand Sandstuveien 27-29 Utskilt som egen eiendom 1884. Navnet fra et tidligere sandtak på eiendommen. Navngitt Sandstuveien i 1917.
Nordre Sandås Østre Sogn Nordre Aker Sognsveien 235 Damvokterbolig da Sognsvann var drikkevannskilde. Nordre Sandås under Østre Sogn.JPG
Søndre Sandås Østre Sogn Nordre Aker Sognsveien 231 Fra 2018 informasjonssenter og kontorer for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus. Søndre Sandås under Østre Sogn.JPG
Seteren Vestre Sogn Marka Nord for Sognsvann Også kalt Sognseter, opprinnelig seter for Vestre Sogn, men husmannsplass en gang mellom 1830 og 1865. Revet rundt 1914 i forbindelse med at Sognsvann var drikkevannskilde for byen og det ble fra dette året iverksatt nye restriksjoner. Synlige hustufter.
Setra Skjerven
Setra Søndre Skøyen
Sild Ulsholt
Simensbråten Ryen Nordstrand Vårveien 4b Fra 1845 utskilt som eget gardsbruk. Våningshuset og uthuset ble revet i 2004.
Sitpå Næss
Sjødalen Nordre Hellerud
Skansebakken Venner Marka Ospeskogveien 1/ Sørkedalsveien Navn etter forsvarsskanser under krigen i 1716. Utskilt etter 1903.
Skaugplass nordre Vinderen
Skaugplass søndre Vinderen
Skillebekk Frogner hovedgård
Skredderstuen Øvre Bestum
Nordre Skjeggerud Vestre Sogn Marka Ved Sognsvann Revet rundt 1914 i forbindelse med at Sognsvann var drikkevannskilde for byen og det ble fra dette året iverksatt nye restriksjoner. Synlige hustufter. Nordre Skjeggerud under Vestre Sogn 02.JPG
Søndre Skjeggerud Vestre Sogn Marka Ved Sognsvann Revet rundt 1914 i forbindelse med at Sognsvann var drikkevannskilde for byen og det ble fra dette året iverksatt nye restriksjoner. Synlige hustufter. Søndre Skjeggerud under Vestre Sogn 01.JPG
Skomakerplassen Åsen
Skomakerstuen Kirkeby
Skomakerstuen Torshov
Skredderplassen Åsen
Skryta Ulven Alna/Bjerke Strømsveien 202 Lå ved Ulvensplitten, dagens bydelsgrense. Eieren av Ulven 1891-1919, steinhogger og steinleverandør Per Olsen tok ut stein i området. Skryta-husmannsplass-stroemsveien-202.jpg
Slakteren Øvre Blindern
Slamperud Nordre Skøyen
Slemdalbråten Grimelund Vestre Aker
Slengfue Nordre Ammerud
Sletta Ekeberg Sletta under Ekeberg 1937 OB.Z02001.jpg
Sletta Veitvet
Slimebråten Slime Søndre Nordstrand Meklenborgveien Siste rester revet rundt 1990.
Slimetangen Slime Søndre Nordstrand Ved Gjersrudstjern
Slora nordre Bredtvet
Slora søndre Bredtvet
Slora Øvre Lyse
Smedplassen Linderud
Smedplassen Tøyen
Smedstua Fossum Stovner Østre Aker vei 310
Smedstuen Bjølsen
Smedstuen Sandaker
Snippen Øvre Smestad Vestre Aker Flyveien 11, 0770 Oslo I dag barnehage og inngår i Snippen boligfelt
Snippen Sørbråten Marka Greveveien sør for Movatn Revet i 1890-årene i forbindelse med byggingen av Gjøvikbanen, hvor navnet bevart i Snippen holdeplass.
Snuserud Østre Gaustad
Sognestuen Nordberg Nordre Aker
Sogstad Huseby Ullern Utskilt i 1829 og inngikk i lystgården Montebello
Solberg Ellingsrud
Solberg Østre Skøyen
Solli Rødtvet
Sollia Søndre Langerud Østensjø
Sommero Bjørndal Søndre Nordstrand Bjørnåsveien 124 Fra 1995 ble buddhistsenteret Karma Tashi Ling Karma Tashi Ling Oslo.jpg
Sonerstuen Brekke
Sponhugget Ullern Ullern Vestveien 16 Også kalt Spånhugget. Plassen fjernet til fordel for ny bebyggelse.
Sten Nordre Skøyen
Stensberg Søndre Skøyen
Stephensplassen Åsen
Storengen Disen
Storengen Vaggestein Marka Maridalen
Stranden Nordre Sandås Marka Ved Sognsvann Spor etter grunnmuren er synlige. Stranden under Nordre Sandås i Oslo 02.JPG
Stubberud Østre Gaustad
Søndre Stuen Sanner
Svarverud Voksen Vestre Aker Ved krysset Ankerveien/Olaf Bulls vei
Svendstuen Østre Holmen Bydel Vestre Aker Frognerseterveien 70 To plasser: Øvre og Nedre Svendstuen, senere Frognerseteren Brug. Alle bygninger revet i 1990-åra ved bygging av Svendstuen skole. Svendstuen under Østre Holmen.jpg
Svenskerud Abildsø
Svindal Ris
Svingen Kirkeby Marka Gamle Maridalsvei 1 Ble hammersmedplass tilknytta Stangjernshammeren. Svingen under Kirkeby 1.JPG
Synderberg Nordre Hellerud
Søndre Slime Slime Søndre Nordstrand Slimeveien
Talberg Abildsø
Tallberg Munkerud Ga i 1926 navn til Tallbergveien
Tamburplassen Tøyen
Tamburstuen Haugen
Tamburstuen Haugerud
Tangen Grorud
Tangen Øvre Bestum
Teigen Nedre Smestad Vestre Aker Sørkedalsveien 134 Senere under Hoff. Revet og fjernet ved utbyggingen av Huseby leir 1981-1985.
Terningbekken Frogner hovedgård Frogner Krysset Tostrup terrasse-Drammensveien Navn etter Terningbekken. Senere byløkke med Madam Juells løkkehus fra 1830-åra, tegnet av Christian Heinrich Grosch, nå på Norsk Folkemuseum.
Templet Ekeberg
Titut Hovin
Tonsenhaugen Tonsen
Tonseplassen Tonsen
Torkildsplassen Åsen
Torshovstuen Torshov
Trasop Bjølsen Sagene Maridalsveien 171–175 Området bebygd med lamellblokker i nåværende Gjøvikgata og Ålesundgata. Trasop Bjølsen.jpg
Trasop Søndre Huseby Ullern
Trasop Nordre Skøyen Østensjø Mellom Hellerudfaret og Trasopterrassen Bebyggelsen er revet.
Trasop Nedre Smestad Vestre Aker Sørkedalsveien 106 Revet i september 1958 for oppføring av Njårdhallen som er bygget der hvor plassen lå. Trasop Nedre Smestad.jpg
Trosterud Ris
Tuggerud Vestre Gaustad Nordre Aker Oslo Tuggerud 3 080821.jpg
Tvetstuen Tveten
Tvet ødegård Tveten
Tørtberg Frogner/Store Frøen Ullern Lå vest for Frognerelva, nær det stedet Monolitten ble reist.
Ullevålseter Ullevål Marka Seter fra 1723, senere husmannsplass. Kjent utfartssted med servering. I Oslo kommunes eie siden 1900. Ullevålseter 2013 001.JPG
Vasbakken Voksen Vestre Aker
Vassengen Oppsal Østensjø Ved oldtidsveien rett nord for Oppsal terrasse Også kalt Wassengen og Bakken. Revet, noen hustufter synlige, hagetrær i området.
Vestbråten Nordbråten Marka
Vestli Tokerud Stovner Martha Tynes’ vei
Vetland Nordre Skøyen
Vispomkring Grimelund Vestre Aker
Volla Hovin
Ødegården Hovin
Ødegården Kverner
Ødegården Næss
Ødegården Rustad
Ødegården Tveten
Østbye Østre Skøyen
Østli Ryen Nordstrand Sandstuveien 60 A I dag revet.
Østli Søndre Abildsø Nordstrand Sandstuveien 57 Tunet intakt. Søndre Østli.jpg
Åmot Bakke Nordre Aker Åmotveien 24 Utskilt som eget bruk, gnr. 57/1, mellom 1888 og 1903. Åmot under Bakke 1938 OB.Z02342.jpg
Årvoll Disen
Åsen Holtet
Åsen nedre Søndre Skøyen
Åsen øvre Søndre Skøyen
Åsenmoen Åsen Sagene Kjøpt i 1810 av Ludvig Mariboe og dannet sammen med plassen Jerusalem eiendommen Lilleborg.
Åsland Slime Søndre Nordstrand Idag E6, ved grensen til Nordre Follo Revet i forbindelse med byggingen av E6
Åsly Voksen Vestre Aker Ved krysset Ankerveien/Olaf Bulls vei

Kilder

  • H.O. Christophersen og Trond A. Svensson: Marka fra A til Å. Utg. Universitetsforlaget. 1984. Digital versjonNettbiblioteket
  • Holden, Finn: Akergårder i Oslo, Andresen & Butenschøn, Oslo 2003.
  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget. 2010. Digital versjonNettbiblioteket.
Oslo
Bydeler · Strøk · Gårder · Husmannsplasser · Teglverk
Oslo
Bruer · Elver og bekker · Innsjøer og vann · Gater og veier · Torg og plasser
Hagebyer · Byløkker · Kolonihager · Parsellhager · Parker
Uoffisielle stedsnavn