Forside:Eiker

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

ØSTLANDET • SØRLANDET • VESTLANDET • MIDT-NORGE • NORD-NORGE
Østfold • Akershus • Oslo • Hedmark • Oppland • Buskerud • Vestfold • Telemark
Eiker • Hallingdal • Numedal • Ringerike
Øvre Eiker • Nedre Eiker

Om Eiker
Eiker, også Eikerbygda eller Eikerbygdene, er et landskap i Buskerud fylke og et fellesnavn på kommunene Nedre og Øvre Eiker. En person fra Eiker kalles eikværing. Denne betegnelsen brukes også om dialekten her, som er typisk østlandsk med noen spesielle innslag.

Eiker var en administrativ enhet alt i tidlig middelalder, som tingområde, skipreide og prestegjeld. Det var også eget len i to perioder, fra 1388 til omkring 1500 og fra 1603 til 1660, men lå ellers under Akershus len. I 1675 ble Eiker amt oppretta, men allerde i 1679 ble det innlemma i Buskerud amt. Området var en del av Buskerud fogderi og Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri. Det var tidligere en selvstendig kommune i Buskerud fylke opprettet som Eger formannskapsdistrikt i 1837.

I 1843 ble en ubebodd del av Eiker overført til Skoger formannskapsdistrikt som samtidig ble en del av Larvik og Jarlsberg amt (Vestfold). Et område ved Eikeren ble dessuten overført til nabokommunen Hof i Vestfold.

1. juli 1885 ble Eiker kommune delt i Øvre Eiker og Nedre Eiker. Eiker hadde ved delingen 11 531 innbyggere.   Les mer ...

 
Smakebiter fra artikler
Solberg Spinderis bruksskole.
Foto: Frode Caspersen/Eiker Arkiv
Solberg Spinderis bruksskole ble opprettet i 1868, og var en av flere bruksskoler i Nedre Eiker og lå i Solbergelva i Nedre Eiker. Første tilholdssted var i en av bedriftens arbeiderboliger, men skolen ble flyttet til nye lokaler i 1874. Skolen var fra starten todelt. De som arbeidet ved bruket betalte ikke skolepenger.   Les mer …

>onlyinclude>
Sirikjerke er ett av de mest populære turmålene på Øvre Eiker.
Foto: Bent Ek, 2015
Sirikjerke, 635 meter over havet, er det høyeste punktet i marka sør for Drammensdalen. Dette er et mektig utsiktspunkt flotte omgivelser. Herman Wildenvey beskrev Sirikjerke meget vakkert i diktet han tilegnet den katedrallignende knausen.

Kanskje kommer navnet av at Sirikjerke er det høyeste punktet på skauen der, og har utsikt til «7 prestegjeld/sogn»?

Vi veit ikke om navnet Siri har noen forbindelse med kvinnenavnet Siri. Men det kan kanskje komme fra det gamle ordet «Sire/Sira», som kommer av latin «Senior», og jo betyr «den gamle». Sira ble tidligere benyttet som tittel på høyerestående geistlige, og kan derfor ha en sammenheng med Sirikjerke. Det er mulig at ordet Siri blitt avledet fra Sira/Sire gjennom åras løp, men detter er spekulasjoner.</onlyinclude>

I boka «Eker. Træk av en storbygds saga» gir Johnsen, Nils en skildring av den storslagne utskikten fra Sirikjerke:

Utsikt fra Sirikjerke mot Eikeren.
Foto: Bent Ek, 2015
Ikke fra noget sted paa Eker har man slik glimrende utsigt. Jeg sat der en septembermorgen i 1906, og hadde da store deler av det søndenfjeldske Norge liggende foran mig som et kart. Mot vest Telemarksfjeldene, nordover Hallingskarvet og en mur av takkede fjeld fjernt i synsranden. Mot øst og syd Kristianiafjorden med omliggende bygder; indover mort grænsen blaanende skog, Hvalerørerne længst ute mot havet og øst for dem en høi fjeldryg som stængte utsigten til Bohuslän. Sirikirke ligger saa frit, at ingen omliggende høider stænger, og luften var den omskrevne morgen ualmindelig klar.'[1]

Det er blitt holdt flere gudstjenester på stedet de siste årene, og steinen som ligger der benytter presten som alter, og den gir jo også assosiasjoner til et alter.

Referanser

  1. Johnsen, s.122


Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Eiker inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!
  Les mer …

Vestfossen kapell på 1920-tallet.
Foto: Ukjent

Vestfossen kapell ligger på grunn som er skilt ut fra Fossesholm (gnr. 39), rett sør for tettstedet Vestfossen i Øvre Eiker kommune.

Kapellet tjente som sognekirke for Vestfossen kirkesogn. Det ble opprinnelig oppført som bedehus i 1863 for private midler. Innviet som kapell i 1902. Da kommunen ble skjenket kirketomt i Vestfossen i 1910, ble det diskutert om kapellet skulle rives eller flyttes til den nye tomta og utvides. I og med at det tok lang tid før disse planene ble realisert, har kapellet blitt stående på sin opprinnelige plass, og det tjente som gudshus for Vestfossen menighet fram til 2010.   Les mer …

Vinterbilde av Fiskum nye kirke og gården Nordre Darbu.
Foto: Widerøe
(1968)

Fiskum er ei bygd og et eget postdistrikt i Øvre Eiker kommune i Buskerud fylke. Navnet kommer fra storgården Fiskum, som var tingsted for Fiskum fjerding, og her lå også Fiskum gamle kirke, som ble kirke for Fiskum sogn. Både fjerdingen og sognet omfatter grovt sett området vest for Eikeren, Fiskumvannet og Dørja, selv om kirkesognet i perioder også har omfattet gårder som lå øst for Eikeren og Fiskumvannet. Sammenfallet mellom fjerdingsgrense og sognegrense har antagelig bidratt til å opprettholde navnet, og Fiskum er den eneste av de gamle sogne-og fjerdingsnavnene på Eiker som fortsatt er i alminnelig bruk.

Tettstedet Darbu er sentrum i Fiskum. Framveksten av dette startet med anleggelsen av jernbanestasjonen med postkontor på gården Darbu, som er en nabogård av Fiskum. Det meste av Fiskum fikk dermed «Darbu» som postadresse, og de seinere tiårene har mange begynt å bruke Darbu som navn på hele bygda og ikke bare på tettstedet. Dette var bakgrunnen for at Fiskum grendeutvalg i 2009 foreslo å endre postadressen til «Fiskum» og tok initiativ til en folkeavstemning om dette. Resultatet av denne prosessen var at postvesenet fra og med 1. oktober 2011 forandret navn på postdistriktet fra «Darbu» til «Fiskum».   Les mer …

Eker Skytterlags jubileumsstevne i 1879..
Eker Skytterlag er et skytterlag på Øvre Eiker. Det ble stiftet i 1859, og initiativtakerne var børsemaker Hans Larsen fra Drammen og den unge innvandreren Otto Arnemann. Han var født i 1836 i Altona i Holstein, like ved Hamburg, men etablerte seg som ung mann som trelasthandler i Drammensdistriktet og ble eier av gården Hoensbruket, også kalt Mellom-Hoen, med sagbruk. Han er også kjent for å ha startet Drammens første dampsag, i 1860. For øvrig var medlemmene lokale gårdbrukere og håndverkere. Blant de første medlemmene nevnes Hans Paulsen Ullern, Paul Paulsen Ullern, Tore Sem, G. Reiff, Erik Sjursen Kolbrek, Fr. Falch, Christian Ihlen, Hans Ihlen, Laurits Berg, Hans Braathen, Petter Braathen og Severin Braathen.   Les mer …

Darbu sentrum, med forsamlingslokalet Karlsvang, samt Fiskum Handelslag og Fiskum Meieri bakenfor
Foto: Widerøe
Darbu er et tettstedFiskum i Øvre Eiker kommune i Buskerud fylke. Navnet kommer av gården Darbu, og tettstedet vokste fram rundt Darbu jernbanestasjon, som ble anlagt i 1871Søndre Darbus grunn. Fra før lå Fiskum kirke i samme område, og på slutten av 1800-tallet ble Darbu skole fastskole for deler av Fiskum. Fiskum Meieri og Fiskum Handelslag ble anlagt i 1887, og seinere ble det også startet flere landhandlerier her, samt et sagbruk. Buskerud Folkehøgskole ble etablert på Darbu i 1909.   Les mer …
 


 
Eksterne ressurser
 
Kategorier for Eiker
 
Andre artikler